перелік літератури з курсу політологія
Базова
 1. Актуальні питання сучасної політики: слов.-довід. для працівників органів внутр. справ України / Львів. держ. ун-т внутр. справ; за ред. проф. М. П. Гетьманчука ; упоряд.: Андрушко Л. М. [та ін.] / М. П. Гетьманчук (Заг. ред.), Л. М. Андрушко (Упоряд.), Г. С. Боровська (Упоряд.), В. С. Бліхар (Упоряд.), М. А. Бучин (Упоряд.), Н. В. Гайворонюк (Упоряд.). — Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. — 188 с. 
 2. Бебік В.М. Політологія. Теорія, методологія, практика. Підручник.
 3. Біляков Г. Ф., Димитрова Л. М., Дідковська Г. І., Іпатов Е. Ф., Калиновська Л. Д., Кисельов С. О., Крижанівська О. П. Політологія: підручник / Л. М. Димитрова [та ін.] ; за ред.: Л. М. Димитрової, С. О. Кисельової / Димитрова (ред.)Кисельов (Ред.). — К. : Знання, 2009. — 206 с.
 4. История политических и правовых учений. Домарксистский период. М., Юридическая литература, 1991.К., 1997. К., Видавничий центр “Академія”, 1998.
 5. Казарова Н.С. История политической мысли. Одесса. 1991.
 6. Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. К., 1999.
 7. Кулагін Юрій Ігорович, Полурез В. І.. Політологія. Практикум: навч. посіб. / Ю. І. Кулагін, В. І. Полурез; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. — 231 с.
 8. Лазаренко О.В., Лазаренко О.О. Теорія політології. К., “Вища
 9. Логвина В.Л., Михайлик А.О. Політологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Кам'янець-Подільський національний ун-т ім. Івана Огієнка; Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. — 2-ге вид. — Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О.В.; Абетка, 2009. — [304]с.
 10. Марчук М.П. Політологія. Тернопіль, 1998.
 11. Мироненко Олександр Миколайович, Горбатенко В. П.. Історія вчень про державу і право: навч. посіб. / О. М. Мироненко, В. П. Горбатенко. — К. : Академія, 2010. — 454 с. 
 12. Панібудьласка В.Ф., Перегуда Є.В., Рижко Н.І., Стеценко С.В., Оксюковський Павло Павлович. Політологія. Політичні системи в умовах демократизації: тексти лекцій для студ. усіх спец. і форм навчання / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К. : КНУБА, 2009. — 88с.
 13. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Конспект лекцій., К.,
 14. Политология. Энциклопедический словарь. М.: Издательство Московского коммерческого университета. 1993.
 15. Політологія / За ред. Дзюбка К.М., Левківського К., “Вища
 16. Політологія. Львів. Світ. 2-е видання. 1994.
 17. Політологія. Посібник для студентів вузів / За ред. Бабкіної О.В.,
 18. Рудич Фелікс Михайлович. Політологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл.. — Вид. 3-тє, перероб., доп. — К. : Либідь, 2009. — 480с.
 19. Рябов С.Р. Політологічна теорія держави. Для гуманітарних факультетів. К., “Тандем”, 1996.
 20. Рябов С.Р., Томенко М.В. Основи теорії політики. К., “Тандем” 1996.
 21. Цимбал Петро Володимирович, Тягло Олександр Володимирович, Сошников Андрій Олександрович, Шаповаленко М. В., Калиновський В. Політологія: навч. посіб. для вищ. навч. закл.:у 2 ч. / Харківський національний ун-т внутрішніх справ / Петро Володимирович Цимбал (заг.ред.). — Х.:ХНУВС, 2009.
Допоміжна
 1. Андреев С.С. Политика как социальное явление. – Социально-политические науки. 1991. № 4.
 2. Андреев С.С. Политический авторитет и политическое лидерство. – Социально-политический журнал. 1993. №2-3.
 3. Власть. Очерки современной политической философии Запада. М., 1989.
 4. Глухова А.В. Политические конфликты и кризисы. Консенсус и политические методы его достижения. Государство и право. 1993, № 6.
 5. Ильин М.В. Что есть политика и что наука о политике. Полис. 1991. №4.
 6. Краснов Б.И. Политология как наука и учебная дисциплина. – Социально-политический журнал. 1995. № 1.
 7. Козырев Т.И. Введение в конфликтологию. М., Владос, 1999.
 8. Краснов Б.И. Конфликты в обществе. – Социально-политический журнал. 1992. № 6-7.
 9. Комаров М.С. Социальная стратификация и социальная структура. – Социс. 1992. № 7.
 10. Крівошея В. Еліти нації і еліта суспільства. // Розбудова держави. 1997 № 11, с. 48-56.
 11. Краснов Б.И. Политическое прогнозирование. // Социально-
 12. политический журнал. 1994 № 11,12.
 13. Міщенко М. Соціальна напруженість в українському суспільстві. // Розбудова держави, 1997 № 10, с. 42-52.
 14. Мясников О.Г. Смена правящих элит: «консолидация» или «вечная схватка». // Полис., 1993 № 1.
 15. Мясников О.Г. Субъекты политики. – Социально-политический журнал. 1993. № 5-6.
 16. Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. М., 1978.
 17. Україна багатопартійна: програмні документи нових партій. К. 1991.
 18. Пушкарев Т.В. Власть как социальный институт. // Социально-политический журнал, 1995 № 2.
 19. Політичні партії України. За ред.. В.М. Якушика. – К., 1996.
 20. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Спроба класифікації політичних партій України. // Політологічні читання, 1992.
 21. Шведа Ю. Партійна система України на шляху до поляризованного плюралізму. – Українські варіанти. – 1998 № 3,4.
 22. Яблонський В. Сучасні політичні партії України. Довідник. – К., 1996.
Інформаційні ресурси
 1. Політологія - Вегеш М.М. http://pidruchniki.ws/14001209/politologiya/politologiya_-_vegesh_mm
 2. Політологія - Гелей С.Д. http://pidruchniki.ws/19991130/politologiya/politologiya 
 3. Основи сучасної політології - Цюрупа М.В. http://pidruchniki.ws/15840720/politologiya/osnovi_suchasnoyi_politologiyi_-_tsyurupa_mv

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
перелік літератури з курсу політологія
(Методичні рекомендації)
Дата изменения:
14 березня 2013р., 5:06 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 5551

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 66
групою дистанційного навчання 89
е - бібліотекою 97
Всього голосів: 252
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...