Методика музичного виховання
Гунько Н.О.
Надіслав: Сергєєва Катерина (17 листопада 2012р.)
Факультет культури та мистецтв :: Кафедра вокалу та хорових дисциплін
Анотація

 

У період гуманізації й гуманітаризації вищої та середньої школи важливого значення набуває проблема підготовки високваліфікованого  спеціаліста, ерудованого, професійно грамотного вчителя музики. Істотний внесок у підготовку майбутнього педагога-музиканта, здатного бути активним провідником передових тенденцій та прогресивних методім музичної педагогіки у загальноосвітній школі вносить курс “Методика музичного виховання” .

Мета курсу:

Курс “Методика музичного виховання” має на меті підготувати студентів до музично – педагогічної діяльності у загальноосвітній школі, дати їм основні знання про завдання, зміст, організацію, форми і методи роботи з дітьми, підлітками, виховати необхідний комплекс умінь та навичок майбутніх вчителів музики в організації різних форм класного, позакласного і позашкільного музично – естетичного виховання та освіти.

Завдання курсу:

-         методичні:

-         дати студентам систематизовані знання у галузі теорії і практики музичного виховання учнів;

-         пізнавальні:

-         озброїти майбутніх спеціалістів практичними уміннями проведення музично – виховної роботи в школі;

-         практичні:

-         забезпечити професійну готовність майбутнього педагога до здійснення морального та естетичного виховання учнів засобами музичного мистецтва.

В результаті засвоєння курсу студент має оволодіти комплексом знань:

-         щодо дидактичних основи музичного виховання в загальноосвітній школі;

-          специфіку уроку музики;

-         зміст та методику музичного виховання у початковій та основній школі;

-          позакласної роботи з музичного розвитку учнів;

-          вікові особливості музичного розвитку школярів та критерії оцінювання на уроці музики;

-          опановують основними видами музичної діяльності на уроці (сприймання музики, спів, музично-ритмічні рухи, гра на елементарних музичних інструментах, творчість) та методикою проведення слухання музики, вокально-хорової роботи, оволодіння музично-теоретичними знаннями та творчої імпровізації у різновидній музичній діяльності;

 основними музично-педагогічними уміннями і навичками:

-         дослідницькими, проектувальними, конструктивними, організаційними, комунікативними, виконавськими, музично-теоретичними.

План
Зміст дисципліни
Опис навчальної дисципліни
Денна форма навчання
         Структура навчальної дисципліни
         Змістові модулі учбового курсу
         Екзаменаційні питання з курсу
Заочна форма навчання
         Структура навчальної дисципліни
         Теми учбового курсу
         Ексаменаційні питання з курсу
Орієнтовна тематика курсових робіт
Методи навчання
Методи контролю
Критерії оцінювання навчальних досягнень
Рекомендована література
Зміст дисципліни
 

Студенти вивчають: предмет і завдання курсу, дидактичні основи музичного виховання в загальноосвітній школі, специфіку уроку музики, зміст та методику музичного виховання у початковій школі, позакласної роботи з музичного розвитку учнів, вікові особливості музичного розвитку школярів та критерії оцінювання на уроці музики; опановують основними видами музичної діяльності на уроці (сприймання музики, спів, музично-ритмічні рухи, гра на елементарних музичних інструментах, творчість) та методикою проведення слухання музики, вокально-хорової роботи, оволодіння музично-теоретичними знаннями та творчої імпровізації у різновид ній музичній діяльності; оволодівають основними музично-педагогічними уміннями і навичками: дослідницькими, проектувальними, конструктивними, організаційними, комунікативними, виконавськими, музично-теоретичними.

Програма курсу включає вивчення таких питань:

1.     Предмет і завдання курсу “Методика музичного виховання ”. Сучасні вимоги до музичного виховання у загальноосвітній школі:

2.     Шляхи музичного виховання  школярів:

3.     Дидактичні основи музичного виховання в школі. Специфіка уроку музики:

4.     Вікові особливості музичного розвитку учнів:

5.     Музичне сприйняття і методика його розвитку у школярів:

6.     Хоровий спів у школі і методика формування навичок виразного виконання:

7.     Засвоєння музично – теоретичних знань і розвиток музично – слухових уявлень.

8.     Розвиток творчої активності учнів у різновидній музичній діяльності:

9.     Різновиди музичної діяльності на уроках музики в загальноосвітній школі.

10.                        Зміст та методика музичного виховання в початковій школі.

11.                        Зміст і методика музичного виховання в загальноосвітній школі.

12.                         Методика позакласної роботи з музичного виховання

Опис навчальної дисципліни
 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

0202 Мистецтво_

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.020204 Музичне мистецтво

(шифр і назва)

Модулів –  4

Спеціальність (професійне

спрямування): ___________

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

3-й

3-й

 

Семестри

 

Загальна кількість годин -  108

5 - 6-й

5 - 6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –  2

самостійної роботи студента -  1,45

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

32 год.

8 год.

Практичні, семінарські

28 год.

8 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

48 год.

92 год.

Вид контролю зал / екз.:

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання -  60 / 48

для заочної форми навчання -  16 / 92

Денна форма навчання
Структура навчальної дисципліни
 

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

 

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Теоретичні  та історичні аспекти  музичного виховання учнів

 

Тема 1. Предмет і завдання курсу “Методика музичного виховання”. Сучасні вимоги до музичного виховання в загальноосвітній школі

8

2

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Шляхи музичного виховання школярів (історичний огляд)

8

2

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Дидактичні основи музичного виховання в школі

5

2

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Вікові особливості музичного розвитку учнів

5

2

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

26

8

6

 

 

12

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2 Види музичної діяльності в школі і методика її організації

 

Тема 1. Музичне сприй-няття і методика його розвитку у школярів

8

2

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Хоровий спів в школі і методика формування нави-чок виразного виконання.

8

2

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 3 Методика засвоєння музично – теоретичних знань і розвиток музично – слухових уявлень.

6

2

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Дитяча музична творчість і педагогічне керівництво нею

6

2

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 2

28

8

8

 

 

12

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 3. Зміст музичного виховання в початковій та основній школі.

 

Тема 1. Особливості музичного розвитку дітей молодшого шкільного віку

8

2

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Зміст та методика му-зичного виховання в першому – четвертому класах.

8

2

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Специфіка проведення уроку музи-ки в молодших класах.

5

2

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Планування та оцінка музичної діяльності учнів на уроці музика в початковій школі.

5

2

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 3

26

8

6

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 4 Зміст музичного виховання в основній школі.

Тема 1. Основи методики музично-освітньої робо-ти з учнями-підлітками.

8

2

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Вокально-хорова робота на уроках музики в 5-8 класах.

8

2

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Взаємозв’язок різних видів мистецтва на уроках музики в основній школі.

6

2

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Організація і проведення позакласної музично-виховної роботи у загальноосвітній школі.

6

2

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем

28

8

8

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 Усього годин

108

32

28

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

Змістові модулі учбового курсу
 

ІІІ курс

V семестр

 

I Змістовий модуль

Тема: Теоретичні  та історичні аспекти  музичного виховання учнів

Лекційний модуль:

1. Предмет і завдання курсу “Методика музичного виховання”. Сучасні вимоги до музичного виховання в загальноосвітній школі

2.Шляхи музичного виховання школярів (історичний огляд)  3.Дидактичні основи музичного виховання в школі .

4. Вікові особливості музичного розвитку учнів.

Практичний модуль:

1. Предмет і завдання курсу. Сучасні вимоги до музичного виховання у загальноосвітній школі.

2. Шляхи музичного виховання в Україні та закордоном.

3.  Вікові особливості музичного розвитку учнів.

Модуль самостійної роботи:

1.Характеристика музично – педагогічної досвіду вітчизняних та зарубіжних педагогів – музикантів.

2.Вивчення і аналіз діючих програм з музики.

3.Методика діагностики музичних здібностей.

Список рекомендованої літератури.

·        Основна література:

1,2,6, 7, 18, 19, 20.

·        Додаткова література:

3, 4, 5, 9, 13, 21.

Підсумкова тека:  контрольне заняття

1.     Розкрити сутність музичного виховання у загальноосвітній школі.

2.     Ретроспективний аналіз передових систем музичного виховання дітей (ХХ століття).

3.     Розкрити  зміст сучасного музичного виховання у загальноосвітній школі. Проаналізувати діючу програму «Музика».

 

IІ Змістовий модуль

Тема: Види музичної діяльності в школі і методика її організації.

Лекційний модуль:

1.Музичне сприйняття і методика його розвитку у школярів.

2.Хоровий спів в школі і методика формування навичок виразного виконання.

3.Методика засвоєння музично – теоретичних знань і розвиток музично – слухових уявлень.

4.Дитяча музична творчість і педагогічне керівництво нею.

 

 

Практичний модуль:

1.Розробка плану і змісту проведення слухання музики як фрагменту уроку і його реалізація у формі ділової гри із залученням групи студентів.

2.Складення розгорнутого плану роботи над конкретним хоровим твором на основі його аналізу і добір ефективних  методів розучування.

3.Методична розробка засвоєння вокальних вправ на релятивній основі з використанням співу по нотам та її практична реалізація.

4.Методична розробка проведення вокальних, інструментальних і пластичних імпровізацій у конкретних навчальних ситуаціях.

Модуль самостійної роботи:

1.Короткий огляд розвитку методики проведення слухання музики (на основі аналізу діяльності Б.Яворського, Б.Асаф’єва, В.Шацької, Н.Гродзенської, Д.Кабалевського).

2.Мутація, особливості її вияву у хлопчаків та дівчат.

3.Абсолютна та відносна (релятивна) системи сольмізації, їх сутність.

4.Педагогічні концепції К.Орфа, З.Кодая і їх роль у розвитку  вітчизняної музичної педагогіки.

Список рекомендованої літератури.

·        Основна література:

1,2,6, 7, 18, 19, 20.

·        Додаткова література:

3, 4, 5, 9, 13, 21.

Підсумкова тека.

Контрольне заняття. Тестові завдання.

Форма контролю - залік

 

VI семестр

ІІI. Змістовий модуль

Тема: Зміст музичного виховання в початковій школі.

Лекційний модуль:

1. Особливості музичного розвитку дітей молодшого шкільного віку.

2. Зміст та методика музичного виховання в першому – четвертому    класах.

3. Специфіка проведення уроку музики в молодших класах.

4. Планування та оцінка музичної діяльності учнів на уроці музика в початковій школі.

Практичний модуль:

1.Складення плану – конспекту конкретного уроку музики в 1 класі з наступною реалізацією на групі студентів.

2.Складення плану – конспекту уроку музики в 2 класі з наступною реалізацією на групі студентів.

3.Практична реалізація плану – конспекту уроку музики в 3-4 класах в формі ділової гри.

 

Модулі самостійної роботи:

1.Принципи побудови уроку музики в 1 класі.

2.Програмні вимоги і зміст музичного виховання в 2 класі.

3.Особливості музичного виховання в 3 класі.

4.Побудова і методика проведення уроку музики в 4 класі.

Список рекомендованої літератури.

·        Основна література:

2, 6, 7, 11, 15, 16, 17, 19.

·        Додаткова література:

3, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 21.

Підсумкова тека. Творчий конкурс на кращий сценарій уроку музики у початковій школі.

 

ІV Змістовий модуль

Тема: Зміст музичного виховання в основній школі.

Лекційний модуль:

1.Основи методики музично-освітньої роботи з учнями-підлітками.

2.Вокально-хорова робота на уроках музики в 5-8 класах.

3.Взаємозв’язок різних видів мистецтва на уроках музики в основній школі.

4 Організація і проведення позакласної музично-виховної роботи у загальноосвітній школі..

Практичний модуль:

1.Складення конспекту конкретного уроку музики в 5 класі з наступною реалізацією його на групі студентів.

2.Підготовка методичного і музичного матеріалу до уроку музики в 6 класі і практична реалізація його із залученням групи студентів.

3.Методична розробка уроку музики для 7-8 класу з її подальшою практичною реалізацією у вигляді ділової гри.

4. Складення і обговорення плану позакласної музичної роботи з учнями різних вікових груп.

Модуль самостійної роботи:

1.     Особливості музичного розвитку молодших підлітків.

2.     Побудова і проведення уроку музики в 5-6 класах.

3.      Особливості музичного розвитку старших підлітків.

4.     Побудова і методика проведення уроку музики в 7-8 класах.

5.     Педагогічне керівництво самостійною музичною діяльністю старшокласників.

Список рекомендованої літератури.

·        Основна література:

2, 6, 7, 12, 18, 19.

·        Додаткова література:

1, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 21.

 

Підсумкова тека.

1.Творчий конкурс на кращий сценарій  уроку музики для 5-8 класів, або музично – виховний захід у загальноосвітній школі.

2. Письмова відповідь на теоретичні питання з курсу.

Форма контролю – екзамен. 

Екзаменаційні питання з курсу
 

1.     Зміст і завдання курсу «Методика музичного виховання»

2.     Музичне виховання як складова естетичного виховання учня, формування його особистості.

3.     Основні вимоги до вчителя музики у процесі його музично-педагогічної діяльності.

4.     Провідні системи музичного виховання дітей у Європі (Жака-Дель Кроза, К. Орфа, З. Кодая).

5.     Основні тенденції вітчизняної музичної педагогіки.

6.     Розвиток музичних здібностей молодших школярів.

7.     Специфіка музичного сприймання, його зміст.

8.     Вікові і індивідуальні особливості сприймання музики учнями молодшого шкільного віку.

9.     Педагогічне керівництво розвитком музичного сприймання у молодших школярів.

10.                       Методика проведення слухання музики на уроці.

11.                       Хоровий спів як вид виконавського мистецтва і його значення у музичному вихованні дітей.

12.                       Основні вокально-хорові навички і методика їх формування у молодших школярів.

13.                       Методика розучування пісні на уроці в початковій школі.

14.                       Гігієна, співацький режим і охорона дитячого голосу.

15.                       Роль музично-теоретичних знань у активному свідомому сприйманні музики у процесі різноманітної музичної діяльності.

16.                       Основні принципи і методи введення музичної грамоти в школі.

17.                       Методика засвоєння учнями музично-теоретичних знань.

18.                       Абсолютна й відносна системи сольмізації. Методика формування ладово-слухових уявлень.

19.                       Дитяча музична творчість як невід’ємна частина естетичного виховання учнів. Види творчих завдань.

20.                       Гра на дитячих музичних інструментах і творча діяльність учнів.

21.                       Творчі завдання у співацькій діяльності школярів.

22.                       Виявлення творчості під час музично-ритмічних рухів.

23.                       Урок музики – урок мистецтва. Типи уроку музики.

24.                       Гра – основний метод організації музичного виховання молодших школярів. Співвідношення ігрових, навчальних і творчих форм діяльності на уроці музики.

25.                       Принципи побудови уроку музики.

26.                       Особливості оцінки музично-творчої діяльності дітей. Критерії оцінки музично-творчої діяльності дітей. Критерії оцінки уроку музики.

27.                       Складення плану та сценарію уроку музики.

28.                       Взаємозв’язок видів музичної діяльності на уроці музики.

29.                       Взаємозв’язок різних видів мистецтва на уроках музики.

30.                       Вікові і індивідуальні особливості учнів 5-8 класів з огляду їх музичного виховання.

31.                       Особливості музичного сприймання та педагогічні проблеми його розвитку в учнів-підлітків.

32.                       Особливості розвитку співацького голосу учнів-підлітків.

33.                       Методика виховання співацьких умінь підлітків.

34.                       Методика проведення розучування пісні в 5-8 класах.

Заочна форма навчання
Структура навчальної дисципліни
 

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

 

у тому числі

Усього

 

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

 

 

 

 

 

 

108

8

8

 

 

92

Змістовий модуль 1. Методологічні та теоретичні основи музичного виховання в загальноосвітній школі

Тема 1. Предмет і завдання курсу. Сучасні вимоги до музичного виховання в загальноосвітній школі.

 

 

 

 

 

 

26

2

2

 

 

22

Тема 2. Види музичної діяльності в школі і методика її організації

 

 

 

 

 

 

28

2

2

 

 

24

Разом за змістовим модулем 1

 

 

 

 

 

 

54

4

4

 

 

46

Змістовий модуль 2. Методика музичного виховання в початковій та основній школі.

Тема 1. Зміст музичного виховання в початковій школі

 

 

 

 

 

 

26

2

2

 

 

22

Тема 2. Зміст музичного виховання в основній школі.

 

 

 

 

 

 

28

2

2

 

 

24

Разом за змістовим модулем 2

 

 

 

 

 

 

54

4

4

 

 

46

 Усього годин

 

 

 

 

 

 

108

8

8

 

 

92

 

Теми учбового курсу

ІІІ курс

V семестр

 

Тема: Методологічні та теоретичні основи музичного виховання в загальноосвітній школі.

Лекційні заняття:

1. Предмет і завдання курсу. Сучасні вимоги до музичного виховання в загальноосвітній школі.

Практичні завдання:

1.Розвиток вітчизняного музичного виховання. Зміст навчальних програм з музики.

Самостійна робота:

1.Шляхи музичного виховання школярів.

2.Сучасні вимоги до учителя музики.

3.Основні принципи і методи музичного навчання.

4.Специфіка уроку музики. Типи уроків музики.

5.Вікові особливості музичного розвитку учнів.

Список рекомендованої літератури.

·        Основна література:

1,2,6, 7, 18, 19, 20.

·        Додаткова література:

3, 4, 5, 9, 13, 21.

 

Тема: Види музичної діяльності в школі і методика її організації.

Лекційні заняття:

1.Музичне сприйняття, хоровий спів, засвоєння музично – теоретичних знань, музична творчість – як види музичної діяльності учнів на уроці.

Практичні завдання:

1.Методична розробка проведення слухання музики, розучування пісні, засвоєння музичної грамоти та музичної імпровізації на уроці музики.

Самостійна робота:

1.Вивчення передових методик з організації і проведення слухання музики.

2.Особливості побудови дитячого голосового апарату. Мутаційний період.

3.Системи абсолютної та відносної сольмізації, їх сутність.

4.Педагогічні концепції К.Орфа, З.Кодая і їх роль у вітчизняній музичній педагогіці.

Список рекомендованої літератури.

·        Основна література:

1,2,6, 7, 18, 19, 20.

·        Додаткова література:

3, 4, 5, 9, 13, 21.

Підсумкова тека.

Контрольна робота.

Питання до контрольної роботи

1.     Розкрити сутність музичного виховання у загальноосвітній школі.

2.     Ретроспективний аналіз розвитку вітчизняного музичного виховання.

3.     Основні принципи і методи музичного навчання і виховання.

4.     Специфіка уроку музики. Типи уроків музики.

5.     Залежність музичного розвитку учнів від їх вікових особливостей.

 

VI семестр

Тема 3: Методика музичного виховання в початковій та основній школі.

Лекційні заняття:

1.Зміст музичного виховання у початковій школі.

2.Зміст музичного виховання в основній школі.

Практичні завдання:

1.Складення плану – конспекту конкретного уроку музики в 1-4 класах з наступною реалізацією на групі студентів.

2.Складення конспекту конкретного уроку музики (5-8 класи) з наступною реалізацією його на групі студентів

Самостійна робота:

1.Принципи побудови уроку музики в 1 класі.

2.Програмні вимоги і зміст музичного виховання в 2 класі.

3. Побудова і методика проведення уроку музики в 3 класі.

4. Особливості проведення уроку музики у 4 класі.

5.Характеристика музичного розвитку молодших і старших підлітків.

6.Побудова і проведення уроку музики в 5-6 класах.

7.Побудова і методика проведення уроку музики в 7-8 класах..

  8.Організація і проведення позакласної музично – виховної роботи в школі.

 

Список рекомендованої літератури.

·        Основна література:

2, 6, 7, 11, 15, 16, 17, 19.

·        Додаткова література:

3, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 21.

 

Підсумкова тека.

1.Творчий конкурс на кращий урок музики або музично – виховний захід у загальноосвітній школі.

2.Усна відповідь на білети.

 

Форма контролю – екзамен.

Ексаменаційні питання з курсу
 

1.     Зміст і завдання курсу «Методика музичного виховання»

2.     Музичне виховання як складова естетичного виховання учня, формування його особистості.

3.     Основні вимоги до вчителя музики у процесі його музично-педагогічної діяльності.

4.     Провідні системи музичного виховання дітей у Європі (Жака-Дель Кроза, К. Орфа, З. Кодая).

5.     Основні тенденції вітчизняної музичної педагогіки.

6.     Розвиток музичних здібностей молодших школярів.

7.     Специфіка музичного сприймання, його зміст.

8.     Вікові і індивідуальні особливості сприймання музики учнями молодшого шкільного віку.

9.     Педагогічне керівництво розвитком музичного сприймання у молодших школярів.

10.           Методика проведення слухання музики на уроці.

11.           Хоровий спів як вид виконавського мистецтва і його значення у музичному вихованні дітей.

12.           Основні вокально-хорові навички і методика їх формування у молодших школярів.

13.           Методика розучування пісні на уроці в початковій школі.

14.           Гігієна, співацький режим і охорона дитячого голосу.

15.           Роль музично-теоретичних знань у активному свідомому сприйманні музики у процесі різноманітної музичної діяльності.

16.           Основні принципи і методи введення музичної грамоти в школі.

17.           Методика засвоєння учнями музично-теоретичних знань.

18.           Абсолютна й відносна системи сольмізації. Методика формування ладово-слухових уявлень.

19.           Дитяча музична творчість як невід’ємна частина естетичного виховання учнів. Види творчих завдань.

20.           Гра на дитячих музичних інструментах і творча діяльність учнів.

21.           Творчі завдання у співацькій діяльності школярів.

22.           Виявлення творчості під час музично-ритмічних рухів.

23.           Урок музики – урок мистецтва. Типи уроку музики.

24.           Гра – основний метод організації музичного виховання молодших школярів. Співвідношення ігрових, навчальних і творчих форм діяльності на уроці музики.

25.           Принципи побудови уроку музики.

26.           Особливості оцінки музично-творчої діяльності дітей. Критерії оцінки музично-творчої діяльності дітей. Критерії оцінки уроку музики.

27.           Складення плану та сценарію уроку музики.

28.           Взаємозв’язок видів музичної діяльності на уроці музики.

29.           Взаємозв’язок різних видів мистецтва на уроках музики.

30.           Вікові і індивідуальні особливості учнів 5-8 класів з огляду їх музичного виховання.

31.           Особливості музичного сприймання та педагогічні проблеми його розвитку в учнів-підлітків.

32.           Особливості розвитку співацького голосу учнів-підлітків.

33.           Методика виховання співацьких умінь підлітків.

34.           Методика проведення розучування пісні в 5-8 класах.

Орієнтовна тематика курсових робіт
 

1.                Музичне виховання в сучасній  вітчизняній школі і його завдання.

2.                Значення  музичного виховання в формуванні творчої, гармонійно розвиненої особистості.

3.                Морально-етична робота в процесі музичного виховання

4.                Духовний розвиток учнів засобами музики.

5.                Національне і загальнолюдське виховання на уроках музики.

6.                Музично-педагогічна діяльність М.Д.Леонтовича і її роль в історії української музичної освіти.

7.                Розвиток теорії і методики музичного виховання в українській загальноосвітній школі (історичний аспект).

8.                Особливості уроку музики в сучасній загальноосвітній школі.

9.                Формування музичних інтересів учнів в урочний і позаурочний час.

10.                Взаємозв’язок видів музичної діяльності на уроці музика.

11.                Між предметні зв’язки як засіб активізації музичного сприйняття учнів.

12.                Музично-просвітницька діяльність К.Стеценка.

13.                Використання ігрової форми роботи як засобу активізації музичних інтересів молодших школярів.

14.                Естетичне  виховання школярів засобами музичного мистецтва.

15.                Аналіз провідного педагогічного досвіду в справі музичного виховання.

16.                Музичні здібності дитини і їх розвиток  у молодшому шкільному віці.

17.                 Здійснення індивідуального підходу на уроках музики.

18.                Методи активізації учнів в різновид ній музичній діяльності.

19.                Особливості розвитку дитячого голосу.

20.                 Психолого-фізіологічна характеристика мутації і вимоги співочого режиму для учнів.

21.                Вокально-хорове виховання  учнів.

22.                Типові недоліки інтонування у школярів та шляхи їх подолання.

23.                Розвиток навичок багатоголосного співу в школі.

24.                Розвиток у молодших школярів ладових і звуковисотних уявлень.

25.               Роль  знань  у розвитку музичного сприйняття  учнів.

26.               Значення музично-ритмічних рухів у музичному вихованні молодших школярів.

27.                Особливості музичного виховання школярів-підлітків.

28.                 Розвиток творчої активності учнів у процесі музичного виховання (характеризується вибірково одна з вікових груп).

29.                 Роль народнопісенної творчості в музично-естетичному вихованні учнівської молоді.

30.                Дитяча опера в школі як засіб музично-естетичного виховання учнів.

31.                Музично-естетичне виховання школярів-підлітків в позаурочний час.

32.                 Вокально-мовленнєвий розвиток в шкільному хорі.

33.                 Творчий підхід  учителя музики до виховання учнів.

34.                 Особливості уроку музики в межах інтегрованої програми „Мистецтво”.

35.            Використання взаємодії видів мистецтва на уроках музики.

Методи навчання
 

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього учителя музики з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, мозковий штурм, ситуативне моделювання, асоціативне проектування, актуалізація творчого потенціалу, опрацювання дискусійних питань, кейс-метод тощо).

Методи контролю
 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

         Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається  усному, письмовому  і тестовому контролю.

         

Критерії оцінювання навчальних досягнень
 

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях

За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

 

5

Відповідь студента відзначається повнотою викладу матеріалу без допомоги викладача. Студент володіє узагальненими знаннями з предмету, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє застосовувати вивчений матеріал для внесення власних аргументованих суджень у практичній педагогічній діяльності. Він має системні, дієві здібності у навчальній діяльності, користується широким арсеналом засобів доказу своєї думки, вирішує складні проблемні завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозування явищ; уміє ставити та розв'язувати проблеми.

В

Високий рівень

4,5


Відповідь і завдання – повні з деякими огріхами, виконані без допомоги викладача. Студент вільно володіє вивченим матеріалом, зокрема, застосовує його на практиці; вміє аналізувати і систематизувати наукову та методичну інформацію. Використовує загальновідомі доводи у власній аргументації, здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу; виконує дослідницькі завдання, але потребує консультації викладача.

С

Достатній рівень

 

4

Відповідь і завдання студента відзначаються неповнотою виконання без допомоги викладача. Студент може зіставити, узагальнити, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; його знання є достатньо повними;  він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних педагогічних ситуаціях. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Студент здатен адекватно реагувати на відповіді інших студентів, опрацювати матеріал самостійно, вміє підготувати реферат і захистити його найважливіші положення.

D

Середній рівень

 

3,5

Відповідь і завдання відзначаються неповнотою виконання за консультацією викладача. Студент володіє матеріалом на початковому рівні (значна частина матеріалу засвоєна ним на репродуктивному рівні). Але з допомогою викладача він здатен відтворювати логіку наукових положень; має фрагментарні навички в роботі з підручником, науковими джерелами періодичними виданнями; має стійкі навички роботи з конспектом, може самостійно оволодіти більшою частиною навчального матеріалу та його проаналізувати, порівняти і зробити висновки; відповідь його правильна, але недостатньо осмислена

Е

Початковий рівень

 

3

Відповідь і завдання відзначаються фрагментарністю виконання за консультацією викладача або під його керівництвом.

Студент володіє навчальним матеріалом, виявляє здатність елементарно викласти думку, володіє матеріалом на рівні епізодичності; з допомогою викладача виконує елементарні завдання; здатний усно відтворити окремі частини теми, але  не завжди контролює свою відповідь; має фрагментарні уявлення про роботу з науково-методичним джерелом, відсутні сформовані уміння та навички.

Х

Низький

 

2

Відповідь і завдання відзначаються епізодичністю виконання навіть  під керівництвом викладача. Теоретичний зміст курсу засвоєно частково, необхідні практичні уміння роботи не сформовані, більшість передбачених навчальною програмою навчальних завдань не виконано.

 

 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів

 

За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

 

5

Студент володіє теоретичними та методологічними знаннями з галузі методики музичного виховання, високим рівнем моделювання усіх видів педагогічної діяльності викладача музичних дисциплін, вміє самостійно добирати та творчо опрацьовувати музично-дидактичний матеріал, оптимально добирати методи і прийоми щодо усунення музично-виконавських недоліків учнів (студентів), демонструє сформованість власних інструментально-виконавських умінь, здатність до музично-педагогічної імпровізації, творчо підходить до створення перспективного плану розвитку кожного з учасників навчального процесу, добору дидактичного та методичного матеріалу.

В

Високий рівень

4,5


Студент має міцні ґрунтовні теоретико-методичні знання і уміння, належний рівень моделювання основних видів діяльності педагога-музиканта, виконує  аналітично-практичну роботу на доброму рівні без суттєвих помилок. Виконує практичну музично-виховну роботу на достатньому професійному рівні. Доречно використовує власний музично-теоретичний і виконавський досвід. Може проаналізувати музично-виконавські недоліки учнів (студентів), знайти методичні прийоми щодо їх усунення.

С

Достатній рівень

 

4

Студент демонструє достатній теоретико-методичні знання і уміння, але у педагогічній практиці може допустити незначні неточності, які потребують зауваження чи корегування. Демонструє базовий рівень моделювання окремих видів діяльності педагога-музиканта Його знання музично-методичного матеріалу в межах програми; при належному рівні педагогічного спілкування йому бракує власних висновків.

D

Середній рівень

 

3,5

Студент не завжди послідовно та логічно використовує теоретико-методичні знання і уміння, тому не завжди вміє зробити аналіз своєї роботи. Демонструє задовільний рівень моделювання окремих видів діяльності педагога-музиканта. Знає основний музично-дидактичний матеріал, але не завжди вміє самостійно зробити порівняння або висновок, низький рівень сформованості власних виконавських умінь.

Е

Початковий рівень

 

3

Завдання, що виконує студент відзначається фрагментарністю, він не вміє професійно проаналізувати свою роботу без  консультації викладача. Студент усвідомлює недостатній обсяг власної  інформованості, застосовує запропонований викладачем спосіб отримання інформації з одного джерела; має фрагментарні уявлення про роботу з науково-методичною літературою, демонструє розуміння отриманої інформації, робить деякі висновки з певного питання. Разом з тим у студента відсутні  сформовані методичні уміння та навички, він лише може здійснювати первинну обробку навчальної інформації без подальшого її аналізу.

Низький

 

2

Студент здатний виконувати незначну частину музично-методичних завдань, на низькому рівні моделює окремі види професійної діяльності педагога-музиканта,  використовує обмежений теоретичний, методичний та словниковий запас з метою аналізу і використання музично-дидактичного матеріалу. Необхідні практичні уміння роботи не сформовані, більшість передбачених навчальною програмою навчальних завдань не виконано.

 

На екзамен і залік виноситься тільки те, що було предметом вивчення  на лекціях і семінарах, при самостійному вивченні.

Контроль успішності студента здійснюється з використанням методів і засобів, що визначені в ХДУ. Академічні успіхи студента оцінюються за шкалою, яка застосована в ХДУ з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS.

 

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в Херсонському державному університеті

Оцінка за національною шкалою

А

5

відмінно

В

4,5

добре

С

4

D

3,5

задовільно

E

3

FX

2

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів (залік)

 

зараховано

 

Студент має міцні ґрунтовні теоретичні знання з курсу “Методика музичного виховання в школі”. Володіє ефективними методами і прийомами, педагогічними умовами формування музичної культури учнів у процесі їх музичного виховання. Знає вікові особливості музичного розвитку учнів ЗОШ. Виконує музично-виховну роботу на достатньому професійному рівні. Доречно використовує власний музично-теоретичний і виконавський досвід.

зараховано

 

Студент знає теоретико-методичний матеріал у обсязі курсу, володіє необхідними практичними уміннями і навичками музично-виховної роботи в школі. Але не достатньо самостійно і творчо підходить до визначення системи методів і прийомів музичного розвитку учнів загалом і кожного з них. На необхідному рівні використовує власний музично-теоретичний і виконавський досвід.

зараховано

Студент володіє загальними теоретичними та методичними знаннями з курсу. Має уявлення про структуру музичного навчально-виховного процесу в ЗОШ. Але недостатньо володіє практичними музично-педагогічними уміннями і навичками. Має суттєві недоліки у організації музичного виховання учнів різного шкільного віку, та у використанні власного музично-теоретичного і виконавського досвіду.

не зараховано  з можливістю повторного складання

Студент має епізодичні, фрагментальні знання з дисципліни. Не володіє методикою формування музичної культури учнів ЗОШ, розвитку їх музичних здібностей. Не вміє викласти навчально-виховний матеріал. Практичні навички педагогічної роботи на рівні розпізнання. Власні музично-теоретичні і виконавські навички на низькому рівні.

не зараховано

Студент зовсім не володіє предметним матеріалом, практичні музично-педагогічні уміння роботи з учнями ЗОШ відсутні, власні музично-теоретичний і виконавський досвід на дуже низькому рівні.

 

 

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів (екзамен)

 

А5

(відмінно)

Студент має глибокі міцні системні теоретичні знання з методики музичного виховання школярів, має уявлення про структурну побудову навчально-виховного процесу в школі. Володіє принципами, методами, прийомами формування музичної культури учнів в процесі їх музичного розвитку. Уміє визначити мету і завдання музичного виховання у кожному класі, на кожному уроці, виходячи з основних вікових особливостей і музичного досвіду учнів. Творчо підходить до створення перспективного плану розвитку кожного з учнів, добору дидактичного та методичного матеріалу. Ефективно використовує власний музично-теоретичний досвід.

В 4,5

(добре)

Студент має міцні ґрунтовні теоретичні знання з курсу “Методика музичного виховання в школі”. Володіє ефективними методами і прийомами, педагогічними умовами формування музичної культури учнів у процесі їх музичного виховання. Знає вікові особливості музичного розвитку учнів ЗОШ. Виконує практичну музично-виховну роботу на достатньому професійному рівні. Доречно використовує власний музично-теоретичний і виконавський досвід.

С 4

(добре)

Студент знає теоретико-методичний матеріал у обсязі курсу, володіє необхідними практичними уміннями і навичками музично-виховної роботи в школі. Але не достатньо самостійно і творчо підходить до визначення системи методів і прийомів музичного розвитку учнів загалом і кожного з них. На необхідному рівні використовує власний музично-теоретичний і виконавський досвід.

DE 3,5;

3 (задовільно)

Студент володіє загальними теоретичними та методичними знаннями з курсу. Має уявлення про структуру музичного навчально-виховного процесу в ЗОШ. Але недостатньо володіє практичними музично-педагогічними уміннями і навичками. Має суттєві недоліки у організації музичного виховання учнів різного шкільного віку, та у використанні власного музично-теоретичного і виконавського досвіду.

Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Студент має епізодичні, фрагментальні знання з дисципліни. Не володіє методикою формування музичної культури учнів ЗОШ, розвитку їх музичних здібностей. Не вміє викласти навчально-виховний матеріал. Практичні навички педагогічної роботи на рівні розпізнання. Власні музично-теоретичні і виконавські навички на низькому рівні.

F1 (незадовільно)

Студент зовсім не володіє предметним матеріалом, практичні музично-педагогічні уміння роботи з учнями ЗОШ відсутні, власні музично-теоретичний і виконавський досвід на дуже низькому рівні.

 

Рекомендована література
 

1.     Абдуллина З.П. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1983. – 111 с.

2.     Апраксина О.А. Методика музикального воспитания. – М., 1983.

3.     Арчажникова Л.Г. Профессия – учитель музики. – М.: Просфещение, 1984. – 112 с.

4.     Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – 2-е изд. – Л.: Музика, 1973.-144 с.

5.     Бервецький З.Т., Хлєбнікова Л.О. Виховати музичну культуру // Грані творчості: Кн. для вчителя. – К.: Рад. школа, 1990. – С. 126-140.

6.     Гадалова І.М. Методика викладання музики у початкових класах. – К., 1994.

7.     Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. - М., 1989.

8.     Кабалевський Д.Б. Як розповідати дітям про музику? – К.: Музична Україна, 1981. – 320 с.

9.     Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. – М.: Просвещение, 1984. – 208 с.

10.           Леонтович М.Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України (З педагогічної спадщини композитора). – К.: Музична Україна, 1989. – 136 с.

11.           Масол Л., Очаровська Ю., Беземчук Л., Наземнова Т. Вивчення музики в 1-4 класах: Навчально – методичний посібник для вчителів. – Харків, 2003. – 144 с.

12.           Масол Л., Очаровська Ю., Беземчук Л., Наземнова Т. Вивчення музики в 5-8 класах: Навчально – методичний посібник для вчителів. – Харків, 2003. – 128 с.

13.           Музыкальное воспитание в школе: Сборник статей. – Вып. 11, 12, 13, 15, 16, 17.

14.           Огороднов Д.Е. Музикально – певческое воспитание детей в общеобразовательной школе: Метод. пособие. – К., 1982.

15.           Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.

16.           Павленко О. Хрестоматія з музики для загальноосвітніх шкіл. 1 клас. – Харків, 2003. – 176 с.

17.           Павленко О. Хрестоматія з музики для загальноосвітніх шкіл. 2 клас. – Харків, 2003. – 160 с.

18.           Печерська Є. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник. – Київ, 2001.-272 с.

19.           Раввінов О. Методика хорового співу в школі. – К.: Муз. Україна, 1971. – 123с.

20.           Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі: Навчально – методичний посібник. Тернопіль, 2001. – 272 с.

21.           Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі: Навчально – методичний посібник. Тернопіль, 2001. – 216 с.

22.           Ростовський О.Я. Теорія і методика музичної освіти: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 640 с.

23.           Рудницька О.П. Педагогіка загальна та мистецька: Навч. посібник . – Тернопіль, 2005. – 360с.

24.           Рудницька О.П. Основи викладання мистецьких дисциплін: Навч. посібник. – Київ, 1998. – 185 с.