Сучасне українське та зарубіжне музичне мистецтво
Чехуніна А.О.
Надіслав: Сергєєва Катерина (17 листопада 2012р.)
Факультет культури та мистецтв :: Кафедра вокалу та хорових дисциплін
Анотація

мета курсу

План
Опис навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни
Змістові модулі
Методи навчання
Методи контролю
Критерії оцінювання знань
Опис навчальної дисципліни
 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –1,5

Галузь знань

__0201 Культура__

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

_6.020101 Культурологія

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

---

 

 

 

Загальна кількість годин - 54

 

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 1,38

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 16 год.

-- год.

Практичні, семінарські

16  год.

 -- год.

Лабораторні

 год.

 -- год.

Самостійна робота

 22 год.

-- год.

Вид контролю: диф залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 16/22

для заочної форми навчання ----

Структура навчальної дисципліни
 

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

11

12

13

Змістовий модуль 1. Зарубіжне сучасне музичне мистецтво

Тема 1. Музика першої половини XX століття (огляд). Основні стильові та жанрові спектри. Творчість І.Стравінського, К. Орфа, Б.Бартока, П. Хіндеміта, Б.Бріттена.

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2 Нововіденська школа та її представники: А.Шенберг, А.Берг, А.Веберн.

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Композитори «Шістки»: А. Онеггер Д.Мійо, ФПуленк.

5

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Творчість композиторів Дж. Гершвіна, Ч. Айвза, Я. Сібеліуса, ІАльбеніса, Е.Віла-Лобоса.

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Музична культура другої половини XX століття. Творчість О.Мессіана, П.Булеза, К.Штокгаузена, КЛендерецького

4

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 6 Творчість Дж.Кейджа, Ф.Гласса, С. Рейха, Я.Ксенакіса, Т.Мюрая, Ж.Грізея.

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Основні напрямки джазової та естрадної музики.

6

2

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

27

8

8

 

 

11

-

-

-

 

 

-

Змістовий модуль 2. Вітчизняне сучасне музичне мистецтво

Тема 1. Музичне мистецтво  республік, які входили до складу СРСР. Творчість С.Прокоф'єва, Д.Шостаковича, А.Хачатуряна, Г.Свірідова.

6

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Тема 2.Творчість В.Гавриліна, Р.Щедріна. Музика Прибалтики (Творчість В.Тормиса, А.Пярта, Е.Тамберга, ПДамбиса, Е.Бальсиса.) Музика Закавказзя. (Творчість Г.Канчелі, К.Караева А.Бабаджаняна).

7

2

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Тема 3. Музичний авангард.Творчість А.Шнітке, С.Губайдуліної, Е.Денісова.

4

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Тема 4. Музичне мистецтво України радянського періоду  

4

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Тема 5. Музичне мистецтво України періоду незалежності.

6

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 2

27

8

8

 

 

11

-

-

-

 

 

-

Усього годин

54

16

16

 

 

22

 

-

-

 

 

-

               

 

Змістові модулі
 

 

Змістові модулі

Змістовий модуль  1. Зарубіжне сучасне музичне мистецтво

Лекційний модуль

1.     Музика першої половини XX століття (огляд). Основні стильові та жанрові спектри. Творчість І.Стравінського, К. Орфа, Б.Бартока, П. Хіндеміта, Б.Бріттена (2 год).

2.     Композитори «Шістки»: А. Онеггер Д.Мійо, ФПуленк (2 год).

3.     Музична культура другої половини XX століття. Творчість О.Мессіана, П.Булеза, К.Штокгаузена, КЛендерецького (2 год).

4.     Основні напрямки джазової та естрадної музики (2 год).

Семінарський модуль

1.     Нововіденська школа та її представники: А.Шенберг, А.Берг, А.Веберн.

2.     Творчість композиторів Дж. Гершвіна, Ч. Айвза, Я. Сібеліуса, І.Альбеніса, Е.Віла-Лобоса.

3.     Творчість Дж.Кейджа, Ф.Гласса, С. Рейха, Я.Ксенакіса, Т.Мюрая, Ж.Грізея.

4.     Основні напрямки джазової та естрадної музики.

Модуль самостійної роботи

1. Підготувати реферативні роботи з запропонованих тем.

·         Поява нових філософських концепцій - О.Шпенглер, З.Фрейд, екзістенціалізм, неопозитивізм та ін. Виникнення нових художньо-естетичних мистецьких напрямків: експресіонізм (подальший розвиток), неопримітивізм, конструктивізм, урбанізм, сюрреалізм, супрематизм та ін.

·         П.Хіндеміт і музичний неокласицизм. Філософсько-етичні полотна-опери “Художнік Матіс” та “Гармонії світу”.

·         Нововіденська школа і музичний експресіонізм. Арнольд Шенберг - видатний представник експресіонізму в музиці, творець додекафонної техніки.

·         К.Орф як реформатор музичного театру і кантатно-ораторіальних творів.

·         Музика сполучених штатів Америки. Ч.Айвз та його "новації майбутнього".

·         Дж.Гершвін - яскравий представник американської національної школи.

·        «Естетика тиші» Дж. Кейджа.

·         Музична культура зарубіжних країн другої половини ХХстоліття. Поява нових композиторських технік: серіальність, конкретна, електронна, стохастична музика, алеаторика, мінімалізм і т.п.

·         Алеаторика П.Булеза.

·         Електронні композиції на основі математичних формул і фізичних законів. Творчість Я.Ксенакіса.

·         Нова естетика і техніка Т.Мюрая, Ж.Грізея. К. Штокхаузена.

2 . Прослухати та проаналізувати запропоновані музичні твори:

·         Стравінський. Балети «Петрушка», «Весна священная» (фрагменти).

·        К. Орф. Сценічна кантата «Карміна Бурана».

·        . Б.Барток. "Угорські картини", "Мікрокосмос" (2-3 п'єси), "Музика для        струнних, духових і челести".

·        П. Хіндеміт. Симфонії «Художник Матіс", "Гармонія миру".

·        Б.Бріттен. Військовий реквієм (3-4 фрагменти).

·        А.Шенберг. "Місячний П'єро", "Свідок із Варшави»

·        А.Берг. Опера "Воццек" (фрагменти)

·        А.Веберн. Паеакалія для оркестру5 п'єс для оркестру

·        А. Онеггер. "Пассіфік 231"

·         Д.Мійо. "Бразильські танці" (2-3 п'єси),Ю Балет "Бик на даху" (фрагменти).

·        Ф.Пуленк. Опера "Людський голос"(фрагменти).

·        Дж. Гершвін. "Рапсодія в стилі блюз" .Опера "Поргі і Бесс" (фрагменти)

·        Ч. Айвз. "Питання, що запилилося без відповіді".

·        Я. Сібеліус. "Туонельський лебідь

·        І. Альбеніс. І.Альбеніе: "Кордова", "Наварра"

·        Е. Транадос "Гойєски", "Іспанські танці"

·        М.де Фалья «Шість іспанських пісень для голосу і фортепіано»

·        Е. Віла-Лобос. « Бразильські бахіани».

·        О.Мессіан, Симфонія "Турангаліла".

·        П.Булеза, "Структури", "Молоток без майстра".

·        К.Штокгаузена, "Контакти","Контрапункти","Фортепіанна п'єса XI".

·        К. Пендерецький"Плач за жертвами Хіросіми".

 

Підсумкова тека

Питання до модулю 1.

Форма перевірки - письмова роботта.

1.            Виникнення нових художньо-естетичних мистецьких напрямків: експресіонізм (подальший розвиток), неопримітивізм, конструктивізм, урбанізм, сюрреалізм, супрематизм та ін..

2.            Нововіденська школа і музичний експресіонізм. Творчість  А Шенберга- творця додекафонної техніки («Свідок з Варшави»).

3.            Альбан Берг та його експресіоністична соціально-психологічна драма «Воццек» (за драмою Г.Бюхнера).

4.             Пуантилізм Антона Веберна.

5.            П.Хіндеміт і музичний неокласицизм. Симфонічна творчість.

6.            К.Орф як реформатор музичного театру і кантатно-ораторіальних творів.

7.            Французька музична культура. «Шістка». А.Онеггер, Ф.Пуленк, Д.Мійо, Ж.Тайефер, Л.Дюрей.

8.            Музика сполучених штатів Америки. Творчість Ч.Айвза, Дж.Гершвіна.

9.            Поєднання джазу з європейською професійною традицією у творчості Дж.Гершвіна. Опера “Поргі і Бесс”.

10.       «Естетика тиші» Дж. Кейджа.

11.       Музична культура зарубіжних країн другої половини ХХстоліття. Поява нових композиторських технік: серіальність, конкретна, електронна, стохастична музика, алеаторика, мінімалізм.

12.       Алеаторика П.Булеза.

13.       Електронні композиції на основі математичних формул і фізичних законів Я.Ксенакіса.

14.       Нова естетика і техніка Т.Мюрая, Ж.Грізея. К. Штокхаузена.

 

Змістовий модуль  2.  Вітчизняне сучасне музичне мистецтво.

Лекційний модуль

1.     Музичне мистецтво  республік, які входили до складу СРСР. Творчість С.Прокоф'єва,Д.Шостаковича, А.Хачатуряна, Г.Свірідова (2 год).

2.     Творчість В.Гавриліна, Р.Щедріна. Музика Прибалтики (Творчість В.Тормиса, А.Пярта, Е.Тамберга, ПДамбиса, Е.Бальсиса.) Музика Закавказзя. (Творчість Г.Канчелі, К.Караева А.Бабаджаняна) (2 год).

3.     Музичний авангард.Творчість А.Шнітке, С.Губайдуліної, Е. Денісова (2 год).

4.     Музичне мистецтво України періоду незалежності (2 год).

Семінарський модуль

1.     Музичне мистецтво  республік, які входили до складу СРСР. Творчість С.Прокоф'єва,Д.Шостаковича, А.Хачатуряна, Г.Свірідова. (2 год).

2.     Творчість В.Гавриліна, Р.Щедріна. Музика Прибалтики (Творчість В.Тормиса, А.Пярта, Е.Тамберга, ПДамбиса, Е.Бальсиса.) Музика Закавказзя. (Творчість Г.Канчелі, К.Караева А.Бабаджаняна) (2 год).

3.     Музичне мистецтво України радянського періоду.(2 год).  

4.     Музичне мистецтво України періоду незалежності (2 год)..

Модуль самостійної роботи

1.Підготувати реферативні роботи з запропонованих тем.

·                        «Варваризми», урбанізм, динаміка руху, символістські та неокласицистські прояви музики С. Прокоф’єва.  

·                        Значення Д.Шостаковича у розвитку оперної, симфонічної, балетної, камерно-інструментальної та вокальної музики.

·                        Творче обличчя А.Хачатуряна. Національні витоки музичної мови, відбиття традицій класичного європейського мистецтва.

·                         Основні відомості про творчість Г.Свірідова Ведуча роль вокальної музики, опора на епіко-лірйчні традиції російської музичної класики.

·                        Творча постать В.Гавриліна, Інтерес до вокальних жанрів.

·                         Сфери творчості Р.Щедріна, ведучі жанри, оркестрова майстерність композитора.

·                        Музика Прибалтики. Творчість композиторів- тпредставників країн Балтії – В.Тормиса, А.Пярта, Е.Тамберга, ПДамбиса, Е.Бальсиса.

·                         Розвиток професійного музичного мистецтва в країнах Закавказзя. Творчість  композиторів Г.Канчелі, К.Караева А.Бабаджаняна.

·                         Музичний авангард крізь призму історичних умов мистецтва у г республіках колишнього СРСР.  Творчі пошуки А.Шнітке, С.Губайдуліної, Е. Денісова.

·                        Творчій портрет С. Людкевича.

·                         Інструментальна спрямованність творчості М. Колесси.

·                         Значення Л. Ревуцького у розвитку української сімфонічної музики.

·                        Б. Лятошинський як основоположник традиції українського авангарду.

·                         Балет «Лілея» К. Данькевича.

·                         Значення пісенного жанру у музичному мистецтві України 40-50х.рр.  Творчість композиторів П. Майбороди, А.Кос-Анатольского, О.Білаша,

 І  Шамо, М. Дремлюга та ін..

·                         Нове покоління митців в українській музиці 60–80х рр. Творчі постаті

В. Бібіка, О. Білаша,  Л. Грабовського.

·      Двяльність композиторів  В. Губаренко, Л.        Дичко,   Ю. Іщенко, І. Карабиця.

·     Творчі портрети М. Скорика,  В. Сильвестрова,  Є. Станковича, Л. Годзяцького,  О.Киви.

·      Роки Незалежності. Діяльність композиторвів  Г.Гаврилець, В. Шумейко, В. Камінського,  О.Красотова.

·      Творчі портрети представників молодшої генерації композиторів України – Віктора Камінського, Кармели Цепколенко Олександра Козаренко, Сергія Пілютикова, Володимира. Рунчака, Богдани Фроляк, Алли Загайкевич, та ін.

2 . Прослухати та проаналізувати запропоновані музичні твори:

·        С. Прокоф’єв Балет "Ромео і Джульєіта"(фрагменти).

·        С. Прокоф’єв Симфонія №7(фрагменти)..

·         Д.Шостакович Симфонія№ 7 (фрагменти).

·        Д.Шостакович Уривки з опери "Катерина Ізмайлова".

·        А.Хачатурян Концерт для скрипки з оркестром Фрагменти балету "Спартак».

·        Г.Свірідов  "Поема пам'яті Сергія Єсеніна".

·        Р.Щедрін «Кармен-сюїта».

·         Г.Канчелі. Симфонія №№ 4, 5 (на вибір)

·        К.Караєв. Симфонія №3.

·        А.Бабаджанян. Фортепіанне тріо.

·        С.Губайдуліна «Страсти по Иоанну» (фрагменти).

·        Е. Денісов" опера «Піна днів", "Реквієм"(фрагменти).

·        С. Людкевича кантата-симфонія «Кавказ», (фрагменти).

·         Л. Ревуцький. Друга симфонія (фрагменти).

·        Б. Лятошинський–цикл «Відображення»,.

·        Б. Лятошинський   симфонія №3  (фрагменти).

·        К. Данькевич балет «Лілея» (фрагменти).

·        Пісні П. Майбороди, А.Кос-Анатольского, І. Шамо, О.Білаша та інших композиторів0- пісенників 50-х – 60-х років XX століття ( за вибором).

·        М. Колесса Симфонія №2 (фрагменти).

·        Л. Грабовський.5 характерних п'єс.

·        Ю.Іщенко. Соната №3.

·        М.Скорик  «Мелодія» з «Карпатської сюїти».

·        І. Карабиць   6 прелюдій для струнних.

·        О. Кива. Камерна симфонія на вірші Т. Шевченка.

·         Є.Станкович Камерна симфонія№5(фрагменти). 

·        Л. Дичко «Чотири пори  року» Ч. 1 « Весна».

·         В. Сильвестров. Симфонія №2 (фрагменти).   

Методи навчання
 

Методи навчання, що використовуються у курсі вивчення «Історії музичного мистецтва» є комплексом різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання. Залучання цих методів сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього учителя музики з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань тощо).

Методи контролю
 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю. Використовуються такі методи контролю (усного, письмового, практичного ), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному, письмовому, практичному контролю.

Критерії оцінювання знань
 

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях

За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

 

5

Відповідь або завдання відзначається повнотою виконання без допомоги викладача. Студент володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє застосовувати вивчений матеріал для внесення власних аргументованих суджень у практичній педагогічній діяльності. Студент має системні, дієві здібності у навчальній діяльності, користується широким арсеналом засобів доказу своєї думки, вирішує складні проблемні завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозування явищ; уміє ставити та розв'язувати проблеми.

В

Високий рівень

4,5


Відповідь і завдання – повні з деякими огріхами, виконані без допомоги викладача. Студент вільно володіє вивченим матеріалом, зокрема, застосовує його на практиці; вміє аналізувати і систематизувати наукову та методичну інформацію. Використовує загальновідомі доводи у власній аргументації, здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу; виконує дослідницькі завдання, але потребує консультації викладача.

С

Достатній рівень

 

4

Відповідь і завдання відзначаються неповнотою виконання без допомоги викладача. Студент може зіставити, узагальнити, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; знання є достатньо повними; вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних педагогічних ситуаціях. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Здатен на реакцію відповіді іншого студента, опрацювати матеріал самостійно, вміє підготувати реферат і захистити його найважливіші положення.

D

Середній рівень

 

3,5

Відповідь і завдання відзначаються неповнотою виконання за консультацією викладача. Студент володіє матеріалом на початковому рівні (значну частину матеріалу засвоює на репродуктивному рівні). З допомогою викладача здатен відтворювати логіку наукових положень; має фрагментарні навички в роботі з підручником, науковими джерелами; має стійкі навички роботи з конспектом, може самостійно оволодіти більшою частиною навчального матеріалу. Може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки; відповідь його правильна, але недостатньо осмислена

Е

Початковий рівень

 

3

Відповідь і завдання відзначаються фрагментарністю виконання за консультацією викладача або під його керівництвом. Студент володіє навчальним, матеріалом, виявляє здатність елементарно викласти думку. Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів; з допомогою викладача виконує елементарні завдання; контролює свою відповідь з декількох простих речень; здатний усно відтворити окремі частини теми; має фрагментарні уявлення про роботу з науково-методичним джерелом, відсутні сформовані уміння та навички

Х

Низький

 

2

Відповідь і завдання відзначаються фрагментарністю виконання під керівництвом викладача.

Теоретичний зміст курсу засвоєно частково, необхідні практичні уміння роботи не сформовані, більшість передбачених навчальною програмою навчальних завдань не виконано.

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів

(самостійна робота)

А5

(відмінно)

Студент постійно виконує домашні завдання, має розвинуті аксіологічні та естетичні навички сприйняття різноманітних явищ музичної культури, регулярно виконує передбачену робочою програмою самостійну роботу над підготовкою рефератів з запропонованих тем, для кращого розкриття тем рефератів  застосовує сучасні іноваційні технології для ілюстрації музичного матеріалу, регулярно додатково конспктує музикознавчі першоджерела для більш поглибленного вивчення етапів еволюції музичного мистецтва, стильових особливостей різних епох та індивідуальних композиторських стилів, самостійно прослуховує, впізнає та аналізує передбачені програмою музичні твори, самостійно може визначити  музичний стиль та жанр прослуханого твору, або художній напрямок, до якого він належить, орієнтується у засобах музичної виразності, застосованих  у передбачених для вивчення музичних твіорах.

В 4,5

(добре)

Студент досить регулярно готує домашнє завдання, має достатньо розвинуті аксіологічні та естетичні  навички сприйняття різноманітних явищ музичної культури, виконує передбачену робочою програмою самостійну роботу над підготовкою рефератів без суттєвих помилок, застосовує сучасні іноваційні технології для ілюстрації музичного матеріалу який супроводжує реферативні доклади, конспектує музикознавчі першоджерела, передбачені для самостійного ознайомленя, прослуховує та без суттєвих помилок впізнає  та аналізує запропоновані програмою музичні твори, може з незначними помилками визначити  музичний стиль та жанр прослуханого твору, засоби музичної виразності  твору, проаналізувати свої помилки, неточності та виправити їх самостійно.

С 4

(добре)

Студент допускає незначні помилки у виконанні домашнього завдання, -демонструє достатній рівень естетичного розвитку при сприйнятті музичних творів різної стильової приналежності, самостійно, але з незначними помилками готує реферати из запропонованих тем, має уявлення про основні музикознавчі першоджерела передбачені для самостійного ознайомленя, з незначними помилками впізнає та аналізує запропоновані програмою музичні твори, теоретично знає різні музичні стилі, жанри та засоби музичної виразності, але помиляється при їх визначені у музичних творах.

DE 3,5;

3 (задовільно)

Студент не систематично виконує домашні завдання, самостійно, але не зовсім охайно готує реферати из запропонованих тем, зазнає труднощів при характеристиці основних музикознавчіх  першоджерел, передбачених для самостійного ознайомленя, -має серйозні недоліки помилки при  впізнаванні та аналізуванні запропонованих програмою музичних творів, не дуже добре орієнтується у музичних стилях, жанрах та засобах музичної виразності, суттєво помиляється  при їх визначені у музичних творах.

Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Студент систематично не виконує домашні завдання, не виконує самотійної роботи із написання рефератів, не має уявлення про основні музикознавчі  першоджерела, передбачені для самостійного ознайомленя, не знає запропонованих програмою для самостійного ознайомленя музичних творів, не розрізняє різноманітні музичні стилі, жанри та засоби музичної виразності, демонструє недостатній рівень естетичного смаку.

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів (екзамен)

Оцінка “5” A передбачає відповідь на рівні самостійного мислення, міцне знання курсу, вміння складати план з питань та логічно викладати матеріал згідно з планом, підкріплюючи розповідь музичними прикладами, вміння аналізувати музичні твори різних жанрів, глибоке знання першоджерел, знання додаткової літератури, вміння розглядати музичні твори з позицій історичного аналізу.

Оцінка “4,5”  B передбачає добре знання програмного матеріалу, логічно струнку відповідь за самостійно складеним планом, вміння аналізувати музичні твори різних жанрів, глибоке знання першоджерел та музичного матеріалу. У відповіді можливі несуттєві неточності.

Оцінка “4” C передбачає достатньо добре знання програмного матеріалу, логічно струнку відповідь за самостійно складеним планом, вміння аналізувати музичні твори різних жанрів, добре знання першоджерел та музичного матеріалу.

Оцінка “3,5” D виставляється за знання основних положень курсу та першоджерел при недостатньо правильних формулюваннях та деяких порушеннях послідовності у викладі матеріалу, утруднення при аналізі музичних творів різних жанрів, погане знання музичного матеріал.

Оцінка “3” E виставляється за знання основних положень курсу та першоджерел при недостатньо правильних формулюваннях та порушеннях послідовності у викладі матеріалу, утрудненнях при аналізі музичних творів, погане знання музичного матеріал.

Оцінка “2” FX виставляється у тому випадку, якщо студент не знає значної частини програмного матеріалу, припускається суттєвих помилок, не знає змісту першоджерел, не може застосовувати теоретичні положення до аналізу музичних творів, не знає музичний матеріал.

Оцінка  “1” F виставляється у тому випадку, якщо студент пропустив 90% академічних годин, має численні зауваження, не знає значної частини програмного матеріалу, не може застосовувати теоретичні положення до аналізу музичних творів, не знає музичний матеріал.