Римське право_методичні рекомендації до семінарських занять
ст. викл. Томіліна Ю.Є.
Надіслав: Родік Леся (2 лютого 2006р.)
Анотація

Містить рекомендації, плани семінарських занять та список рекомендованої літератури

Для студентів І курсу спеціальності "Правознавство"

Методичні рекомендації з основ римського цивільного права
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Економіко – юридичний факультет

Кафедра теорії держави і права

 

Томіліна Ю. Є.

 


 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 З КУРСУ “ОСНОВИ РИМСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА”

 

Для спеціальності “Правознавство”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х Е Р С О Н

2004


В с т у п

 

         Римське право належить до тих висот людської думки, що і через багато віків після їх створення вражають своєю величчю. Воно стало найбільш розвинутою і закінченою системою права суспільства, економіка якого в значній мірі була побудована на рабовласництві. Римське право надовго пережило свого творця – античне (рабовласницьке) суспільство. Воно безпосередньо або опосередковано покладено в основу цивільного права багатьох феодальних а потім і буржуазних держав. І це не дивно: висока культура правотворчості, юридичної техніки, довершеність формулювань, поєднання консервативності та стабільності норм с прогресивністю та мобільністю, правотворчість на базі живої практики, створення ефективного механізму правореалізації  та правозахисту – ці характерні риси римського приватного права і сьогодні можуть бути прикладом для наслідування.

         Римське цивільне право сьогодні – це невід'ємна методологічна база професійної юридичної освіти, основа для розуміння центральних галузей права та порівняльного правознавства, дидактичне поле для становлення юридичного мовлення та мислення. Вивчення римської юридичної термінології і тої соціальної реальності, яку вона визначала в різні епохи, значно розширює кругозір юриста та надає нового забарвлення погляду на правову форму, закладаючи базу для творчого відношення до юридичних конструкцій в практичній роботі. Терміни “реституція” ,”віндикація”, ”негаторний позов”, ”делікт”, ”новація”, ”оферт”, ”акцепт” тощо давно стали загальновживаними в національному і міжнародному житті.

         Вільне володіння загальновизнаними афоризмами, висловлюваннями, термінами не тільки свідчить про високу правову культуру, а й значно полегшує спілкування юристів різних країн. Це один з аргументів на користь вивчення римського цивільного права.

         Внаслідок переходу України до ринкової економіки, свободи підприємницької діяльності значення цивільного права зростає. Студенти юридичних спеціальностей вузів України вивчають римське цивільне права з метою пізнавальною, для засвоєння загальної історії права, теорії права, історії політичних та правових вчень. До того ж у наш час вивчення цього предмета набуває особливого практичного значення, пов'язаного з бурхливим розвитком торгівельного, економічного, науково-технічного та інших видів міжнародного співробітництва вимагає від наших випускників ґрунтовних знань в галузі правових систем зарубіжних країн.

   

 

Н а в ч а л ь н о – т е м а т и ч н и й   п л а н

 к у р с у “О с н о в и  р и м с ь к о г о  ц и в і л ь н о г о   п р а в а”

 

Навчальна тема

Кількість годин

Лек.

Сем.

Самост.

1.

Поняття,

 предмет і система

 римського цивільного права.

2

-

3

2.

Джерела

 та основні риси

 римського цивільного права

2

2

3

3.

Право осіб

 

2

2

3

4.

Здійснення

 та захист прав

у Стародавньому Римі

2

2

4

5.

Сімейне право

 

2

2

5

6.

Речове право

 

4

6

6

7.

Загальне вчення

про зобов'язання

 та договори

4

6

8

8.

Римське

 спадкове право

2

-

5

9.

Форми

позитивного права

2

-

2

ВСЬОГО

 

22

20

39

 

П л а н и  с е м і н а р с ь к и х  з а н я т ь

 Тема 1. Джерела римського права

1.     Цивільне право.

2.     Право народів.

3.     Преторське право.

4.     Характеристика форм позитивного права.

5.     Кодифікації римського права.

Теми для доповідей та рефератів:

·        Історична роль римського приватного права та його значення для сучасного юриста.

·        Рецепція римського права.

·        Виникнення преторського права.

·        Закони ХІІ таблиць: історія написання, зміст та значення.

·        Творчість видатних римських юристів.

Література: 6, 9, 7, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 28.

 

 

Тема 2. Захист прав. Позов

1.     Судовий процес та його види.

2.     Поняття і види позовів.

3.     Особливі засоби преторського захисту. Інтердикти.

 Теми для доповідей та рефератів:

·        Виникнення державного суду.

·        “Суворе право” та “справедливість”.

·        Особливості позовної давності у римському праві.

Література: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17,23, 24, 27, 28, 29

 

 

Тема 3. Особи

1.     Поняття “особи” і правоздатності.

2.     Особливості правового статусу основних категорій мешканців Римської держави.

3.     Юридичні особи.

Теми для доповідей та рефератів:

·        Поняття дієздатності у римському праві.

·        Поділ населення римської імперії за Інституціями Гая.

·        Роль пекулія у змінах правового статусу фізичних осіб.

Література: 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28

 

 

Тема 4. Сімейно-правові відносини

1.     Римська сім'я. Агнатське та когнатське споріднення.

2.     Шлюб та його види.

3.     Особисті та майнові відносини між подружжям.

4.     Батьківська влада.

Теми для доповідей та рефератів:

·        Опіка і піклування у римському праві.

·        Конкубінат.

·        Обряд емансипації та його значення у сімейному праві Риму.

·        Спадкове право у Стародавньому Римі.

Література: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12,17, 19, 20

 

Тема 5. Речове право

                    Зняття І.

1.     Класифікація речей у римському праві.

2.     Володіння: поняття і види.

3.     Набуття та припинення володіння.

4.     Захист володіння.

               Заняття ІІ.

1.     Поняття і зміст права власності.

2.     Види власності.

3.     Набуття і втрата права приватної власності.

4.     Захист права власності.

               Заняття ІІІ.

1.     Поняття і види прав на чужі речі.

2.     Сервітути та їх види.

3.     Емфітевзис та суперфіцій.

Теми для доповідей та рефератів:

·        Виникнення та розвиток інституту приватної власності у Стародавньому Римі.

·        Публіціанов позов.

·        Заставне право.

·        Право спільної власності (співвласність).

·        Манципація і традиція.

Література: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,20, 24, 28, 30, 31, 32

 

Тема 6.  Зобов'язальне право

                      Заняття І.

1.     Поняття та види зобов'язань. Підстави виникнення.

2.     Сторони в зобов'язанні: їх права та обов'язки.

3.     Виконання та наслідки невиконання зобов'язань.

4.     Забезпечення зобов'язань.

                 Заняття ІІ.

1.     Поняття і види договорів.

2.     Умови дійсності договорів.

3.      Зміст та мета договору.

4.      Укладення договору. Представництво.

                  Заняття ІІІ.

1.     Вербальні договори. Стимуляція.

2.     Літеральні договори.

3.     Реальні контракти.

4.     Консенсуальні контракти.

5.     Безіменні контракти.

6.     Пакти та їх види.

Теми для доповідей та рефератів:

·        Розвиток римського договірного права та його службова функція.

·        Договори суворого права та доброї совісті.

·        Зобов'язання ніби з договорів (квазіконтракти).

·        Зобов'язання ніби з приватних деліктів (квазіделікти).

·        Найважливіші види приватних деліктів.

·        Юридичні факти та їх значення у зобов'язувальному праві.

·        Новація та її місце у римському приватному праві.

·        Аквілієв закон: зміст та значення.

·        Визначення провини у римському цивільному праві.

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 30, 31

 

 

Підсумкові питання для контролю за самостійною роботою студентів

 

1.     Поняття та загальна характеристика публічного права.

2.     Які відмінності преторського права від цивільного?

3.     Дайте характеристику основних етапів розвитку римського цивільного права.

4.     Що таке кодекс?

5.     Які існують види імператорських конституцій?

6.     В чому полягає роль претора у судочинстві Стародавнього Риму?

7.     Які відмінності особистих позовів від речових позовів?

8.     Що таке реституція?

9.     Хто визнавався суб'єктом права в Стародавньому Римі?

10.                       Які фактори впливали на правоздатність?

11.                       Як визначалися лінії споріднення в римській сім'ї?

12.                       Що таке конкубінат?

13.                       Перерахуйте умови вступу у шлюб.

14.                       Чим відрізняється усиновлення від узаконення?

15.                       В чому полягає роль приданого?

16.                       Значення класифікації речей у римському цивільному праві.

17.                       Що таке легати і фідеїкоміси?

18.                       Спадкування за законом і за заповітом.

19.                       Що таке свобода заповіту?

20.                       В чому полягає принципова різниця між правом власності та володінням?

21.                       Якщо річ стає безхозною, чи може вона бути привласнена будь-ким? Наведіть приклади.

22.                       В чому перевага традиції у порівнянні з манципацією?

23.                       Що таке інтердикти?

24.                       Дайте характеристику права спільної власності.

25.                       Яка відмінність індикаційного позову від негаторного?

26.                       Чим відрізняється преторська власність від квіритської?

27.                       Яким чином припиняється дія майнового сервітуту?

28.                       Чим відрізняються земельні сервітути від емфітевзису?

29.                       Що таке узуфрукт?

30.                       Розкрийте зміст заставного права.

31.                       Яка відмінність правочину від делікту?

32.                       Перерахуйте види збитків.

33.                       Розкрийте значення юридичних фактів у зобов'язувальному праві.

34.                       Що таке солідарні і дольові зобов'язання?

35.                       Яка відмінність квазіделіктів від деліктів?

36.                       Умови деліктної відповідальності.

      

 

Література:

 

1.     Бартошек М. Римское право :понятия, термины, определения. – М.,1989

2.     Дождев Д.В. Римское частное право. – М.,1996

3.     Дроніков В.Д. Римське приватне право. – К.,1960

4.     КосаревА.И. Римское право. – М.,1986

5.     Макарчук В.С. Основи римського цивільного права. – К., 2000

6.     Новицкий И.Б. Римское право. – М.,1997

7.     Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. – М.,1994

8.     Омельченко О.А. Основы римского права, учебное пособие. – М.,1994

9.     Підопригора О.А. Основи римського приватного права: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.,1997

10. Римское частное право. Под ред. И.Б. Новицкого,И.С. Перетерского. – М.,1996

11. Савельев В.А. Римское частное право. – М.,1995

12. Скрипилев Е.А. Основы римского права. Конспект лекций. -  М.,1998

13. Тищик Б.Й., Орач Є.М. Основи римського приватного права. Львів,1994

14. Харитонов Е.О. Основы римского частного права. – Ростов н\Д.,1999

15. Хутыз Н.З. Римское частное право, учебник. – М.,1994

16. Черниловский З.М. Римское частное право: Элементарный курс. – М.,1997

17. Черниловский З.М. Учебник по римскому частному праву. – М.,1991

Додаткова література:

18. Бирюков Ю.М. Государство и право Древнего Рима. – М.,1969

19. Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с примечаниями И.С.Перетерского. – М.,1984

20. Гай. Институции. Книги 1-4. Под ред. Л.Л.Кофанова, В.А.Савельева. – М.,1997

21. Галанза П.Н.  Государство и право Древнего Рима. – М.,1989

22. Історія стародавнього світу. – К.,1976

23. Катрич В.М. Государство и право Древнего Рима. – К.,1974

24. Косарев А.И. Римское право. – М.,1986

25. Макарчук В.С.Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.,2001. – С. 55-77

26. Овруцкий М.В. Крылатые римские изречения. – К.,1962

27. Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. Очерки по истории составления и общая характеристика. – М.,1956

28. Савельев В.А. История римского частного права. – М.,1986

29. Темнова Е.И. Латинские юридические изречения. – М.,1996

30. Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. проф. В.И.Кузищина. – М.,1987

31. Хрестоматия по истории Древнего мира. Под ред. В.В.Струве. – М.,1983

32. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и

         государства. – М.,1982

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Римське право_методичні рекомендації до семінарських занять
(Методичні рекомендації)
Дата изменения:
15 вересня 2012р., 7:27 AM
Оцінка:
Всього оцінок: 1

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 9249

Опитування Наскільки легко користуватися системою "Херсонський Віртуальний університет"?
1 75
2 20
3 22
4 17
5 45
6 29
7 48
8 41
9 42
10 107
Всього голосів: 446
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...