Диригування та читання партитур (магістри)
Зимовець Ю.М.
Надіслав: Сергєєва Катерина (17 листопада 2012р.)
Анотація

 

Мета курсу: Головною метою курсу “Диригування та читання партитур” є підготовка кваліфікаційних педагогів-диригентів, володіючих навичками техніки диригування та музично-теоретичними знаннями, необхідними для керування хоровими колективами, різними за складом учасників.

Завдання курсу:

-         методичні:

-         оволодіти методикою формування виконавсько-технічними навичками, необхідних для професійної диригентської роботи;

-         оволодіти методикою виконавсько-диригентського аналізу хорової партитури;

-         оволодіти методикою самостійної роботи над хоровими партитурами;

-         оволодіти методикою розкриття ідейно-художнього змісту та виявлення стилістичних особливостей музичних творів за допомогою диригентських жестів;

-         пізнавальні:

-         засвоїти теоретичні основи диригентської техніки;

-         ознайомились із широким колом музичних творів, різноманітних за ідейно-художнім змістом та музично-стилістичними особливостями;

-         вирішування творчих завдань, пов’язаних із вмінням знаходити виражальні засоби та прийоми диригування задля втілення художнього задуму автора;

-         засвоїти поняття про диригентський апарат, його складові частини та їх функції;

-         практичні:

-         практично оволодіти загальними принципами диригентських схем;

-         практично оволодіти структурою руху сильних та слабких долей у диригентських схемах;

-         оволодіти типами диригентських рухів: плечовим, ліктьовим, кистьовим;

-         засвоїти три моменти початку диригентського виконання, поняття про ауфтакт;

-         оволодіти прийомами закінчення диригування твору;

-         засвоїти розподіл функцій правої та лівої рук у процесі диригування;

-         оволодіти плануванням виразності диригентського жесту з поділенням музичного твору на частини;

-         практично засвоїти амплітуду жестів рук диригента під час виконання твору у повільному, помірному і швидкому темпах;

-         практично засвоїти прийоми показу змінних динамічних відтінків (крещендо, дімінуендо, морендо);

-         вміти диригувати твори, що написано у складних розмірах: 6/4, 9/4

Опис навчальної дисципліни
 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –  3,5/ 3,5

Галузь знань

0202 Мистецтво

(шифр і назва)

За вибором

 

Напрям підготовки

(шифр і назва)

Модулів – 2/2

Спеціальність (професійне

спрямування): 7.02020401 Музичне мистецтво 8.02020401 Музичне мистецтво___

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2/2

5-й

5-й

Загальна кількість годин - 126 / 126

9-й

9-10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –  2

самостійної роботи студента – 2,2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

магістр

 год.

 год.

Практичні, семінарські

32 год.

16 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

94 год.

110 год.

Вид контролю: екзамен, диф.залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання -  32/94

для заочної форми навчання – 10 / 110

 

Структура навчальної дисципліни (денна форма навчання)
 

 

Структура навчальної дисципліни (денна форма навчання)

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5 рік навчання

Змістовий модуль 1. Початковий етап підготовки екзаменаційної програми.

Тема 1. Вибір хорових творів до Державного іспиту.

3

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Технічне засвоєння диригування хоровими партитурами

60

 

14

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

63

 

16

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Етапи підготовки програми з хором

Тема 1. Удосконалення якості диригентського жесту задля максимальної чіткості взаєморозуміння з хором

63

 

16

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 2

63

 

16

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

Усього годин

126

 

32

 

 

94

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Змістові модулі учбового курсу (денна форма навчання)

 

V курс ІX семестр

І. Змістовий модуль

Тема: Початковий етап підготовки екзаменаційної програми.

Практичні модулі:

1.     Вибір хорових творів до Державного іспиту.

2.     Технічне засвоєння диригування хоровими партитурами.

Модулі самостійної роботи:

1.     Вивчити напам’ять два хорових твори.

2.     Опанувати технічні складності в диригуванні цими творами.

Підсумкова тека.

1.     Гра хорової партитури хору a cappella і спів хорових партій напам’ять.

2.     Подати аналіз твору a cappella письмово.

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Етапи підготовки програми з хором.

Практичні модулі:

1.     Удосконалення якості диригентського жесту задля максимальної чіткості взаєморозуміння з хором.

Модулі самостійної роботи:

1.     Робота над технікою виконання екзаменаційної програми.

Підсумкова тека.

1.     Про диригувати два різноманітних твори у певних розмірах, згідно програми з курсу техніки диригування. Один хор a cappella, другий –з супроводом (хор, частина з опер, кантат, ораторій).

2.     Подати аналіз хору a cappella письмово.

3.     Виконати напам’ять під власний акомпанемент шкільну пісню.

Форма контролю – екзамен.

1.     Продиригувати два різноманітні твори: a cappella і з супроводом.

2.     Проспівати хорові партії твору a cappella напам’ять по горизонталі, вертикалі та з послідовним переходом з однієї партії на іншу.

3. Надати письмово аналіз до хорового твору без супроводу.


Структура навчальної дисципліни (заочна форма навчання)

 

Структура навчальної дисципліни (заочна форма навчання)

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5 рік навчання

Змістовий модуль 1. Початковий етап підготовки екзаменаційної програми.

Тема 1. Вибір хорових творів до Державного іспиту.

 

 

 

 

 

 

10

 

2

 

 

8

Тема 2. Технічне засвоєння диригування хоровими партитурами

 

 

 

 

 

 

80

 

8

 

 

72

Разом за змістовим модулем 1

 

 

 

 

 

 

90

 

10

 

 

80

Змістовий модуль 2. Етапи підготовки програми з хором.

Тема 1. Удосконалення якості дири-генттського жесту задля максимальної чіткості взаєморозуміння з хором.

 

 

 

 

 

 

36

 

6

 

 

30

Разом за змістовим модулем 2

 

 

 

 

 

 

36

 

6

 

 

30

Усього годин

 

 

 

 

 

 

126

 

16

 

 

110

                       

 

 

Змістові модулі учбового курсу (заочна форма навчання)
 

 

V курс ІX семестр

Тема: Початковий етап підготовки екзаменаційної програми.

Практичні завдання:

1.     Вибір хорових творів до Державного іспиту.

2.     Технічне засвоєння диригування хоровими партитурами.

Самостійна робота:

1.     Вивчити напам’ять два хорових твори.

2.     Опанувати технічні складності в диригуванні цими творами.

Підсумкова тека.

1.     Гра хорової партитури хору a cappella і спів хорових партій напам’ять.

2.     Подати аналіз твору a cappella письмово.

Х семестр

Тема: Етапи підготовки програми з хором.

Практичні завдання:

1.     Удосконалення якості диригентського жесту задля максимальної чіткості взаєморозуміння з хором.

Модулі самостійної роботи:

1.     Робота над технікою виконання екзаменаційної програми.

Підсумкова тека.

1.     Про диригувати два різноманітних твори у певних розмірах, згідно програми.

2.     Виконати напам’ять під власний акомпанемент шкільну пісню.

Форма контролю – екзамен.

1.     Продиригувати два різноманітні твори: a cappella і з супроводом.

3. Надати письмово аналіз до хорового твору без супроводу.

 

 

Методи навчання
 

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього учителя музики та керівника художнього колективу з урахуванням індивідуальних особливостей кожного студента. Методи техніки диригування різноманітні. Вони об’єднують в собі пізнавальні процеси з практичним умінням та навичками.

Методи роботи в хоровій практиці включають: метод показу й наслідування, метод емоційності, інтерпретації. Широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, художньо-психологічна підтримка, регуляція вольових зусиль, активізація диригентської техніки, перегляд художніх фільмів про диригентів.

 

Методи контролю
 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

         Використовуються такі методи контролю, які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фаху здійснюється контроль над оволодінням техніки диригування, знанням хорових партій, виступу на контрольних уроках, заліках чи екзаменах.

На екзамен і залік виноситься тільки те, що було предметом вивчення  на практичних заняттях, при самостійному вивченні.

Критерії оцінювання навчальних досягнень

 

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях

За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

 

5

Студент без помилок, «по хоровому», грає на фортепіано хоровий твір a cappela. Виразно, в характері твору, співає усі хорові партії даної партитури. Чисто інтонує та може переходити з партії на партію з будь-якого місця. Студент чисто співає окремі акорди по вертикалі та аналізує їх з точки зору гармонічного строю. Студент досить професійно, без допомоги викладача, відповідає на питання, які входять до плану анотації хорового твору. Студент свідомо підходить до диригування даного твору, має свою думку до трактовки всього твору, має свою думку до трактовки всього твору чи його частини, добре володіє технікою диригування.

В

Високий рівень

4,5


Студент з незначними огріхами грає на фортепіано хорову партитуру a cappela. Досить виразно співає хорові партії даного твору. Студент може самостійно розібрати складний уривок даного твору та чисто інтонувати задану хорову партію. Студент досить повно підходить до аналізу хорового твору, особливо з точки зору хорового строю та ансамблю, але з деякою консультацією викладача. Техніка диригування даного твору повинна бути точною відповідно штриха та схеми даного розміру твору.

С

Достатній рівень

 

4

Студент грає хорову партитуру з деякими неточностями. Не дуже виразно співає хорові партії, але щодо інтонування співає чисто. Відповіді на запитання щодо аналізу твору досить чіткі, повні, але з деякою допомогою викладача. Може показати, що вміє самостійно опрацювати матеріал.

D

Середній рівень

 

3,5

Студент нерівно грає хорову партитуру, з помилками, не виконує штрихів. Співає хорові партії не досить точно, не виразно. Студент не досить свідомо підходить до диригування даного твору, не дуже добре володіє технікою диригування. Може аналізувати твір, який диригує, при допомозі викладача

Е

Початковий рівень

 

3

Студент опрацював твір фрагментально, не може повністю зіграти партитуру, не може виконати ту чи іншу хорову партитуру спочатку і до кінця. Щодо характеру твору хорової партитури співаються не виразно, не емоційно, на одному нюансі, без поняття про музичну фразу. Аналіз твору студент робить тільки за допомоги викладача.

Х

Низький

 

2

Студент дуже погано виконує домашнє завдання. Не може зіграти хорову партитуру, не може виконати, заспівати ту чи іншу хорову партію. Студент не може самостійно аналізувати хоровий твір.

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів

(самостійна робота)

А5

(відмінно)

Студент постійно виконує домашні завдання, працює над хоровою партитурою, працює над виконавським аналізом партитури із супроводом та без супроводу, вдосконалює отримані технічні навички, відпрацьовує диригентські схеми та добре вивчає гру партитури на фортепіано.

В 4,5

(добре)

Студент досить регулярно готує домашнє завдання, без суттєвих помилок, може проаналізувати свої помилки, неточності та виправити їх самостійно, виразно вивчає гру партитури на фортепіано та виразно співає хорові партії вивчаємої партитури.

С 4

(добре)

Студент допускає незначні помилки у виконанні домашнього завдання, але практично оволодів загальними принципами диригування, не досить виразно виконує партитуру на фортепіано, трапляються недоліки в написанні аналізу хорової партитури.

DE 3,5;

3 (задовільно)

Студент не систематично самостійно працює над хоровою партитурою, над виявленням виразних засобів музичного твору, не завжди може самостійно зробити аналіз хорової партитури і не зовсім «по хоровому» виконує партитуру на фортепіано, але непогано співає хорові партії..

Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Студент не відпрацьовує диригентські прийоми (ауфтакт, розподіл правої та лівої руки), погано грає хорову партитуру, не виучує дома хорові партії твору, який він вивчає на даний момент, погано володіє загальними принципами диригентських схем.

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів (екзамен, диференційний залік)

А5

(відмінно)

Студент володіє навичками техніки диригування та музично-теоретичними знаннями, необхідними для керування хоровими колективами, різними за складом учасників, володіє методикою виконавсько-диригентського аналізу хорової партитури. Володіє методикою самостійної роботи над хоровою партитурою, має творчий підхід у виконанні хорових творів. Студент добре виконує партитури хорових творів різних за стильовими особливостями, за фактурою викладення і за прийомами викладення в передбаченому темпі та характері хорового твору, демонструє всебічний аналіз хорових партитур, що вивчаються (музично-теоретичний, вокально-хоровий, виконавський).

В 4,5

(добре)

Студент має добрі виконавсько-технічні навички, виконує добре самостійну роботу, без суттєвих помилок, може проаналізувати свої недоліки, неточності та виправити їх самостійно. Студент досить впевнено, виразно грає партитуру на фортепіано, виразно співає хорові партії і робить досить повний аналіз хорової партитури.

С 4

(добре)

Студент практично оволодів загальними принципами диригентських схем, засвоїв розподіл функцій правої руки та лівої руки у процесі диригування, але допускає незначні помилки у виконавській роботі, які потребують допомоги викладача, трапляються недоліки у вирішенні творчих завдань. Студент недостатньо виразно виконує партитуру на фортепіано, також не дуже виразно співає хорові партії, трапляються недоліки в аналізі хорової партитури.

DE 3,5;

3 (задовільно)

Студент не завжди самостійно може працювати над хоровою партитурою, над виявленням стилістичних особливостей музичного твору (партитури) за допомогою диригентських жестів, спостерігаються помилки в інтерпретації та побудові виконавського плану, але є певні позитивні зміни у музичній діяльності студента. Студент не завжди може самостійно зробити аналіз хорової партитури, не зовсім “по хоровому” виконує партитуру на фортепіано, але є певний ріст у виконанні хорових партій (співати партитури).

Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Студент частково володіє загальними принципами диригентських схем. Не володіє прийомами ауфтакту, прийомами розподілу функцій правої та лівої рук у процесі диригування. Студент виконує тільки окремі фрагменти хорового твору, що виконується на фортепіано. Студент не може виконати (заспівати) всі хорові партії твору, який він повинен показати за програмою курсу.

F1 (незадовільно

Студент не володіє виконавсько-технічними навичками, необхідними для диригентської роботи, не володіє методикою виконавсько-диригентського аналізу хорової партитури. Студент не володіє методикою самостійної роботи над хоровою партитурою. Студент не має навичок аналізу та виконання партитур хорових творів різних за стильовими особливостями, не володіє методикою аналізу хорової партитури, що виконується, не володіє методикою виконання хорових партитур на фортепіано.

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів (залік)

 

зараховано

Студент практично володіє загальними принципами диригентських схем, засвоює розподіл функцій правої та лівої руки у процесі диригування, але допускає незначні помилки у виконавській роботі, які потребують допомоги викладача. Студент недостатньо виразно виконує партитуру на фортепіано.

не зараховано

 

Студент частково володіє загальними принципами диригентських схем. Не володіє прийомами ауфтакту, прийомами розподілу функцій правої та лівої рук у процесі диригування. Студент не володіє виконавсько-технічними навичками, методикою самостійної роботи над партитурою, не може виконати всі хорові партії твору, який він повинен показати за програмою курсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рекомендована література
 

Перелік літератури з диригування :

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969.

2.     Безбородова Л. Дирижирование. – М., 1990.

3.     Демчинин М. Методика музичного аналізу вокально-хорових творів. – К., 1996.

4.     Егоров А. Теория и практика работы с хором. – М.: Музыка, 1957.

5.     Ермиаш О. Практические советы по дирижированию. – М.: Музыка, 1964.

6.     Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – М.: Музыка, 1967.

7.     Колеса М. Основи техніки диригування.- К.: Музична Україна, 1973.

8.     Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М: Музыка, 1972.

9.     Мусин И. Техника дирижирования.- Л.: Музыка, 1967.

10.Маталаев Л. Основы дирижерской техники. – М., 1986.

11.Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. – Л., 1984.

12.Пігров К. Керування хором. – К.: Мистецтво, 1965.

13.Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.: Музыка, 1948.

14.Розумний І. Посібник з диригування. – К.: Музична Україна, 1967.

 

Перелік літератури з читання хорових партитур:

1.     Бібліотека хормейстера. Вип.. 51.-М.: Музика, 1986.

2.     Бібліотека хормейстера. Вип.. 52.-М.: Музика, 1986.

3.     Верикінський М. Вибрані твори. т. IV. Хори та пісні. – К.: Музична Україна, 1981.

4.     Верьовка Г. Вибрані хорові твори. – К.: Музична Україна, 1986.

5.     Жуковський Г. Хорові твори. – К.: Музична Україна, 1985.

6.     Колеса М. Вибрані хорові твори. - К.: Музична Україна, 1983.

7.     Лисенко М. Хорові твори та вокальні ансамблі на вірші Т.Шевченка. - К.: Музична Україна, 1983.

8.     Майборода Г. “З живих джерел”. Хорові обробки українських народних пісень. - К.: Музична Україна, 1983.

9.     Хорові сцени з опер українських композиторів кінця ХІХ – початку ХХ століття / Упор. І.Шилова. – К.: Музична Україна, 1991.

10.                       Хорові твори на вірші Тараса Шевченка / Упор. А.Любченко. – К.: Музична Україна, 1989.

11.                       Хрестоматія з читання хорових партитур / Упор. М.Шелков. – Л.: Учпедгіз, 1963.

12.                       Хрестоматія з читання хорових партитур / Упор. В.Полтавцев, С.Свєтозаров. – К.: Музична Україна, 1987.

13.                       Хрестоматія з читання хорових партитур з супроводом. Вип.. 2./ Упор. Л.Андреєва, В.Попов. – М.: Музика, 1972.

14.                       Школа хорового співу. Вип. 2/ Упор. В.Соколов, В.Попов, Л.Абелян. – М.: Музика, 1978.

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Диригування та читання партитур (магістри)
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
17 листопада 2012р., 6:25 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 8414

Опитування Чи брали Ви участь в дистанційному навчанні?
Мені це нецікаво 51
Ні, але хочу спробувати 155
Так, в ролі тьютора (студента) 180
Всього голосів: 386
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...