Чорноморський ботанічний журнал - 2009 - том 5, №4
-
Надіслав: Загороднюк Наталья (18 лютого 2012р.)
Анотація

Зміст номера, повні оригінал-макети окремих статей

Анотації англійською та країнською мовами, текст статей, оформлений у вигляді окремих файлів формату *pdf.

Чорноморський ботанічний журнал - Chornomorski Botanical Journal - 2009 - том 5, №4

ТКАЧЕНКО В.С. Зміни екотопічних характеристик заповідника «Єланецький степ» в першому десятилітті його існування // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, №4: 475-490.
Стаття є продовженням і доповненням  попереднього повідомлення про структурні зміни рослинності природного заповідника «Єланецький степ» (1675,7 га, Миколаївська область, Україна). Здійснено синфітоіндикаційну оцінку двох різночасових станів заповідника з інтервалом 10 років (1997-2007 рр.). Для цього була проведена ординація фітоіндикаційних параметрів основних угруповань і різних ценотичних поєднань. З'ясувалося, що більшість степових ценозів та петрофітно-степових угруповань перебувала в зоні дуже обмеженого водозабезпечення. Було підтверджено припущення про нищівний вплив частих пожеж на рослинність степів. Загалом діапазон водозабезпечення у заповіднику є дуже великим, але основна його частина охоплює малозмінні екотопи глибоких депресій з інтразональною рослинністю. Відбулося також посилення карбонатності ґрунтів, збагачення педосфери солями та зменшення вмісту азотних сполук в них. Таким чином, екотопічні зміни місцезростань «Єланецького степу» відзначалися несприятливим для поновлення (демутації) рослинності перебігом. Таку спрямованість змін могла викликати лише загальна ксеризація умов, а інтразональні екотопи дна балок контрастували з плакорно-зональними.
Ключові слова: степовий заповідник, перше десятиліття заповідання, синфітоіндикація, пожежі, посухи, зміни екотопічних параметрів
TKACHENKO V.S. Changes of ecotopic characteristics in «Yelanets Steppe» Reserve during the first decade since being established // Сhornomorsk. bot. z.  - 2009. - vol. 5, N4: 475-490.
This paper is to continue and amplify the previous report on structural changes of vegetation in Natural Reserve «Yelanets’ky steppe» (1675.7 ha, Mykolayiv, Ukraine). Synphytoindicative assessment of the Reserve was made for the two different time spans with 10 years gap (1997-2007). An ordination of phytoindicative parameters of main communities and different coenotic combinations was executed. The most of steppes and  petrophytic communities are distributed in the zone of very limited water supply. An assumption of destroying impact of frequent fires on steppe vegetation was confirmed. Total range of water supply in the reserve is very large, but the main part of it covers low-changing ecotopes of deep depressions with intrazonal vegetation. There were also strengthening of the soil carbonate content, enrichment of pedosphere with salts, and reduction of the content of nitrogen compounds in soils. Ecotopic changes in «Yelanets’ky Steppe» habitats were unfavorable for the renewal (demutation) of vegetation. Only general aridisation  could cause such direction of changes with intrazonal ecotopes of gully bottoms contrasted with plakor-zonal ones.
Key words: steppe reserve, first decade of reservation, synphytoindication, fires, drought, changes of ecotopic features повний текст/full text

ДУБИНА Д.В., ТИМОШЕНКО П.А., ДВОРЕЦЬКИЙ Т.В. Еколого-флористичні особливості угруповань класу Festucetea vaginatae в Україні та завдання їх охорони // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N4: 491-501.
Розглянуті еколого-флористичні особливості угруповань Festucetea vaginatae в Україні. Висвітлені питання сучасного стану та завдання їх охорони.
Ключові слова: піщано-степова рослинність, синтаксономія
DUBYNA D.V., DVORETSKY T.V., TIMOSHENKO P.A. Ecological and floristic features of Festucetea vaginatae communities in Ukraine and perspectives of its conservation // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N3: 491-501.
Ecological and floristic features of Festucetea vaginatae communites in Ukraine are elucidated. Problems of the present state of arts and protection perspectives for these communites are discussed.
Key words: sand steppe vegetation, syntaxonomy повний текст/full text

 

ПАВЛОВА Н.Р. Вегетативна рухливість в онтоморфогенезі Potentilla reptans L. (Rosaceae). //Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N4: 502-516.
В статті наводяться матеріали щодо пагоноутворення, типів бруньок, опису різних вікових груп рослин і особливостей спеціалізованого і неспеціалізованого вегетативного розмноження. Виділено п’ять фаз морфогенезу. Описані особливості просторової структури особин.
Ключові слова: вікові групи, партикуляція, брунька, пагоноутворення.
PAVLOVA N.R. Vegetative mobility in ontomorphogenesis of Potentilla reptans L. (Rosaceae). //Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N4: 502-516.
The data on the shoot formation, types of buds, different age groups of plants and the peculiarities of the specialized and non-specialized vegetative reproduction are given in the article. Five stages of morphogenesis are shown. The features of spatial structure of individuals are described.
Keywords: age group, particulation, bud, shoot formation  повний текст/full text

 

ДЕРЕВ’ЯНКО Н.В. Результати інтродукції дерев'янистих ліан  в ДП ДГ «Новокаховське» НБС-ННЦ // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N4: 517-523.
Наведені результати інтродукції 18 видів та 4 гібридів дерев'янистих ліан та їхньої перезимівлі в 2005-2006 рр.
Ключові слова: інтродукція, пошкодження, температура
DEREVYANKO N.V. Results of introduction of ligneous lianas in the SE EF “Novokakhovskoye” (Nikitsky Botanical Garden–National Scientific Center) // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N4: 517-523.
The results of introduction of 18 species and 4 hybrid of ligneous lianas are discussed with special emphasis to their overwintering in season 2005-2006.
Key words: introduction, damage, temperature  повний текст/full text

 

КОВТУН І. В. Генезис флори південного Поділля // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N4: 524-540.
Внаслідок проведеного флорогенетичного аналізу зроблено висновок, що формування флори дослідженого регіону розпочалось не раніше останнього зледеніння, а сама флора є міграційною. Виділено два типи реліктів - періоду валдайского зледеніння та атлантичного періоду голоцену. За допомогою теорії синергетики обґрунтовано нерівномірність у часі видоутворення на різних таксономічних рівнях.
Ключові слова: флора, релікти, Поділля
KOVTUN I. V. Genesis of southern Podolya’s flora // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N4: 524-540.
Florogenetic analysis showed that the studied flora had started forming since last glacial period with being completely migratory. The two types of relicts – the Valday and Atlantic ones – are established.  On the base of synergetic theory the irregularity of specification in time was proved on the different taxonomic levels.
Key words: flora, relict, Podolia  повний текст/full text

 

Аксенов Ю.В., Работягов В.Д. Синтез алоплоїдів в роді Nepeta L. та їх цитологічне вивчення. //Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N4: 541-546.
Вперше створено алоплоїдні гібриди Nepeta L. (алотриплоїд, пентаплоїд, гексаплоїд) від схрещування трьох видів. N. transcaucasica, N. grandiflora and N. cataria. Наводиться схема отримання трьохвидового гібриду.
Ключові слова: Nepeta transcaucasica, Nepeta grandiflora, Nepeta cataria, поліплоїд, міжвидова гібридизація.
AKSYONOV J.V., RABOTYAGOV V.D. Alloploids’ synthesis in genus Nepeta L. and their cytological study //Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N4: 541-546.
Alloploid hybrids of Nepeta L. (allotriploid, pentaploid and hexaploid) are obtained by means of hybridization of three spesies: N. transcaucasica, N. grandiflora and N. cataria. Scheme of hybridization is given as well.
Keywords: N. transcaucasica, N. grandiflora, N. cataria, polyploidy, interspecific hybridization повний текст/full text

 

ДІДУХ Я.П., КУЗЕМКО А.А. Нові синтаксони класу Molinio-Arrhenatheretea з Гірського Криму //Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N4: 547-562.
Описано дві нових для науки асоціації лучної рослинності на основі матеріалів, зібраних у Гірському Криму. Асоціація Trifolio (pratensis)-Brizetum elatioris увійшла до новоописаного союзу Trifolio (pratensis)-Brizion elatioris. Угруповання даної асоціації формуються переважно на місці зведених лісів. Асоціація Helictotricho (compressi)-Bistortetum officinalis увійшла до нового союзу Helictotricho (compressi)-Bistortion officinalis. Формування таких угруповань пов’язано з екологічними умовами карстових воронок на яйлах. Ці синтаксони були віднесені до порядку Arrhenatheretalia. Розглянуто відмінності флористичного складу угруповань порівняно з фітоценозами порядку в рівнинних регіонах. Відмічено необхідність подальших досліджень описаних синтаксонів та порівняння їх із подібними угрупованнями інших гірських масивів Європи, особливо Середземномор’я.
Ключові слова: луки, Arrhenatheretalia, Briza elatior, Alchemilla, післялісова рослинність, рослинність карстових воронок
DIDUKH YA.P., KUZEMKO A.A. New syntaxa of Molinio-Arrhenatheretea class from Mountain Crimea //Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N4: 547-562.
Two associations of the meadow vegetation were described as a new for science on the base of data from Mountain Crimea. The association Trifolio (pratensis)-Brizetum elatioris was included into new alliance Trifolio (pratensis)-Brizion elatioris. Communities of the association are formed at the places of the cut out forests. The association Helictotricho (compressi)-Bistortetum officinalis is belonged to new alliance Helictotricho (compressi)-Bistortion officinalis. Such communities’ formation is connected with karst crater conditions at the yaila’s. These syntaxa were assigned to Arrhenatheretalia order. The differences of the floristic composition in comparison of ordere phytocenoses from the plain regions have been considered. It was noted that phytocenoses of the described syntaxa need a future investigations and comparisons with similar communities from other mountain massive of Europe, Mediterranean especially.
Keywords: meadow, Arrhenatheretalia, Briza elatior, Alchemilla, afterforest vegetation, karst crater vegetation  повний текст_част1/full text_patr1

 

ШЕВЧИК В.Л., СЕНЧИЛО О.О. Адвентивна флора заплави Канівського природного заповідника //Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N4: 563-570.
Приводиться перелік та екоценотична характеристика усіх виявлених адвентів заплави заповідника. Проведено аналіз адвентивної флори за географічним походженням, часом занесення, ступенем натуралізації та поширеності, консорто- та ценоутворюючим значенням, ценологією, особливостями генеративного процесу. Визначено групу найбільш експансивних адвентів.
Ключові слова: адвентивні види, Канівський природний заповідник, проникнення, натуралізація, ценологія
SHEVCHYK V.L., SENCHYLO O.O. Adventive flora of  flood-plain in “Kanivs’ky” Nature Reserve // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N4: 563-570.
A list of all adventitious species found in the reserve’s floodplain is presented with their ecocenotic characteristics. Analysis of geographic origin, immigration time, degree of naturalization and expansion, roles in consortia and coenoses, coenology and features of generative process is carried out for adventitious flora. The group of the most expansive adventive species is detected.
Keywords: adventive species, Kanivs’ky Nature Reserve, immigration, naturalization, coenology повний текст/full text

 

ВАРЧЕНКО Н.П. Аутфітосозологічний аналіз і конспект раритетної екзотичної дендрофлори природно-заповідного фонду Полтавської області // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N4: 571-582.
В статті проаналізовано приналежність раритетної екзотичної дендрофлори штучних об’єктів природно-заповідного фонду Полтавської області до відповідних категорій раритетності Червоного списку МСОП та Європейського Червоного списку. Розроблена фітосозологічна структура раритетної екзотичної дендрофлори. За результатами інтегральної аутфітосозологічної оцінки визначено відповідні індекси і класи. Аутфітосозологічний конспект складено за такими ознаками: бінарна назва, назва родини, біоморфа, екогрупа, історичне, ботаніко-географічне значення, фітоценотип, показник аутфітосозологічного індексу та ін.; також вказані місця заповідання.
Ключові слова: раритетні дендроекзоти, аутфітосозологічні: структура, оцінка, аналіз і конспект, «червоні списки», штучні об’єкти природно-заповідного фонду, Полтавська область
VARCHENKO N.P. Autphytosozological analysis and checklist of rare exotic dendroflora in reserve terriitories of Poltavs’ka oblast’ // Chornomors’k. bot. z. -2009. - vol. 5, N4: 571-582.
Author analyzed  which species of rare exotic dendroflora from man-made objects of reserved territories in Poltavskaya oblast’ are listed in IUCN Red List and the European Red Llist. The phytosozological structure of rare exotic dendroflora is developed. By the results of integrated autphytosozological estimations corresponding indexes and classes are determined. Autphytosozological checklist is made with such points: specific  name, family name, life form, historical, phytogeographical importance, phytocoenotype, autphytosozological index et al., including data of protected areas.
Key words: rare adventive dendroflora, autphytosozological structure, evaluation, analysis and checklist, “Red List”, man-made protected objects, Poltava region повний текст/full text

 

БОЙКО М.Ф. Анотований список мохоподібних  заповідника «Єланецький степ» та прилеглих територій (Миколаївська область, Україна) // Чорноморськ. бот. журн. - 2009. - т.5, № 4: 583-588.
У статті наводиться список мохоподібних заповідника, який нараховує 46 видів, з яких три є представниками відділу Marchantiophyta, а 43 – Bryophyta. Найбільшою кількістю видів представлені родини Pottiaceae – 9 видів, Brachytheciaceae – 6, Bryaceae – 6 та  Hypnaceae – 5. Серед родів домінує Bryum, який представлений тут 6 видами. Роди Orthotrichum та Brachythecium мають по 3 види, 9 родів представлені на дослідженій території двома видами, останні 16 родів одновидові.
Ключові слова: мохоподібні, природний заповідник «Єланецький степ», Україна
BOIKO M.F. The annotated list of Bryophytes of “Yelanetsky step” Nature Reserve and adjacent territory (Mykolaivs’ka oblast’, Ukraine) // Chornomors`k. bot. z. - 2009. - vol.5, № 4: 583-588.
The list of Bryophytes of the reserve is given in the article whith 46 species, including 3 from division Marchantiophyta and 43 – Bryophyta. Pottiaceae family has the greatest number of species – 9, Brachytheciaceae – 6, Bryaceae – 6, Hypnaceae – 5. The Bryum genera dominates with 6 species here. The genera Orthotrichum and Brachythecium have 3 species lach, 9 genera are represented by 2 species, the rest genera have only one species in each.
Key words: Bryophyta, “Elanetsky step” Nature Reserve, Ukraine  повний текст/full text

 

ЗАГОРОДНЮК Н.В. Мохоподібні в ценозах Опукського природного заповідника // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N4: 589-598.
В статті наводиться конспект мохоподібних Опукського природного заповідника, який включає 49 видів, 5 форм, 6 різновидів, а також коротко повідомляється про структурні особливості бріофлори
Ключові слова: конспект бріофлори, Опукський природний заповідник, Рівнинний Крим
ZAGORODNYUK N.V. Bryophytes in coenoses of “Opuksky” Nature Reserve // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, №4: 589-598.
The articles present a checklist of Opuksky Nature Reserve mosses, which includes 49 species, 5 forms, 6 varieties. The structural features of bryoflora is briefly reviewed.
Keywords: list of mosses, Opuksky Nature Reserve, Crimean Plane повний текст/full text

 

ОРДИНЕЦЬ О.В. Нові для України види кортиціоїдних грибів з Національного природного парку „Святі Гори” // Чорноморськ. бот. ж. - 2099. - т. 5, N4: 599-608.
У статті представлені дані про 5 видів кортиціоїдних грибів, що є новими для України: Botryodasidium candicans J. Erikss. у стадії анаморфи Haplotrichum capitatum (Link: Fr.) Willd., Bulbillomyces farinosus (Bres.) Jülich у стадії анаморфи Aegerita candida Pers.: Fr., Erythricium hypnophilum (P. Karst.) J. Erikss. et Hjortstam, Peniophora erikssonii Boidin та Tulasnella deliquescens (Juel) Juel. Наведено опис зразків, малюнки їх мікроструктур, інформацію про субстрат, локалітет, а також дані про субстратні уподобання та поширення зазначених видів у світовому масштабі.
Ключові слова: кортиціоїдні гриби, субстратні уподобання, поширення, Національний природний парк „Святі Гори”, Україна
ORDYNETS O.V. New for Ukraine species of corticioid fungi from “Svyaty Gory” National Nature Park //Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N4: 599-608.
Data about 5 species of corticioid fungi which are reported as new for Ukraine are provided. Among them Botryodasidium candicans J. Erikss. in anamorphous stage Haplotrichum capitatum (Link: Fr.) Willd., Bulbillomyces farinosus (Bres.) Jülich in anamorphous stage Aegerita candida Pers: Fr., Erythricium hypnophilum (P. Karst.) J. Erikss. et Hjortstam, Peniophora erikssonii Boidin and Tulasnella deliquescens (Juel) Juel. Description of specimens, drawings of their microstructures, information about substrats and locality, as well as data about substrate preferences and distribution of these species in the world is presented.
Key words: corticioid fungi, substrate preferences, distribution, National nature park “Svyaty Gory”, Ukraine повний текст/full text

 

ГАВРИЛЕНКО Л.М., ХОДОСОВЦЕВ А.Е., НАУМОВИЧ Г.О. Marchandiobasidium aurantiacum (Lasch) Diederich & Schultheis – новий для України вид ліхенофільного гриба // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N 4: 609-611.
Наводяться локалітети, екологічні особливості та загальне поширення нового для України ліхенофільного гриба Marchandiobasidium aurantiacum (Lasch) Diederich & Schultheis, який паразитує на сланях епіфітних лишайників з родів Physcia та Xanthoria.  
Ключові слова: Marchandiobasidium aurantiacum, Херсонська область, Україна
GAVRYLENKO L.M., KHODOSOVTSEV A.YE., NAUMOVICH G.O. Marchandiobasidium aurantiacum (Lasch) Diederich & Schultheis – new for Ukraine lichenicolous fungus // Chornomors'k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N 4: 609-611.
The locations, ecology and general distribution of the new for Ukraine lichenicolous fungus Marchandiobasidium aurantiacum (Lasch) Diederich & Schultheis are given in the article. The species is determined to be a parasite of the corticolous lichenes Physcia and Xanthoria.
Key words: Marchandiobasidium aurantiacum, Kherson region, southern Ukraine повний текст/full text

 

МОЙСІЄНКО І.І., КОЛОМІЙЧУК В.П., БОЙКО М.Ф., ХОДОСОВЦЕВ О.Є., ВОНДРАК Я., НАУМОВИЧ Г.О., ХОДОСОВЦЕВА Ю.А. Перше повідомлення про зростання Colchicum ancyrense B.L. Burtt на Херсонщині (Україна) // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N 4: 612-616.
В статті вперше для Херсонської області вказується рідкісний вид флори включений до Червоної книги України Colchicum ancyrense B.L. Burtt.
Ключові слова: Colchicum ancyrense, степові схили, річка Інгулець, коса Арабатська Cтрілка, Бирючій острів, флористичні знахідки, Херсонська область
MOYSIYENKO I.I., KOLOMIYCHUK V.P., BIOKO M.F., KHODOSOVTSEV O.E., VONDRÁK J., NAUMOVYCH G.O., KHODOSOVTSEVA YU.A. The first report of the Colchicum ancyrense B.L. Burtt for Khersons’ka oblast’ (Ukraine) // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol.5, N 4: 612-616.
Data about Colchicum ancyrense B.L. Burtt. (Red Data Book of Ukraine) as a new species for the Kherson region are provided.
Key words Colchicum ancyrense, steppe slopes, Ingulets River, Arabatskaya Strelka Spit, Biryuchiy island, floristic findings, Kherson region повний текст/full text

 

СОЛОНЕНКО А.М. ЯРОВИЙ С.О., 2009: Анотований список водоростей солончаків Степанівської коси. Чорноморськ. бот. ж., т. 5, N 4: 617-628.
Наводяться данні про видовий склад водоростей солончаків Степанівської коси та кількість їх знахідок у різних фізико-географічних зонах України.
Ключові слова: водорості, Степанівська коса, солончаки, незасолені ґрунти, фітоценози, фізико-географічні зони України
SOLONENKO A.M., IAROVYI S.O., 2009: An annotated list of algae for salt marshes in Stepanivska kosa. Chornomors’k. bot. z., vol.5, N 4: 617-628.

Data about species of Algae in Stepanivska kosa salt marshes are given with number of their findings in different geographical zones of Ukraine.
Key words: algae, Stepanivska spit, alkaline soil (salt-marshes), not salted soils, phytocoenoses, geographical zones of Ukraine  повний текст/full text

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Чорноморський ботанічний журнал - 2009 - том 5, №4
(Книга)
Дата изменения:
11 грудня 2013р., 8:45 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 9171

Опитування Чи брали Ви участь в дистанційному навчанні?
Мені це нецікаво 51
Ні, але хочу спробувати 155
Так, в ролі тьютора (студента) 180
Всього голосів: 386
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...