робоча програма з курсу римське право
робоча програма з курсу римське право
Опис дисципліни

Опис навчальної дисципліни

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

0304 Право

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

6.030401 Правознавство

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

Загальна кількість

годин – 108

2012-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 1,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

32 год.

4 год.

Практичні, семінарські

30 год.

4 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

46 год.

100 год.

Вид контролю:

екзамен

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу:

Метою вивчення курсу «Римське право» є сприяння формуванню юридичного світогляду, здатності бачити певні факти крізь призму права в його юридичній інтерпретації.

 

Завдання курсу:

Теоретичні:

 • вільне володіння загальновизнаними афоризмами, висловлюваннями, термінами, що свідчить про високу правову культуру і значно полегшує спілкування юристів різних країн;
 • розширення кругозору юриста та надання нового забарвлення погляду на правову форму, закладення бази для творчого відношення до юридичних конструкцій в практичній роботі.

Практичні:

 • вивчення римської юридичної термінології і тої соціальної реальності, яку вона визначала в різні епохи;
 • дослідити становлення та розвиток основних категорій та термінів, таких як “реституція”, “віндикація”, “негаторний позов”, “делікт”, “новація”, “оферт”, “акцепт”, які давно стали загальновживаними в національному і міжнародному житті.

 

Перелік знань та умінь студентів

Студент повинен знати:

 • загальнотеоретичні положення щодо основних причин виникнення та особливостей розвитку римського цивільного права,
 • основні принципи римського  права,
 • юридичну термінологію,
 • поняття і зміст основних інститутів римського  права, його історичну роль і значення для сучасної юридичної науки і практики.

Студент повинен вміти:

 • аналізувати юридичну природу інститутів римського цивільного права у порівнянні з реаліями чинного законодавства;
 • користуватися латинськими юридичними термінами,
 • відмежувати цивільні майнові відносини від інших майнових відносин,
 • застосовувати здобуті знання під час вирішення практичних завдань, 
 • самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання,
 • визначати, обґрунтовувати і відстоювати свою правову позицію.
Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1. ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ДЖЕРЕЛА

РИМСЬКОГО ПРАВа

 

Тема 1.Поняття та предмет римського цивільного права.

Предмет курсу "Основи римського приватного права". Етапи розвитку римського приватного права та їхня характеристика. Критерії поділу римського права на приватне і публічне. Основні системи римського приватного права: jus civile, jus gentium, jus praetorium та їхня характеристика. Рецепція римського приватного права та його роль у розвитку права наступних суспільних формацій. Значення вивчення римського приватного права. Формування та основні етапи розвитку римського права. Поділ на цивільне (таке, що має на увазі вигоди окремих осіб) та публічне (звернене до статусу Римської держави)право. Характерні риси та особливості римського права. Періодизація римського права.

 

Тема 2.Джерела права.

Поняття та види джерел права. Преторське право – застосування юридичних новацій. Цивільне право – суто національні норми. Право народів – можливість застосування правових норм інших народів. Форми позитивного права. Звичаєве право. Закон. Едикти магістратів. Плебісцит. Постанови Сенату. Конституції  принцепсів. Діяльність римських юристів. Кодифікації римського права: Інституції Гая, Кодекс Грегоріана, Кодекс Феодосія, Кодекс Юстиніана. Казуси. Дігести.

 

Тема 3. Право осіб.

Особа. Суб’єкти та об’єкти права. Поняття та основні елементи правоздатності у римському цивільному праві.  Зміст елементів правоздатності: статус свободи, статус громадянства, статус сім’ї. Обмеження правоздатності: максимальне, медіальне, мінімальне. Можливості відновлення повної правоздатності. Дієздатність у римській державі: вікові категорії та соціальний статус.  Правовий статус окремих категорій осіб у Давньому Римі: квіріти (римські громадяни), латини і

перегріни, вільновідпущені, раби, колони. Юридичні особи в римському праві.

 

Тема 4. Сімейне право.

Римська патріархальна сім’я: загальна характеристика та особливості.  Агнатська та когнатська спорідненість. Домовладика та його правовий статус. Положення підвладних  осіб. Право виходу з-під влади домовладики. Еманципація. Законний римський шлюб: визначення та умови вступу. Заручини. Види шлюбу: шлюб з чоловічою владою та шлюб без влади чоловіка. Правові відносини подружжя. Придане та його роль в римський  сім’ї. Розлучення у різних формах законного римського шлюбу. Конкубінат. Правові відносини батьків і дітей. Батьківська влада. Усиновлення, узаконення. Опіка та піклування.

 

Тема 5. Захист прав у Давньому Римі.

Судовий процес та його види. Поняття і види позовів. Особливі засоби преторського захисту. Інтердикти.

 

МОДУЛЬ 2. ЗОБОВ'ЯЗЯЗАЛЬНЕ та договорне ПРАВА

СТАРОДАВНЬГО РИМУ"

 

Тема 1. Речове право.

Розмежування речових і зобов’язальних прав у римському цивільному праві. Поняття і класифікація речей. Речі тілесні і безтілесні. Манципні і неманципні речі. Рухомі та нерухомі речі. Подільні та неподільні. Складні і прості. Речі, визначені родовими ознаками та індивідуальні. Володіння: зміст, складові елементи. Відмінності володіння та держання. Володіння законне та незаконне. Похідне володіння. Обов’язки володільця. Набуття, перехід  та втрата володіння. Захист володіння. Інтердикти.

Тема 2. Зобов’язальне право.

Поняття зобов’язань. Зобов’язальне право – правові відносини. Основи виникнення зобов’язань . Види зобов’язань в приватному праві Давнього Риму. Дольові і солідарні зобов’язання, активні і пасивні. Виконання зобов’язань. Критерії виконаного зобов’язання, розроблені римськими юристами: Забезпечення зобов’язань : поняття та види. Завдаток та його роль. Неустойка. Акцесорний договір. Застава. Поручительство. Регресний позов. Припинення  зобов’язань, крім виконання. Новація. Залік. Перехід зобов’язання у разі смерті однієї зі сторін. Випадкова неможливість виконання зобов’язань: фізична та юридична.

 

Тема 3. Договори.

Поняття договору (contractus). Види угод: пакти і контракти. Договори строгого права та договори доброї совісті. Односторонні та двосторонні договори. Умови дійсності договорів. Визначені та невизначені договори.

Зміст договору. Суть договору. Елементи договору. Визначені та невизначені терміни. Чисті договори. Казуальні та абстрактні договори. Оферта. Акцепт. Представництво.

Вербальні (усні) договори. Літеральні (виконані  шляхом записів у спеціальних книгах) контракти. Реальні контракти: позика, позичка, поклажа, договір застави. Консенсуальні  контракти. Безіменні контракти. Зобов’язання з ніби-договорів. Зобов’язання з деліктів. Зобов’язання з ніби-деліктів.

 

Тема 4. Спадкове прав Стародавнього Риму.

Поняття спадкового права. Види і форми спадкування в римському праві. Спадкування за заповітом. Умови дійсності заповіту. Поняття обов’язкової частки. Коло осіб, яким належала ця частка. Спадкування за законом (в квіритському праві, в преторському праві, за імператорським законодавством до Юстиніана, за законодавством Юстиніана). Спадкове представництво. Спадкова трансмісія. Прийняття спадщини. Права і

обов’язки спадкоємців. Відповідальність спадкоємця за борги спадкодавця. Спадкова субституція та її види. Легат. Фідеїкоміс.

Структура навчальної дисципліни
 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Поняття,особливості та джерела римського права

Тема 1. Поняття та предмет римського цивільного права

8

2

2

 

 

4

8

2

2

 

 

4

Тема 2. Джерела права

8

2

 

 

 

6

8

2

2

 

 

6

Тема 3. Право осіб

8

2

2

 

 

4

8

2

2

 

 

4

Тема 4. Сімейне право

12

4

2

 

 

6

12

4

2

 

 

6

Тема 5. Захист прав у Давньому Римі

10

 

2

 

 

8

10

 

2

 

 

8

Разом за змістовим модулем 1

46

10

8

 

 

28

46

10

8

 

 

 

Змістовий модуль 2. Зобов’язальне та договірне право Стародавнього Риму

Тема 1. Речове право

20

6

6

 

 

8

20

6

6

 

 

8

Тема 2. Зобов’язальне право

22

8

6

 

 

8

22

8

6

 

 

8

Тема 3. Договори

12

4

4

 

 

4

12

4

4

 

 

4

Тема 4. Спадкове право Стародавнього Риму

8

 

 

 

 

8

8

 

 

 

 

8

Разом за змістовим модулем 2

62

18

16

 

 

28

62

18

16

 

 

28

Усього годин

108

28

24

 

 

56

108

28

24

 

 

56

 

Теми семінарських занять
1. Поняття та предмет римського цивільного права. (2 год.).

2. Право осіб. (4 год.).

3. Сімейне право. (4 год.).

4. Захист прав у Давньому Римі. (4 год.).

5. Речове право. (6 год.).

6. Зобов’язальне право. (6 год.).

7. Договори. (4 год.).

Самостійна робота
1. Поняття та предмет римського цивільного права.

2. Джерела права.

3. Право осіб.

4. Сімейне право.

5. Захист прав у Давньому Римі.

6. Речове право.

7. Зобов’язальне право.

8. Договори.

9. Спадкове право Стародавнього Риму.

Методи навчання
Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з правознавства з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, опрацювання дискусійних питань, практичні роботи.

Методи контролю
Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному і тестовому контролю.

Рекомендована література
Базова
 1. Бартошек М. Римское право :понятия, термины, определения. – М.,1989
 2. Дождев Д.В. Римское частное право. – М.,1996
 3. Дроніков В.Д. Римське приватне право. – К.,1960
 4. КосаревА.И. Римское право. – М.,1986
 5. Макарчук В.С. Основи римського цивільного права. – К., 2000
 6. Новицкий И.Б. Римское право. – М.,1997
 7. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. – М.,1994
 8. Омельченко О.А. Основы римского права, учебное пособие. – М.,1994
 9. Підопригора О.А. Основи римського приватного права: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.,1997
 10. Римское частное право. Под ред. И.Б. Новицкого,И.С. Перетерского. – М.,1996
 11. Савельев В.А. Римское частное право. – М.,1995
 12. Скрипилев Е.А. Основы римского права. Конспект лекций. -  М.,1998
 13. Тищик Б.Й., Орач Є.М. Основи римського приватного права. Львів,1994
 14. Харитонов Е.О. Основы римского частного права. – Ростов н\Д.,1999
 15. Хутыз Н.З. Римское частное право, учебник. – М.,1994
 16. Черниловский З.М. Римское частное право: Элементарный курс. – М.,1997
Допоміжна
 1. Бирюков Ю.М. Государство и право Древнего Рима. – М.,1969
 2. Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с примечаниями И.С.Перетерского. – М.,1984
 3. Гай. Институции. Книги 1-4. Под ред. Л.Л.Кофанова, В.А.Савельева. – М.,1997
 4. Галанза П.Н.  Государство и право Древнего Рима. – М.,1989
 5. Історія стародавнього світу. – К.,1976
 6. Катрич В.М. Государство и право Древнего Рима. – К.,1974
 7. Косарев А.И. Римское право. – М.,1986
 8. Макарчук В.С.Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.,2001. – С. 55-77
 9. Овруцкий М.В. Крылатые римские изречения. – К.,1962
 10. Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. Очерки по истории составления и общая характеристика. – М.,1956
 11. Савельев В.А. История римского частного права. – М.,1986
 12. Темнова Е.И. Латинские юридические изречения. – М.,1996
 13. Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. проф. В.И.Кузищина. – М.,1987
 14. Хрестоматия по истории Древнего мира. Под ред. В.В.Струве. – М.,1983
 15. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и
 16. государства. – М.,1982
Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
робоча програма з курсу римське право
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
18 березня 2013р., 12:43 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 6432

Опитування Наскільки легко користуватися системою "Херсонський Віртуальний університет"?
1 75
2 20
3 22
4 17
5 45
6 29
7 48
8 41
9 42
10 107
Всього голосів: 446
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...