робоча програма з курсу права людини в сучасному світі
Робоча програма з курсу права людини в сучасному світі 2012-2013 н.р.
Самостійна робота

Тема 1. Предмет та завдання теорії прав людини.

Тема 2. Поняття і генезис прав людини.

Тема 3. Типологія прав людини.

Тема 4. Права людини як галузь міжнародного права.

Тема 5. Механізм захисту прав людини.

Тема 6. Європейська система захисту прав людини.

Тема 7. Обмеження прав і свобод, підстави обмежень.

Методи навчання
Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з правознавства з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, робота в малих групах, ділові та рольові ігри, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань, практичні вправи.

Методи контролю
Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів - майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному і тестовому контролю.

Рекомендована література
Базова
 1. Права человека / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: НОРМА-ИНФРА.М, 1999. - 573 с.
 2. Кушніренко О., Слінько Т. Права і свободи людини та громадянина. – Х.: Факт, 2001. – 440 с.
 3. Давид Р., Жоффре–Спинози К. Основные правовые системы современности. – М.: Международные отношения, 1999.
 4. Конституція України: Офіц. текст.: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: навч. посібник / Авт.-упоряд. М.І. Хавронюк. - К.: Парламент.вид-во, 1999. – 544 с.;
 5. Гом’єн Донна. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини. – Л.: Кальварія, 2000. - 182 с.
 6. Туманов В. Европейский Суд по правам человека. Очерк организации и деятельности. – М.: НОРМА, 2001. – 304 с.
 7. Європейський Суд з прав людини: організація, процедура, правила звернення / М-во юстиції України. – К.: Ін Юре, 2000, - 16 с.
 8. Шишкін В. Забезпечення прав людини в судочинстві США (Організаційні й процесуальні засади). – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.
 9. Нерсесянц В. Философия права. – М.: НОРМА-ИНФРА.М, 1999. 652 с.
 10. История политических и правовых учений. – 2-е изд., стереотип. / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М.: НОРМА-ИНФРА.М, 1997. – 763 с.
 11. История государства и права зарубежных стран. Часть 1. / Под. ред. Крашенниковой Н.А. и Жидкова О.А. – М.: НОРМА-ИНФРА.М, 1999.– 624 с.
 12. Проблемы общей теории права и государства / Под. общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М.: НОРМА-ИНФРА.М, 1999. – 832 с.
 13. Шаповал В. Конституційне право зарубіжних країн. К.: АртЕк, Вища школа, 1998. – 264 с.
 14. Страшун Б., Маклаков В. Конституционно-правовой статус человека и гражданина / Конституционное (государственное) право зарубежных стран. (Общая часть). – М.: БЕК, 1999. – 784 с.
 15. Шукліна Н. Загальні засади конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні / Конституційне право України / За ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 2000.
 16. Конституционное право зарубежных стран / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Этнина. – М.: НОРМА-ИНФРА. М, 2000. – 832 с.
 17. Савчин М. Конституційний Суд України у механізмі гарантування прав і свобод людини // Право України. - 1999. - № 4. – С. 36.
 18. Кулаков В.В., Каширста Е.И. Международное гуманитарное право: краткий курс.- Ростов п/Д.: Феникс, 2012.- 187 с.
 19. Шевцова А.В. Право прав человека: ответы на экзаменацыонные вопросы.- Минск: Тетра-системс, 2011.- 256 с.
 20. Кудинов О.А. Права человека: краткий курс.- М.: «Ось-89», 2009.- 80 с.
Допоміжна
 • Международные акты о правах человека. Сборник докуметов. - М.: НОРМА-ИНФРА.М, 2000. – 784 с.
Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
робоча програма з курсу права людини в сучасному світі
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
20 вересня 2019р., 4:28 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 7520

Опитування Чи брали Ви участь в дистанційному навчанні?
Мені це нецікаво 40
Ні, але хочу спробувати 147
Так, в ролі тьютора (студента) 133
Всього голосів: 320
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...