Завдання для самостійної роботи з дисципліни "Українська мова (за профілем спрямування)" для студент
ст. викл. Орлова Н.В.
Надіслав: Попкова Оксана (15 грудня 2009р.)
Анотація
Виконати усі поставлені завдання

Завдання для самостійної роботи з дисципліни "Українська мова (за профілем спрямування)" для студент

Самостійна робота з курсу

«Українська мова (за профілем спрямування)», курс ІІІ, семестр І

 

Самостійно опрацювати теоретичні питання:

 

1.     Орфоепічні й акцентологічні норми української літературної мови у професійному спілкуванні медійників. Нормативність літературної вимови. Вимова голосних звуків. Вимова приголосних звуків. Засоби милозвучності української мови.

2.     Нормативність у галузі літературного наголошування слів. Типові випадки хибного наголошування слів. Смислорозрізнювальна роль наголосу. Зіставне наголошування слів української і російської мов.

 

Завдання для самостійної роботи з теми «Законодавчі основи професійного мовлення»

1.     Прочитайте подані вислови відомих людей про мову, пригадайте ті, що відомі вам. Який із них вам подобається найбільше? Чому?

 

І власний твій дух, або душа твоя, вся є в усьому розумі твоєму, і весь розум твій – у  всьому слові твоєму...

                                                                  Симеон Богослов (ХІІ ст.)

Коли я молюся чужою мовою, то вуста мої моляться, а серце спить.

                                                                  Святий Павло

Мова займає одне з найвищих місць на шкалі національних вартостей.

                                                                  У. Вайнрайх

Мова народу – це його дух, і дух народу – це його мова.

                                                                  В. фон Гумбольдт

Мова – оселя буття духу. В оселі мови живе людина.

                                                                  М.Гайдеґер

Ми не лише говоримо якоюсь мовою, ми думаємо, ковзаючи вже прокладеною колією, на яку ставить нас мовна доля.

                                                                  Х. Ортега-і-Гассет

Межі моєї мови означають межі мого світу.

                                                                  Л. Вітгенштейн

Слова мають величезну владу над нашим життям, владу магічну, ми зачаровані словами і значною мірою живемо в їхньому царстві.

                                                                  М. Бердяєв

Мова долає своїх суперниць не завдяки якимось своїм внутрішнім якостям, а тому, що її носії є більш войовничими, фанатичними, культурними, підприємливими.

                                                                  А.Мартіне

Ми, звичайно, не уявляємо собі, наскільки кожен із нас відповідальний  за те, якою буде мова майбутнього, хай у безкінечно малій дозі.

                                                                  Ю.Шевельов

   А коли єсть окрема мова, то єсть і окремий народ.

                                                                  І. Огієнко

Заборона національної історії, заборона національної мови, заборона національної церкви – ось грізна тріада, якою століттями забезпечувала себе імперія.

                                                                  О. Пахльовська

Раби - це нація, котра не має Слова,

Тому й не зможе захистить себе.

                                                                  О. Пахльовська

Нації не вмирають від інфаркту, спершу їм відбирає мову.

                                                                  Л. Костенко

 

2.     Підготуйте короткий виступ на тему «Сучасна мовна ситуація в Україні».

3.     Правописний практикум.

·       Повторіть правила вживання апострофа і м'якого знака. Запишіть слова.

Св...ято, кур...єр, кур...йоз, дзв...якнути, кр...якати, без...ядерний, дит...ясла, роз...юшити, дез...інформація, торф...яний, багац...ко, волин...с...кий, т...охкати, в...язкий, Натал...чин, Гал...чин, дон...чин, різ...б...яр.

·       Повторіть розділ “Кома в простому реченні”. Перепишіть речення, поставте розділові знаки.

Я прийшов утомлений розбитий мовчазний і ніби неживий не молить не плакать не просити а сказати тихо обігрій. Світе мій ніжний і ласкавий і жорстокий дай мені свій простір і неспокій. Над моєю долею пролітають дощами вмиті журавлі. А він орел шумить клекоче мов людям розказать щось хоче. Він працював на кінофабриці як режисер і очевидно не міг думати ні про що крім роботи.

4.     Практикум з культури мови

     Поясніть значення слів, два з них уведіть у речення.

Лід, брифінг, інтерв'ю, прес-секретар, прес-реліз, інфраструктура, дефініція, стаття.

 

Завдання для самостійної роботи з теми «Нормативно-стильові основи професійного мовлення медійників»

1. З'ясуйте, до яких стилів належать подані тексти. Визначте основні риси мовних стилів.

  1. Валюта конвертована — національна грошова одиниця, що має здатність вільно (шляхом купівлі-продажу) обмінюватись на іноземні валюти, виконувати функції світових грошей. Конвертованість національної валюти забезпечується наявністю певної частини конкурентоспроможної продукції на світовому ринку, насиченістю товарною масою внутрішнього ринку, наявністю певного запасу вільно конвертованих валют, золота та іншими чинниками. Розрізняють дві основні форми конвертованості валюти: 1) вільно, або повністю, конвертована; 2) частково, або обмежено, конвертована.

(Економічний словник-довідник)

2. Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається   законом.

                                                                           (Конституція України)

 

 3. Спробуймо уявити собі, як виглядала б російська куль­тура і наука без своїх українських гілок, тобто без внеску українців (у літературі: Богданович, Гнідич, Наріжний, Капніст, Гоголь, Данилевський, Мордовцев, Мачтет, Короленко та багато-багато інших; у живопису: Левицький, Боровиковський, Трутовський, Куїнджі, Рєпін — так, так, Рєпін завжди підкреслював своє українське походження і свої українські симпатії—та багато-багато інших; у му­зиці: Бортнянський, Березовський, Стравинський; у різних галузях науки: Остроградський, Ушинський, Миклухо-Маклай, Гамалія, Лобачевський, М. Ковалевський, Овсянико-Куликовський, Вернадський та багато-багато інших, аж до наших днів). Немалий внесок зробили українці і в польську науку та культуру. Це слід би знати — не задля національної гордині, а для подолання власного комплексу неповноцінності та чужого нехтування. (Інша річ—чим це оберталося для самої української культури. Якось Драгоманов на питання про те, чому українська інтелігенція виглядає такою слабосилою, відповів: а як би виглядала французька інтелігенція, коли б третина її вважала себе німцями, третина англійцями і третина—італійцями).                                                              (І. Дзюба)

4.Державна мова — закріплена традицією або законодавством мова, уживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємс­твах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв'язку та інформатики. Термін з'явився у часи виникнення національних держав. В однонаціональних державах немає необхідності юридичного закріплення державної мови. В багатонаціональних країнах конституцією (законодавством) статус державної, як правило, закріплюється за мовою більшості населення. У деяких країнах відповідно до їхнього територіально-етнічного складу статус державних надано двом і більше мовам (напр., у Канаді — англійській і французькій). У демократичних країнах із статусом однієї мови як державної забороняється дискримінація громадян за мовною ознакою, носії інших мов мають право користуватися ними для задоволення своїх потреб.

                                                                           (Українська мова. Енциклопедія)

5. Одного разу Дарці потрапила на очі стаття якогось американського ґендерного мудрагеля, де ледве не за аксіому стверджувалося, буцімто хлопчики більше “схильні до змагання”, а дівчатка, навпаки, більше “схильні до співпраці”. Тільки хлопчик міг з легким серцем зблягузкати таку дурницю. У чистому вигляді боротьба за владу — не за дивіденди у вигляді оцінок (еквівалент пізнішого фінансового успіху), не за увагу протилежної статі (та ще себе такою не усвідомила) і навіть не за зірвані оплески на шкільній ялинці (що насамперед тішать марнославство батьків і тільки в другу чергу нарощують м'язи твоєму власному), — а саме за владу як таку, в її майже-бездомішковій, мов той сухий спирт, і тим особливо наркотизуючій формі: за виключне й неподільне право вести за собою цілий клас — хоч з уроку на спортмайданчик, хоч після уроків — на котячий концерт під вікно не­приємної тобі «жиропи» з першої парти, що на перервах знай жує прине­сені з дому бутерброди в проолієному папері, а потім лишає на підручниках гидкі масні плями, — байдуже, куди, байдуже, на добре чи на зле, бо різ­ниці між добром і злом не існує, як взагалі не існує Її при всякій абсолютній владі, ця боротьба, окрім як у первісних племен, найчастіше подибується таки серед дівчаток — від восьми до дванадцяти років. Потім, хва­лити Бога, в них з'являються інші, цивільніші клопоти.

(О.Забужко «Дівчатка»)

2. Відредагуйте й запишіть речення.

1. Комісія рахує, що даний проект більш прийнятний. 2. Ми з розумінням відносимося до ваших проблем. 3. Необхідно постійно приймати міри по поліпшенню обслуговування населення. 4. Підприємству задано значних матеріальних збитків. 5. Ми уважно познайомилися з випискою з протоколу. 6. Виникла потреба підписатися на деякі періодичні видання. 7. Інформацію доведено для відома начальників відділів. 8. Дякуючи підтримці проректора по науковій роботі, студенти прийняли участь у конференції.

3.     Чи є нормативним для професійного мовлення вживання поданих нижче слів? Відповідь обґрунтуйте. Запишіть правильно.

Співставляти, багаточисельний, міроприємство, відчислення, слідуючий, ходатайство, учбовий, трьохденний, яд, груз, прожиточний, довіреність.

4.     Перепишіть словосполучення, добираючи з дужок найточніше слово. Умотивуйте свій вибір.

(Обіймати, осягати, охоплювати) посаду; (діставати, здобувати, набувати) освіту; (суперечка, спір, дискусія) у пресі; (свідоцтво, посвідчення, посвідка) про народження; (прихильник, шанувальник, послідовник) таланту; виборча (кампанія, компанія); (доступний, зрозумілий, досяжний) виклад; (говорити, казати, висловлювати) думки.

5.     Які морфологічні норми української мови ви знаєте? Перекладіть іменники українською мовою, визначте рід.

Кризис, подпись, боль, запись, летопись, машинопись, рукопись, степень, продажа, ярмарка, посуда, поступь, шампунь, тюль, ваниль, колибри, Сибирь, опись, авеню, альма-матер, евро, Батуми, табло.

6.     Чи порушено норми літературної мови в поданих реченнях? Які саме? Відповідь обґрунтуйте.

1. Нараду провела заступник декана факультету Олена Нагірна. 2. Лист підписали старша викладачка Софія Шевчук і професор Інна Іваницька. 3. У концерті виступила народний артист України Марія Стеф'юк. 4. Виставка вражає асортиментами продукції. 5. За таку помірну ставку висловлюємо подяку нашому партнеру пану Петру Іванчуку. 6. Прошу як можна швидше надіслати листа-відповідь. 7. Оголошено догану секретареві Олегу Марченко.  8. Ваш проект самий цікавий. 9. Серед проблем, якими займається відділ, чільне місце займає аудит. 10. Залишилося лише вислухати промову завідувача кафедрою.

 

7.Правописний практикум

·        Повторіть правила вживання великої літери. Перепишіть, виправивши помилки.

              Нестор літописець, Анна Марія, шевченкіана, Лауреат шевченківської премії, адміністрація Президента України, Народний артист України, Країни близького сходу, вулиця княгині Ольги, Статут ООН.

·        Повторіть розділ «Кома в складному реченні». Перепишіть речення, поставте розділові знаки.

              На золоті крил бджола поспішає у світ і вишні хустини пахучі на плечі розвішує цвіт. Коли він торкався до струн все на світі зникало і залишалася тільки музика. Пахуче й густо поростають ночі горять вогнем незайманим уста душа недавно дика і пуста знов жити і любити хоче.

 

8.Практикум з культури мови

·       Поясніть значення слів, два з них уведіть у речення.

          Фабула, хронікер, титул, часопис, «шапка», піар, паблісіті, таблоїд.

Завдання для самостійної роботи з теми «Усне професійне спілкування»

 

1.     Змоделюйте (усно) ситуації:

а) приймання відвідувачів (діалог перспективного молодого фахівця, випускника університету, який претендує на заміщення вакантної посади журналіста, і керівника видання (роботодавця));

б) ділова телефонна розмова (діалог головного редактора, якого цікавить дата проведення прес-конференції з проблем екології міста, і працівника управління екологічної безпеки).

2.     Прочитайте текст промови, з'ясуйте, які мовні недоліки в ній є.

 

Шановний пан гольова!

Прошу всіх до уваги! Я хочу тут сказати слідуюче. Ми всі тут вмісті сидимо вже на протязі чотирьох років. Чотири роки ми вносимо і одобряємо предложення, приймаємо активну участь в розробці законів. Ми єдинодушно одобряємо всі програми уря­ду, хоча вони і не воплощаються в жизнь. Нам тут неплохо. Ми своєчасно ходимо в дві години на обід, систематично получаємо зарплату і гроші за командіровки. Ми всі тут навчилися гарно висказуватися. Але ми бачимо, що наше суспільство перебу­ває в тяжкому положенні. Вже шостий уряд маємо. І в ніякого уряду нічого не получається. Хіба я неправий? Останні дії уряду це пишній раз доказують. Мова йде про систему налогів. Обіщали, обіщали, а віз і нині там. Кому такі налоги можуть понравитися? Нікому. А тому я піднімаю питання про відставку уряду. Я рахую, що його бездіяльність у сфері налогової політики веде, чесно говоря, до підриву економіки, тормозить розвиток соціа­льної сфери. Вона наносить урон державі. Важко собі предста­вити, але президент це спокійно наблюдає, мір ніяких не при­ймає. Ми повинні всі це добре уяснити і накінець поставити крапку. Державу треба якось спасати. Я лічно требую відстав­ки. Всі должні піти у відставку, так як всі цього заслуговують: і уряд, і гольова Верховної Ради. Да, да...! І ви пан головуючий не улибайтесь і не лишайте мене слова. Ви постоянно порушуєте регламент Слово даєте, кому хочете, а чиї погляди вам не нравляться, тому не даєте, а як дасте, то одра­зу перебиваєте. Я вніс предложення і настоюю на відкритому голосуванні. Нехай люди знають, хто тут за народ дбає, а хто попав сюда случайно.

Умісно нагадати ще про деякі моменти, хоча їх нема у по­вістці денній. Заєць, Іван не мішай говорити. Ти тут по кож­ному вопросу виступаєш і я тобі не мішаю. І ти, Мовчан, мов­чи. Коли ти тут якусь чепуху про государственний язик ніс, то я сидів і мовчав. Тут поповзли про мене брехливі слухи, ніби я вже сім раз був у командіровці за границею. Я вже звик, що мене звинувачують по всякому поводу. Щодо цього мушу дати слідуючу справку. Я в двох словах. Я являюсь членом Коміте­ту у закордонних справах. Комітет уже дав своє заключення. Не виключайте мікрохвон, потому шо....

 

3.     Підготуйте короткий виступ (до 5 хв) для участі в дискусії на тему: «Проблеми вищої школи в Україні». Складіть план виступу (якщо ваш номер у списку групи парний) або тези виступу (якщо ваш номер непарний).

4.     Перекладіть текст українською мовою, поставте розділові знаки. Прочитайте, дотримуючись орфоепічних норм.

          

Какими качествам должен обладать лидер?

 

Во-первых лидер должен хорошо знать себя свои сильные и слабые стороны. Но даже осозна­вая свою слабость он должен быть уверенным в себе а также иметь желание и готовность постоянно работать над своим развитием. Во-вторых  лидер должен быть коммуникабельным обла­дать сильно развитой интуицией потому что ему нужно знать чего хотят люди которых он ведет. В-третьих у лидера должно быть упорство и он должен уметь хорошо справляться со стрессом. В-четвертых  у лидера обязательно должно быть чувство социальной ответственности ощущение того какой вклад получит общество от существования организации. И последнее. У самых лучших лидеров очень высокий уровень оп­тимизма и счастья.

5.     Перепишіть слова, поставте наголос.

Одинадцять, середина, ненависть, коромисло, ідемо, чотирнадцять, тонкий, завжди, мабуть, весняний, випадок, фаховий, текстовий, ясний, байдуже, слизький, живопис, перепис, разом, кажу, підемо, повернеться, літопис, верба, приятель, босий, кидати, було, знайдеться.

6.     Пригадайте відомі вам формули привітань і прощань, які вживаються в українській мові. Запишіть ті з них, якими можна скористатися під час ділової зустрічі.

7.     Правописний практикум

·       Повторіть теми «Зміни приголосних при збігу їх», «Спрощення груп приголосних», «Подвоєння та подовження приголосних», «Правопис складних слів». Запишіть слова.

Козач...ина, Галич...ина, пі(сч,щ)аний, бря(зч,жч,щ)ати, боягу(зс,з)тво, бага(ц,ст,тст)во, аген(тст,ст)во, ву(жч,зч,щ)ий, соня(ч,ш)ний, яє(ч,ш)ня, виї(з,зд)ний, пес(тл,л)ивий, контра(стн,сн)ий, за(в,вв)ідділу, зако(н,нн)ий, розрі(с,сс)я, стара(н,нн)ий, довгожда(н,нн)ий;

     воле/любний, екстра/ординарний, свят/вечір, середньо/віччя, народно/господарський, екологічно/чистий, людино/доза,  аграрно/ сировинний, супер/зірка, генерал/губернаторський, жовто/гарячий, хімічно/зв'язаний, радіо/комітет, пів/гривні, екс/чемпіон, абсолютно/ досконалий, історико/літературний, радіо/фізичний, лісо/степ, важко/ хворий, трохи/вище/зазначений, гідро/енергетика, прем'єр/міністр, суспільно/важливий, пів/ями, стерео/система

·       Повторіть розділ «Тире». Перепишіть речення, поставте розділові знаки.

Найгірша помилка вважати неминуче за доцільне. Квітку метелик цілує обрій сонце ясне. Скрізь на вершечку гори на пагорбах і видолинках панувала тиша. Подивилась ясно заспівали скрипки. Посієш вчасно вродить рясно.

 

8.     Практикум з культури мови

Поясніть значення слів, два з них уведіть у речення.

     Преса, репортаж, полоса, моніторинг, дайджест, бюлетень, автор, слайд.

 Завдання для самостійної роботи з теми «Проблеми української журналістикознавчої термінології»

 

1.     Прочитайте статтю. Напишіть анотацію цієї статті українською мовою.

 

Кто такой профессионал и как им стать

 

На рынке труда много спе­циалистов. Вузы выдают дипломы, в которых так и записано: «квалификация — специалист». Но ни одно учеб­ное заведение или какой-либо орган сертификации не реша­ются подтвердить такую квалификацию, как «профессио­нал». Вместе с тем именно профессионалов ищут все работо­датели. И профессионалами хотят стать работники, чтобы иметь основания «продавать­ся» дороже.

Кто есть кто

Специалист в состоянии вы­полнять только те обязанно­сти, которые касаются непосредственно сферы его дея­тельности. Профессионал же, как обладатель универсаль­ных знаний и навыков, так моделирует систему труда, что набор инструментов не имеет значения — он просто решает проблему.

Консультанты утверждают, что достичь уровня професси­онального владения своей специальностью может чело­век с врожденными и приоб­ретенными особыми психологическими качествами, а так­же благодаря выработанным навыкам и опыту. "Искусное владение профессией предпола­гает образование более высоко­го уровня, приобретение навы­ков решения проблем, а также наличие диплома, гарантирую­щего, что у его обладателя оп­ределенная сумма знаний", — говорит профессор, консуль­тант в области психологии бизнеса Григорий Рожковский.

С чего начинать

Путь к профессионализму начинается с анализа собственных возможностей и зна­ний. На основе результатов та­кого своеобразного аудита строится стратегия достижения целей, необходимых для приобретения профессиональных навыков и опыта. "Хоро­шие предпосылки для развития профессионала — это потреб­ность в самосовершенствовании и желание получить что-то новое", — считает Наталья Хобта, тренер-консультант компа­нии NTI. Это могут быть работа со специальными (уникальными)   условиями труда, стажировка за рубежом, связанная с приобретением новых навыков и знаний, знакомство и общение с высоко­квалифицированными специ­алистами, путешествия или просто смена впечатлений и образа жизни. Путь к профессионализму сугубо индивидуа­лен. Все действия должны ук­ладываться в контекст конкретной задачи, распределение приоритетов зависит только от избирательности психологии и интеллекта человека...

Самопрезентация

Достичь искусства самопрезентации можно, только работая над собственной репутацией и имиджем. "Имидж — это целенаправленно созданный с применением художественных средств образ", — объясняет Наталья Хобта. Основными слагающими имиджа являют­ся харизма (влиятельное лич­ностное обаяние) и соответст­вие образа контексту.

Личное позиционирование, формирование имиджа начинаются с активной жизненной позиции. "Процесс создания такого имиджа четырехмерный — функциональный, социальный, ментальный и духовный", — считает она. Функциональность подтверждается полез­ностью людям, социальное измерение имиджа определя­ется степенью влияния на принятие решения и способ­ностью вести за собой. Мен­тальная степень — это спо­собность помогать людям че­рез изменение самого себя. "Духовное измерение предполагает наши способности и же­лание достичь глобальных це­лей ", — говорит тренер-кон­сультант компании МТ1.

Профессионала характеризует искренняя заинтересо­ванность не только в устойчивости собственного положе­ния, но и в повышении пре­стижности своей профессии. Следует дорожить репутацией и строго следить за ее форми­рованием. Фраза "Я — про­фессионал" вряд ли кого в этом может убедить. "Важный фактор для освоения искусства самопрезента­ции — уровень уверенности в себе ", — говорит Денис Богуш, директор агентства "Интерактив РК Групп".

Развитие актерских способностей, работа над дикцией, знание делового этикета, умение одеваться и уместно вы­глядеть в совокупности соста­вляют базис науки самопрезентации

Интуиция и творчество

Словари объясняют, что интуиция — это "чутье, тонкое понимание, проникновение в са­мую суть чего-нибудь" или "не­посредственное, без обоснова­ния доказательствами пости­жение истины".

Интуицию можно развивать. Начинать лучше с освоения медитативных техник. Требуется научить свой мозг "молчать" и избавиться от мыслительной "жвачки". В развитии этого свойства могут помочь хобби — любовь к рисованию, музыке, пению и т.п. "Для развития ин­туиции следует прислушиваться к себе, своему телу, своим ощущениям", — советует Наталья Хобта.

Творческий подход необходим в первую очередь для ре­шения проблем в текущей работе. Интенсивное желание достичь цели, срочная потреб­ность в решении и провокаци­онные вопросы — стимулято­ры мышления являются кри­териями, по которым можно определить наличие у человека творческого потенциала.

Общение

Особое значение для про­фессионала имеет умение общаться. Чтобы человек мог развить навыки эффективно­го общения, ему изначально необходимо осознать свои комплексы и недостатки, научиться не подавлять их, а направлять на благо себе. Следует помнить, что залог комфортного общения — искренность. Умение не столь­ко говорить, сколько слу­шать делает человека прият­ным собеседником.

Существует четыре ситуа­ции общения. В первом слу­чае мысли о разговоре и доведение информации до собе­седника основываются на собственном мнении. Это начальный, обычный для боль­шинства людей метод обще­ния. При второй ситуации учитываются реакции и мне­ние другого человека. Необ­ходимо подумать, как сесть, чтобы было лучше слышно собеседнику, перейти на его стиль и язык общения. Иными словами, "говорить языком стереотипов собеседника". "Представьте себя на ме­сте зрителей, которые наблю­дают ход пресс-конференции — общение журналистов и интервьюеров", — так характе­ризует третью ситуацию в об­щении Денис Богуш. Четвертая же ситуация соответствует роли "Бога или Судьбы". Че­ловек в состоянии увидеть причинно-следственную связь отношений собеседни­ков с момента их встречи до будущего общения.

Самоменеджмент и стратегическое мышление

К элементам самоменеджмента относятся тайм-ме­неджмент, самомотивация, управление личным состоя­нием — стресс-менеджмент, личная финансовая компетентность. "Эти навыки про­являются в результате саморазвития", — говорит Наталья Хобта. Основа закладывается в детстве, но в зрелые годы "овладеть" собой помогут специальная лите­ратура, освоение интенсив­ных обучающих программ. Для контроля эмоций нужна воля, а научиться эффек­тивно управлять ими помо­жет освоение психотехник, например, нейролингвистического программирования.

Умение выверять и строить стратегии к психологически зрелой личности приходит с опытом — путем проб и ошибок. Стратегическое   мышление можно развить.

Этика

Главное для профессионала — соблюдение нравственных норм поведения. В работе он часто испытывает чувство сопричастности к деятельности компании. При достижении профессионализма формируются культура и критерии оценки собственной деятель­ности. Кроме этого, профи способен не просто хорошо работать, но и распоряжаться результатами своего труда, ис­пользуя их в будущем для до­стижения новых результатов. "Человек, не соблюдающий профессиональную этику, безнравственен, и потому не мо­жет зваться профессионалом ", считает Григорий Рожковский.

БИЗНЕС №28 (547), 14 июля 2003 года

·       Чи є у статті загальнонаукові, міжгалузеві, вузькоспеціальні терміни? Доведіть.

·       Порівняйте комп'ютерний переклад фрагменту статті з оригіналом. Відредагуйте перекладений текст.

 

Етика

Головне для професіонала – дотримання моральних норм поводження. У роботі він часто випробує почуття причетності до діяльності компанії. При досягненні професіоналізму формуються культура і критерії оцінки власної діяльності. Крім цього, профи здатний не просто добре працювати, але і розпоряджатися результатами своєї праці, використовуючи їх у майбутньому для досягнення нових  результатів.

Людина, що не дотримує професійну етику, аморальний, і тому не може зватися професіоналом”, -  вважає Григорій Рожковский .

 

2. Правописний практикум

·       Повторіть правила написання префіксів і суфіксів, правопис прислівників і службових частин мови. Запишіть слова.

         Пр...морозити, пр...мерзлий, ро...трусити, пр...дставник, пр...рва,  пр...в'янути, (з,с)фотографувати, (з,с)цідити, не/здійсне(н,нн)ий,      довгожда(н,нн)ий, не/сподіва(н,нн)ий, до/речі, по/правді, по/двоє, по/третє,  час/від/часу, на/передодні, аби/коли, де/небудь, на/видноті, по/християнськи, не/мов/би/то, все/таки, з/під, на/при/кінці, адже/ж, не/порушно, ні/живий/ні/ мертвий, наче/б/ то.

·       Повторіть розділ «Розділові знаки при прямій мові». Перепишіть речення, поставте розділові знаки.

1. Поклонюся я низько житам  ви простіть мене блудного сина що я вас проміняв прогадав на сирени на брук на машини. 2. Дорожить людина тим писав Василь Сухомлинський у чому вона залишила часточку свого життя крихітку свого серця. 3. Гончар мав усі підстави сказати що Шевченко й Франко це справді ті два могутніх крила які винесли українську культуру на простори світові. 4. Посвята Івана Драча «Василеві Симоненкові» закінчується так

Пахне сонцем наше грішне небо

В сонці твоє полум'я руде

Всі ми прийдем на той світ до тебе

Тільки Україна хай не йде

 

3.Практикум з культури мови

·       Поясніть значення слів, два з них уведіть у речення.

адресат, анкета, висячий рядок, досьє, врізка, монтаж, нарис, менеджмент.

 

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Завдання для самостійної роботи з дисципліни "Українська мова (за профілем спрямування)" для студент
Дата изменения:
6 січня 2010р., 2:13 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 16783

Опитування Наскільки легко користуватися системою "Херсонський Віртуальний університет"?
1 78
2 20
3 22
4 18
5 46
6 30
7 48
8 41
9 43
10 108
Всього голосів: 454
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...