Новітні досягнення з фахових дисциплін. Практикум за кваліфікацією (постановка голосу).
Гунько Н.О.
Надіслав: Сергєєва Катерина (18 листопада 2012р.)
Факультет культури та мистецтв :: Кафедра вокалу та хорових дисциплін
Анотація

Завдання та методичні рекомендації до практичної роботи та до самостійних занять для студентів денної та заочної форми навчання. Перелік рекомендованої літератури, орієнтовний репертуар. 

План
Завдання та методичні рекомендації до практичних занять (денна форма навчання)
Методичні рекомендації до самостійної роботи
Методичні вказівки до складання плану-конспекту практичного заняття з постановки голосу (вокалу)
Завдання та методичні рекомендації до практичних занять (заочна форма навчання)
Методичні рекомендації до самостійної роботи
Завдання та методичні рекомендації до практичних занять (денна форма навчання)
Vрік навчання

 

 

Тема 4 модулю: Особливості вокальної роботи на індивідуальних заняттях з постановки голосу (вокалу), солоспіву.

 

Тема 1. Реалізація принципів вокальної педагогіки на індивідуально-практичних заняттях з постановки голосу.

Під час проведення індивідуально-практичних занять з постановки голосу (вокалу) та солоспіву зі студентами 1-2 курсу виконуються наступні завдання:

1.  Організації індивідуальних занять з постановки голосу (вокалу) та солоспіву.

2.  Визначення типу співацького голосу учня (студента).

3.  Добір навчального матеріалу ( вправ, вокалізів, вокальних творів) з урахуванням  вікових та індивідуальних особливостей учня (студента).

Мета:Сформувати  у студентівсистему методичних та практичних умінь в галузі вокальної педагогіки.

Методичні вказівки: Для досягнення поставленої метинеобхідно у класі вокалу встановити взаємозв’язок усіх структурних компонентів уроку (психологічна підготовка учня до процесу співу, робота над вокально-технічними вправами, вивчення вокалізів, закріплення набутих навичок у процесі роботи над вокальними творами, домашнє завдання).Особливу увагу слід приділити вокально-методичному розвитку студента, свідомому володінню активним вокальним слухом, теоретичними знаннями й методичними вміннями щодо визначення типу співацькогоголосу учня,  його формування , гігієни та охорони. Для цього необхідно озброїти студента основними принципами вокальної педагогіки та ознайомити зі спеціальною вокально-методичною літературою.

 

Література:

1.     Антонюк В.Г. Постановка голосу: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.:Вища школа, 2000.

2.     Аспелунд Д.Л. Развитие певца и егоголоса. – М.:Мир,1953. – 192 с.

3.     Вокальний клас: Програма педагогічних інститутів / укладач Ю.Є.Юцевич. – К., 1991. – 20 с.

4.     Голубєв П.В.Поради молодим педагогам-вокалістам. – К.:Музична Україна, 1983. – 80с.

5.     Дмитриев Л.Б.Основы вокальной методики. – М.:Музыка, 1968 – 378с.

6.     Люш Д.В. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.:Музична Україна, 1988. – 138с.

7.     Менабени А.Г. Методика обучения сольного пения.– М.: Просвещение, 1987. – 95с.

8.     Практические советы по усовершенствованию вокальной подготовки студентов музыкально-педагогического факультета. – Ровно:, 1989. – 48 с.

9.     Стахевич О.Г. Сольний спів. Програма для дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв. – Суми, 2003.

10.                       Хрестоматія для сольного співу. У трьох частинах. – К.:Музична Україна, 2006.

11.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – К., 1998.

12.                       Юрко О.О. Вокальне виховання дітей та юнацтва в закладах загальної додаткової освіти. – Суми:, 2005. – 137 с.

 

 

Тема 2. Методика роботи над вокально-технічними вправами

Під час проведення індивідуально-практичних занять з постановки голосу (вокалу) та солоспіву зі студентами 1-2 курсу виконуються наступні завдання:

1.            Принципи класифікації вокальних вправ.

2.            Спів вокальних вправ під власний супровід з модуляціями у всі тональності вгору і вниз.

3.            Добір вокальних вправ на розвиток різних вокальних навичок.

4.            Методика роботи  над вокальними вправами.

Мета:Сформувати  у студентів науково-методичні та практичні уміння щодо проведення розспівування учня на заняттях з постановки голосу (вокалу), солоспіву.

Методичні вказівки: Для досягнення поставленої мети необхідно ознайомити студента з різновидом вокальних вправ на формування основних вокальних навичок. Особливу увагу слід приділити  методиці проведення розспівування учня залежно від рівня  його вокального розвитку. Для цього необхідно озброїти студента основними прийомами вокального вправляння та ознайомити зі спеціальною вокально-методичною літературою.

Література:

1.     Антонюк В.Г. Постановка голосу: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.:Вища школа, 2000.

2.     Аспелунд Д.Л. Развитиепевца и егоголоса. – М.:Мир,1953. – 192 с.

3.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

4.     Вокальний клас: Програма педагогічних інститутів / укладач Ю.Є.Юцевич. – К., 1991. – 20 с.

5.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

6.     Голубєв П.В. Поради молодим педагогам-вокалістам. – К.:Музична Україна, 1983. – 80с.

7.     Дмитриев Л.Б.Основы вокальной методики. – М.:Музыка, 1968 – 378с.

8.     Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальнойтехники. – К.: Музична Україна, 1980.

9.     Люш Д.В. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.:Музична Україна, 1988. – 138с.

10.                       Менабени А.Г. Методика обучения сольного пения.– М.: Просвещение, 1987. – 95с.

11.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

12.                       Практические советы по усовершенствованию вокальной подготовки студентов музыкально-педагогического факультета. – Ровно:, 1989. – 48 с.

13.                       Стахевич О.Г. Сольний спів. Програма для дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв. – Суми, 2003.

14.                       Хрестоматія для сольного співу. У трьох частинах. – К.:Музична Україна, 2006.

15.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – К., 1998.

16.                       Юрко О.О. Вокальне виховання дітей та юнацтва в закладах загальної додаткової освіти. – Суми:, 2005. – 137 с.

 

Тема 3. Методика роботи над вокалізами

Під час проведення індивідуально-практичних занять з постановки голосу (вокалу) та солоспіву зі студентами 1-2 курсу виконуються наступні завдання:

1.  Принципи класифікації вокалізів.

2.  Добір вокалізів відповідно індивідуально-педагогічних завдань вокального розвитку учня (студента).

3.  Ілюстрування вокалізів у супроводі концертмейстера.

4.  Методика формування вокально-технічних навичок у процесі роботи над вокалізами.

Мета:Сформувати  у студентів науково-методичні та практичні уміння щодо роботи над вокалізами на заняттях з постановки голосу (вокалу).

Методичні вказівки: Для досягнення поставленої мети необхідно ознайомити студента із  збірками вокалізів для різних типів голосів на опрацювання різновиди вокальної техніки та формування вокальних навичок. Особливу увагу слід приділити  методиці проведення розучування вокалізів залежно від поставлених перед учнем вокально-технічних завдань. Для цього необхідно озброїти студента з основними прийомами вокально-виконавської техніки та ознайомити зі спеціальною вокально-методичною літературою.

 

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Антонюк В.Г. Постановка голосу: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.:Вища школа, 2000.

3.     Аспелунд Д.Л. Развитие певца и его голоса. – М.:Мир,1953. – 192 с.

4.     Варламов А. Полная школа пения.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

6.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

7.     Вокальний клас: Програма педагогічних інститутів / укладач Ю.Є.Юцевич. – К., 1991. – 20 с.

8.     Голубєв П.В.Поради молодим педагогам-вокалістам. – К.:Музична Україна, 1983. – 80с.

9.     Дмитриев Л.Б.Основы вокальной методики. – М.:Музыка, 1968 – 378с.

10.       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

11.       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

12.       Конконе Дж. 50 упражнений для  среднего и високого голоса. – М.: Музыка, 1964.

13.       Люш Д.В. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.:Музична Україна, 1988. – 138с.

14.       Менабени А.Г. Методика обучения сольного пения.– М.: Просвещение, 1987. – 95с.

15.       Панофка Г. Искусство пения. – М.: Музыка, 1968.

16.       Практические советы по усовершенствованию вокальной подготовки студентов музыкально-педагогического факультета. – Ровно:, 1989. – 48 с.

17.       Стахевич О.Г. Сольний спів. Програма для дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв. – Суми, 2003.

18.       Хрестоматія для сольного співу. У трьох частинах. – К.:Музична Україна, 2006.

19.       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – К., 1998.

20.       Юрко О.О. Вокальне виховання дітей та юнацтва в закладах загальної додаткової освіти. – Суми:, 2005. – 137 с.

 

Тема 4.Методика роботи над вокальними творами.

 

Під час проведенняіндивідуально-практичних занять з постановки голосу (вокалу) та солоспівузі студентами 1-2 курсу виконуютьсянаступнізавдання:

1.  Добір вокально-художнього репертуару для різних типів голосів.

2.  Ілюстрування вокальних творів у супроводі концертмейстера.

3.  Особливості  роботи над вокальними творами різних жанрі.

4.  Закріплення вокально-технічних навичок і художньо-виконавських умінь учнів (студентів) у процесі роботи над вокальним  твором.

 

Мета:Сформувати  у студентів науково-методичні та практичні уміння щодо роботи над вокальними творами на заняттях з постановки голосу (вокалу), солоспіву.

Методичні вказівки: Для досягнення поставленої метинеобхідно ознайомити студента із  основними складовими навчального репертуару (народні пісні; авторські пісні; романси; арії з опер, мас, кантат, оперет; твори сучасних композиторів) для різних типів голосів. Особливу увагу слід приділити методиціпроведеннярозучуваннявокально-художнього репертуару.Для цього необхідноозброїти студентаосновнимиприйомамиформування вокально-технічних навичок й художньо-виконавських умінь та ознайомитизіспеціальною вокально-методичною літературою.

 

Література:

1.     Антонюк В.Г. Постановка голосу: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.:Вища школа, 2000.

2.     Аспелунд Д. Развитие певца и егоголоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Вальборг Вербек-Свердстрём. Школа скрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. – М.: evidentis, 2009. – 232 с.

4.     Варламов А. Полная школа пения.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Вокальний клас: Програма педагогічних інститутів / Укл. Ю.Є. Юцевич. – К.: РУМК, 1991. – 20 с.

7.     Гарсиа М. Школа пения: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

8.     Голубєв П.В.Поради молодим педагогам-вокалістам. – К.:Музична Україна, 1983. – 80с.

9.     Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

10.           Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

11.           Менабени А.Г. Методика обучения сольного пения.– М.: Просвещение, 1987. – 95с.

12.           Микиша М.В. Практичніо снови вокального мистецтва.–К.:1985.

13.           Павлищева О.П. Методика постановки голоса: Краткое пособие для хормейстеров и преподавателей пения. – М.-Л.: Музыка, 1964.

14.           Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

15.           Практические советы по усовершенствованию вокальной подготовки студентов музыкально-педагогического факультета. – Ровно:, 1989. – 48 с.

16.           Стахевич О.Г. Сольний спів. Програма для дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв. – Суми, 2003.

17.           Хрестоматія для сольного співу. У трьох частинах. – К.:Музична Україна, 2006.

18.           Юрко О.О. Вокальне виховання дітей та юнацтва в закладах загальної додаткової освіти. – Суми:, 2005. – 137 с.

19.           Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

Методичні рекомендації до самостійної роботи
 

 

Тема 4 модулю: Особливості вокальної роботи на індивідуальних заняттях з постановки голосу (вокалу), солоспіву.

Завдання для самостійного опрацювання:

1.  Акомпанування на фортепіано  вокальних вправ у транспорті. Гармонізація вправ, добір супроводу на слух.

2.  Відпрацювання уміння комплексного виконавства ( спів під власний супровід вокальних вправ із одночасним застосуванням диригентського жесту).

3.  Поєднання ілюстративних умінь із художньо-педагогічним аналізом.

 

Література:

Основна

1.     Антонюк В.Г. Постановка голосу: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.:Вища школа, 2000.

2.     Аспелунд Д.Л. Развитие певца и егоголоса. – М.:Мир,1953. – 192 с.

3.     Вокальний клас: Програма педагогічних інститутів / укладач Ю.Є.Юцевич. – К., 1991. – 20 с.

4.     Голубєв П.В.Поради молодим педагогам-вокалістам. – К.:Музична Україна, 1983. – 80с.

5.     Дмитриев Л.Б.Основы вокальной методики. – М.:Музыка, 1968 – 378с.

6.     Люш Д.В. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.:Музична Україна, 1988. – 138с.

7.     Менабени А.Г. Методика обучения сольного пения.– М.: Просвещение, 1987. – 95с.

8.     Практические советы по усовершенствованию вокальной подготовки студентов музыкально-педагогического факультета. – Ровно:, 1989. – 48 с.

9.     Стахевич О.Г. Сольний спів. Програма для дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв. – Суми, 2003.

10.                       Хрестоматія для сольного співу. У трьох частинах. – К.:Музична Україна, 2006.

11.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – К., 1998.

12.                       Юрко О.О. Вокальне виховання дітей та юнацтва в закладах загальної додаткової освіти. – Суми:, 2005. – 137 с.

 

 

Додаткова

1.  Гарсиа М. Полная школа пения. – М.:, 1957.

2.  Дюпре Ж. Школа пения. – М.:, 1955.

3.  ЕмельяновВ.В. Фонопедические упражнения: Методическая разработка. – Кировоград, 1988.

4.  Зданович А.Г. Некоторые вопросы вокальной методики. – М.:, 1965. – 104 с.

5.  Иванов А.П. Об искусстве пеня. – М.:, 1968. – 132 с.

6.  Кравченко А. Секреты бельканто. – Сімферополь:, 1993. – 126 с.

7.  Мороз В.П.  Биофизические основи вокальной речи. – Л., 1977. – 85 с.

8.  Назайкинский Е.В.Звуковой мир музыки. – М.: Музыка, 1988. – 254с.

9.                     Чишко О.Певческий голос и егосвойства. – М.: Мир, 1966.  – 48с.

10.                     Стахевич О.Г. Сольний спів. Програма для дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв.-Суми, 2003.

11.                     Фільц Б.М. Гармонія солоспіву. – К.:, 1979. – 191 с.

 

Методичні вказівки до складання плану-конспекту практичного заняття з постановки голосу (вокалу)
1.     Формулювання теми, мети і завдання заняття.

2.     Визначення типу (ознайомлення, розбір нового твору, поглиблення образу, художнє виконання) або мішаний тип.

3.     Вибір навчального музичного матеріалу (вправи, репертуар та їх кількісний і якісний склад).

4.     Побудова заняття на основі дидактичних принципів: науковості, систематичності і послідовності, зв’язку теорії і практики, свідомості, активності і самостійності студентів у навчанні, доступності, міцності знань, навичок, умінь.

5.     Добір комплексу методів і прийомів навчання.

6.     Використання технічних засобів на занятті.

7.     Визначення форм і методів контролю за роботою студентів.

8.     Вибір критеріїв оцінювання.

Завдання та методичні рекомендації до практичних занять (заочна форма навчання)
 

 

V рік навчання

Тема: Особливості вокальної роботи на індивідуальних заняттях з постановки голосу (вокалу), солоспіву.

Під час проведення індивідуально-практичних занять з постановки голосу (вокалу) та солоспіву зі студентами 1-2 курсу виконуються наступні завдання:

1.    Реалізація принципів вокальної педагогіки на індивідуально-практичних заняттях з постановки голосу.

2.    Методика роботи над вокально-технічними вправами.

3.    Методика роботи над вокалізами.

4.     Методика роботи над вокальними творами.

Мета:Сформувати  у студентів систему методичних та практичнихуміньщодо вокального розвитку учнів різного віку.

Методичні вказівки: Для досягнення поставленої мети необхідно у класі вокалу встановитивзаємозв’язокусіхструктурнихкомпонентів уроку (психологічнапідготовкаучня до процесуспіву, робота над вокально-технічнимивправами, вивченнявокалізів, закріпленнянабутихнавичок у процесіроботи над вокальними творами, домашнє завдання).Особливу увагу слід приділити вокально-методичному розвитку студента, свідомому володінню активним вокальним слухом, теоретичними знаннями й методичними вміннями щодо визначення типу співацького голосу учня,  його формування , гігієни та охорони. Для цього необхідно озброїти студента основними принципами вокальної педагогіки та ознайомити з спеціальними методами й прийомами формування вокально-технічних навичок й художньо-виконавських умінь учнів.

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Антонюк В.Г. Постановка голосу: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.:Вища школа, 2000.

3.     Аспелунд Д.Л. Развитие певца и егоголоса. – М.:Мир,1953. – 192 с.

4.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

5.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

6.     Вокальний клас: Програма педагогічних інститутів / укладач Ю.Є.Юцевич. – К., 1991. – 20 с.

7.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

8.     Голубєв П.В.Поради молодим педагогам-вокалістам. – К.:Музична Україна, 1983. – 80с.

9.     Дмитриев Л.Б.Основы вокальной методики. – М.:Музыка, 1968 – 378с.

10.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

11.                       Зейдлер Г. Искусствопения. 40 мелодий расположенных по возрастанию сложности. – Л., 1987.

12.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

13.                       Конконе Дж. 50 упражнений для  среднего и высокого голоса. – М.: Музыка, 1964.

14.                       Люш Д.В. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.:Музична Україна, 1988. – 138с.

15.                       Менабени А.Г. Методика обучения сольного пения.– М.: Просвещение, 1987. – 95с.

16.                       Панофка Г. Искусство пения. – М.: Музыка, 1968.

17.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

18.                       Практические советы по усовершенствованию вокальной подготовки студентов музыкально-педагогического факультета. – Ровно:, 1989. – 48 с.

19.                       Стахевич О.Г. Сольний спів. Програма для дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв. – Суми, 2003.

20.                       Хрестоматія для сольного співу. У трьох частинах. – К.:Музична Україна, 2006.

21.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – К., 1998.

22.                       Юрко О.О. Вокальне виховання дітей та юнацтва в закладах загальної додаткової освіти. – Суми:, 2005. – 137 с.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи
Тема 4 модулю: Особливості вокальної роботи на індивідуальних заняттях з постановки голосу (вокалу), солоспіву.

 

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Акомпанування на фортепіано  вокальних вправ у транспорті. Гармонізація вправ, добір супроводу на слух.

2.     Відпрацювання уміння комплексного виконавства ( спів під власний супровід вокальних вправ із одночасним застосуванням диригентського жесту).

3.     Поєднання ілюстративних умінь із художньо-педагогічним аналізом.

 

Література:

Основна

1.     Антонюк В.Г. Постановка голосу: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.:Вища школа, 2000.

2.     Аспелунд Д.Л. Развитие певца и егоголоса. – М.:Мир,1953. – 192 с.

3.     Вокальний клас: Програма педагогічних інститутів / укладач Ю.Є.Юцевич. – К., 1991. – 20 с.

4.     Голубєв П.В.Поради молодим педагогам-вокалістам. – К.:Музична Україна, 1983. – 80с.

5.     Дмитриев Л.Б.Основы вокальной методики. – М.:Музыка, 1968 – 378с.

6.     Люш Д.В. Развитие и сохранение певческогоголоса. – К.:Музична Україна, 1988. – 138с.

7.     Менабени А.Г. Методика обучения сольного пения.– М.: Просвещение, 1987. – 95с.

8.     Практические советы по усовершенствованию вокальной подготовки студентов музыкально-педагогического факультета. – Ровно:, 1989. – 48 с.

9.     Стахевич О.Г. Сольний спів. Програма для дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв. – Суми, 2003.

10.                       Хрестоматія для сольного співу. У трьох частинах. – К.:Музична Україна, 2006.

11.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – К., 1998.

12.                       Юрко О.О. Вокальне виховання дітей та юнацтва в закладах загальної додаткової освіти. – Суми:, 2005. – 137 с.

 

Додаткова

1.     Гарсиа М. Полная школа пения. – М.:, 1957.

2.     Дюпре Ж. Школа пения. – М.:, 1955.

3.     Емельянов В.В. Фонопедические упражнения: Методическая разработка. – Кировоград, 1988.

4.     Зданович А.Г. Некоторые вопросы вокальной методики. – М.:, 1965. – 104 с.

5.     Иванов А.П. Об искусстве пения. – М.:, 1968. – 132 с.

6.     Кравченко А. Секреты бельканто. – Сімферополь:, 1993. – 126 с.

7.     Мороз В.П.  Биофизические основы вокальной речи. – Л., 1977. – 85 с.

8.     Назайкинский Е.В.Звуковой мир музыки. – М.: Музыка, 1988. – 254с.

9.     Чишко О.Певческий голос и его свойства. – М.: Мир, 1966.  – 48с.

10.                       Стахевич О.Г. Сольний спів. Програма для дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв. – Суми, 2003.

11.                       Фільц Б.М. Гармонія солоспіву. – К.:, 1979. – 191 с.