Хоровий клас та практикум керування хором
Юрченко Н.І.
Надіслав: Сергєєва Катерина (18 листопада 2012р.)
Факультет культури та мистецтв :: Кафедра вокалу та хорових дисциплін
Анотація

 

В системі професійної підготовки фахівців спеціальності «Музичне мистецтво» спеціалізації «Вокально-хорове мистецтво» курс «Хоровий клас та практикум керування хором» є профілюючим предметом. У процесі вивчення і виконання студентами високохудожнього хорового  репертуару не тільки формуються фахові вокально-хорові та художньо-виконавськи уміння і навики, але й відбувається ідейне та художнє становлення самої особистості.

Мета курсу:

Комплексне формування керівника художніх колективів вокально – хорового жанру, який володіє методикою роботи з хором (ансамблем), знає специфіку співочих манер і виконавських стилів, специфіку дитячих голосів для подальшої роботи викладачем музики в загальноосвітній школі.

План
Завдання курсу
Опис навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни (денна форма навчання)
Змістові модулі учбового курсу (денна форма навчання)
Структура навчальної дисципліни (заочна форма навчання)
Теми учбового курсу (заочна форма навчання)
Орієнтовний перелік художньо-педагогічного репертуару
Рекомендована література
Методи навчання
Методи контролю
Критерії оцінювання навчальних досягнень
Завдання курсу

 

-         методичні:

-         навички ансамблевого співу;

-         завдання вокально – хорової технології;

-         виховання критеріїв, звучання кожної партії і хору в цілому;

-         виховання інтонаційного і вокального слуху;

-         пізнавальні:

-         навички інтонаційного звучання хору в технологічному і художньому аспектах;

-         розвиток художнього мислення, оволодіння комплексом виражальних засобів в процесі інтерпретації творів;

Перелік знань і умінь студентів

-         засвоєння основи художньо – постановочної роботи в хорі;

-         отримати досвід концертно – виконавської практики, побудови концертних програм;

-         набуття навичок організаційно – методичної роботи в хорі;

-         набуття практичних навичок роботи з хором.

-         практично засвоїти навички розспівування та підбору вокально-хорових вправ;

-         практично оволодіти навичками досягнення основних елементів хорової звучності: стрій та ансамбль;

-         вміти організовувати та керувати учбовим процесом у хоровому класі.

Міждисциплінарні зв’язки.

В курсі «Хоровий клас та практикум керування хором» комплексно застосовуються і закріплюються набуті знання , уміння та навички з майже усіх предметів музичного циклу: хорознавство, диригування, теорія та історія музики, сольфеджіо, постановка голосу, методика музичного виховання, музичний інструмент. Тому саме курс «Хоровий клас та практикум керування хором» визначає загальний рівень музично-теоретичної і вокально-хорової підготовки випускників і вимагає найтіснішого зв’язку між музичними дисциплінами, завдяки чому досягається єдність у формуванні високих професійних якостей спеціаліста.

Тематичний виклад змісту програми курсу.

В програмі предмету “Хоровий клас” передбачено формування і розвиток навичок хорового співу на матеріалі хорового репертуару.

Практичне заняття з курсу «Хоровий клас та практикум керування хором» -  це комплексне  заняття, в якому всі поняття й елементи вокально-хорових навичок  пов’язані одне з одним й використовуються в усіх видах практичної роботи: у розспівуванні, роботі над вокальними вправами та хоровими творами на кожному занятті.

Програма передбачає вивчення основних питань предмету “Хоровий клас”:

1.                Постава хориста, засвоєння елементів академічної манери співу. Дихання, атака звуку,інтонація.

Правила постави хориста. Робота над диханням в хорі . Формування елементарних навичок ансамблевого  хорового співу, артикуляція голосних звуків. Практичне засвоєння поняття атака звуку (тверда, м’яка, придихальна), поняття про унісон. Відпрацювання навичок хорового співу на матеріалі вправ та  хорового репертуару. Робота над літературним текстом хорового твору.

2.                Інтонування, горизонтальний стрій.

Поняття – хоровий стрій. Правила інтонування . Інтонування звукоряду, тетрахордів. Робота над горизонтальним (мелодичним) строєм в хорових партіях . Вдосконалення навиків: вокальне дихання, звукоутворення, формування голосних, атака звуку та інших на матеріалі вправ та хорових творів.

3.                Опанування штрихів.

Штрихи legato, non legato, staccato, оволодіння різними видами звуковедення.

4.                Вдосконалення вокально-хорової техніки.

 Напрацювання якості звукоутворення та вокально-хорової звучності. Особливості дикції, артикуляції. Розвиток уміння виразно співати хорову партію сольфеджіо та  словами ,з тактуванням з репертуару хору.

5.                Вдосконалення  елементів  хорової звучності.

Продовження роботи над диханням в хорі , зокрема, «ланцюговим». Опорою звуку. Робота над культурою звукоутворення в хорі : а). над тембром хорової партії та хору;

б).манерою співу (округлення та прикриття звуку);

в). дикційна свобода та чіткість;

г). засоби звуковедення.

6.                Висота співацької позиції.

Поняття про резонатори. Спів закритим ротом та висока співацька позиція. Згладжування регістрових переходів.

7.                Вокальна техніка – напрацювання якості звуку, строю, артикуляції, дикції.

Удосконалення вокально-хорової техніки. Робота над строєм, артикуляцією, дикцією на матеріалі хорових творів учбового репертуару.

8.                Вертикальний  стрій.

Спів гармонічних вправ . Відпрацювання навичок чистого інтонування акордів (по К. Пігрову). Робота над вертикальним строєм (гармонічним) в хорових творах.  Слухання та аналіз звучання відомих хорових колективів.

9.                Філірування звуку, техніка розвитку динаміки звучання голосу.

Розвиток динамічних можливостей звучання хору. Техніка філірування звуку в хорі.  Відпрацювання динаміки в хорових творах, які входять до репертуару хорового класу.

10.           Освоєння закономірностей темпо-метроритмічного руху в процесі виконання твору.

Основні музичні темпи. Метро-ритм  – як засіб музичної виразності. Засвоєння складних ритмів, використання сольмізації.  Відпрацювання ритму мелодії в партіях репертуару хорового класу.

11.           Унісонний ансамбль – ансамбль частковий, та  загально хоровий.

Досягнення унісонного ансамблю хорових партій (вокальний, ритмів, динамічний, природний, штучний) на прикладах хорових творів із репертуару хорового класу. Досягнення загальнохорового ансамблю (узгодженість всіх партій хору між собою).

12.           Ансамбль – його види. Ансамбль гармонічний, поліфонічний, природний, штучний.

Робота над гармонічним ансамблем в хорових творах та залежність від:  а). складу хору; б). фактури; в). теситури; г). динаміки та інш. Робота над ансамблем в поліфонічних творах. Опанування поняття про природний і штучний ансамбль хору.

13.           Розвиток вокально-технічних можливостей у хоровому виконавстві.

Робота над рухливістю голосу та розширенням його діапазону. Значення та роль хорового диригента.  Ансамбль художній і види художнього ансамблю.  Роль теситурних умов у формуванні хорової звучності.

14.           Засоби художньої виразності у хоровому виконавстві. Методика підготовки диригента до занять з хором.

 Робота над засобами художньої виразності. Підготовка диригента до роботи з хором.

15.           Критерії виконання хорової партії. Вокальна робота диригента в хорі.

Використання у співі всіх вокально-хорових навичок та елементів художньої виразності.  Розспівування  хорового колективу як важливий етап роботи хормейстера над вокально-хоровими навичками.

16.           Поглиблення навичок системного аналізу хорового звучання. Завершальний художній період роботи над хоровим твором. Вплив фразування, логічних аспектів, динамічного розвитку на виявлення внутрішнього змісту твору.

17.           Якість відтворення елементів хорової звучності в практичній роботі з хором.

Відпрацювання всіх засобів художньої виразності та вдосконалення виконавської майстерності хору під час концертного виступу  (державного іспиту).


Опис навчальної дисципліни
 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

 

 

денна форма навчання

заочна форма навчання

 

 

Кількість кредитів  – 18,5/22

Галузь знань

__0202.Мистецтво_________

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

 

Напрям підготовки _6.020204. Музичне мистецтво*

(шифр і назва)

 

 

Рік підготовки:

 

 

1-й – 4-й

1-й – 4-й

 

 

Модулів – 15/8

Спеціальність (професійне

спрямування):

 

 

Змістових модулів – 15/8

Семестри

 

 

Загальна кількість годин -666 /792

I - VIII

I - VIII

 

 

Лекції

 

 

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

- год.

- год.

 

 

Практичні, семінарські

 

 

482 год.

64 год.

 

 

Лабораторні

 

 

- год.

- год.

 

 

Самостійна робота

 

 

184 год.

728 год.

 

 

Вид контролю: залік

 

 
      

 

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 482/184

для заочної форми навчання – 64/728

 

Структура навчальної дисципліни (денна форма навчання)

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

 

денна форма

 

Усього

 

у тому числі

 

л

п

 

лаб

інд

ср

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1 рік навчання

 

 Змістовий модуль 1.  Постава хориста, засвоєння елементів академічної манери співу. Дихання, атака звуку, інтонація.

 

Тема 1. Правила постави хориста

4

 

2

 

 

2

 

Тема 2. Робота над диханням в хорі.

8

 

6

 

 

2

 

Тема 3.Елементарні навички звукоутворення, артикуляції голосних, чистоти інтонації, ансамблевого співу.

22

 

16

 

 

6

 

Тема 4.Атака звуку (тверда, м’яка, придихальна)

8

 

6

 

 

2

 

Разом за змістовим модулем 1

42

 

30

 

 

12

 

Змістовий модуль 2. Інтонування,горизонтальний стрій.

 

Тема 1. Поняття – хоровий стрій.

4

 

2

 

 

2

 

Тема 2. Горизонтальний стрій – правила інтонування звукоряду гам, тетрахордів.

22

 

16

 

 

6

 

  Тема 3. Робота над горизонтальним строєм в хорових партіях.

22

 

16

 

 

6

 

Разом за змістовим модулем 2

48

 

34

 

 

14

 

ІІ семестр. Змістовий модуль 3. Опанування штрихів.

 

Тема1.Звуковедення  legato

14

 

12

 

 

2

 

Тема2.Звуковедення non legato

10

 

10

 

 

-

 

Тема3.Звуковедення staccato

10

 

10

 

 

-

 

Разом за змістовим модулем 3

34

 

32

 

 

2

 

Змістовий модуль 4. Вдосконалення вокально-хорової техніки.

 

Тема1.Напрацювання якості звукоутворення та вокально-хорової звучності.

26

 

24

 

 

2

 

Тема2.  Особливості дикції, артикуляції.

12

 

10

 

 

2

 

Разом за змістовим модулем 4.

38

 

34

 

 

4

 

Усього годин

162

 

130

 

 

32

 

2 рік навчання

 

Змістовий модуль1. Вдосконалення елементів хорової звучності.

 

Тема1. Продовження роботи над диханням в хорі, зокрема «ланцюговим »; опорою звуку.

12

 

10

 

 

2

 

Тема2. Робота над культурою звукоутворення в хорі:

а). над тембром хорової партії;

б). манерою співу (округлення та прикриття звуку);

в)дикційна свобода та чіткість;

г). звуковедення.

24

 

22

 

 

2

 

Разом за змістовим модулем 1

36

 

32

 

 

4

 

Змістовий модуль 2. Висота співацької позиції.

 

Тема1.Поняття про резонатори

4

 

4

 

 

-

 

Тема2. Спів закритим ротом та висока співацька позиція.

18

 

16

 

 

2

 

Тема3. Згладжування регістрових переходів.

14

 

12

 

 

2

 

Разом за змістовим модулем 2

36

 

32

 

 

4

 

Змістовий модуль 3. Вокальна техніка – напрацювання якості звуку, строю, артикуляції, дикції.

 

Тема1. Удосконалення вокально-хорової техніки.

8

 

8

 

 

-

 

Тема2. Інтонування гам (3 види мінору), тетрахордів.

11

 

10

 

 

1

 

Тема3. Робота над артикуляцією, дикцією, чистотою інтонації на матеріалі хорових творів учбового репертуару.

15

 

14

 

 

1

 

Разом за змістовим модулем 3

34

 

32

 

 

2

 

Змістовий модуль 4. Вертикальний стрій.

 

Тема1. Розспівування на чистоту інтонування гармонічних вправ.

10

 

10

 

 

-

 

Тема2. Відпрацювання навичок чистого інтонування акордів.

11

 

10

 

 

1

 

Тема3. Робота над якістю вертикального строю в  творах.

17

 

16

 

 

1

 

Разом за змістовим модулем 4.

38

 

36

 

 

2

 

Усього годин

144

 

132

 

 

14

 

3 рік навчання

 

Змістовий модуль1. Філірування звуку, техніка розвитку динаміки звучання голосу.

 

Тема1.Розвиток динамічних можливостей звучання хору.

14

 

10

 

 

4

 

Тема2. Фразування.

14

 

10

 

 

4

 

Тема3. Техніка філірування звуку в хорі.

14

 

10

 

 

4

 

Разом за змістовим модулем 1

42

 

30

 

 

12

 

Змістовий модуль 2. Освоєння закономірностей темпо-ритмічного руху в процесі виконання твору.

 

Тема1. Основні музичні темпи.

12

 

10

 

 

2

 

Тема2. Метроритм - як  засіб музичної виразності.

8

 

6

 

 

2

 

Тема3. Засвоєння складних ритмів, використання сольмізації.

28

 

18

 

 

10

 

Разом за змістовим модулем 2

48

 

34

 

 

14

 

Змістовий модуль3. Унісонний ансамбль – ансамбль частковий та загально хоровий.

 

Тема1. Досягнення унісонного ансамблю хорових партій (вокального, ритмічного, динамічного, природного, штучного) в хорових творах.

32

 

22

 

 

10

 

Тема2. Досягнення загально хорового ансамблю (узгодженість всіх партій хору між собою).

10

 

10

 

 

-

 

Разом за змістовим модулем 3

42

 

32

 

 

10

 

Змістовий модуль 4. Ансамбль – його види. Ансамбль гармонічний , поліфонічний, природний, штучний.

 

Тема1. Робота над гармонічним ансамблем в хорових творах та залежність від: складу хору; фактури; теситури; динаміки та інш.

21

 

16

 

 

5

 

Тема2. Робота над ансамблем в поліфонічних творах.

21

 

16

 

 

5

 

Тема3. Природний і штучний ансамбль хору. Умови, які сприяють цим видам ансамблю.

6

 

4

 

 

2

 

Разом за змістовим модулем 4.

48

 

36

 

 

12

 

Усьго годин

180

 

132

 

 

48

 

4 рік навчання

 

Змістовий модуль1. Розвиток вокально-технічних можливостей у хоровому виконавстві. Значення та роль хорового диригента.

 

Тема1.Робота над рухливістю голо-су та розширенням його діапазону.

22

 

12

 

 

10

 

Тема2. Значення та роль хорового диригента.

14

 

4

 

 

10

 

Разом за змістовим модулем 1

36

 

16

 

 

20

 

Змістовий модуль3. Засоби художньої виразності у хоровому виконавстві. Методика  підготовки диригента до занять з хоровим колективом.

 

Тема1. Робота над засобами художньої виразності.

34

 

22

 

 

12

 

Тема2.Підготовка диригента до роботи з хором.

34

 

12

 

 

22

 

Разом за змістовим модулем 3

68

 

34

 

 

34

 

Змістовий модуль4. Критерії виконання хорової партії. Вокальная робота диригента у хорі.

 

Тема1. Використання у співі всіх вокально-хорових навичок та елементів художньої виразності.

38

 

24

 

 

14

 

Тема2. Розспівування хорового колективі як важливий етап роботи над вокально-хоровими навичками.

38

 

14

 

 

24

 

Разом за змістовим модулем 4.

76

 

38

 

 

38

 

Усього годин

180

 

104

 

 

76

 

Усього

666

 

482

 

 

184

 

            

 


Змістові модулі учбового курсу (денна форма навчання)

 

І курс I семестр

I Змістовий модуль

Тема:  Постава хориста, засвоєння елементів академічної манери співу. Дихання, атака звуку, інтонація.

Практичні модулі:

1.Правила постави хориста.

2. Робота над диханням в хорі.

3. Елементарні навички звукоутворення, артикуляції голосних, чистоти інтонації,  ансамблевого співу.

4.Атака звуку (тверда, м’яка, придихальна).

Модулі самостійної роботи:

1. Відпрацювання навичок хорового співу на матеріалі хорового репертуару.

Підсумкова тека. Якісне виконання трьох хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі.

ІІ Змістовий модуль

Тема:  Інтонування, горизонтальний стрій

Практичні модулі:

1.Поняття – хоровий стрій.

2.Горизонтальний стрій – правила інтонування звукоряду гам, тетрахордів.

3.Робота над горизонтальним строєм в хорових партіях.

Модулі самостійної роботи:

1.Відпрацювання навичок чистого інтонування хорової партії на репертуарі учбового хору.

Підсумкова тека. Якісне виконання трьох хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі.

Форма контролю –залік.

Уміти виразно співати хорові партії з тактуванням з репертуару хору за І семестр. Особливу увагу слід звернути на чистоту інтонації, вокальне дихання, динаміку, штрихи, фразування.

II семестр

IІІ Змістовий модуль

Тема: Опанування штрихів.

Практичні модулі:

1.Звуковедення legato.

2.Звуковедення non legato.

3.Звуковедення staccato.

Модулі самостійної роботи:

1.Володіння  навичками різного виду звуковеденням.

Підсумкова тека: Якісне виконання трьох хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі.

 

 

 

ІV Змістовий модуль

Тема: Вдосконалення вокально-хорової техніки.

Практичні модулі:

1.Напрацювання якості звукоутворення та вокально-хорової звучності..    

2.Особливості дикції, артикуляції.

Модулі самостійної роботи:

1.Відпрацювання навичок дикції, артикуляції.

Підсумкова тека: Якісне виконання трьох хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі.

Форма контролю – залік

Уміти виразно співати хорові партії з тактуванням з репертуару хору за ІІ семестр. Особливу увагу слід звернути на чистоту інтонації, вокальне дихання, динаміку, штрихи, фразування.

ІІ курс III семестр

І Змістовий модуль.

Тема: Вдосконалення елементів хорової співучності.

Практичні модулі.

1.                             Продовження роботи над диханням в хорі, зокрема, “ланцюговим”; опорою звуку.

2.                             Робота над культурою звукоутворення в хорі:

а). над тембром хорової партії та хору;

б).манерою співу (округлення та прикриття звуку);

в). дикційна свобода та чіткість;

г). засоби звуковедення.

Модулі самостійної роботи:

1.                             Відпрацювання навичок звукоутворення.

Підсумкова тека. Якісне виконання трьох хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі.

 

ІІ Змістовий модуль.

Тема: Висота співацької позиції.

Практичні модулі:

1.                             Поняття про резонатори.

2.                             Спів закритим ротом  та висока співацька позиція.

3.                             Згладжування регістрових переходів.

Модулі самостійної роботи:

1.                             Робота над високою співацькою позицією, згладжуванням регістрових переходів.

Підсумкова тека. Якісне виконання трьох хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі.

Форма контролю – залік.

Уміти виразно співати хорові партії з тактуванням з репертуару хору за ІІІ семестр. Особливу увагу слід звернути на чистоту інтонації, вокальне дихання, динаміку, штрихи, фразування.

 

IV семестр

ІІІ Змістовий модуль.

Тема: Вокальна техніка – напрацювання якості звуку, строю, артикуляції, дикції.

Практичні модулі:

1.                             Удосконалення  вокально-хорової техніки.

2.                             Інтонування гам (3види мінору), тетрахордів.

3.                             Робота над артикуляцією, дикцією, чистотою інтонації на матеріалі хорових творів учбового репертуару.

Модулі самостійної роботи:

1.                             Відпрацювання артикуляції, дикції , чистоти інтонації на матеріалі хорових партій творів репертуару хорового колективу.

Підсумкова тека: Якісне виконання трьох хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі.

ІV Змістовий модуль

Тема: Вертикальний стрій.

Практичні модулі:

1.Розспівування на чистоту інтонування гармонічних вправ.

2.Відпрацювання навичок чистого інтонування акордів.

3.Робота над якістю вертикального строю в хорових творах.

Модулі самостійної роботи:

1. Вивчення по К.Пігрова правил інтонування акордів та гармонічних вправ.

2.Слухання та аналіз звучання відомих хорових колективів.

Підсумкова тека: Якісне виконання трьох хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі.

Форма контролю – залік.

Уміти виразно співати хорові партії  з репертуару хору за ІV семестр. Особливу увагу слід звернути на чистоту інтонації, вокальне дихання, динаміку, штрихи, фразування.

ІІІ курс Vсеместр

І Змістовий модуль.

Тема: Філірування звуку, техніка розвитку динаміки звучання голосу.

Практичні модулі:

1.                             Розвиток динамічних можливостей звучання хору.

2.                             Фразування.

3.                             Техніка філірування звуку в хорі.

Модулі самостійної роботи:

1.                             Відпрацювання динаміки в хорових творах, які входять до репертуару.

Підсумкова тека. Якісне виконання трьох хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі.

ІІ Змістовий модуль.

Тема: Освоєння закономірностей темпо-метроритмічного руху в процесі виконання твору.

Практичні модулі:

1.                             Основні музичні темпи. 

2.                             Метроритм – як засіб музичної виразності.

3.                             Засвоєння складних ритмів, використання сольмізації.

Модулі самостійної роботи:

1.                             Відпрацювання складного ритму в хорових партіях репертуару хорового класу.

Підсумкова тека. Якісне виконання трьох хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі.

Форма контролю – диференційний залік.

1.                             Уміти виразно співати хорові партії  з репертуару хору за V семестр. Особливу увагу слід звернути на чистоту інтонації, вокальне дихання, динаміку, штрихи, фразування.

VI семестр

ІІІ Змістовий модуль.

Тема: Унісонний ансамбль – ансамбль частковий, та загальнохоровий.

Практичні модулі:

1.                             Досягнення унісонного ансамблю хорових партій (вокальний, ритмічний, динамічний, природний, штучний) на прикладах хорових творів із репертуару хорового класу.

2.                             Досягнення загально хорового ансамблю (узгодженість всіх партій хору між собою).

Модулі самостійної роботи:

1.                             Робити ретельний аналіз горизонтального строю хорових партій у творах з репертуару хорового класу.

Підсумкова тека. Якісне виконання трьох хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі.

IV Змістовий модуль.

Тема: Ансамбль –його види. Ансамбль гармонічний, поліфонічний, природний, штучний.

Практичні модулі:

1.                             Робота над гармонічним ансамблем в хорових творах та залежність від: а). складу хору; б). фактури; в). теситури; г). динаміки та інш. 

2.                             Робота над ансамблем в поліфонічних творах.

3.                             Природний і штучний ансамбль хору. Умови, які сприяють цим видам ансамблю. 

Модулі самостійної роботи:

1.                             Робити ретельний аналіз  акордів, мелодичного положення акордів, нюансів, темпу у творах з репертуару хорового класу.

Підсумкова тека: Якісне виконання трьох хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі.

Форма контролю – залік

Якісне виконання  хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі напам’ять за VI семестрі.

 

 

 

IV курс    VII семестр

I. Змістовний  модуль.

Тема: Розвиток вокально-технічних можливостей у хоровому виконавстві. Значення та роль  хорового диригента.

Практичні модулі:

1.Робота над рухливістю голосу та розширенням його діапазону.

2.Значення та роль хорового диригента.

Модулі самостійної роботи:

1.Педагогічна діяльність диригента у хорі, та значення техніки диригування у виконанні музичного твору.

Підсумкова тека: Якісне виконання трьох хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі.

Форма контролю - залік

Виконати напам’ять 3 хорових партій з репертуару хорового класу.

VIII семестр

IІІ Змістовий модуль.

Тема: Засоби художньої виразності у хоровому виконавстві. Методика підготовки диригента до занять з хоровим колективом. Практичні модулі:

1.                             Робота над засобами художньої виразності.

2.                             Підготовка диригента до роботи з хором.

Модулі самостійної роботи:

1.                             Методика розучування пісні.

Підсумкова тека. Якісне виконання трьох хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі.

ІV Змістовий модуль.

Тема: Критерії виконання хорової партії. Вокальна робота диригента у хорі.

Практичні модулі:

1.                             Використання у співі всіх вокально-хорових навичок та  елементів художньої виразності.

2.                             Розспівування хорового колективу як важливий етап роботи над вокально-хоровими навичками.

Модулі самостійної роботи:

1.                               Відпрацювання всіх навичок художньої виразності на творах, які виконуються в хоровому класі.

2.                               Підбор вокально-хорових вправ для вокальної роботи диригента у хорі.

Підсумкова тека. Якісне виконання трьох хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі.

Форма контролю – залік.

1.                             Уміти виразно співати хорові партії  з репертуару хору за VІІІ семестр. Особливу увагу слід звернути на чистоту інтонації, вокальне дихання, динаміку, штрихи, фразування.

2.                             Спів всіх  партій з репертуару хору напам’ять.


Структура навчальної дисципліни (заочна форма навчання)
 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

заочна форма

Усього

 

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

 

1

2

3

4

5

6

7

1 рік навчання

 Змістовий модуль 1.  Постава хориста, засвоєння елементів академічної манери співу. Дихання, атака звуку, інтонування,стрій.

Тема 1. Елементарні навички ансамблевого співу. Робота над диханням в хорі. Поняття про унісон.

62

 

2

 

 

60

Тема 2.Атака звуку.

44

 

2

 

 

42

Тема 3.Стрій, інтонування хорової партії по горизонталі.

74

 

4

 

 

70

Разом за змістовим модулем

180

 

8

 

 

172

Змістовий модуль 2. Опанування штрихів. Вдосконалення вокально-хорової техніки.

Тема 1.Звуковедення legato, non legato, staccato.

72

 

4

 

 

68

Тема 2. Особливості дикції, артикуляції.

72

 

4

 

 

68

Разом за змістовим модулем

144

 

8

 

 

136

Усього годин

324

 

16

 

 

308

2 рік навчання

 Змістовий модуль 1.  Вдосконалення елементів хорової звучності. Висота співацької позиції.

Тема1.Продовження роботи над диханням в хорі, зокрема «ланцюговим».

36

 

2

 

 

34

Тема2. Робота над культурою звукоутворення в хорі.

36

 

2

 

 

34

Разом за змістовим модулем

72

 

4

 

 

68

Змістовий модуль 2. Вертикальний стрій.

Тема1. Спів гармонічних вправ, акордів.

36

 

2

 

 

34

Тема2.  Робота над вертикальним строєм в хорових творах.

36

 

2

 

 

34

Разом за змістовим модулем

72

 

4

 

 

68

Усього годин

144

 

8

 

 

136

3 рік навчання

Змістовий модуль1.  Філірування звуку. Освоєння закономірностей темпо-ритмічного руху в процесі виконання твору.

Тема1. Розвиток динамічних можливостей та техніка філірування звуку в хорі.

16

 

2

 

 

14

Тема2. Основні музичні темпи, як засіб музичної виразності.

20

 

2

 

 

18

Тема3. Засвоєння складних ритмів.

54

 

4

 

 

50

Разом за змістовим модулем

90

 

8

 

 

82

Змістовий модуль2. Унісонний ансамбль – ансамбль частковий та загально хоровий.

Тема1. Досягнення унісонного ансамблю у хорових партіях.

44

 

4

 

 

40

Тема2.Робота над єдиною вокальною манерою співу. Природний і штучний ансамбль хору.

46

 

4

 

 

42

Разом за змістовим модулем

90

 

8

 

 

82

Усього годин

180

 

16

 

 

164

4 рік навчання

Змістовий модуль1. Ансамбль – його види. Ансамбль гармонічний, поліфонічний, природний, штучний. Значення та роль хорового диригента.

Тема1. Робота над гармонічним ансамблем в хорових творах , залежність від: складу хору;фактури; теситури; динаміки та інш.

12

 

4

 

 

8

Тема2. Робота над ансамблем а поліфонічних творах.

12

 

4

 

 

8

Тема3.  Природний та штучний ансамбль хору. Умови, які сприяють цим видам ансамблю.

12

 

4

 

 

8

Разом за змістовим модулем

36

 

12

 

 

24

Змістовий модуль 2 . Засоби художньої  виразності  у хоровому виконавстві. Методика підготовки диригента до занять з хоровим колективом.

Тема1. Робота над засобами художньої виразності у хорових творах .

58

 

8

 

 

50

Тема2. Методика підготовки диригента до хорових занять.

50

 

4

 

 

46

Разом за змістовим модулем .

108

 

12

 

 

96

Усього годин

144

 

24

 

 

120

Усього

792

 

64

 

 

728

 

Теми учбового курсу (заочна форма навчання)
 

І курс І семестр

Тема: Постава хориста, засвоєння елементів академічної манери співу. Вокальне дихання, атака звуку, інтонування, стрій.

Практичні завдання:

1.Елементарні навички ансамблевого співу. Робота над диханням в хорі. Поняття про унісон.

2.Атака звуку (тверда, м’яка, придихальна).

3.Стрій, інтонування хорової партії по горизонталі. 

Самостійна робота:

1.Відпрацювання навичок хорового співу на матеріалі хорового репертуару.

2.Робота над літературним текстом хорового твору.

3. Опанувати поняття: унісон, ансамбль, атака звуку (тверда, м’яка, придихальна).

4.Відпрацьовувати вміння якісно інтонувати партії хорової партитури  по горизонталі.

ІІ семестр

Тема: Опанування штрихів. Вдосконалення вокально-хорової техніки.

Практичні завдання:

1.Звуковедення legato, non legato, staccato.

2. Особливості дикції, артикуляції.

Самостійна робота:

1.Опанування навички всіх видів звуковедення .

2.Відпрацювання навичок дикції, артикуляції.

3.Напрацювання якості звуку під час вивчення хорових партій з репертуару учбового хору.

4.Ознайомлення зі статтею В.Мухіна “Вокальна робота в хорі”.

Підсумкова тека. Якісне виконання трьох хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі.

ІІ курс ІII семестр

Тема: Вдосконалення  елементів  хорової звучності. Висота співацької позиції.

Практичні завдання.

1.     Продовження роботи над диханням в хорі, зокрема, “ланцюговим”.

2.     Робота над культурою звукоутворення в хорі

Самостійна робота:

1.     Відпрацювання навичок звукоутворення.

2.     Робота над формоутворенням голосних.

3.     Опанувати поняття: звукоутворення, співацька позиція, “ланцюгове” дихання.

4.     Ознайомлення з підручником О. Коломійця “Хорознавство”.

Підсумкова тека. Якісне виконання трьох хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі.

Форма контролю –диф. залік

 Якісне виконання  хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі за семестр. Особливу увагу слід звернути на чистоту інтонації, вокальне дихання, динаміку, штрихи, фразування.

ІV семестр

Тема: Вертикальний стрій.

Практичні завдання:

1.     Спів гармонічних вправ, акордів.

2.     Робота над вертикальним строєм в хорових творах.

Самостійна робота:

1.     Відпрацювання артикуляції, дикції на матеріалі хорових партій творів репертуару хорового колективу.

2.     Відпрацювання та вдосконалення навичок чистого інтонування хорових партій, з репертуару хору.

3.     Вивчення тетрахордів К.Пігрова та інших розспівувань на чистоту інтонування.

4.     Слухання та аналіз звучання відомих хорових колективів.

Підсумкова тека. Якісне виконання трьох хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі.

ІІІ курс V семестр

Тема: Філірування звуку. Освоєння закономірностей темпо-метроритмічного руху в процесі виконання твору.

Практичні завдання:

1.     Розвиток динамічних можливостей та техніка філірування в хорі.

2.     Основні музичні темпи, як засіб музичної виразності.

3.     Засвоєння складних ритмів.

Самостійна робота:

1.     Відпрацювання динаміки в хорових творах, які входять до репертуару хорового класу.

2.     Відпрацювання ритму мелодії в партіях репертуару хорового класу.

3.     Вголос лічити і промовляти ритм мелодії з одночасним відбиванням долей легким рухом кисті або пальців руки у вертикальному напрямку.

4.     Опанувати поняття філірування звуку.

5.     Ознайомлення з розділом “Виховання диригента хору” із підручника К.Пігрова “Керування хором.”

Підсумкова тека. Якісне виконання трьох хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі.

 Форма контролю – диф.залік

 Якісне виконання  хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі за семестр. Особливу увагу слід звернути на чистоту інтонації, вокальне дихання, динаміку, штрихи, фразування.

 

 

 

 

VI семестр

Тема: Унісонний ансамбль – ансамбль частковий та загальнохоровий.

Практичні завдання:

1.     Досягнення унісонного ансамблю у хорових партіях на прикладах хорових творів із репертуару хорового класу.

2.     Робота над єдиною вокальною манерою. Природний і штучний ансамбль хору.

Самостійна робота:

1.     Робити ретельний аналіз горизонтального строю хорових партій у творах з репертуару хорового класу.

2.     Робити ретельний аналіз  акорду, його виду, теситури, нюансу, темпу у творах з репертуару хорового класу.

3.     Опанування понять: унісонний ансамбль,  ансамбль частковий, природний і штучний ансамбль хору.

4.     Ознайомлення зі статтею Г.Дмитрієвського “Ансамбль хору”.

Підсумкова тека. Якісне виконання трьох хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі.

IV курс    VIIсеместр

Тема: Ансамбль –його види. Ансамбль гармонічний, поліфонічний, природний, штучний. Значення та роль хорового диригента.

Практичні модулі:

1..Робота над гармонічним ансамблем в хорових творах та залежність від: а). складу хору; б). фактури; в). теситури; г). динаміки та інш.

2.Робота над ансамблем в поліфонічних творах.

    3.Природний і штучний ансамбль хору. Умови, які сприяють цим видам         ансамблю.

Модулі самостійної роботи:

Значення та роль хорового диригента.

Підсумкова тека: Якісне виконання трьох хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі.

Форма контролю – диф.залік

 Якісне виконання  хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі за семестр. Особливу увагу слід звернути на чистоту інтонації, вокальне дихання, динаміку, штрихи, фразування.

VIIIсеместр

Тема: Засоби художньої виразності у хоровому виконавстві. Методика підготовки диригента до занять з хоровим колективом.

Практичні модулі:

1. Робота над засобами художньої виразності у хорових творах з репертуару колективу.

Модулі самостійної роботи:

1. Підготовка диригента до роботи з хором

2. Методика розучування пісні.

Підсумкова тека. Якісне виконання трьох хорових партій творів, які виконуються в хоровому класі.

 

Орієнтовний перелік художньо-педагогічного репертуару
 

1.     Муз. П.Добровольського, сл. Б.Слюшинського “Тарасові думи”;

2.     Муз. А.Вівальді “Gloria”;

3.     Муз. О.Вербицького “Літургія”;

4.     Муз. К.Денца “На качелях”;

5.     Муз. В.Стеценка, слова народні “”Ой весна, весна”, “О милий мій”;

6.     Муз. Г.Свиридова, сл. А.Пушкіна “Зимовий ранок”, “Наташа”, “Зорю б’ють”;

7.     Муз. П.Чеснокова “Жертва вечірня”;

8.     Муз. О.Хромушина, сл. Межелайтіса “Серебряный дождь”;

9.     Муз. Козицького “Ой коляда - колядниця”;

10.                       Муз. О.Яковчука “Щедрівка”, “Ой у неділю, рано - раненько”;

11.                       Муз. М.Лисенка, сл. Комиського “Боже великий, эдиний”;

12.                       Муз. О.Кошиця “Святий боже”;

13.                       Муз. К.Свідера “Полонез”;

14.                       Муз. В.Кравцова “І небо невмите”;

15.                       Муз. П.Морриконе “Однажды в Америке”;

16.                       В. Моцарт “Lacrymose” з “Реквієму”;

17.                       О.Бусто “O magnum misterium”;

18.                       Муз. Є.Козак “Вівчарик”;

19.                       В.Степурко “Хвала тобі”;

20.                       Муз. Ю.Фаліне “Незнакомка”;

21.                       Муз. Верді “Ты прекрасна ,о Родина наша”;

22.                       Обр. А.Авдієвського “Зелена діброва”;

23.                       Муз. С.Рахманінова “Весенние воды”.

24.                       Муз. О.Фатєєва “Бог нам прибежище и сила”- концерт

Рекомендована література
 

1.     Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. - Москва:, 1983.

2.     Живов В. Хоровое исполнительство: теорія. Методика. Практика: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 272с.

3.      Зиновьева Л. Вокальные задачи ауфтакта в хоровом дирижировании. – СПб.:»Композитор – Санкт-Петербург», 2007.-152с.

4.     Коломієць О. Хорознавство. – Київ: Либідь, 2001.

5.     Лащенко А. Хоровая культура: аспекты изучения и развития.

6.     Мухин В. Вокальная работа в хоре. - Москва: Музгиз, 1959.

7.     Попов С. Організаційні і методичні основи роботи самодіяльного хору. – Київ:, 1961.

8.     Пігров К. Керування хором. – Москва: Музгиз, 1964.

9.     Чесноков П. Хор и управление им. - Москва: Музгиз, 1961.

10.                       Пазовский А. Записки дирижера.

11.                       Попов В., Алябьев А. Школа хорового пения. - Москва: Музгиз, 1964.

Методи навчання
 

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього учителя музики з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.  Методи вокально-хорової роботи складні та різноманітні. Вони об’єднують в собі пізнавальні процеси з практичними уміннями та навичками.

З метою формування професійних компетенцій поряд з традиційними загальнодидактичними методами у  вокально-хоровій педагогіці склались свої методи, які відображають специфіку співочої діяльності: концентричний, фонетичний, метод показу й наслідування, спів «про себе», порівняльного аналізу, метод емоційної драматургії, вправляння,  вокалізації, сольфеджування, сольмізації, інтерпретації, імпровізації. Широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу,моделювання видів вокальної-хорової діяльності, стимулювання художнього навчання, пролонгований художньо-виконавський тренінг, художньо-психологічна підтримка, регуляція вольових зусиль, активізація вокально-виконавської діяльності тощо.

Методи контролю
 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

         Використовуються такі методи контролю, які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки учителя музики  перевага надається вербалізації змісту вокально-хорової виконавської роботи, контролю оволодіння вокально-хоровими навичками та знань хорових партій, публічному виступу хорового колективу у концертних програмах тощо.

Критерії оцінювання навчальних досягнень
 

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях

За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

 

5

Студент володіє теоретичними знаннями про основні вокальні-хорові навички у межах програми, вміє використовувати набуті знання при співі своєї хорової партії з урахуванням вимог до співу в ансамблі при виконанні творів відповідної складності з репертуару хору. Вміє аналізувати власний спів, спів в ансамблі, визначати недоліки і свідомо їх усувати. На досить високому рівні володіє основами вокально-хорової техніки, сформованими базовими вокальними навичками. Емоційно, виразно виконує свою хорову партію, або в ансамблі, дотримуючись усіх вимог ансамблевого співу, адекватно передаючи художній образ хорового твору.

В

Високий рівень

4,5


Студент має міцні теоретичні знання про організацію вокально-хорового процесу, володіє вокально-хоровими технічними уміннями, навичками у межах програми. Виконує свої хорові партії окремо, або в ансамблі, дотримуючись усіх вимог ансамблевого співу, на доброму рівні без суттєвих помилок, може проаналізувати свої недоліки і виправити їх самостійно та за допомогою викладача.

С

Достатній рівень

 

4

Студент сприймає теоретичний матеріал  досить повно, але з деякими неточностями. Виявляє достатній рівень засвоєння музичного матеріалу, але при цьому не достатньо повно робить аналіз свого співу, допускає незначні помилки у виконанні хорових партій, потребує допомоги викладача. Трапляються недоліки у формуванні вірного вокального звучання та ансамблевого виконання.

D

Середній рівень

 

3,5

Студент  не завжди послідовно та логічно використовує набуті теоретичні знання, тому не завжди вміє самостійно проаналізувати власні  помилки у виконанні хорових партій та ансамблевої злагоди. Недостатньо стійкі вокально-технічні навички, спостерігаються помилки в інтонуванні,  але за допомогою викладача здатен виправити де яки недоліки, при цьому спостерігаються  позитивні зміни у вокально-хоровому розвитку студента.

Е

Початковий рівень

 

3

У своїй вокально-хоровій діяльності студент частково-свідомо виконує завдання викладача. Його вокально-хорові навички на початковому рівні сформованості. Студент володіє основним музичним матеріалом на рівні епізодичності, е недоліки в інтонуванні, але виявляє здатність з допомогою викладача виконувати елементарні виконавські завдання;  не завжди контролює художню виразність та ансамблеву злагодженість співу; має фрагментарні уявлення про роботу щодо формування основних вокально-хорових навичок.

ХF

Низький

 

2

Студент здатний сприймати та відтворювати окремі фрагменти хорової партії  твору,  знання музичного матеріалу на низькому рівні,  набуті теоретичні знання не вміє використовувати у власній вокально-хоровій діяльності. Основні  вокально-хорові навички не розвинуті. У студента сприйняття музичного образу хорового твору на дуже низькому рівні, слабко сформоване художньо-естетичне мислення.

 

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів

За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

 

5

Студент постійно виконує домашні завдання, досконало працює над хоровими партіями у хорових творах, використовуючи набуті знання та уміння, самостійно аналізує свою хорову партію, інтонаційні та вокально-технічні труднощі  та самостійно усуває  недоліки виконання , досягає художньо-виразного виконання хорової партії.

В

Високий рівень

4,5

Студент має уяву та ґрунтовні знання про співацьку діяльність, володіє вокально-технічними навичками у межах програми, вчить та виконує хорові партії  на належному рівні, без суттєвих помилок. Може помітити у своєму співі недоліки та їх виправити.

С

Достатній рівень

 

4

Студент сприймає хорові партії у хорових творах за програмою, але він  нездатний зробити висновки щодо досконалого звучання, не досить впевнено відтворює хорові партії; засвоює теоретичний матеріал, але на практиці недостатньо повно проводить аналіз хорової партії та потребує допомоги викладача.

D

Середній рівень

 

3,5

Студент не систематично самостійно працює над хоровими партіями у хорових  творах, не має достатньо теоретичних знань, щоб зробити аналіз своєї хорової партії та виправити помилки, недостатньо працює самостійно, тому не володіє вокально-технічними навичками, але помічаються позитивні зміни у вокально-хоровому розвитку студента.

Е

Початковий рівень

 

3

Виконання студентом хорової партії на рівні епізодичності. Він виявляє здатність з допомогою викладача виконувати елементарні вокально-хорові завдання; може  відтворити художній образ хорового  твору, але  не завжди контролює свої вокально-технічні можливості; має фрагментарні уявлення про роботу щодо формування основних вокально-хорових навичок, не володіє умінням їх самостійного розвітку.

Низький

 

2

Студент частково здатний сприймати та відтворювати окремі фрагменти хорової партії хорового твору, знайомий з музичним матеріалом, але не вміє його використовувати у власній вокально-хоровій діяльності; уміння, розвиток вокально-технічних навичок, уява художнього образу відсутні або на низькому рівні.

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів (залік, диференційний залік)

За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

 

5

Студент володіє теоретичними знаннями з «Хорового класу та практики керування хором” у межах програми, вміє використовувати набуті знання і практичні уміння у вокально-хоровій діяльності. Вміє аналізувати власний спів, визначати недоліки і свідомо їх усувати. На досить високому технічному рівні володіє вокально-хоровими  навичками. Емоційно, творчо, виразно виконує хорові партії у хорових творах, адекватно передаючи його художній образ.

В

Високий рівень

4,5

Студент має міцні ґрунтовні знання, володіє вокально-хоровими уміннями, навичками у межах програми. Виконує хорові партії на доброму рівні без суттєвих помилок, може проаналізувати свої недоліки, неточності і виправити їх самостійно.

С

Достатній рівень

 

4

Студент сприймає теоретичний і музичний матеріал  досить повно на достатньому рівні, але  бракує власних висновків що до можливих недоліків при виконанні хорових партій.  Допускає незначні помилки у виконанні хорових партій, недостатньо емоційне та виразне виконання,  потребує допомоги викладача. Трапляються недоліки у відтворенні художнього образу.

D

Середній рівень

 

3,5

Студент може відтворити музичний образ, але не завжди послідовно та логічно використовує теоретичні знання, тому не завжди вміє самостійно проаналізувати власні помилки. Недостатньо стійкі вокально-хорові та технічні навички, спостерігаються інтонаційні помилки у виконанні хорових партій , але є позитивні зміни у вокальному розвитку студента.

Е

Початковий рівень

 

3

Студент здатний сприймати та відтворювати окремі фрагменти хорової партії хорового твору. Знайомий з мінімальним теоретичним матеріалом, але не використовує його у власній вокально-хоровій діяльності. Розвиток вокально-хорових та технічних навичок на низькому рівні. Виконання хорової партії  не адекватно художньому образу хорового твору.

Низький

 

2

Студент частково здатний сприймати та відтворювати окремі фрагменти хорової партії хорового твору;  знайомий з музичним матеріалом, але не вміє його використовувати у власній вокально-хоровій діяльності; уміння, розвиток вокально-хорових та технічних навичок, уява художнього образу відсутні або на низькому рівні.