Хорознавство і хорове аранжування
Зимовець Ю.М.
Надіслав: Сергєєва Катерина (18 листопада 2012р.)
Факультет культури та мистецтв :: Кафедра вокалу та хорових дисциплін
Анотація

 

Мета курсу:

Головною метою курсу хорознавство та хорового аранжування є надання студентам різнобічних знань з теоретичних основ хорового мистецтва і також оволодіння студентами організаційно – творчими та методичними принципами та прийомами роботи з хоровим колективом; навичок перекладення хорових та сольних вокальних творів для різних складів хору. Також безпосереднє знайомство із різними прийомами хорового письма допомагає розвинути глибоке розуміння специфіки хорового звучання, сприяючи розвитку професійних якостей педагога – диригента. Крім того, будь-яке аранжування вимагає певних творчих задатків і сприяє розвитку творчого мислення студентів.

План
Завдання курсу
Опис навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни (денна форма навчання)
Змістові модулі учбового курсу (денна форма навчання)
Структура навчальної дисципліни (заочна форма навчання)
Теми учбового курсу (заочна форма навчання)
Рекомендована література
Методи навчання
Методи контролю
Критерії оцінювання навчальних досягнень
Завдання курсу
 

-         методичні:

·        оволодіти умовами досягнення основних елементів хорового звучання;

·        оволодіти засобами самостійної роботи диригента над хоровою партитурою;

·        оволодіти методами репетиційної роботи з хором;

·        оволодіти методикою перекладення хорових та вокальних, інструментальних творів для різних складів хору;

·        оволодіти методичними принципами створення багатогранного хорового звучання, використовуючи прийоми хорового письма;

·        оволодіти методичними принципами аналізу аранжованих творів;

-         пізнавальні:

·        засвоїти теоретичні основи хорознавства;

·        ознайомитись із специфікою хорового письма та прийомами аранжування;

·        засвоїти теоретичні основи хорового аранжування;

-         практичні:

·        вміти зробити хорознавський аналіз хорових партитур;

·        навчитись добору впарв та розспівувань для хору;

·        оволодіти навичкою показу та початковою роботою над хоровим твором;

·        технічно освоїти особливості гри хорової партитури;

·        щодо виявлення і аналізу виконавських труднощів і добору прийомів їх подолання;

·        вміти практично виконувати перекладення хорових, вокальних, інструментальних творів для різних складів хору4;

·        практично засвоїти умови досягнення гарного хорового звучання (розташування акордів, діапазони голосів, голосоведення);

·        практично засвоїти навички підбору творів для різних видів аранжувань;

·        практично оволодіти прийомами перекладень для дитячих хорів різного віку;

·        практично засвоїти вміння аналізу хорових партитур з точки зору використання прийомів аранжування.

В результаті вивчення курсу студенти мають отримати знання:

·         про  головні  етапи становлення диригентського мистецтва;

·        історичні особливості розвитку українського хорового співу;

·        головні  риси творчих досягнень сучасних видатних колективів;

·        хоровий жанр в творчості композиторів XVIII століття;

·        співацькі голоси та їх характеристика;

·        культуру мови в хоровому співі;

·        хоровий ансамбль;

·        стрій хору, темп, метр та ритм в хоровому співі;

·        нюанси в хоровому виконанні;

·        засоби музичної виразності у хоровому виконанні.

уміння:

·         вирізняти різні співочих голосів,

·       робити всебічний аналіз хорових партитур;

·        складати план роботи над хоровим твором;

·       добирати репертуарний  матеріал відповідно типу та виду хора;

·       вміти практично виконувати перекладення хорових, вокальних творів для різних складів хору,

·       практично засвоїти вміння аналізу хорових партитур з точки зору використання прийомів аранжування.

 Курс  «Хорознавство та хорового аранжування»пов'язаний  із  іншими спеціальними  музичними дисциплінами, а саме :«Теорія та історія музики», «Сольфеджіо», «Диригування», «Хоровий клас», «Спеціальний музичний інструмент»

Зміст дисципліни:

         В програмі дисципліни “Хорознавство та хорове аранжування” зроблено акценти на основні види перекладень з однорідних хорів на мішані і навпаки:

·        принципи перекладень з 2х , 3х, 4х - голосного однорідного хорів на 4х -голосний мішаний;

·        застосування мішаного прийому при перекладенні з 4х–голосного мішаного хору на 4х-голосний однорідний;

·        перекладення вокальних творів з прямим перенесенням голосів супроводу у хорову партитуру;

·        перекладення вокального твору для 4х-голосного мішаного хору із супроводом;

·        врахування вікових особливостей розвитку голосу дітей у процесі перекладень для дитячого хору.

·        ознайомлення з головними етапами становлення диригентського мистецтва;

·        історичними особливостями розвитку українського хорового співу;

·        головними рисами творчих досягнень сучасних видатних колективів;

·        хоровий жанр в творчості композиторів XVIII століття;

·        співацькі голоси та їх характеристика;

·        культура мови в хоровому співі;

·        хоровий ансамбль;

·        стрій хору, темп, метр та ритм в хоровому співі;

·        нюанси в хоровому виконанні;

·        засоби музичної виразності у хоровому виконанні.

 

Опис навчальної дисципліни
 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 5/ 5

Галузь знань

0202 Мистецтво

(шифр і назва)

 За вибором

 

Напрям підготовки

6.020204 Музичне мистецтво*

(шифр і назва)

Модулів – 6 / 3

Спеціалізація:художня культура, вокально-хорове мистецтво

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6/ 3

2 - 3-й

2 - 3-й

 

Семестри

Загальна кількість годин – 180 / 180

4 - 6-й

4 - 6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 1,45

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалав

 год.

 год.

Практичні, семінарські

102 год.

18 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

78 год.

162 год.

Вид контролю: діф.залік,залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 102/ 78

для заочної форми навчання – 18 / 162

 

Структура навчальної дисципліни (денна форма навчання)
 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 рік навчання

Змістовий модуль 3. Поняття про хор і його структуру та основні елементи хорової звучності

Тема 1. Типи види хору. Класифікація співацьких голосів

3

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Механіка та акустика голосового апарату.

3

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Хоровий ансамбль.

3

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Стрій хору.

3

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Вокальна робота у хорі.

3

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Тема 6. План аналізу хорового твору.

3

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Методика визначення виконання твору

3

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Нюанси.

6

 

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 3

27

 

16

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 4. . Робота над хоровою партитурою

Тема 1. План аналізу хорової партитури

4

 

3

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Правила роботи над технічним освоєнням хорової партитури

4

 

3

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Етапи роботи над хоровим твором

4

 

3

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Розспівування хору та принципи підбору впарв

4

 

3

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Написання аналізу до хорового твору без супроводу

4

 

3

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Показ і початкова робота над хоровим твором

7

 

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 4

27

 

18

 

 

9

 

 

 

 

 

 

3 рік навчання

Змістовий модуль 1. Предмет хорового аранжування. Види перекладень та їх основні принципи та прийоми аранжування

Тема 1. Предмет хорового аранжування. Види перекладень та їх основні принципи.

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Принципи перекладення з 2х голосого однорідного хору на 4х голосий мішаний.

8

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Принципи перекладення з 3х голосного однорідного хору на мішаний хор.

8

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Перекладення з 4х голос-ного однорідного хору на 4х голосного мішаний.

18

 

6

 

 

12

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

36

 

16

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Перекладення творів, що виконуються однорідними хороми на мішаний хор

Тема 1. Застосування мішаного прийому при перекладенні з 4х голосного мішаного хору на 4х голосного однорідний

9

 

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Перекладення з 4х голосного мішаних хорів на триго-лосні однорідні. Перекладення з 4х голосного мішаних хорів на двоголосні однорідні.

9

 

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Перекладення з багатоголо-сних мішаних хорів на 4х голосного мішані

9

 

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Опанувати мішаний прийоми аранжування

9

 

 

6

 

3

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 4

36

 

 

18

 

18

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 3. Перекладення вокальних творів для різних складів  хору

Тема 1. Перекладення вокальних творів з прямим перенесенням голосів супроводу у хорову партитуру

6

 

 

4

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Перекладення вокальних творів зі збереженням інструментального супроводу

6

 

 

4

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Перекладення вокальних творів для двоголосного однорідного хору із супроводом

6

 

 

4

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Перекладення вокальних творів для триголосного однорідного хору із супроводом

9

 

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 3

27

 

 

16

 

11

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 4. Перекладення вокальних творів, написаних для голосу з супроводом

Тема 1 Перекладення вокального твору для чотириголосного мішаного хору

9

 

 

6

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 2 Перекладення інструментальних творів для хору

6

 

 

4

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 3 Практичне засвоєння прийомів аранжування

6

 

 

4

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Зняття подвоєнь, переміщення окремих акордів, транспозиція

6

 

 

4

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 4

27

 

 

18

 

9

 

 

 

 

 

 

Усього годин

180

 

 

102

 

78

 

 

 

 

 

 

                 

 

Змістові модулі учбового курсу (денна форма навчання)
 

ІІ курс

ІV семестр

ІІІ. Змістовий модуль

Тема: Поняття про хор і його структуру та основні елементи хорової звучності.

Практичні модулі:

1. Типи види хору. Класифікація співацьких голосів.

2. Механіка та акустика голосового апарату.

3. Хоровий ансамбль.

4. Стрій хору.

5. Вокальна робота у хорі.

6. План аналізу хорового твору.

7. Методика визначення виконання твору.

8. Нюанси.

Модулі самостійної роботи:

1.Сучасні професійні академічні та народні хори.

2. Видатні хорові диригенти сучасності.

3. Аналіз книги Л.Чеснокова "Виховання ансамблю в хорі".

Підсумкова тека. Усна контрольна робота:

1.     Дати визначення поняття "хор".

2.     За якими ознаками розрізняють хори на типи і види. Наведіть приклади з хорової літератури.

3.     Визначити робочі діапазони хорових голосів і хорових партій колективів різного типу.

4.     Чим відрізняються між собою академічні і народні хорові колективи.

5.     Побудова голосового апарату.

6. Проаналізувати з точки зору хорового строю та ансамблю надані хорові партитури:

ІV. Змістовий модуль

Тема: Робота над хоровою партитурою

Практичні модулі:

1.     План аналізу хорової партитури.

2.     Правила роботи над технічним освоєнням хорової партитури.

3.     Етапи роботи над хоровим твором.

4.     Розспівування хору та принципи підбору впарв.

5.     Написання аналізу до хорового твору без супроводу.

6.     Показ і початкова робота над хоровим твором.

Модулі самостійної роботи:

1. Гра хорової партитури з використанням транспозиції на м2­¯.

2. Підготуватися до обговорення теми: “Різні підходи до методики розучування хорового твору”.

Підсумкова тека. Написання анотації до хорового твору без супроводу, який вивчається у ІІ семестрі з курсу диригування.

 

Підсумкова тека – диф. залік:

1.     Підготувати письмовий аналіз хорового твору за власним вибором.

2.     Відповісти (письмово) на тестові западання з курсу «Хорознавство».

 
ІІІ курс V семестр

І. Змістовий модуль

Тема: Предмет хорового аранжування. Види перекладень та їх основні принципи та прийоми аранжування.

Практичні модулі:

1.     Предмет хорового аранжування. Види перекладень та їх основні принципи. Прийоми аранжування.

2.     Принципи перекладення з двоголосого однорідного хору на 4х голосий мішаний.

3.     Принципи перекладення з триголосного однорідного хору на мішаний.

4.     Перекладення з чотириголосного однорідного хору на чотириголосний мішаний.

Модулі самостійної роботи:

1.                 Виконати і проаналізувати перекладення з чотириголосного однорідного хору на чотириголосний мішаний за допомогою октавної транспозиції верхніх і нижніх голосів та переміщення середніх голосів.

Підсумкова тека:

Письмова робота, яка включає в себе усі види перекладень до вивченого модулю.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Перекладення творів, що виконуються однорідними хороми на мішаний хор.

Практичні модулі:

1.     Застосування мішаного прийому при перекладенні з чотириголосного мішаного хору на чотириголосний однорідний.

2.     Перекладення з чотириголосних мішаних хорів на триголосні однорідні. Перекладення з чотириголосних мішаних хорів на двоголосні однорідні.

3.     Перекладення з багатоголосних мішаних творів на чотириголосні мішані.

4.     Опанувати мішаний прийоми аранжування.

Модулі самостійної роботи:

1.                       Виконати і проаналізувати перекладення з однорідних хорів з перемінною кількістю голосів на мішані за допомогою мішаного прийому аранжування.

Підсумкова тека:

Письмова робота, яка включає в себе усі види перекладень до вивченого модулю.

Форма контролю – диференційний залік

         Зробити перекладення твору з однорідного хору на мішаний.

 

VI семестр

ІІІ. Змістовий модуль

Тема: Перекладення вокальних творів для різних складів хору.

Практичні модулі:

1.     Перекладення вокальних творів з прямим перенесенням голосів супроводу у хорову партитуру.

2.     Перекладення вокальних творів зі збереженням інструментального супроводу.

3.     Перекладення вокальних творів для двоголосного однорідного хору із супроводом.

4.     Перекладення вокальних творів для триголосного однорідного хору із супроводом.

Модулі самостійної роботи:

1.Виконати і проаналізувати переклад вокальних творів з різним складом з різним складовим ансамблем.  

Підсумкова тека.

Письмова робота, яка включає в себе усі види перекладень до вивченого модуля.

ІV. Змістовий модуль

Тема: Перекладення вокальних творів, написаних для голосу з супроводом.

Практичні модулі:

1.     Перекладення вокального твору для чотириголосного мішаного хору.

2.     Перекладення інструментальних творів для хору.

3.     Практичне засвоєння прийомів аранжування.

4.     Зняття подвоєнь, переміщення окремих акордів, транспозиція.

Модулі самостійної роботи:

1.                             Виконати і проаналізувати перекладення для голосу із супроводом.  

Підсумкова тека.

Письмова робота, яка включає в себе усі види перекладень до вивченого модуля.

Форма контролю – диференційний залік.

Зробити одне перекладення для мішаного хору за власним вибором, але використавши усі можливі прийоми хорового аранжування.

Питання до заліку

1.     Переклад з 2х-голосного, 3х-голосного однорідного хору на 2х-голосний, 3х-голосний мішаний.

2.     Переклад з 4х-голосного однорідного хору для мішаного І та ІІ способом.

3.     Переклад з 4х-голосного однорідного хору для мішаного ІІІ способом.

4.     Переклад з мішаного хору для однорідних хорів мішаним прийомом перекладу:

а) переклад першим та другим способом;

б) переклад третім способом;

в) переклад четвертим способом.

5. Переклад творів, написаних для голосу в супроводі фортепіано:

а) переклад для 4х-голосного мішаного хору з єдиним складовим ансамблем;

б) переклад із зміною верхнього голосу супроводу по вокальному голосу;

в) переклад творів з різним складовим ансамблем;

г) переклад контрастно-поліфонічних творів.

Структура навчальної дисципліни (заочна форма навчання)

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 рік навчання

Змістовий модуль 2. Поняття про хор і його структуру та основні елементи хорової звучності

Тема 1. Розташування хору. Ланцюгове дихання. Атака звуку. Дикція.

 

 

 

 

 

 

27

 

2

 

 

25

Тема 2. Стрій і ансамбль

 

 

 

 

 

 

27

 

2

 

 

25

Разом за змістовим модулем 3

 

 

 

 

 

 

54

 

4

 

 

50

3 рік навчання

Змістовий модуль 1. Предмет хорового аранжування. Види перекладень та їх основні принципи та прийоми аранжування

Тема 1. Опанувати при перекла-денні прийоми аранжування

 

 

 

 

 

 

36

 

3

 

 

33

Тема 2. Опанувати мішаний прийом аранжування, який поєд-нує у собі до чотирьох засобів

 

 

 

 

 

 

36

 

3

 

 

33

Разом за змістовим модулем 1

 

 

 

 

 

 

72

 

6

 

 

66

Змістовий модуль 2. Перекладення вокальних творів для різних складів хору, для соліста і хору

Тема 1. Оволодіти навиком розподілу між хоровими партіями вокальної мелодії і голосів супроводу.

 

 

 

 

 

 

15

 

2

 

 

13

Тема 2. Практичне засвоєння перекладення вокальних творів для дво- і триголосних однорідних хорів.

 

 

 

 

 

 

13

 

2

 

 

11

Тема 3. Пряме перенесення інструментальних голосів в хорову партитуру, переміщення окремих акордів

 

 

 

 

 

 

13

 

2

 

 

11

Тема 4. Перекладення для шкільного хору

 

 

 

 

 

 

13

 

2

 

 

11

Разом за змістовим модулем 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього годин

 

 

 

 

 

 

180

 

18

 

 

162

                   

 

 


Теми учбового курсу (заочна форма навчання)


ІІ курс ІV семестр

Тема: 1. Поняття про хор і його структуру та основні елементи хорової звучності.

Практичні завдання:

1.      Розташування хору. Ланцюгове дихання. Атака звуку. Дикція.

2.     Стрій і ансамбль.

3.     Написання аналізу до хорового твору без супроводу.

4.     Показ і початкова робота над хоровим твором за самостійним вибором.

Модулі самостійної роботи:

1.Сучасні професійні академічні та народні хори.

2. Видатні хорові диригенти сучасності.

3. Аналіз книги Л.Чеснокова "Виховання ансамблю в хорі".

Підсумкова тека: Усна контрольна робота:

1.     Дати визначення поняття "хор".

2.     За якими ознаками розрізняють хори на типи і види. Наведіть приклади з хорової літератури.

3.     Визначити робочі діапазони хорових голосів і хорових партій колективів різного типу.

4.     Проаналізувати з точки зору хорового строю та ансамблю надані хорові партитури.

5.     Написати анотації до хорового твору без супроводу, який вивчається у четвертому семестрі з курсу диригування.

Підсумкова тека – диф. залік:

1.          Підготувати письмовий аналіз хорового твору за власним вибором.

2.          Відповісти (письмово) на тестові западання з курсу «Хорознавство»..

ІІІ курс

V семестр

Тема: Предмет хорового аранжування. Види перекладень та їх основні принципи та прийоми аранжування.

Практичні завдання:

1.     Опанувати при перекладенні прийоми аранжування.

2.     Опанувати мішаний прийом аранжування, який поєднує у собі до чотирьох засобів.

Самостійна робота:

1.     Виконати перекладення з чотириголосного однорідного хору на чотириголосний мішаний.

2.     Виконати перекладення з однорідних хорів з переміною кількістю голосів на мішані за допомогою мішаного прийому аранжування.

3.     Проаналізувати приклади перекладень із хорової літератури на предмет визначення використання прийомів аранжування.

Підсумкова тека:

Письмова робота, яка включає в себе усі види перекладень до вивченої теми.

Форма контролю – контрольна робота

         Зробити перекладення твору з однорідного хору на мішаний.

VI семестр

Тема: Перекладення вокальних творів для різних складів хору, для соліста і хору.

Практичні завдання:

1. Оволодіти навиком розподілу між хоровими партіями вокальної мелодії і голосів супроводу.

2. Практичне засвоєння перекладення вокальних творів для дво- і триголосних однорідних хорів.

3. Пряме перенесення інструментальних голосів в хорову партитуру, переміщення окремих акордів.

4. Перекладення для шкільного хору.

Самостійна робота:

1. Виконання усіх видів перекладень до даної теми.

2. Підготовка вокальних творів, на які можливо зробити перекладення.

3. Аналіз використання прийомів хорового аранжування в нотних прикладах.

Підсумкова тека.

Письмова робота, яка включає в себе усі види перекладень до вивченого модуля.

Форма контролю – диференційний залік.

Зробити одне перекладення за власним вибором, але використавши усі можливі прийоми хорового аранжування.

 

Питання до заліку

1.     Переклад з 2х-голосного, 3х-голосного однорідного хору на 2х-голосний, 3х-голосний мішаний.

2.     Переклад з 4х-голосного однорідного хору для мішаного І та ІІ способом.

3.     Переклад з 4х-голосного однорідного хору для мішаного ІІІ способом.

4.     Переклад з мішаного хору для однорідних хорів мішаним прийомом перекладу:

а) переклад першим та другим способом;

б) переклад третім способом;

в) переклад четвертим способом.

5. Переклад творів, написаних для голосу в супроводі фортепіано:

а) переклад для 4х-голосного мішаного хору з єдиним складовим ансамблем;

б) переклад із зміною верхнього голосу супроводу по вокальному голосу;

в) переклад творів з різним складовим ансамблем;

г) переклад контрастно-поліфонічних творів.

Рекомендована література
 

 Хорознавство:

1.     Асафьев Б.В. О хоровом искусстве. - Л.:Музыка, 1980.-216 с.

2.     Бєлявський Є. Засвоєння сучасної музичної мови в хорі. – К.: Музична Україна, 1984.-40 с.

3.     Гуменюк Л. Український народний хор. – К.: Музична Україна, 1969.-150 с.

4.     Єгоров О. Теорія і практика роботи з хором. – К., 1961.-256 с.

5.     Живов В.А. Практика хорового произведения. – М.: Советская Росия, 1986.-106 с.

6.     Краснощеков В. Вопросы хороведения. – М.: Музыка, 1969.-312 с.

7.     Калугина Н. Основы методики работы с русским народным хором.

8.     Коломієць О.М. Хорознавство. – К.: Либідь, 2001.

9.     Королюк Н. Корифеї української хорової культури ХХ століття. – К.: Музична Україна, 1994.-204 с.

10.                       Мархлевський О.Ц. Практичні основи роботи в хоровому класі. – К.: Музична Україна, 1986.-148 с.

11.                       Левандо П.П. Хоровая фактура.– Л.: Музика. 1984.-124 с.

12.                       Огороднов Д.Е. Музыкально – певческое воспитание детей. – Л., 1972.-215 с.

13.                       Пігров К.К. Керування хором. – К., 1956.-178 с.

14.                       Падалка Л. Виховання ансамблю в хорі. – К.: Мистецтво, 1969.-171 с.

15.                       Романовский Н.В. Хоровой словарь. – Л.: Музика, 1987.-95 с.

16.                       Соколов В.Г. Работа с хором. – М., 1964.-160 с.

17.                       Смірнова Т.А. Хорознавство. – Х.: ХДПУ, 2000.-180 с.

18.                       Стулова Т.П. Хоровой клас. – М.: Советская Розсия, 1964.-220 с.

19.                       Струве Г.А. Хоровое сольфеджіо. – М., 1976.-170 с.

20.                       Чесноков П.Г. Хор и управление им. – М., 1961.-200 с.

 Хорове аранжування:

1.     Вапняк Є. Хорова аранжировка. – К.: Музична Україна, 1977. – 70 с.

2.     Голотніченко Г. Практичні поради з хорового аранжування. – М., 1971. – 98с.

3.     Горохов П. Хорова аранжировка. – К.: Музична Україна, 1972. –127 с.

4.     Григорова К. Навчально – методичні рекомендації з курсу “Хорове аранжування”. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2004. – 32 с.

5.     Єгоров О. Основи хорового письма. – Л., 1939. – 76 с.

6.     Івакін М. Хорове аранжування. – К., 2001. – 214 с.

7.     Ленський А. Мистецтво хорового аранжування. – М., 1962. – 68 с.

8.     Ліцвенко І. Практичне керівництво з хорового аранжування. – М., 1962. – 295 с.

9.     Плотніченко Г. Практичні поради з хорового аранжування. – М., 1967,1971.

10.                 Учбовий хор / Упор. Газінський В., Лозинська Т., Дабіжа К. – Росток, 2003. – 240 с.

11.                 Ушкарьов А. Основи хорового письма. – М., 1982. – 120с.

12.                 Юрлов А. Хорові перекладення. – М., 1960. - 115 с.

Методи навчання
 

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього учителя музики та керівника вокального ансамблю чи художнього колективу з урахуванням творчих здібностей студента, його творчого потенціалу.

На заняттях впроваджуються як теоретичні так і практичні навички аранжування (переклад з однорідного хору на мішаний і навпаки). Переклад творів здійснюється на прикладах кращих зразків художніх творів композиторів (сучасних, зарубіжних, українських).

Методи контролю
 

Педагогічний контроль здійснюється систематично на кожному занятті, на якому студент робить те чи інше завдання по тій чи іншій темі.

Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається практичному контролю.

Критерії оцінювання навчальних досягнень
 

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях

За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

 

5

Завдання та відповіді на заняттях відзначаються повнотою, студент аргументовано використовує знання даної теми. Студент досить вільно володіє методикою перекладення хорових та вокальних творів. Добре знає основи хорознавства. Студент знає і дає чітку характеристику співацьких голосів та їх можливостей. Він професійно робить аналіз хорової партитури. Володіє навичками показу роботи над хоровою партитурою.

В

Високий рівень

4,5


Завдання та відповіді на заняттях відзначаються повнотою, аргументуються власними знаннями даної теми, але з незначними помилками. Студент вільно володіє знаннями матеріалу даної теми, вміє аналізувати і практично застосувати ці знання в практичній роботі. Студент здатен самостійно опрацьовувати матеріал даної теми, але з деякою допомогою викладача.

С

Достатній рівень

 

4

Відповіді та завдання відзначаються добрим знанням даної теми, в основному, без допомоги викладача, але з деякими неточностями. Студент досить вільно володіє поняттям хорового строю, ансамблю та зв'язок з суміжними предметами (особливо з гармонією та сольфеджіо). Студент чітко уявляє межі хорових діапазонів, показує знання закономірностей гармонічного розвитку, але з допомогою викладача.

D

Середній рівень

 

3,5

Відповідь і завдання відзначаються неповнотою виконання. Студент робить перекладення хорових творів за допомогою чи консультацією викладача. Не дуже чітко представляє характеристику співацьких голосів та їх можливостей. Аналіз партитури виконує досить поверхово, без аргументації.

Е

Початковий рівень

 

3

Відповідь і завдання відзначаються фрагментарністю і тільки за допомогою викладача. Студент основні моменти даної теми розуміє правильно, не може самостійно зробити зв'язок між суміжними предметами: хорознавством, хоровим аранжуванням, гармонією та сольфеджіо. Не може самостійно зробити аналіз хорової партитури.

ХF

Низький

 

2

Студент дуже поверхово засвоїв зміст даної теми. Більшість завдань, пов’язаних з перекладом твору, знанням основних понять даної теми не виконуються. Студент не бажає працювати самостійно. Загальний кругозір обмежений.

 

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів

(самостійна робота)

А5

(відмінно)

 

Студент повинен ознайомитися з працями П.Чеснокова «Хор та керування ним» і К.Пігрова «Робота з хором». Студент повинен вміти проаналізувати приклади перекладень з хорової літератури на предмет визначення використання прийомів аранжування.

В 4,5

(добре)

 

Студент повинен знати професійні академічні та народні хори. Зробити аналіз розділу «Виховання ансамблю в хорі» з книги П.Чеснокова. виконати перекладення з мішаного хору на однорідні і навпаки.

С 4

(добре)

 

Студент повинен проаналізувати з точки зору строю та ансамблю надані хорові партитури. Вміти назвати видатних диригентів сучасності. Студент повинен підготувати вокальні твори, на які можливо зробити перекладення для хору (однорідного чи мішаного).

DE 3,5;

3 (задовільно)

 

Студент повинен вміти зробити перекладення того чи іншого твору, але не завжди логічно використовує теоретичні знання можуть спостерігатися помилки в розташуванні акордів, але є позитивний рух в освоєнні матеріалу.

Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

 

Студент не готується до занять, в зв’язку з чим має обмежений термінологічний та словниковий запас, має обмежений арсенал теоретичного матеріалу, не може примінити його на практиці.

F1 (незадовільно

 

Студент не володіє засобами самостійної роботи над хоровою партитурою. Не вміє робити аналіз хорових партитур. Студент має слабкі теоретичні знання, не виконує самостійних завдань, проявляє не зацікавленість у засвоєнні курсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів (диференційний залік)

А5

(відмінно)

Студент володіє теоретичними знаннями у межах програми, володіє засобами самостійної роботи над хоровою партитурою, володіє арсеналом вправ та розспівом для хору, може застосувати теоретичні знання щодо виявлення і аналізу виконавських труднощів і добору прийомів їх подолання. Студент володіє методикою перекладення творів для різних складів хору, володіє методичними принципами створення хорового звучання, володіє принципами аналізу аранжованих творів. Має творчий підхід до перекладення творів.

В 4,5

(добре)

Студент має досить ґрунтовні теоретичні знання, вміє зробити на доброму рівні хорознавський аналіз хорової партитури. Студент має добрі навички перекладу хорових та сольних вокальних творів. Знайомий із різними прийомами хорового письма, аналізує свої недоліки і виправляє їх самостійно.

С 4

(добре)

Студент володіє теоретичними основами хорознавства, але не може зробити власних висновків, не в повному обсязі володіє спеціальною термінологією. Студент володіє методикою перекладення хорових та вокальних творів для різних складів хору, але не завжди має творчий підхід, бракує власних висновків, допускає незначні помилки в розташуванні акордів.

DE 3,5;

3 (задовільно)

Студент не завжди послідовно та логічно викладає теоретичні знання, не завжди вміє самостійно користуватися рекомендованою літературою, але є позитивні зміни у зацікавленості предметом “Хорознавство”. Студент вміє зробити переклад того чи іншого твору, але не завжди логічно використовує теоретичні знання. Спостерігаються помилки в розташуванні акордів, але є позитивні результати у виконанні самостійної роботи.

Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Студент знає незначну частину теоретичного матеріалу, використовує обмежений термінологічний та словниковий запас. Студент здатний відтворювати незначну частину музичного перекладу, має обмежений арсенал теоретичного матеріалу.

F1 (незадовільно

Студент не володіє умовами досягнення основних елементів хорового звучання. Не володіє засобами самостійної роботи над хоровою партитурою. Не вміє робити хорознавський аналіз хорових партитур. Не вміє підібрати вправи та розспіви для хору. Студент має дуже слабкі теоретичні знання, не виконує самостійних завдань, проявляє не зацікавленість у засвоєнні курсу “Хорове аранжування”, не вміє виконувати перекладення хорових та вокальних творів для різних складів хору. Не вміє практично засвоїти вміння аналізу хорових партитур з точки зору використання прийомів аранжування.