Чорноморський ботанічний журнал - 2007 - том 3, №1
-
Надіслав: Загороднюк Наталья (27 лютого 2008р.)
Факультет біології, географії та екології :: Кафедра ботаніки :: Видання кафедри :: Чорноморський ботанічний журнал
Анотація

Зміст номера, повні оригінал-макети окремих статей

Текст статей оформлений у вигляді окремих файлів формату *pdf.

Чорноморський ботанічний журнал - Chornomorski Botanical Journal. 2007 рік, том 3, №1

ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ ЖУРНАЛ (2007) ТОМ 3, №1
Chornomorski Botanical Journal (2007) VOL. 3, №1

Зміст номера Zmist3_1.PDF

Boiko M.F. Taxonomic Structure of Bryoflora in the Steppe Zone of Ukraine // Chornomorsk. bot. z. - 2007 - vol. 3, N1. - P. 5-29.

A total of 282 moss species that represent 107 genera, 42 families, 18 orders, 5 classes and 3 divisions compose the bryoflora in the steppe zone of Ukraine. Division Anthocerotophyta consists of 1 species. Division Hepatophyta is represented by 30 species, 15 genera, 13 families, 3 orders and 2 classes. Class Marchantiopsida  has the biggest number of species – 19 species of 6 genera and 4 families. Class Jungermanniopsida is represented by 11 species, 9 genera and 9 families only. Division Bryophyta consists of 251 species, 99 genera, 27 families, 14 orders and 2 classes. Class Sphagnopsida has only 15 species. Class Bryopsida  consists of 236 species, 89 genera, 41 families and 18 orders.
29 moss species have 38 infra-species taxa, namely 14 varietes and 24 forms.
The most species-rich familiesare Pottiaceae (51 species), Bryaceae (32 species), Brachytheciaceae (24 species). Among the main genera are Bryum (26 species), Sphagnum (15 species), Orthotrichum (14 species), Riccia (14 species) Tortula (13 species).

Keywords: bryoflora, Ukraine, the steppe zone

Бойко М.Ф. Таксономічна структура бріофлори степової зони України //Чорноморськ. бот. ж. - 2007. -  т. 3, №1. С. 5-29.

Бріофлору степової зони України складають 282 види мохоподібних – представники 107 родів, 42 родин, 18 порядків, 5 класів, 3 відділів. Відділ Anthocerotophyta нараховує 1 вид. Відділ Hepaticophyta (Hepatophyta) представлений 30 видами 15 родів 13 родин 3 порядків 2 класів. Найбільше видів має клас Marchantiopsida – 19 видів 6 родів 4 родин. Клас Jungermanniopsida представлений  у бріофлорі лише 11 видами 9 родів 9 родин. Відділ Bryophyta нараховує 251 вид представників 99 родів 27 родин 14 порядків 2 класів. Клас Sphagnopsida має всього 15 видів, клас Bryopsida, представлений  236 видами 89 родів 41 родини 18 порядків,
29 видів мохоподібних мають 38 внутрішньовидових таксонів, а саме  – 14 різновидів (varietas) та 24 форми (forma). 
Домінують  у бріофлорі  родини Pottiaceae – 51 вид, Bryaceae – 32 види, Brachytheciaceae –  23 види. Серед провідних родів – Bryum, (26 видів),  Sphagnum (15 видів), Orthotrichum (14 видів), Riccia (14 видів) та  Tortula (13 видів).

Ключові слова: бріофлора, Україна, степова зона
Повний текст/ Full text Boiko_2007_1.PDF


Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономія рослинності островів Азово-Сиваського національного природного парку. Класи Festuco-Brometea, Agropyretea repentis, Chenopodietea, Artemisietea vulgaris Dubina_Dzuba_07_1_part1.PDF Dubina_Dzuba_07_1_part2.PDF

Кияк Н.Я. Особливості накопичення іонів свинцю та їх вплив на стан прооксидантно-антиоксидантної системи у пагонах
водного моху Fontinalis antipyretica Hedw. Kyjak_07_1.PDF

Федорончук М.М. Основні центри походження, філогенетичні зв'язки та історія розвитку Caryophyllaceae на території Східної Європи (на прикладі поширення окремих родів) Fedoronchuk_07_1.PDF

Мойсієнко І.І. Анотований список судинних рослин запроектованого ландшафтного заказника «Лесовий Каньйон» (Херсонська область, Україна) Moysiyenko_07_1.PDF

Данилків І.С., Рабик І.В. Мохоподібні (Bryophytа) природного
заповідника «Медобори» Danylkiv_Rabyk_07_1.PDF

Кривенда А.А. Конспект флори діатомових водоростей озер
Шацького національного природного парку Kryvenda_07_1.PDF

Костіков І.Ю., Голуб М.А. Pannus microcystiformis Hind?k (Cyanoprokaryota, Merismopediaceae) – новий вид для флори України Kostikov_Golub_07_1.PDF

Ходосовцев О.Є. Collemopsidium angermannicum (Degel.) A. Nordin – новий для України вид лишайника Khodosovtsev_07_1.PDF

Бойко М.Ф. VІ Міжнародні новорічні біологічні читання (Україна,
Миколаїв, 22-23 грудня 2006 р.) Chronicle_07_1.PDF

Кондратюк С.Я., Ходосовцев О.Є., Бойко М.Ф. Ніна Сергіївна Голубкова (до 75-річчя з дня народження) Jubily_07_1.PDF