Податкове право
Волкович О.Ю.
Надіслав: Волкович Олена (11 жовтня 2013р.)
Анотація

Нижче пропонуються навчально-методичні матеріали з курсу "Податкове право" для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання ЮФ спеціальності "Правознавство".

Навчальне навантаження з курсу "Податкове право" в 2013-2014 навчальному році передбачає наступне навантаження:

ІV курс, денна форма навчання:

Осіння - 10 год.     Семінарських занять - 8 год.  Підсумковий контроль - залік

ІV курс, заочна форма навчання:

Осіння сесія:

Лекцій -  4 год.     Семінарських занять - 4 год.

Підсумковий контроль - залікРоб.Пр.Подат.право13-14.doc

План
РОБОЧА ПРОГРАМА
         тематика лекцій
         Питання до заліку
                  Теми рефератів
                           Документація
Список літератури
Підручники
РОБОЧА ПРОГРАМА
текст програми Роб.Пр.Подат.право13-14.doc
тематика лекцій

 

Лекційний модуль з курсу «Податкове право»

для студентів 4 курсу юридичного факультету ХДУ

Змістовний модуль 1. Теоретичні засади податкової системи

Тема 1. Податкова система. Історія розвитку податкової системи  (2 год).

 1. Визначення податку. Податок як правова категорія.
 2. Функції та принципи податку.
 3. Співвідношення податку, мита, збору.
 4. Предмет та метод податкового права.

Тема 2. Правове регулювання податкової системи (2 год).

 1. Поняття платника податку. Принципи резиденства та територіальності.
 2. Обов’язки та права суб'єктів оподаткування.
 3. Поняття ставки оподаткування. Види та характеристика ставок оподаткування.
 4. Податкові пільги. Види та форми податкових пільг.

Тема 3. Прямі податки з юридичних осіб (2 год).

 1. Історія виникнення та характеристика прямого оподаткування у світі.
 2. Податок та прибуток. Суб'єкт, об'єкт, ставки, пільги в оподаткуванні прибутку.

Тема 4. Правові відносини в оподаткуванні громадян (2 год)/

 1. Податки з населення.
 2. Прибутковий податок: суб'єкт, об'єкт, ставки, пільги.
 3. Податок на промисел.

Тема № 5. Правове регулювання податкового контролю (2 год).

 1.  Поняття податкового контролю.
 2. Правовий статус органів Державної податкової служби в Україні.
 3. Повноваження органів Державної податкової служби. Взаємодія їх з іншими контролюючими органами.
 4. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства, повнотою та своєчасністю сплати податків.
 5. Перевірка як основна форма податкового контролю.
 6. Застосування непрямих методів контролю.

 

Питання до заліку
 

ПИТАННЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ

1. Місце інституту податкового права у системі фінансового права.

2. Історія податкового права.

3. Поняття і сутність податкового права.

4. Зміст і особливості інституту податкового права.

5. Зв'язок податкового права з іншими галузями права.

6. Предмет податкового права.

7. Метод регулювання податкового права.

8. Принципи податкового права

9. Сутність податкових правовідносин і податково-правових норм.

10. Види і характеристика податково-правових норм.

11. Система і джерела податкового права.

12. Система законодавчих актів, що регулюють податкові правовідносини.

13. Поняття податку у фінансовому праві.

14. Визначення і принципи податку.

15. Ознаки податку.

16. Класифікація податку.

17. Функції податку.

18. Співвідношення податку, мита, збору.

19. Принципи оподаткування.

20. Сутність і види принципів оподаткування.

21. Законодавче регулювання принципів оподаткування.

22. Податкові правовідносини як різновид фінансових правовідносин.

23. Зміст податково-правових відносин.

24. Риси податкових правовідносин.

25. Особливості податкових правовідносин.

26. Види податкових правовідносин.

27. Елементи податкових правовідносин.

28. Об'єкт податкових правовідносин.

29. Суб'єкт податкових правовідносин

30. Права суб'єктів податкових правовідносин.

31. Обов'язки суб'єктів податкових правовідносин.

32. Юридичний зміст податкових правовідносин.

33. Фізичний зміст податкових правовідносин.

34. Підстави виникнення податкових правовідносин.

35. Підстави зміни податкових правовідносин.

36. Підстави припинення податкових правовідносин.

37. Податково-правові норми.

38. Поняття об'єкта оподаткування.

39. Предмет і одиниця оподаткування.

40. Джерело податку.

41. Методи обліку при обчисленні об'єкта оподаткування.

42. Регулювання елементів об'єкта оподаткування, їхнє співвідношення.

43. Основні типи систем оподаткування.

44. Поняття і сутність ставки податку.

45. Види і характеристика ставок оподаткування.

46. Метод оподатковування.

47. Способи сплати податку.

48. Поняття податкової пільги.

49. Види пільг в області оподаткування.

50. Форми податкових пільг.

51. Правове регулювання територіальних податкових пільг.

52. Права й обов'язки платника податків.

53. Права й обов'язки податкового органа.

54. Характеристика примусових заходів у податковій сфері.

55. Співвідношення переконання і примусу при реалізації податкових норм.

56. Підстави приягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства.

57. Об'єкт, об'єктивна сторона правопорушень у сфері податкового законодавства.

58. Суб'єкт, суб'єктивна сторона правопорушень у сфері податкового законодавства.

59. Класифікація податкових правопорушень.

60. Види відповідальності за порушення податкових норм.

61. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.

62. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства.

63. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства.

64. Становлення прямого оподаткування.

65. Інші види прямих податків з юридичних осіб.

66. Становлення непрямого оподаткування.

67. Податок на додаткову вартість.

68. Сутність акцизного податку.

69. Поняття податка на прибуток підприємств.

70. Місце податку на доходи фізичних осіб у системі податків і зборів України.

71. Платники податку на доходи фізичних осіб.

72. Поняття податкового агента.

73. Пільги по податку на доходи фізичних осіб.

74. Обчислення і сплата податку на доходи фізичних осіб.

75. Порядок подачі податкової декларації.

76. Відповідальність за порушення законодавства про податок на доходи.

77. Місцеві податки і збори: сутність і принципи функціонування.

78. Види місцевих податків і зборів.

79. Місце ресурсних платежів у податковій системі України.

Теми рефератів

 

Теми рефератів

 1. "Податкове право" як інститут фінансового права.
 2. Комуністична ідея про державу без податків.
 3. Сучасне податкове законодавство України.
 4. Відповідальність за податкові злочини та податкові правопорушення.
 5. Податки – їх роль в житті сучасної держави.
 6. Податкове законодавство України.
 7. Податкова система в Україні.
 8. Поняття податкових правовідносин та їх склад.
 9. Податки, збори та інші обов’язкові платежі у доходах України.
 10. Комуністична ідея про державу без податків.
 11. Податки з юридичних осіб згідно сучасного законодавства.
 12. Податки з фізичних осіб згідно сучасного законодавства.
 13. Прямі та непрямі податки, збори та шип платежі.
 14. Місцеві податки, збори та інші платежі.
 15. Податковий кредит.
 16. Акцизні збори- мета та призначення у Податковому законодавстві.
 17. Зміст та форми мита в Україні.
 18. Податок на додану вартість.
 19. Загальна характеристика злочинців, які порушують податкове законодавство України.
 20. Податковий контроль в Україні: поняття та особливості запровадження.
 21. Історія виникнення та розвитку податкової системи в Україні.
 22. Завдання правоохоронних органів в боротьбі з порушеннями податкового законодавства України.
 23. Податкова система США.
 24. Місцева податкова система і принципи її формування.
 25. Види місцевих податків та зборів їх правове регулювання.
 26. Характеристика та зміст місцевих податків.
 27. Податки з населення: сутність та особливості.
 28. Прибутковий податок: суб'єкт, об'єкт, ставки, пільги.
 29. Податок на промисел.
 30. Сутність та особливості податкового контролю.
 31. Суб'єкти, що уповноважені державою здійснювати податковий котроль.
 32. Сутність та особливості податкової соціальної пільги.
 33. Акцизний збір: суб'єкт, об'єкт, ставки, пільги.
 34. Розмежування понятть «суб'єкта податкових правовідносин», «суб'єкта» і «платника податку» та особливості їх правового статусу.
 35. Співвідношення понять податку, мита, збору.
Документація
Список літератури
 

Базова (основна) література:

 1. Конституція України від 28.06.1996 року
 2. Закон «Про державну податкову службу» // ВВР 1991.‑ № 6.‑ ст. 37. (Закон втратив чинність з 12.08.2012, крім ч. 4 статті 17, абз. 2 і 4 ч. 2 ст. 19, п. 1 і 2 ч. 1 ст. 21, які втрачають чинність з  дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України ( 4651-17 ), згідно із Законом  N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012).
 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 року // Голос України.-2010.-№ 229-230 (4979-4980).
 4. Митний кодекс України  від 13.03.2012 № 4495-VI // Голос України від 21.04.2012.‑№ 73. ‑ № 73-74.
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР від 18.12.1984.‑ 1984.‑ № 51.‑ Ст. 1122.
 6. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 № 1001-05 // Відомості Верховної Ради УРСР від 12.01.1961.‑ 1961.‑ № 2.‑ст. 15 (редакція від 12.08.2012, підстава 5064-17).
 7. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст.144.
 8. Цивільний  кодекс України від 16.01.2003р. //  Голос України. – 2003. – 12 березня.
 9. Закон України «Про державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів» // ВВР №2. 1995р.
 10. Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: закон України від 07.07.11 р. № 3609-VI // Голос України 2011. ‑ № 144.
 11. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу» // ВВР. ‑ №13. ‑ 1996р.
 12. Закон України «Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і контрольно-касових книг при розрахунках зі споживачем у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” // ВВР ‑№33.‑ 1996р.
 13. Декрет КМУ “Про стягнення не внесених в строк податків та неподаткових платежів” // ВВР ‑ №13.‑ 1993р. з доповненнями від 26.12.96р.
 14. Закон України “Про систему оподаткування” // ВВР ‑№16‑ 1997р. (втратив чинність).
 15. Декрет КМУ “Про єдиний митний тариф України” // ВВР №13. 1993р. зі змінами від 20.02.96р., 12.12.96р., 19.12.96р. ВВР №49. 1993р., ВВР №28. 1994р.
 16. Закон України “Про плату на землю” //ВВР № 45. 1996р.
 17. Закон України "Про акцизний збір на горілчані напої та тютюнові вироби" // ВВР №40. 1995р., зі змінами ВВР №41. 1996р.
 18. Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі транспортні засоби та ін. до них" // ВВР №32. 1993р.
 19. Указ Президента України від 17.11.94 р. "Про внесення контролю за надходження податків та інших обов’язкових платежів до Державного бюджету України і внесків до державних цільових фондів" //Урядовий кур’єр від 24.11.94р.
 20. Указ Президента України від 22.08.96 р. "Про утворення Державної податкової адміністрації" // Урядовий кур’єр від 22.08.96р.
 21. Указ Президента України "О мерах по повышению ответственности за расчеты с бюджетными и государственными целевыми фондами" от 04.03.98 р. № 167/48 "Налоги и бухгалтерский учет" №9. 1998г.
 22. Положение о порядке представления и рассмотрения жалоб налогоплательщиков государственными налоговыми администрациями. Утверждено приказом ГНА Украины от 11.12.96. "Деловой Харьков" №30 1997 г.
 23. Інструкція "Про прибутковий прибуток з громадян" от 09.06.93 р. №64.
 24. Закон України – «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. N 3480-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2006 -  № 31. – ст. 268.
 25. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30.10.1996р. №  448/96-ВР // . Відомості Верховної Ради. – 1996. - N 51. - ст.292.
 26. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних  осіб та фізичних осіб-підприємців" вiд 15.05.2003  № 755-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. - N 31-32. - ст.263.
 27. Закон України «Про захист економічної конкуренції» вiд 23.02.2006  № 3486-IV // Відомості Верховної Ради. – 2006. - N 31. - ст.269.
 28. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» вiд 16.04.1991  № 959-XII // Відомості Верховної Ради. – 1991. - N 29. - ст. 377.
 29. Закон України «Про товарну біржу» від  10.12.1991р. № 1956-XII // Відомості Верховної Ради. – 1992. - N 10. - ст.139. 
 30. Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні» від від 12.05.2004р. N 1713-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 35. – ст. 258.
 31. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 36. – Ст.. 229.
 32. Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна від 20.07. 2000 р. № 1148 //  http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1148-2000-%EF.
 33. Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення формування й функціонування аграрного ринку» вiд 06.06.2000  № 767/2000.// Офіційний вісник України. - 2000 р. -  № 23. – ст. 931.
 34. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затвердженні Рішенням Держкомісціннихпаперів вiд 26.05.2006 № 347 // Офіційний вісник України. – 2006. - № 34. – ст. 2433.
 35. Типові правила біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією, і затверджені наказом Міністерства сільського господарства і продовольства                               України, Міністерства економіки України і Міністерства фінансів  України від 3.04.96 р. N 103/44/62 //  http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi? nreg=z0184%2D96&c=1#Card
 36.  Концепція організації біржового сільськогосподарського ринку, затверджена Постановою Кабінету Міністрів Україи  N 848 від 05.08.97р. // http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=848%2D97%2D%EF&c=1#Card
 37. Концепціїя організації біржового сільськогосподарського ринку, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів Україи N 916 від 17.11.1995р.//http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=916-95-%EF.
 38.  Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності, затверджене Наказом Держкомісціннихпаперів вiд 15.01.1997  № 9 // http:// zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0020-97.
 39. Положення про функціонування фондових бірж, затверджене Рішенням Держкомісціннихпаперів вiд 19.12.2006 № 1542 // Офіційний вісник України. - 2007р., № 5, ст. 186.
 40. Положення про механізм розрахунків під час закупівлі сільськогосподарської продукції і продовольства для державних потреб та їх реалізації з державних ресурсів через біржовий товарний ринок, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. N 1288 // Офіційний вісник України. - 1998 - № 33. – с. 34.
 41. Порядок формування обсягів сільськогосподарської продукції і продовольства для державних потреб та їх реалізації з державних ресурсів через біржовий товарний ринок, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів  України від 19.12.1997 р. N 1417 // Офіційний вісник України. – 1997. - № 52. – с. 48.

Допоміжна література

 1. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Издан. 5-е, дополнен.и переработанное / Под ред. М.Ю. Тихомирова. – М.:  2001. – 972.
 2. Бондаренко О.В. Особливості системи оподаткування страхових компаній // Науковий вісник. - 2007. - вип..17.3. - С. 239-247.
 3. Кисельова О. Чинний порядок оподаткування доходів, отриманих страховками від здійснення операцій з технічними резервами // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №9. - С. 36-39.
 4. Островерха Р.Е. Податкове регулювання попиту і пропозиції страхових послуг // Науковий вісних НУДПСУ (економіка, право). - 2009. - С. 114-121.
 5. Островерха Р.Е. Податкове регулювання ринку страхових послуг в Україні: автореф. на здобуття канд.. екон. наук.: Рита Едуардівна Островерха. - Національний університет ДПС України. - Ірпінь, 2007. - 17с.
 6. Шірінян Л.В. Оподаткування страхових компаній України // Фінанси України. - 2010. - №5. - С. 76-85.
 7. Іванцова Ю.В. Оподаткування страхової діяльності [Електронний ресурс] / Ю.В. Іванцова - Режим доступу: http:// intkonf.org/ivantsova-yuv-opodatkuvannya-strahovoi-diyalnosti/.
 8. Криницький И.Е. “Налоговое право”. Харьков,1997.
 9. Кучерявенко Н.П. “Основі налогового права”. Харьков, 1996.
 10. Кучерявенко Н.П. “Налоговое право”. Харьков,1997.
 11. Кучерявенко Н.П. Теоретические проблемы правового регулирования налогов и сборов в Украине. Харьков, 1997.
 12. Дикань П.В. Налогообложение. Харьков, 1996.
 13. Гега П.Т. Правовой режим налогооблажения в Украине. Киев, 1997.
 14. Скворцов Н.Н. Все о налогах в Укарине Ч.1,2., Киев, 1995, 1996.

 Інформаційні ресурси

 1. Газета «Юридическая практика»        http://www.ypgazeta.com
 2. Газета «Юридичний вісник України» http://www.yurincom.kiev.ua/main/index.phtml?lang=ua
 3. Державна податкова адміністрація України http://www.sta.gov.ua/
 4. Єдиний державний реєстр судових рішень http://reyestr.court.gov.ua/
 5. Журнал «Український юрист» http://www.ukrjurist.com/
 6. Журнал «Эксперт-Украина» http://www.ukrse.kiev.ua/
 7. Інститут проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого http://www.legality.kiev.ua/pls/ilp/ilp.home.
 8. ЛІГАБізнесІнформ www.liga.net
 9. Національна бібліотека України ім. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/
 10. Юридичний словник   www.businessvoc.ru
 11. Юридичні угоди     www.sansan.ru
 12. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http: // www.dfp.gov.ua

 

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Податкове право
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
29 жовтня 2013р., 10:22 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 9332

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 79
групою дистанційного навчання 116
е - бібліотекою 99
Всього голосів: 294
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...