Чорноморський ботанічний журнал - 2007 - том 3, №2
-
Надіслав: Загороднюк Наталья (2 квітня 2008р.)
Факультет біології, географії та екології :: Кафедра ботаніки :: Видання кафедри :: Чорноморський ботанічний журнал
Анотація

Зміст номера, повні оригінал-макети окремих статей

Текст статей оформлений у вигляді окремих файлів формату *pdf.

Чорноморський ботанічний журнал - Chornomorski Botanical Journal. 2007 рік, том 3, №2

ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ ЖУРНАЛ (2007) ТОМ 3, №2
Chornomorski Botanical Journal (2007) VOL. 3, №2

 Зміст номера Contents_3_2.PDF


Postoyalkin S.V., Khodosovtsev, A.Ye, Sukharyuk D.D. The lichens of Ukrainian-Swiss model area in the Ugolsky Massive of Karpatsky Biosphere Reserve // Chornomors'k. bot. z. -2007. - vol. 3, N2. - Р. 5-10.
 The Ukrainian-Swiss model area of the Ugolsky massive of Karpatsky Biosphere Reserve are represent 65 species of the lichens from 43 genera and 25 families. 47 corticolous species are typical lichens of the lower tier in the dark primeval Fagus forest on the mountains slopes of the reserve. 18 saxicolous species were found on limestone outcrops of the model area. Bacidia subincompta (Nyl.) Arnold, Belonia herculina (Rehm ex Lojka) Hazsl, Biatora chrysantha (Zahlbr.) Printzen, Melaspilea gibberulosa (Ach.) Zwackh and Pyrenula nitida are lichen indicators of the ecological continuity of the mature primeval forest of the East Carpathians.
Key words: lichens, indicator species, primeval forests, Ugolsky massive, Carpathian Biosphere reserve

Постоялкін С.В., Ходосовцев О.Є, Сухарюк Д.Д. Лишайники Українсько-Швейцарської модельної ділянки Угольского масиву Карпатського біосферного заповідника // Чорноморськ. бот. журн. - 2007. - т. 3, N2. - С. 5-10.
Еталонна модельна Українсько-Швейцарська ділянка пралісу Угольського масиву Карпатського біосферного заповідника репрезентує 65 видів лишайників, які відносяться до 43 родів, 25 родин. На корі буків зустрічається 47 видів лишайників, які характеризують типовий склад ліхенобіоти нижнього ярусу затінених суцільних букових пралісів, що зростають на схилах гірських масивів Карпатського біосферного заповідника. Серед епілітних лишайників ідентифіковано 18 кальцефільних видів. Виявлено 6 видів лишайників, а саме Bacidia subincompta (Nyl.) Arnold, Belonia herculina (Rehm ex Lojka) Hazsl, Biatora chrysantha (Zahlbr.) Printzen, Melaspilea gibberulosa (Ach.) Zwackh та Pyrenula nitida що є індикаторами екологічної цілісності пралісових ценозів Східних Карпат.
Ключові слова: лишайники, індикаторні види, праліси, Угольський масив, Карпатський біосферний заповідник

Повний текст/ Complete text Postoyalk_Khodos_Sukharyk2007.PDF


Pavlova N.R., Boiko M.F. Branching and seasonal development in Salvia aethiopis L. in Nothern Prichornomorye // Chornomors'k bot. z. - 2007. -vol. 3, N 2. - Р. 11-18.
This article elucidates features of branching and seasonal development in Salvia aethiopis L. in the region of Nothern Prichornomorye. All the sprouts have complete development cycle with all buds being vegetative. The four types of sprout rosettes are described. The sprout seasonal development does not fit the annual climarythm completely.
Key words: Salvia aethiopis, Ukraine, branching, seasonal development

Павлова Н.Р., Бойко М.Ф. Пагоноутворення і ритм розвитку Salvia aethiopis L. в умовах Північного Причорномор'я // Чорноморськ. бот. журн. - 2007. - т. 3, №2. - С.11-18.
В статті наводяться матеріали щодо пагоноутворення і ритму розвитку Salvia aethiopis L. в умовах Північного Причорномор'я. Усі пагони з повним циклом розвитку. Виявлені чотири типи розеткової частини пагонів. Пазушні бруньки тільки вегетативні. Ритм розвитку пагонів не повністю співпадає з річним клімаритмом.
Ключові слова: Salvia aethiopis, Україна, пагоноутворення, ритм розвитку

Повний текст/ Complete text  Pavlova_Boiko2007.PDF


Dubyna D.V., Tymoshenko P.A., Holub V.B. Vegetation syntaxonomy of seaside-dune's ecosystems of Ukraine. Cakiletea maritimae and Ammophiletea classes // Chornomorsk. bot. z. - 2007. - vol. 3, N2. - Р. 19-36.
Authors elucidates the problems of syntaxonomy of Cakiletea maritimae and Ammophiletea in Europe. A comparative characteristics and classification of syntaxa mentioned are given.
Key words: vegetation, Cakiletea maritimae, Ammophiletea, syntaxonomy.

Дубина Д.В., Тимошенко П.А., Голуб Б.В. Синтаксономія рослинності приморсько-дюнних екосистем України. Класи Cakiletea maritimae i Ammophiletea // Чорноморськ. бот. журн. -2007. - т. 3, №2. - С. 19-36.
Розглядаються питання синтаксономії класів Cakiletea maritimae та Ammophiletea у Європі. Наводиться порівняльна характеристика та складена класифікаційна схема син таксонів названих класів в Україні.
Ключові слова: рослинність, Cakiletea maritimae, Ammophiletea, синтаксономія
Повний текст/ Complete text  Dubyna_Timosh_Golub2007.PDF


Dziuba T.P. On the syntaxonomic position of Festuco-Limonietea Karpov et Mirkin 1986 in Ukraine // Chornomors'k. bot. z. - 2007. - vol. 3, N2. -Р. 37-50.
Revision of Festuco-Limonietea syntaxa in Ukraine is given. Author's coenotic analysis shows that the class Festuco-Limonietea is a syntaxonomic synonym of Festuco-Puccinellietea. Due to its dominants and edificators, Festuco-Limonietea syntaxa belong to other classes of the steppe vegetation in Ukraine - Festuco-Brometea, Festuco-Puccinellietea, Agropyretea repentis, Salicornietea fruticosae. Syntaxonomic structure of the class Festuco-Puccinellietea is discussed.
Key words: syntaxonomy, Festuco-Limonietea, Festuco-Puccinellietea, coenotic analysis, revision.

Дзюба Т.П. До питання про синтаксономічне положення класу Festuco-Limonietea Karpov et Mirkin 1986 в Україні // Чорноморськ. бот. журн. - 2007. - т. 3, №2. - С. 37-50.
Здійснена ревізія синтаксонів класу Festuco-Limonietea, виділених в Україні. Ценотичний аналіз показав, що клас Festuco-Limonietea є синтаксономічним синонімом класу Festuco-Puccinellietea. Врахування домінуючих видів та едифікаторів дозволило віднести угруповання синтаксонів Festuco-Limonietea до складу інших класів рослинності степової зони України - Festuco-Brometea, Festuco-Puccinellietea, Agropyretea repentis, Salicornietea fruticosae. Обговорюється синтаксономічна структура класу Festuco-Puccinellietea в Україні.
Ключові слова: синтаксономія, Festuco-Limonietea, Festuco-Puccinellietea, ценотичний аналіз, ревізія

Повний текст/ Complete text  Dziuba07_1.PDF Dziuba07_2.PDF Dziuba07_3.PDF


Yaroslavtseva A.D., Shevchenko S.V.  Development of male generative structures in Lamium glaberrimum (K. Koch) Taliev (Lamiaceae) // Chornomors'k. bot. z.. - 2007. - vol. 3, № 2. - Р. 51-59.
In this article, the results of study of androecium and all stages of male generative structures development in Lamium glaberrimum are given. The anthecological morphology of androecium is elucidated. The critical periods of male gametophyte development are revealed.
Keywords: androecium, microsporogenesis, male gametophyte.

Ярославцева А.Д., Шевченко С.В. Розвиток чоловічих генеративних структур Lamium glaberrimum (C. Koch) Taliev (Lamiaceae) // Чорноморськ. бот. журн. - 2007. -т. 3, № 2. - С. 51-59.
В даній роботі представлені результати дослідження андроцея та всіх етапів розвитку чоловічих генеративних структур Lamium glaberrimum. Подана морфологічна характеристика андроцея з точки зору антекології та потенційних можливостей запилення та запліднення. Виявлені критичні періоди в процесі розвитку чоловічих генеративних структур.
Ключові слова: андроцей, мікроспорогенез,чоловічий гаметофіт


Derevjanko V.N. The results of overwintering (2005-2006) of Japanese persimmon (Diospyros kaki L.) in "Novokakhovske" scientific farm (Kherson region, Ukraine) // Chornomors'k. bot. z.. - 2007. - vol. 3, №2. - Р. 60-66.
The results of prolonged influence of low temperatures on 51 varieties of Japanese persimmon (Diospyros kaki L.) in a new introduction area as NBG-NSC scientific farm, Novaya Kakhovka, Kherson region - are reported.
Key words: Diospiros kaki, Japanese persimmon , Kherson region

Дерев'янко В.Н. Результати перезимівлі (2005-2006 рр.) хурми східної (Diospyros kaki L.) в Дослідному господарстві "Новокаховське" (Херсонська обл., Україна) // Чорноморськ. бот. журн. - 2007. - т. 3, №2. - С. 60-66.
Отримані результати довготривалого впливу низьких температур на велику кількість сортів (51 сорт) хурми східної (Diospyros kaki L.) в новому для неї регіоні - Дослідному господарстві "Новокаховське" НБС-ННЦ, м. Нова Каховка, Херсонська область.
Ключові слова: Diospiros kaki, хурма, Херсонська область
Повний текст/ Complete text   Derevyanko2007.PDF


Sjagrovec I.P., Boiko M.F., Melnyk R.P., Moysiyenko I.I. Findings of orchids in Pivdenny Bug s lowlands // Chornomors'k. bot. z. - 2007. - vol. 3, N2. - Р. 67-69.
New distributional, ecological and coenotic data concerning two orchids of Pivdenny Bug region are reported.
Keywords: Orchidaceae, Ukraine, Pivdenny Bug

Сягровець І.П., Бойко М.Ф., Мельник Р.П., Мойсієнко І.І. Знахідки видів родини Orchidaceae у пониззі Південного Бугу // Чорноморськ. бот. журн. - 2007. - т.3, №2. - С. 67-69.
Наводяться нові дані про розповсюдження, екологічні та ценотичні особливості двох видів родини Orchidaceae у пониззі Південного Бугу.
Ключові слова: Orchidaceae, Україна, Південний Буг

Повний текст/ Complete text  Sjagrovec_et_all2007.PDF


Dubyna D.V., Vakarenko L.P., Ustymenko P.M. Econet of South Besarabia // Chornomors'k. bot. z. - 2007. - vol. 3, N2. - Р. 70-87.
A scheme of the econet of South Besarabia has been developed. Covering of especially environmentally valuable locations of the region with natural vegetation by the econet's ecosystems, stimulation of settling conditions and migration of species as well as guaranteeing of their restoration, conservation and protection of their habitats is its destination. Special significance is that it is developed for the region with environmentally vulnerable and excessively degraded ecosystems. A floristic and phytocoenotic characteristic of the econet's components is represented in the article.
Keywords: econet, key areas, natural cores, ecocorridor, vegetation, rare species, rare syntaxa, anthropogenous factors

Дубина Д.В., Вакаренко Л.П., Устименко П.М. Екомережа Південної Бессарабії // Чорноморськ. бот. журн. - 2007. - т. 3, № 2. - С. 70-87.
Розроблена схема екомережі Південної Бесарабії. Її метою є охоплення екосистем екологічно цінних ділянок регіону з природною рослинністю, створення умов для міграції видів, а також забезпечення їх відновлення, збереження та охорони їх місцезростань. Особлива значущість екомережі полягає в тому, що вона розробляється для регіону з екологічно вразливими і надмірно деградованими екосистемами. В статті представлена флористична та фітоценотична характеристика елементів екомережі.
Ключові слова: екомережа, ключові території, природні ядра, екокоридор, рослинність, раритетні види, рідкісні синтаксони, антропогенні фактори

Повний текст/ Complete text Dubyna_Vakar_Ustym07.PDF


Onyshchenko V.A., Dyakova O.V., Karpenko Yu.O. Forests vegetation of Teplynska Dacha and Mayatska Dacha forests (national nature park "Svyaty Hory") // Chornomors'k. bot. z. - 2007. - vol. 3, N2. - Р. 88-99.
Teplynska Dacha and Mayatska Dacha forests are situated in the nothern part of Donetsk oblast. They are the largest broadleaved woods in the steppe zone of Ukraine. Quercus robur and Fraxinus excelsior are the main dominants in the tree layer of these forests. The grass layer is formed mainly by Aegpodium podagraria, Asarum europaeum, Carex pilosa, Melica picta, Stellaria holostea, Anemone ranunculoides, Corydalis solida, Dentaria quinquefolia, Scilla sibirica. 34 phytosocilogical releves are presented in the article. They are refered to ass. Stellario holosteae-Aceretum platanoidis Bayrak 1996 (all. Aceri campestris-Quercion, ord. Fagetalia sylvaticae), Tulipo quercetorum-Quercetum roboris ass. nov. prov. (all. Aceri campestris-Quercion, ord. Fagetalia sylvaticae), Fritlillario ruthenicae-Quercetum roboris ass. nov. prov (all. Aceri tatrici-Quercion). Ass. Stellario holosteae-Aceretum platanoidis prevails on this area. This is a zonal association of the forest-steppe zone in the eastern part of Ukraine. Ass. Tulipo quercetorum-Quercetum roboris is a more southern association with a lesser number of Fagetalia sylvaticae species, a considerable number of nitrophilous species and a high constancy of Tulipa quercetorum. It is a transitional community to all. Aceri tatarici-Quercion. Ass. Fritlillario ruthenicae-Quercetum roboris occupies dry soils. Its differential species are Caragana frutex, Cotinus coggygria, Euphorbia semivillosa, Festuca rupicola, Fritillaria ruthenica, Gagea pusilla, Ligustrum vulgare.
Key words: Fagetalia sylvaticae, Quercetalia pubescentis, steppe zone, syntaxonomy

Онищенко В.А., Дьякова О.В., Карпенко Ю.О. Лісова рослинність урочищ Теплинська Дача і Маяцька Дача (Національний природний парк "Святі Гори") // Чорноморськ. бот. журн. - 2007. - т. 3, N2. - С. 88-99.
Теплинська і Маяцька дачі знаходяться в північній частині Донецької області. Це найбільші масиви широколистяного лісу в степовій зоні України. Основними домінантами деревного ярусу в них є Quercus robur і Fraxinus excelsior. Трав'яний ярус сформований переважно такими видами, як Aegpodium podagraria, Asarum europaeum, Carex pilosa, Melica picta, Stellaria holostea, Anemone ranunculoides, Corydalis solida, Dentaria quinquefolia, Scilla sibirica. У статті наводиться 34 геоботанічних описи. Вони віднесені до асоціацій Stellario holosteae-Aceretum platanoidis Bayrak 1996 (союз Aceri campestris-Quercion, порядок Fagetalia sylvaticae), Tulipo quercetorum-Quercetum roboris ass. nov. prov. (союз Aceri campestris-Quercion, порядок Fagetalia sylvaticae), Fritlillario ruthenicae-Quercetum roboris ass. nov. prov (союз Aceri tatrici-Quercion). Асоціація Stellario holosteae-Aceretum platanoidis на цій території переважає. Це зональна асоціація лісостепової зони в східній частині України. Ас. Tulipo quercetorum-Quercetum roboris - південніша асоціація з меншою кількістю видів порядку Fagetalia sylvaticae, значною кількістю нітрофільних видів і високою частотою трапляння Tulipa quercetorum. Вона є угрупованням, перехідним до союзу Aceri tatarici-Quercion. Ас. Fritlillario ruthenicae-Quercetum roboris займає сухі ґрунти. Її диференційними видами є Caragana frutex, Cotinus coggygria, Euphorbia semivillosa, Festuca rupicola, Fritillaria ruthenica, Gagea pusilla, Ligustrum vulgare.
Ключові слова: Fagetalia sylvaticae, Quercetalia pubescentis, степова зона, синтаксономія

Повний текст/ Complete text Onyshchenko_et_all_07.PDF


Nadyeina O.V. The lichens of national nature park "Svyaty Gory" // Chornomors'k. bot. z.- 2007. - vol. 3, N2. - Р. 100-108.
69 lichen species of national nature park "Svyaty Gory" are reported. Among them 37 species are new to the park territory, 26 - new to Donetsk chain of hills, 3 - new to the steppe zone of Ukraine and 1 species - new to the Ukrainian plains. Difficulties in identification of doubtful Ascomycota "Lecidea lichenicola" are discussed. Comparative phytogeographical and ecological analysis of the lichens are provided.
Keywords: lichens, national nature park "Svyiaty Gory", taxonomy spectr, geoelement, substrat complex.

Надєіна О.В. Лишайники національного природного парку "Святі Гори" // Чорноморськ. бот. журн. - 2007. - т.3, №2. - С. 100-108.
Вперше наведено дані про зростання 69 видів лишайників у національному природному парку "Святі Гори". З них 37 видів виявилися новими для парку, 26 - для Донецького кряжу, 3 - для степової зони у межах України і 1 вид - для рівнинної частини України. Oбговорюються проблеми ідентифікації "Lecidea lichenicola" - виду з дискусійним положенням у системі аскоміцетів. Розподіл геграфічних елементів лишайників території парку також показує домінуючу роль неморально-бореальної ліхеноботи. Субстратний аналіз показав перевагу лишайників епіфітно-епіксильного субстратного комплексу, тоді як у більшості ландшафтів Донецького кряжу переважають епілітні лишайники.
Ключові слова: лишайники, національний природний парк "Святі Гори", таксономічний спектр, географічний елемент, субстратний комплекс.

Повний текст/ Complete text Nadyeina2007.PDF


 Khodosovtsev A., Vondrak J., Soun J. New lichenized and lichenicolous fungi for the Crimean peninsula (Ukraine) // Chornomors'k. bot. z. - 2007. - vol. 3, N2. - P.. 109-118.
Data on 25 species of lichenized and lichenicolous fungi new to the Crimean Peninsula, collected during Czech and Ukrainian-Czech lichenological excursions in June 2006 and May 2007 respectively, are provided. Among them, Arthonia lecanorina (Almq.) R. Sant., A. nideri (J. Steiner) Clauzade, Diederich & Cl. Roux, A. punctella Nyl., Caloplaca furax Egea et Llimona, C. soralifera Vondrak & Hrouzek, C. veneris Cl. Roux & Nav.-Ros., Carbonea assimilis (Korber) Hafelner & Hertel, Catillaria aff. scotinodes (Nyl.) Coppins, Endococcus macrosporus (Arnold.) Nyl., E. ramalinarius (Lind.) D. Hawksw., Fuscidea gothoburgensis (H. Magn.) V. Wirth & Vezda, Lichinella cribellifera (Nyl) P.P. Moreno & Egea, Milospium graphideorum (Nyl.) D. Hawksw., Phaeospora lecanorae Eitner, Placidium pilosellum (Breuss) Breuss, Verrucaria biatorinaria Zehetl, and V. poeltiana Clauzade & Cl. Roux are new to Ukraine. Caloplaca irrubescens (Nyl. ex Arnold) Zahlbr., Lecanora rouxii S. Ekman & Tonsberg, Lichenothelia scopularia (Nyl.) D. Hawksw., Melanelia hepatizon (Ach.) A. Thell, Peltigera collina (Ach.) Schrad., Staurothele areolata (Ach.) Lettau, Stigmidium rouxianum Calatayud & Triebel and Zwackhiomyces coepulonus (Norm.) Grube & R. Sant. are new to Crimea.
Key words: Arthonia, biodiversity, Caloplaca, Crimea, lichenized fungi, lichenicolous fungi, Ukraine

Ходосовцев O., Вондрак Я., Шоун Я. Нові для Кримського півострова (Україна) ліхенізовані та ліхенофільні гриби // Чорноморськ. бот. журн. - 2007. - vol. 3, N2. - С. 109-118.
Вперше для Кримського півострова наводиться 25 видів ліхенізованих та ліхенофільних грибів, що були зібрані учасниками чеської (червень 2006 року) та міжнародної українсько-чеської експедицій (травень 2007 року). Серед них, Arthonia lecanorina (Almq.) R. Sant., A. nideri (J. Steiner) Clauzade, Diederich & Cl. Roux, A. punctella Nyl., Caloplaca furax Egea et Llimona, C. soralifera Vondrak & Hrouzek, C. veneris Cl. Roux & Nav.-Ros., Carbonea assimilis (Korber) Hafelner & Hertel, Catillaria aff. scotinodes (Nyl.) Coppins, Endococcus macrosporus (Arnold.) Nyl., E. ramalinarius (Lind.) D. Hawksw., Fuscidea gothoburgensis (H. Magn.) V. Wirth & Vezda, Lichinella cribellifera (Nyl) P.P. Moreno & Egea, Milospium graphideorum (Nyl.) D. Hawksw., Phaeospora lecanorae Eitner, Placidium pilosellum (Breuss) Breuss, Verrucaria biatorinaria Zehetl та V. poeltiana Clauzade & Cl. Roux виявились новими для України, а Caloplaca irrubescens (Nyl. ex Arnold) Zahlbr., Lecanora rouxii S. Ekman & Tonsberg, Lichenothelia scopularia (Nyl.) D. Hawksw., Melanelia hepatizon (Ach.) A. Thell, Peltigera collina (Ach.) Schrad., Staurothele areolata (Ach.) Lettau, Stigmidium rouxianum Calatayud & Triebel and Zwackhiomyces coepulonus (Norm.) Grube & R. Sant. - новими для Криму.
Ключові слова: Arthonia, різноманіття, Caloplaca, Крим, ліхенізовані гриби, ліхенофільні гриби, Україна

Повний текст/ Complete text  
Khodos_Vondrak_Soun2007.PDF


Yarovoy S.J., Solonenko A.M., Kostikov I. Yu. Oscillatoria salina Biswas - a new species for Ukraine // Chornomors'k. bot. z. - 2007. - vol. 3, N2. - Р. 119-123.
Oscillatoria salina Biswas (Cyanophyceae, Oscillatoriaceae) is recorded for the first time for Ukraine. The new finding is described and illustrated.
Key words: cyanoprokaryotes, Oscillatoria salina, halophytes, Azov seashore, Ukraine
 

Яровий С.О., Солоненко А.М., Костіков І.Ю. Oscillatoria salina Biswas - новий вид для флори України // Чорноморськ. бот. журн. - 2007. - т. 3, N2. - С. 119-123.
Oscillatoria salina Biswas (Cyanophyceae, Oscillatoriaceae) вперше наводиться для флори України. Знахідка описана та проілюстрована.
Ключові слова: ціанопрокаріоти, Oscillatoria salina, галофіти, Азовське узбережжя, Україна

Повний текст/ Complete text  
Yarovoy_et_all2007.PDF


Zykova M.О. New records of Anthurus archeri (Berk.) E. Fisch. (Clathraceae, Basidiomycota) in Ukraine // Chornomors'k bot. z. - 2007. - vol. 3, N2. - Р. 124-128.
Information about biology of Anthurus archeri (Berk.) E. Fisch. (Clathraceae, Basidiomycota), an invasive fungus from Australasia, which is widely naturalized in Europe, is given for Ukraine. A. archeri was found in Ukrainian part of Carpathian Mts. in deciduous forests on places rich of organic matter.
Key words: Basidiomycota, Phallales, Clathraceae, Anthurus archeri, Ukraine

Зикова М.О. Нові знахідки Anthurus archeri (Berk.) E. Fisch. (Clathraceae, Basidiomycota) в Україні // Чорноморськ. бот. журн. - 2007. - т. 3, N2. - С. 124-128.
Наводиться інформація щодо біології Anthurus archeri (Berk.) E. Fisch. (Clathraceae, Basidiomycota) в Україні, інвазійного гриба з Австралазії, який широко натуралізувався в Європі. A. archeri був знайдений в Українських Карпатах у широколистяних лісах на місцях, збагачених органічною речовиною.
Ключові слова: Basidiomycota, Phallales, Clathraceae, Anthurus archeri, Україна
Повний текст/ Complete text Zykova2007.PDF


Багрикова Н.О., Садогурский С.Ю. Корженевський Владислав Вячеславович (к 60-летию со дня рождения) Anniversaries07_2.PDF

Ходосовцев О.Є., Шаповал В.В. Міжнародна наукова конференція "Заповідні степи України. Стан та перспективи їх збереження" (18-22 вересня 2007 р., Асканія-Нова, Україна) NewItems07_2.PDF