Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку
Віттенберг К.Ю.,Швець Т.А.
Надіслав: Швець Тетяна (7 жовтня 2011р.)
Анотація

Курс "Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку" розроблений для студентів 3 курсу спеціальності "Дошкільна освіта". Містить наступні матеріали: пояснювальну записку, зміст курсу, теми і плани лекційних та практичних занять, модуль самостійної роботи,питання до заліку,список рекомендованої літератури.

План
Пояснювальна записка
Зміст дисципліни
Теми і плани лекційних занять
         Змістовий модуль 1. Теоретичні основи методики математичного розвитку дошкільників
         Змістовий модуль №2. Практичні аспекти формування елементарних математичних уявлень дошкільників
Теми і плани практичних занять І модуль
         Практичне заняття №1 "Завдання формування елементарних математичних уявлень"
         Практичне заняття №2 "Вікові можливості формування логіко-математичних уявлень дітей дошкільного вік
         Практичне заняття №3 "Логіко-математичний розвиток дошкільнят згідно вимог програми «Я у Світі»"
         Практичне заняття №4 "Розвиток і сучасний стан методики формування елементарних математичних уявлень
         Практичне заняття №5 "Зміст та форми організації математичного розвитку дошкільників"
         Практичне заняття №6 "Методи, прийоми та засоби навчання дітей елементам математики"
         Практичне заняття №7 "Формування у дошкільників уявлень про множину"
Теми і плани практичних занять ІІ модуль
         Практичне заняття №1 "Особливості формування уявлень і понять про число та лічбу"
         Практичне заняття №2 "Методи та прийоми розвитку у дітей уявлень про число та лічбу"
         Практичне заняття №3 "Підготовка дітей до обчислювальної діяльності"
         Практичне заняття №4 "Використання арифметичних задач та прикладів при формуванні елементарних матем
         Практичне заняття №5 "Особливості сприйняття величини предметів дошкільниками"
         Практичне заняття №6 "Методи та прийоми формування уявлень про величину предметів"
         Практичне заняття №7 "Особливості методики вивчення вимірювання"
         Практичне заняття №8 "Застосування дидактичних ігор та вправ на математичних заняттях"
Модуль самостійної роботи
         Змістовий модуль №1
         Змістовий модуль №2
Питання до заліку
Рекомендована література
         Основна література
         Додаткова література
         INTERNET – ресурси (Основні Web-сторінки в INTERNET )
Пояснювальна записка
Опанування студентами науково-теоретичними та психологічними основами курсу "Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників"; засвоєння студентами знань, умінь та навичок організації та проведення різних форм роботи з дітьми дошкільного віку з формування елементарних математичних уявлень в різних вікових групах; оволодіння вміннями та навичками підбору дидактичного матеріалу в процесі проведення різних форм роботи з дошкільниками для формування елементарних математичних уявлень.

Завдання курсу:
Теоретичні:
-    Сприяти міцному усвідомленому засвоєнню студентами змісту і суті курсу  «Формування елементарних математичних уявлень», розумінню ролі вихователя у цьому процесі;
-    Показати дошкільний навчальний заклад як розвивальне середовище;
-    Ознайомити студентів із змістом елементарних математичних уявлень у дітей, методами, формами і засобами навчання.
Практичні:
-    Виховання в студентів соціальної активності, намагання керуватися в практичній діяльності принципами загальнолюдської моралі, сумлінного ставлення до професії, прагнення до творчості;
-    Сприяти формуванню особистості майбутнього педагога, розвитку його культури, ерудиції;
-    Сформувати у студентів загальне уявлення про структуру, зміст, характер і специфіку формування у дітей елементарних математичних уявлень.

Студент повинен
знати:
теоретичні засади курсу “Формування елементарних математичних уявлень ”, особливості організації та проведення різних форм роботи з дітьми дошкільного віку з формування елементарних математичних уявлень в різних вікових групах;
вміти:
планувати та проводити роботу з підбору дидактичного матеріалу в процесі проведення різних форм роботи з дошкільниками для формування елементарних математичних уявлень.
Міждисциплінарні зв’язки
        Опановуючи зазначений перелік знань, умінь і навичок, студенти мають актуалізувати знання з курсів «Загальна педагогіка», «Дошкільна педагогіка”, “Дитяча психологія”, що сприятиме в подальшому формуванню професійної компетентності майбутнього фахівця.

Зміст дисципліни
Теоретичні основи курсу "Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей". Становлення методики розвитку елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Значення і завдання навчання елементів математики в дитячому садку.
Особливості розвитку кількісних уявлень у дітей дошкільного віку. Методика ознайомлення дітей з множинами в різних вікових групах.
Особливості сприйняття і відтворення множин дітьми дошкільного віку. Методика ознайомлення дітей з множинами в різних вікових групах. Роль аналізаторів у формуванні уявлень про множину.
Особливості розвитку в дітей понять про число, лічбу, обчислювальну діяльність. Завдання та методика навчання у дітей різних вікових груп. Завдання навчання дітей лічби та обчислювання. Методика навчання лічильної та обчислювальної діяльності у різних вікових групах.
Особливості уявлень про величину предметів у дітей дошкільного віку. Завдання і методика навчання порівнянню величин і вимірювання у різних вікових групах дитячого садка.
Поняття про величину предметів. Особливості сприйняття величини дітьми дошкільного віку. Методи і прийоми формування у дітей уявлень і понять про величину предметів. Навчання дітей вимірювання.
Особливості уявлень у дітей про форму предметів. Завдання та методика навчання дітей у різних вікових групах.
Особливості сприйняття форми предметів та геометричних фігур дітьми. методи і прийоми формування у дітей уявлень і понять про форму предметів та геометричні фігури.
Особливості формування часо-просторових уявлень у дітей, завдання та методика навчання дітей у різних вікових групах.
Особливості сприйняття простору дітьми дошкільного віку. Сприйняття часу і розвиток часових уявлень у дітей різного віку. Методика формування просторових уявлень у дітей, методика формування часових уявлень та орієнтування в часі.
Організація роботи з формування елементарних математичних уявлень у дітей в дитячих дошкільних закладах і відділах народної освіти. Роль вихователя-методиста в організації роботи з формування елементарних математичних уявлень. Планування роботи з з математики. Робота методичних кабінетів народної освіти з питань навчання дітей математики.
Теми і плани лекційних занять
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи методики математичного розвитку дошкільників
1-2. Значення та завдання формування  початкових елементів математики у дітей дошкільного віку.
Проблема вивчення математики. Значення математичного розвитку у пізнавальному та розумовому вихованні дошкільників. Основні задачі з формування елементарних математичних уявлень. Сучасний стан розвитку методики математичного розвитку дітей. Аналіз  досліджень педагогів (М.Монтессорі, Я.О. Коменський, Ф.Фрьобель, Е.І. Тихєєва, Ф.Н.Блехер, тощо). Огляд загальнодидактичних принципів вивчення дошкільниками елементів математики. Головні завдання математичного розвитку дітей.
3-4. Виникнення математики і розвиток її як науки.
Історія виникнення математики як науки. Етапи розвитку науки. Розвиток математики в Україні та Росії. Значення Києво – Могилянської та Острізької академій для розвитку математичної науки. Внесок у розвиток математики вітчизняних вчених (М.І. Лобачевський, П.Л. Чебишев, А.М. Колмогоров та ін.). Кібернетика – нова математична наука.
5. Множини та операції з ними.
Основне поняття математики – множина. Основні операції з множинами. Сприйняття та відтворення множин дошкільниками. Завдання та зміст знань дітей про множини. Методи та прийоми формування уявлень про множину.

Література
1. Белошистая А.В.. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. Дошк. Факультетов высш. Учеб. Заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 400с.:ил.
2.Козлова С.А.; Куликова   Т.А. Дошкольная педагогіка. – Москва, 2002
3.Метлина Л.С. Математика в детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е узд., перераб. – М.: Просвещение, 1984. – 256с., ил.
4.Поніманська    Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2004
5.Щербакова К. Й. Теорія і методика математичного розвитку. 2005. Євр. Університет.
Змістовий модуль №2. Практичні аспекти формування елементарних математичних уявлень дошкільників
1.Розвиток у дітей уявлень і понять про число та лічбу. Завдання й методика навчання.
Перейняття дітьми слів-числівників з мови дорослих. Етапи лічильної діяльності. Навчання дітей лічби за допомогою чисел. Правила навчання лічби дошкільників. Особливості навчання кількісній та порядковій лічбі. Підбір наочного матеріалу для формування уявлень та понять про число та лічбу.
2-3. Підготовка та навчання дітей обчислювальній діяльності.
Дидактичні завдання підготовки дітей до обчислювальної діяльності. Методика підготовки дітей до обчислювальної діяльності. Засвоєння складу числа дошкільниками. Важливий напрямок підготовки – розподіл цілого на частини. Розв’язування арифметичних задач і прикладів. Етапи навчання дошкільників розв’язувати арифметичні задачі. Систематичні етапи роботи вихователя під час навчання обчислювальній діяльності дошкільників.
4. Ознайомлення дітей з величиною предметів. Навчання вимірюванню.
Поняття про величину  (розмір) предметів. Перервна та неперервна величина. Особливості сприйняття  величини предметів дошкільниками. Задачі й зміст ознайомлення дітей дошкільного віку з величиною предметів. Методи й прийоми формування уявлень про величину предметів. Етапи ознайомлення дітей з величиною предметів. Методика вивчення вимірювання.

Література
1.Белошистая А.В.. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. Дошк. Факультетов высш. Учеб. Заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 400с.:ил.
2.Ерофеева Т.И.. Математика для дошкольников: Кн. Для воспитателей дет. сада. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1997. – 175с.:ил.
3.Щербакова К. Й. Теорія і методика математичного розвитку. 2005. Євр. Університет.- 206с.
Теми і плани практичних занять І модуль
Практичне заняття №1 "Завдання формування елементарних математичних уявлень"
Запитання та завдання:
-    Дайте означення поняттям: математика, лічильна діяльність, натуральне число, цифра, величина, форма, простір, час.
-    Розкрийте поняття «сенсорний розвиток».
-    Назвіть завдання з формування елементарних математичних уявлень у дошкільників.
-    Охарактеризуйте загальнодидактичні принципи, які використовуються на заняттях з математичного розвитку дітей дошкільного віку.
Методичні рекомендації: опрацюйте теоретичний матеріал згідно питань та підготуйтесь до самостійної роботи. Підготуйте варіанти вправ та ігор для формування сенсорних здібностей дітей.

Література

1.Белошистая А.В.. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. Дошк. Факультетов высш. Учеб. Заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 400с.:ил.
2.Козлова С.А.; Куликова   Т.А. Дошкольная педагогіка. – Москва, 2002
3.Метлина Л.С. Математика в детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е узд., перераб. – М.: Просвещение, 1984. – 256с., ил.
4.Поніманська    Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2004
5.Щербакова К. Й. Теорія і методика математичного розвитку. 2005. Євр. Університет. – 206с.
Практичне заняття №2 "Вікові можливості формування логіко-математичних уявлень дітей дошкільного вік
Запитання та завдання:
-    Розкрийте психологічні особливості  дітей 2 молодшої групи.
-    Назвіть психологічні особливості дітей середньої групи.
-    Охарактеризуйте психологічні особливості дітей старшої групи дитячого садка.
-    Визначне тривалість занять з розвитку математичних здібностей дошкільників відповідно до вікової групи.
-    Зазначте особливості навчання дітей дошкільного віку.
-    Підготуйте  дидактичні ігри математичного змісту для 2 молодшої групи.

Методичні рекомендації: опрацюйте теоретичний матеріал згідно питань та підготуйтесь до самостійної роботи. Підготуйте дидактичні ігри математичного зміст та наочний матеріал, для їх презентації.

Література
1.Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. Дошк. Факультетов высш. Учеб. Заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 400с.:ил.
2.Козлова С.А.; Куликова   Т.А. Дошкольная педагогіка. – Москва, 2002
3.Метлина Л.С.. Математика в детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е узд., перераб. – М.: Просвещение, 1984. – 256с., ил.
4.Поніманська    Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2004
5.Щербакова К. Й. Теорія і методика математичного розвитку. 2005. Євр. Університет.- 206с.
Практичне заняття №3 "Логіко-математичний розвиток дошкільнят згідно вимог програми «Я у Світі»"
Запитання та завдання:
-    Охарактеризуйте навчальні освітні завдання для дітей молодшого та старшого дошкільного віку за програмою «Я у Світі».
-    Розкрийте логіко-математичні завдання розвитку для молодшого та старшого дошкільного віку за програмою «Я у Світі».
-    Проаналізуйте заняття з математики для дошкільників(зазначте вікову групу) відповідно до програмних вимог.  

Методичні рекомендації: ознайомтесь та вивчіть теоретичний матеріал відповідно до теми. Підготуйтесь до самостійної роботи. Представте фрагмент заняття відповідно загальної структури заняття (вступна, основна, заключна частини),  вікових особливостей дітей дошкільного віку.

Література
1.Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»/Наук. кер. та заг. ред. О.Л. Кононко. – 3-тє вид., випр. – К.: Світич, 2009. – 430с.
2.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошк. виховання, 1999. – № 1. – С. 6-19.
3.Дитина в дошкільні роки. Програма розвитку, навчання та виховання дітей. – Запоріжжя: ЛІПС, 2000. – 268с.:іл.
4.Дитина: Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. – К.: „Богдана”, 2004. – 232с.
5.Математическая подготовка детей в дошкольных учреждениях. Сост. В.В.Данилова. – М.: Просвещение, 1987. – 175с.
Практичне заняття №4 "Розвиток і сучасний стан методики формування елементарних математичних уявлень
Запитання та завдання:
-    Охарактеризуйте розвиток математичної науки у Стародавній Греції.
-    Розкрийте положення щодо математичного розвитку дошкільників у працях Я.О. Коменського, М. Монтессорі, К.Д. Ушинського.
-    Розкрийте положення щодо математичного розвитку дошкільників у працях Е.І. Тихєєвої.
-    Охарактеризуйте особливості системи навчання лічби в дитячому садку за Г.М, Леушиною.
-    Дайте характеристику сучасному стану методики формування математичних уявлень у дітей дошкільного віку.
Методичні рекомендації: опрацюйте теоретичний матеріал згідно питань та підготуйтесь до самостійної роботи. Підготуйте варіанти вправ та ігор для формування навичок лічби у дітей дошкільного віку.

Література
1.Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»/Наук. кер. та заг. ред. О.Л. Кононко. – 3-тє вид., випр. – К.: Світич, 2009. – 430с.
2.Белошистая А.В.. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. Дошк. Факультетов высш. Учеб. Заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 400с.:ил.
3.Дитина в дошкільні роки. Програма розвитку, навчання та виховання дітей. – Запоріжжя: ЛІПС, 2000. – 268с.:іл.
4.Дитина: Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. – К.: „Богдана”, 2004. – 232с.
5.Т.І. Поніманська    Дошкільна педагогіка. – К., 2004.- 307с.
6.Щербакова К. Й. Теорія і методика математичного розвитку. 2005. Євр. Університет.- 206с.
Практичне заняття №5 "Зміст та форми організації математичного розвитку дошкільників"
Запитання та завдання:
-    Розкрийте зміст математичного розвитку дошкільників.
-    Назвіть форми організації навчання дітей дошкільного віку.
-    Зазначте найбільш ефективні форми організації математичного розвитку. Обґрунтуйте відповідь.
-    Визначте роль дидактичних засобів у математичному розвитку дошкільників.
-    Підготуйте фрагмент заняття математичного змісту для дітей дошкільного віку з використанням наочного матеріалу.

Методичні рекомендації: ознайомтесь та вивчіть теоретичний матеріал відповідно до теми. Підготуйтесь до самостійної роботи. Представте фрагмент заняття відповідно загальної структури заняття (вступна, основна, заключна частини),  вікових особливостей дітей дошкільного віку. Підготуйте наочний матеріал до фрагменту заняття.
Література
1.Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»/Наук. кер. та заг. ред. О.Л. Кононко. – 3-тє вид., випр. – К.: Світич, 2009. – 430с.
2.Крутій К.Л. Розвиваємо у дитини мовлення, інтелект і здібності. – Запоріжжя: ЛІПС. Лтд, 1999. – 60с.
3.Математическая подготовка детей в дошкольных учреждениях. Сост. В.В.Данилова. – М.: Просвещение, 1987. – 175с.
4.Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / Под ред. Л.А.Венгера. – М.,  Просвещение, 1986.
5.Щербакова К. Й. Теорія і методика математичного розвитку. 2005. Євр. Університет.- 206с.
Практичне заняття №6 "Методи, прийоми та засоби навчання дітей елементам математики"
Запитання та завдання:
-    Охарактеризуйте методи навчання дітей елементам математики.
-    Зазначте прийоми та засоби розвитку математичних здібностей дошкільників.
-    Окресліть особливості організації занять з дітьми дошкільного віку.
-    Представте фрагмент заняття математичного змісту для дошкільників. Проаналізуйте методи та прийоми, котрі використані в занятті.

Методичні рекомендації: ознайомтесь та вивчіть теоретичний матеріал відповідно до теми. Підготуйтесь до самостійної роботи. Представте фрагмент заняття відповідно загальної структури заняття (вступна, основна, заключна частини),  вікових особливостей дітей дошкільного віку. Підготуйте наочний матеріал до фрагменту заняття.
Література
1.Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»/Наук. кер. та заг. ред. О.Л. Кононко. – 3-тє вид., випр. – К.: Світич, 2009. – 430с.
2.Щербакова К. Й. Теорія і методика математичного розвитку. 2005. Євр. Університет.- 206с.
3.Математическая подготовка детей в дошкольных учреждениях. Сост. В.В.Данилова. – М.: Просвещение, 1987. – 175с.
4.Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / Под ред. Л.А.Венгера. – М.,  Просвещение, 1986.- 306с.
5.Крутій К.Л. Розвиваємо у дитини мовлення, інтелект і здібності. – Запоріжжя: ЛІПС. Лтд, 1999. – 60с.
Практичне заняття №7 "Формування у дошкільників уявлень про множину"
Запитання та завдання:
- Як сприймається поняття «множина» діти раннього  та дошкільного віку?
-  Як відбувається процес ознайомлення дошкільників роботи з множинами?
-   Назвіть основні завдання ознайомлення дошкільників з множиною.
-  Що таке знання про «множину»?
- Назвіть лексику, якою збагачується словниковий запас дітей при ознайомленні з множиною.
- Законспектувати ст.84-90 підручника Щербакова К.Й. Методика формування елементів математики в дошкільників: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європейського університету. – 262с.
- Підготуйте та продемонструйте уривок заняття з ознайомлення дітей дошкільного віку з множиною.

Методичні рекомендації: ознайомтесь та вивчіть теоретичний матеріал відповідно до теми. Підготуйтесь до самостійної роботи. Представте фрагмент заняття відповідно загальної структури заняття (вступна, основна, заключна частини),  вікових особливостей дітей дошкільного віку. Підготуйте наочний матеріал до фрагменту заняття.
Література
1.Белошистая А.В. Я считаю и решаю!: Уникальная методика обучения математике. Кн.1. 3-4 года. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 192с.
2.Метлина Л.С. Математика в детском саду: Пособие для воспитателя дет. Сада. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1984. – 256с., ил.
3.Щербакова К.Й. Методика формування елементів математики в дошкільників: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європейського університету. – 262с.
Теми і плани практичних занять ІІ модуль
Практичне заняття №1 "Особливості формування уявлень і понять про число та лічбу"
Запитання та завдання:
-    Назвіть особливості навчання дітей лічби за допомогою чисел.
-    Зазначте правила при навчання лічбі дітей дошкільного віку.
-    Підготуйте та представте дидактичні ігри математичного змісту для дітей середньої групи.
-    Представте фрагмент  математичного заняття з ознайомлення або закріплення уявлень і понять про число та лічбу.

Методичні рекомендації: ознайомтесь та вивчіть теоретичний матеріал відповідно до теми. Підготуйтесь до самостійної роботи. Представте фрагмент заняття відповідно загальної структури заняття (вступна, основна, заключна частини),  вікових особливостей дітей дошкільного віку. Підготуйте наочний матеріал до фрагменту заняття.
Література
1.Белошистая А.В. Я считаю и решаю!: Уникальная методика обучения математике. Кн.1. 3-4 года. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 192с.
2.Метлина Л.С. Математика в детском саду: Пособие для воспитателя дет. Сада. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1984. – 256с., ил.
3.Щербакова К.Й. Методика формування елементів математики в дошкільників: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європейського університету. – 262с.
Практичне заняття №2 "Методи та прийоми розвитку у дітей уявлень про число та лічбу"
Запитання та завдання:
-    Охарактеризуйте методи та прийоми, які можна використовувати на математичному заняття з дошкільниками.
-    Запропонуйте варіанти початку математичного заняття для дошкільників (дидактичні ігри, психогімнастики, загадки).
-    Представте фрагмент  математичного заняття з ознайомлення або закріплення уявлень і понять про число та лічбу.

Методичні рекомендації: ознайомтесь та вивчіть теоретичний матеріал відповідно до теми. Підготуйтесь до самостійної роботи. Представте фрагмент заняття відповідно загальної структури заняття (вступна, основна, заключна частини),  вікових особливостей дітей дошкільного віку. Підготуйте наочний матеріал до фрагменту заняття.
Література
1.Белошистая А.В. Я считаю и решаю!: Уникальная методика обучения математике. Кн.1. 3-4 года. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 192с.
2.Метлина Л.С. Математика в детском саду: Пособие для воспитателя дет. Сада. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1984. – 256с., ил.
3.Щербакова К.Й. Методика формування елементів математики в дошкільників: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європейського університету. – 262с.
Практичне заняття №3 "Підготовка дітей до обчислювальної діяльності"
Запитання та завдання:
-    Назвіть дидактичні завдання підготовки до основної обчислювальної діяльності.
-    Зазначте відмінність обчислювальної діяльності від лічби.
-    Підготуйте план – конспект математичного заняття, метою якого є підготовка до обчислювальної діяльності.
-    Представте дидактичні, творчі ігри, варіанти продуктивної діяльності дошкільників для підготовки до обчислювальної діяльності.

Методичні рекомендації: ознайомтесь та вивчіть теоретичний матеріал відповідно до теми. Підготуйтесь до самостійної роботи. Представте дидактичні, творчі ігри, варіанти продуктивної діяльності з використанням наочного та роздаткового матеріалу.
Література
1.Белошистая А.В. Я считаю и решаю!: Уникальная методика обучения математике. Кн.1. 3-4 года. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 192с.
2.Метлина Л.С. Математика в детском саду: Пособие для воспитателя дет. Сада. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1984. – 256с., ил.
3.Щербакова К.Й. Методика формування елементів математики в дошкільників: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європейського університету. – 262с.
Практичне заняття №4 "Використання арифметичних задач та прикладів при формуванні елементарних матем
Запитання та завдання:
-    Розкрийте особливості методики розв’язання арифметичних задач для дітей дошкільного віку.
-    Значення наочного та роздаткового матеріалу при навчанні дошкільників розв’язанню арифметичних задач.
-    Представити фрагмент заняття, мета якого навчання розв’язувати арифметичні задачі.

Методичні рекомендації: ознайомтесь та вивчіть теоретичний матеріал відповідно до теми. Підготуйтесь до самостійної роботи. Представте фрагмент заняття відповідно загальної структури заняття (вступна, основна, заключна частини),  вікових особливостей дітей дошкільного віку. Підготуйте наочний матеріал до фрагменту заняття.
Література
1.Белошистая А.В. Я считаю и решаю!: Уникальная методика обучения математике. Кн.1. 3-4 года. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 192с.
2.Метлина Л.С. Математика в детском саду: Пособие для воспитателя дет. Сада. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1984. – 256с., ил.
3.Щербакова К.Й. Методика формування елементів математики в дошкільників: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європейського університету. – 262с.
 
Практичне заняття №5 "Особливості сприйняття величини предметів дошкільниками"
Запитання та завдання:
-    Розкрийте поняття «величина предметів».
-    Охарактеризуйте особливості сприйняття величини предметів дошкільниками.
-    Окресліть задачі й зміст ознайомлення дошкільників з величиною предметів.
-    Підготуйте дидактичні ігри, метою яких є ознайомлення дошкільників з величиною предметів.

Методичні рекомендації: опрацюйте теоретичний матеріал згідно питань та підготуйтесь до самостійної роботи. Підготуйте дидактичні ігри математичного зміст та наочний матеріал, для їх презентації.
Література
1.Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. Дошк. Факультетов высш. Учеб. Заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 400с.:ил.
2.Козлова С.А.; Куликова   Т.А. Дошкольная педагогіка. – Москва, 2002
3.Метлина Л.С.. Математика в детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е узд., перераб. – М.: Просвещение, 1984. – 256с., ил.
4.Поніманська    Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2004
5.Щербакова К. Й. Теорія і методика математичного розвитку. 2005. Євр. Університет.- 206с.
Практичне заняття №6 "Методи та прийоми формування уявлень про величину предметів"
Запитання та завдання:
-    Зазначте етапи ознайомлення дошкільників з величиною предметів.
-    Охарактеризуйте методи та прийоми формування уявлень про величину предметів.
-    Розкрийте значення дидактичних ігор та вправ у формуванні уявлень про величину предметів.
-    Представте фрагмент заняття математичного змісту, метою якого є формування уявлень про величину предметів

Методичні рекомендації: ознайомтесь та вивчіть теоретичний матеріал відповідно до теми. Підготуйтесь до самостійної роботи. Представте фрагмент заняття відповідно загальної структури заняття (вступна, основна, заключна частини),  вікових особливостей дітей дошкільного віку. Підготуйте наочний матеріал до фрагменту заняття.
Література
1.Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. Дошк. Факультетов высш. Учеб. Заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 400с.:ил.
2.Козлова С.А.; Куликова   Т.А. Дошкольная педагогіка. – Москва, 2002
3.Метлина Л.С.. Математика в детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е узд., перераб. – М.: Просвещение, 1984. – 256с., ил.
4.Поніманська    Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2004
5.Щербакова К. Й. Теорія і методика математичного розвитку. 2005. Євр. Університет.- 206с.
Практичне заняття №7 "Особливості методики вивчення вимірювання"
Запитання та завдання:
-    Дайте визначення поняттю «вимірювання».
-    Зазначте операції, якими повинна оволодіти дитина дошкільного віку, у процесі навчання вимірюванню.
-    Підготуйте варіанти фізичних хвилинок або рухливих ігор на математичному занятті.
-    Представте фрагмент заняття математичного змісту, метою якого є формування уявлень про величину предметів

Методичні рекомендації: ознайомтесь та вивчіть теоретичний матеріал відповідно до теми. Підготуйтесь до самостійної роботи. Представте фрагмент заняття відповідно загальної структури заняття (вступна, основна, заключна частини),  вікових особливостей дітей дошкільного віку. Підготуйте наочний матеріал до фрагменту заняття.
Література
1.Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. Дошк. Факультетов высш. Учеб. Заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 400с.:ил.
2.Козлова С.А.; Куликова   Т.А. Дошкольная педагогіка. – Москва, 2002
3.Метлина Л.С.. Математика в детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е узд., перераб. – М.: Просвещение, 1984. – 256с., ил.
4.Поніманська    Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2004
5.Щербакова К. Й. Теорія і методика математичного розвитку. 2005. Євр. Університет.- 206с.
Практичне заняття №8 "Застосування дидактичних ігор та вправ на математичних заняттях"
Запитання та завдання:
-    Зазначте види ігор для дітей дошкільного віку.
-    Окресліть значення дидактичних ігор та вправ на математичному занятті.
-    Представте дидактичні ігри та вправи для старшого дошкільного віку.

Методичні рекомендації: опрацюйте теоретичний матеріал згідно питань та підготуйтесь до самостійної роботи. Підготуйте дидактичні ігри математичного зміст та наочний матеріал, для їх презентації.

Література
1.Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. Дошк. Факультетов высш. Учеб. Заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 400с.:ил.
2.Козлова С.А.; Куликова   Т.А. Дошкольная педагогіка. – Москва, 2002
3.Метлина Л.С.. Математика в детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е узд., перераб. – М.: Просвещение, 1984. – 256с., ил.
4.Поніманська    Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2004
5.Щербакова К. Й. Теорія і методика математичного розвитку. 2005. Євр. Університет.- 206с.
 
Модуль самостійної роботи
Змістовий модуль №1
Індивідуальні завдання:
1.    Підготувати реферати на тему:
«Розвиток поняття натурального числа»
«Етапи розвитку математики як науки»
« Передумови формування логічного мислення»
«Множити та операції з ними»
2. Підготувати доповідь на тему: «Математика у стародавній Греції», «Математичні відкриття Архімеда»

2.Представити проект:
    - Накопичувальна папка «Дидактичні ігри на математичному занятті»
Методичні рекомендації: вивчіть та законспектуйте окреслений теоретичний матеріал. Підготуйте дидактичну папку з іграми математичного змісту. Папка повинна містити: психогімнастики, дидактичні ігри, фізичні хвилинки, рухливі ігри, ігри на завершення заняття.
Змістовий модуль №2
Індивідуальні завдання:
1.    Підготувати реферат на тему:
- Психологічні особливості  навчання дітей дошкільного віку.
- Сенсорний розвиток дітей дошкільного віку
- Дидактична гра – основа навчання дошкільників.
- Особливості методики розвитку математичних здібностей у другій молодшій групі.
- Особливості методики розвитку математичних здібностей у середній групі.
- Особливості методики розвитку математичних здібностей у старшій групі.
Групове завдання:
    Підготувати доповідь з використанням мультимедійної презентації на тему: « Розвиток математичних здібностей дітей дошкільного віку».
Методичні рекомендації: вивчіть та законспектуйте окреслений теоретичний матеріал. Підготуйте мультимедійний проект застосовуючи набуті знання з дисципліни  практичного або теоретичного змісту.
Питання до заліку
1.Розкрийте поняття «сенсорний розвиток».
2.Назвіть завдання з формування елементарних математичних уявлень у дошкільників.
3.Охарактеризуйте загальнодидактичні принципи, які використовуються на заняттях з математичного розвитку дітей дошкільного віку.
4.Зазначте особливості навчання дітей дошкільного віку.
5.Назвіть форми організації навчання дітей дошкільного віку.
6.Зазначте найбільш ефективні форми організації математичного розвитку. Обґрунтуйте відповідь.
7.Визначте роль дидактичних засобів у математичному розвитку дошкільників.
8.Окресліть особливості організації занять з дітьми дошкільного віку.
9.Назвіть особливості навчання дітей лічби за допомогою чисел.
10.Зазначте відмінність обчислювальної діяльності від лічби
11.Розкрийте особливості методики розв’язання арифметичних задач для дітей дошкільного віку.
12.Значення наочного та роздаткового матеріалу при навчанні дошкільників розв’язанню арифметичних задач.
13.Зазначте види ігор для дітей дошкільного віку.
14.Окресліть значення дидактичних ігор та вправ на математичному занятті.
Рекомендована література
Основна література
1.Белошистая. А.В. Математика вокруг тебя. Методические рекомендации для организации занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Издательство «Ювента», 2007. – 40с.:ил.
2.Белошистая. А.В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. Дошк. Факультетов высш. Учеб. Заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 400с.:ил.
3.Ерофеева. Т.И. Математика для дошкольников: Кн. Для воспитателей дет. сада. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1997. – 175с.:ил.
4.Козлова С.А.; Куликова Т.А. Дошкольная педагогіка. – Москва, 2002. – 365с.
5.Метлина. Л.С. Математика в детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е узд., перераб. – М.: Просвещение, 1984. – 256с., ил.
6.Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2004. – 356с.
7.Щербакова К. Й. Теорія і методика математичного розвитку. 2005. Євр. Університет.- 261с
Додаткова література
1.Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»/Наук. кер. та заг. ред. О.Л. Кононко. – 3-тє вид., випр. – К.: Світич, 2009. – 430с.
2.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошк. виховання, 1999. – № 1. – С. 6-19.
3.Дитина в дошкільні роки. Програма розвитку, навчання та виховання дітей. – Запоріжжя: ЛІПС, 2000. – 268с.:іл.
4.Дитина: Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. – К.: „Богдана”, 2004. – 232с.
5.Крутій К.Л. Розвиваємо у дитини мовлення, інтелект і здібності. – Запоріжжя: ЛІПС. Лтд, 1999. – 60с.
6.Математическая подготовка детей в дошкольных учреждениях. Сост. В.В.Данилова. – М.: Просвещение, 1987. – 175с.
7.Піроженко Т.Психічний розвиток дитини дошкільного віку. Запоріжжя, 2003.- 123с.
8.Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / Под ред. Л.А.Венгера. – М.,  Просвещение, 1986. – 345с.
9.Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания. / Под ред. Л.А.Венгера. – М.: Педагогика, 1986. – 22с.
10.Степанова Т.М. Диференційоване навчання дітей дошкільного віку математики. Різнорівневі програми.- Миколаїв, 1997. – 27с.
11.Фунтиков О.А. Теоретические основы умственного развития дошкольников. – Симферополь: Таврида, 1999. – 304с.
INTERNET – ресурси (Основні Web-сторінки в INTERNET )
1.Електронний підручник «Математика в дитячому садку»                http://www.i-gnom.ru/books/metlina_matematika_v_detskom_sadu.html
2.Навчання дітей у дитячому садку http://www.detskiysad.ru/ucheba.html
3.Математика для малюків http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_08b.shtml
Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку
(Книга)
Дата изменения:
7 жовтня 2011р., 5:58 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 85711

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 67
групою дистанційного навчання 90
е - бібліотекою 97
Всього голосів: 254
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...