робоча програма з курсу політологія
Політологія Робоча програма
Опис навчалної дисципліни
 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2

Галузь знань

0304 Право

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

6.030401 Правознавство

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

7-й

Загальна кількість

годин - 72

2012-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1.5

самостійної роботи студента – 1.5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

18 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

4 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

40 год.

64 год.

Вид контролю:

екзамен

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу:

Метою вивчення курсу “Політологія” є виховання громадянина демократичного суспільства, який володіє певною сумою знань про політичні процеси і явища, функціонування політичних інститутів, здійснення політичної влади, який володіє методикою політичного дослідження, практичними навичками компетентного, конструктивного, відповідального аналізу, правильної поведінки в суспільно-політичній сфері, вміння у рамках Конституції та закону захистити свої інтереси, поважаючи інтереси і права інших людей свого суспільства. Вивчення політології сприяє залученню молодих фахівців до досягнень світової суспільно-політичної думки

 

Завдання курсу:

Теоретичні:

 • знати об’єкт та предмет політології, основні етапи розвитку політології;
 • знати зміст, структуру і функції політичної влади, принципи її організації і функціонування;
 • аналіз місця і ролі держави і політичних партій як інститутів політичної системи;
 • визначення структури і елементів політичної культури, основних видів політичної поведінки.

 

Практичні:

 • сформувати такі якості, як політична толерантність, готовність до компромісу і партнерства, вміння слухати і розуміти іншого;
 • закріпити почуття  громадського обов’язку і відповідальності;
 • сформувати вміння аналізувати суспільні явища й узагальнювати політичний досвід управління суспільством, прогнозувати політичні події;
 • сформувати навички аргументації поглядів, думок, оцінок самостійного формування політичних пріоритетів;
 • придбання навичок публічного виступу і спілкування.

 

Перелік знань та умінь студентів

Студент повинен знати:

 • об'єкт, предмет і метод політології, володіти її понятійно-категоріальним апаратом;
 • світові і українські політологічні школи, концепції і доктрини;
 • політичні феномени і цінності: політична діяльність, політичний процес, політична влада, політична система і політичний режим, політичний конфлікт, політичні еліти і політичне лідерство, політична свідомість і політична культура, демократія, консенсус, громадянське суспільство, світовий політичний процес;
 • суть і функції держави в політичній системі суспільства;
 • основні політичні партії, громадські організації і рухи.

 

Студент повинен вміти:

 • розпізнавати різні види владних відносин, специфіку політичної влади, її сутність, структуру, характерні ознаки, типи і функції;
 • орієнтуватись в проблемах поділу влад, формах державного устрою і формах державного правління;
 • розпізнавати прояви прямої і представницької демократії, сприяти їх утвердженню в сучасному українському суспільстві;
 • формувати і відстоювати свою життєву (політичну позицію, чітко розуміти свої громадянські права, свободи і обов'язки, відстоювати принципи правової держави і громадянського суспільства;
 • давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних партій і лідерів з позицій загальнонаціональних інтересів;
 • орієнтуватися в міжнародному політичному житті, геополітичній обстановці, мати уявлення про місце і статус України в сучасному світі;
 • об'єктивно і критично оцінювати життєво важливу соціальну інформацію;
 • готувати повідомлення на політичну тематику, брати участь в політичних дискусіях, передвиборних компаніях, масових і групових опитуваннях громадської думки;
 • жити в умовах політичного плюралізму, формувати культуру опозиції, робити посильний внесок в гармонізацію міжособистісних, міжнаціональних і міжпартійних відносин.
Програма навчальної дисципліни

модуль 1. ПОЛІТИЧНА НАУКА: ОБ'ЄКТ,ПРЕДМЕт,СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК

 

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна.

Політика як соціальне явище. Сутність, структура і функції політики. Політологія в системі суспільних наук. Предмет політології. Закономірності політології. Структура та функції політології. Методологія політології. Категорії політології.

 

Тема 2. Генезис і розвиток світової політичної думки.

Політичні уявлення Стародавнього Сходу. Політична думка античності: політична програма Платона і Аристотеля. Політична думка Європейського Середньовіччя (Аврелій Августин, Фома Аквінський). Політична думка епохи Відродження (Н. Макіавеллі). Формування раціоналістичних концепцій політики. (Дж. Локк, Вольтер, Монтеск’є, Руссо ).

 

Тема 3. Політико-правові вчення в історії політичної думки України.

Зародження національної політико-правової ідеології. Ідеї формування періоду Української гетьманської державності. Політико-правові погляди П.Орлика та їх вплив на розвиток національної політичної і правової ідеології. Становлення ліберального і демократичного напрямків державно-правової думки. Програмні документи і погляди представників Кирило-Мефодіївського товариства. Політична діяльність та державно-правові вчинки  М.Грушевського і В. Винниченка.

 

Тема 4. Основні напрямки сучасної зарубіжної політології.

Соціальний конфлікт: сутність і природа. Основні концепції соціального конфлікту у сучасній зарубіжній політології («конфліктна модель суспільства» Р. Дарендорфа, «загальна теорія конфлікту» К.Болдінга). Функції і типологія конфліктів. Політичній конфлікт і політична криза. Поведінкові концепції влади. Теорія еліт і політика концепції «політичного класу» Г. Моска. Меритократична модель розвитку суспільства. Політична еліта і політичне лідерство.

 

модуль 2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА – МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ

 

Тема 1. Політична влада і політична система суспільства.

Влада як системоутворюючий чинник політичної системи. Основні концепції політичної влади. Форми та механізми політичної влади. Поняття легітимності влади та види легітимності. Принцип поділу влади: теорія і практика. Поняття і структура політичної системи. Держава в політичній системі суспільства. Проблеми становлення політичної системи України.

 

Тема 2. Політичні партії в політичній системі.

Поняття, ознаки і типологія політичних партій. Типологія партійної системи. Роль і функції партії у політичному житті. Політичні партії і пропорційні виборчі системи. Причини переходу до багатопартійності. Проблеми становлення багатопартійності в Україні. Політичні партії і громадські об’єднання і рухи. Головні напрями реформування політичної системи України.

 

Тема 3. Політична свідомість і політична культура.

Поняття «політична свідомість». Типи політичної свідомості. Поняття «політичної культура»: зміст і структура. Типологія політичних культур. Політична свідомість і політична поведінка в структурі політичної культури. Політична культура в сучасній Україні.

 

Тема 4. Політичний процес.

Зміст політичного процесу: політична діяльність, парламентська діяльність, політичні рішення. Стратегія і тактика в політиці. Політичний маркетинг. Політична стабільність і конфлікти. Дослідження політичного ринку. Вивчення громадської думки. Виборча інженерія. Імідж. Політична реклама.

Структура навчальної дисципліни
 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. ПОЛІТИЧНА НАУКА: ОБ'ЄКТ, ПРЕДМЕТ, СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК

 

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна

8

2

2

 

 

4

8

1

 

 

 

7

Тема 2. Генезис і розвиток світової політичної думки

8

2

2

 

 

4

9

 

1

 

 

8

Тема 3. Політико-правові вчення в історії політичної думки України.

6

2

 

 

 

4

6

 

 

 

 

6

Тема 4. Основні напрямки сучасної зарубіжної політології.

10

4

2

 

 

4

11

1

 

 

 

10

Тема 5. Влада як категорія політичної науки

6

 

2

 

 

4

12

 

1

 

 

11

Разом за змістовим модулем 1

38

10

8

 

 

20

46

2

2

 

 

42

Змістовий модуль 2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА - МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ

Тема 1. Політична влада і політична система суспільства.

6

2

 

 

 

4

13

1

 

 

 

12

Тема 2.Політичні партії в політичній системі.

8

2

2

 

 

4

10

1

 

 

 

9

Тема 3. Політична свідомість і політична культура

6

2

 

 

 

4

10

 

1

 

 

9

Тема 4. Політичний процес.

6

2

 

 

 

4

8

 

 

 

 

8

Тема 5. Людина та політика

4

 

2

 

 

2

12

 

 

 

 

12

Тема 6. Майбутнє людства : можливі варіанти

4

 

2

 

 

2

9

 

1

 

 

8

Разом за змістовим модулем 2

34

8

6

 

 

20

62

2

2

 

 

58

Усього годин

72

18

14

 

 

40

108

4

4

 

 

100

 

Теми семінарських занять

1. Політологія як наука і навчальна дисципліна. (2год.).

2. Генезис і розвиток світової політичної думки. (2 год.).

3. Основні напрямки сучасної зарубіжної політології. (2 год.).

4. Влада як категорія політичної науки (2 год.).

5. Політичні партії в політичній системі. (2 год.).

6. Людина та політика. (2 год.).

7. Майбутнє людства: можливі варіанти. (2 год.).

Самостійна робота

1. Політологія як наука і навчальна дисципліна.

2. Генезис і розвиток світової політичної думки.

3. Політико-правові вчення в історії політичної думки України.

4. Основні напрямки сучасної зарубіжної політології.

5. Влада як категорія політичної науки.

6. Політична влада і політична система суспільства.

7. Політичні партії в політичній системі.

8. Політична свідомість і політична культура.

9. Політичний процесс.

10. Людина та політика.

11. Майбутнє людства: можливі варіанти.

Методи навчання
Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з правознавства з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, робота в малих групах, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань, кейс-метод, рольові та ділові ігри, метод «Займи позицію».

Методи контролю
Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному і тестовому контролю.

Рекомендована література
Базова
 1. Актуальні питання сучасної політики: слов.-довід. для працівників органів внутр. справ України / Львів. держ. ун-т внутр. справ; за ред. проф. М. П. Гетьманчука ; упоряд.: Андрушко Л. М. [та ін.] / М. П. Гетьманчук (Заг. ред.), Л. М. Андрушко (Упоряд.), Г. С. Боровська (Упоряд.), В. С. Бліхар (Упоряд.), М. А. Бучин (Упоряд.), Н. В. Гайворонюк (Упоряд.). — Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. — 188 с. 
 2. Бебік В.М. Політологія. Теорія, методологія, практика. Підручник.
 3. Біляков Г. Ф., Димитрова Л. М., Дідковська Г. І., Іпатов Е. Ф., Калиновська Л. Д., Кисельов С. О., Крижанівська О. П. Політологія: підручник / Л. М. Димитрова [та ін.] ; за ред.: Л. М. Димитрової, С. О. Кисельової / Димитрова (ред.)Кисельов (Ред.). — К. : Знання, 2009. — 206 с.
 4. История политических и правовых учений. Домарксистский период. М., Юридическая литература, 1991.К., 1997. К., Видавничий центр “Академія”, 1998.
 5. Казарова Н.С. История политической мысли. Одесса. 1991.
 6. Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. К., 1999.
 7. Кулагін Юрій Ігорович, Полурез В. І.. Політологія. Практикум: навч. посіб. / Ю. І. Кулагін, В. І. Полурез; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. — 231 с.
 8. Лазаренко О.В., Лазаренко О.О. Теорія політології. К., “Вища
 9. Логвина В.Л., Михайлик А.О. Політологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Кам'янець-Подільський національний ун-т ім. Івана Огієнка; Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. — 2-ге вид. — Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О.В.; Абетка, 2009. — [304]с.
 10. Марчук М.П. Політологія. Тернопіль, 1998.
 11. Мироненко Олександр Миколайович, Горбатенко В. П.. Історія вчень про державу і право: навч. посіб. / О. М. Мироненко, В. П. Горбатенко. — К. : Академія, 2010. — 454 с. 
 12. Панібудьласка В.Ф., Перегуда Є.В., Рижко Н.І., Стеценко С.В., Оксюковський Павло Павлович. Політологія. Політичні системи в умовах демократизації: тексти лекцій для студ. усіх спец. і форм навчання / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К. : КНУБА, 2009. — 88с.
 13. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Конспект лекцій., К.,
 14. Политология. Энциклопедический словарь. М.: Издательство Московского коммерческого университета. 1993.
 15. Політологія / За ред. Дзюбка К.М., Левківського К., “Вища
 16. Політологія. Львів. Світ. 2-е видання. 1994.
 17. Політологія. Посібник для студентів вузів / За ред. Бабкіної О.В.,
 18. Рудич Фелікс Михайлович. Політологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл.. — Вид. 3-тє, перероб., доп. — К. : Либідь, 2009. — 480с.
 19. Рябов С.Р. Політологічна теорія держави. Для гуманітарних факультетів. К., “Тандем”, 1996.
 20. Рябов С.Р., Томенко М.В. Основи теорії політики. К., “Тандем” 1996.
 21. Цимбал Петро Володимирович, Тягло Олександр Володимирович, Сошников Андрій Олександрович, Шаповаленко М. В., Калиновський В. Політологія: навч. посіб. для вищ. навч. закл.:у 2 ч. / Харківський національний ун-т внутрішніх справ / Петро Володимирович Цимбал (заг.ред.). — Х.:ХНУВС, 2009.
Допоміжна
 1. Андреев С.С. Политика как социальное явление. – Социально-политические науки. 1991. № 4.
 2. Андреев С.С. Политический авторитет и политическое лидерство. – Социально-политический журнал. 1993. №2-3.
 3. Власть. Очерки современной политической философии Запада. М., 1989.
 4. Глухова А.В. Политические конфликты и кризисы. Консенсус и политические методы его достижения. Государство и право. 1993, № 6.
 5. Ильин М.В. Что есть политика и что наука о политике. Полис. 1991. №4.
 6. Краснов Б.И. Политология как наука и учебная дисциплина. – Социально-политический журнал. 1995. № 1.
 7. Козырев Т.И. Введение в конфликтологию. М., Владос, 1999.
 8. Краснов Б.И. Конфликты в обществе. – Социально-политический журнал. 1992. № 6-7.
 9. Комаров М.С. Социальная стратификация и социальная структура. – Социс. 1992. № 7.
 10. Крівошея В. Еліти нації і еліта суспільства. // Розбудова держави. 1997 № 11, с. 48-56.
 11. Краснов Б.И. Политическое прогнозирование. // Социально-
 12. политический журнал. 1994 № 11,12.
 13. Міщенко М. Соціальна напруженість в українському суспільстві. // Розбудова держави, 1997 № 10, с. 42-52.
 14. Мясников О.Г. Смена правящих элит: «консолидация» или «вечная схватка». // Полис., 1993 № 1.
 15. Мясников О.Г. Субъекты политики. – Социально-политический журнал. 1993. № 5-6.
 16. Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. М., 1978.
 17. Україна багатопартійна: програмні документи нових партій. К. 1991.
 18. Пушкарев Т.В. Власть как социальный институт. // Социально-политический журнал, 1995 № 2.
 19. Політичні партії України. За ред.. В.М. Якушика. – К., 1996.
 20. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Спроба класифікації політичних партій України. // Політологічні читання, 1992.
 21. Шведа Ю. Партійна система України на шляху до поляризованного плюралізму. – Українські варіанти. – 1998 № 3,4.
 22. Яблонський В. Сучасні політичні партії України. Довідник. – К., 1996.
Інформаційні ресурси
Основи сучасної політології - Цюрупа М.В. http://pidruchniki.ws/15840720/politologiya/osnovi_suchasnoyi_politologiyi_-_tsyurupa_mv

Політологія - Вегеш М.М. http://pidruchniki.ws/14001209/politologiya/politologiya_-_vegesh_mm

Політологія - Гелей С.Д. http://pidruchniki.ws/19991130/politologiya/politologiya

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
робоча програма з курсу політологія
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
12 березня 2013р., 10:58 AM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 9706

Опитування Наскільки легко користуватися системою "Херсонський Віртуальний університет"?
1 78
2 20
3 22
4 18
5 45
6 29
7 48
8 41
9 42
10 107
Всього голосів: 450
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...