Чорноморський ботанічний журнал - 2009 - том 5, №2
-
Надіслав: Загороднюк Наталья (22 жовтня 2011р.)
Анотація

Зміст номера, повні оригінал-макети окремих статей

Анотації англійською та країнською мовами, текст статей, оформлений у вигляді окремих файлів формату *pdf.

Чорноморський ботанічний журнал - Chornomorski Botanical Journal - 2009 - том 5, №2

МЕЛЬНИК Р.П. Конспект адвентивної фракції урбанофлори Миколаєва // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, №2. - С. 147-162.
Конспект адвентивної фракції урбанофлори Миколаєва включає 244 види 171 роди 56 родин 2 класи 1 відділ.
Ключові слова: урбанофлора, Миколаєв, адвентивна фракція, анотований список
MELNIK R.P. An Annotated list of the alien plants of urban flora of  Mykolayiv // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, №2. P. 147-162.
The list of alien plants of urban flora of Mykolayiv includes 244 species from 171 genera, 56 families, 2 classes, 1 divisio.
Keywords: urban flora, Mykolayiv, alien plants, an annotated list Текст статті/Article

 

УСТИМЕНКО П.М., ДУБИНА Д.В. Лучна рослинність долини Тиси та її приток: сучасний стан та антропогенна трансформація // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N2. - С. 163-174.
Даються фізико-географічні умови долини Тиси, наводиться загальна характеристика природної рослинності, яка представлена лісовою, чагарниковою, лучною, болотною та водною рослинністю. Детально характеризується сучасний стан лучної рослинності регіону, вся різноманітність яких об'єднується у чотири класи формацій: справжні, болотисті, торф'янисті та засолені луки. Висвітлюється антропогенна трансформація лучної рослинності внаслідок дії сучасних форм антропогенних навантажень, наводяться схеми демутації девастованих екосистем. Відзначається, що для сучасного стану синантропізації флори екосистем долини Тиси характерна тенденція до переважання апофітизації лучних і адвентизації орних екотопів.
Ключові слова: долина р. Тиса, рослинність, асоціація, луки, антропогенна трансформація, синантропізація флори
USTYMENKO P.M., DUBYNA D.V. Meadow vegetation of the Tysa valley and its tributaries: current state and anthropogenous transformation // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N2. - P. 163-174.
Geographical conditions of the Tysa valley  together with general characteristics of the natural vegetation (represented by forest, shrub, meadow, mire and aquatic vegetation) are given. Current state of meadow vegetation of the region is characterized in detail with  mentioning four classes of formations: genuine, swampy, peaty and salt meadows. Anthropogenous transformation of meadow vegetation is considered as a result of presenthuman impact. Demutation schemes of the devastated ecosystems are described. Current tendency of the Tysa valley’s flora synanthropization  is prevailing of apophytization of meadows and adventization of plaughed ecotopes.
Key words: the Tysa valley, vegetation, association, meadows, anthropogenous transformation, synanthropization of the flora Текст статті/Article


ВІРЧЕНКО В.М. Мохоподібні м. Переяслава-Хмельницького та його околиць // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N2. - С. 175-181.
У м. Переяславі-Хмельницькому та на його околицях (Київська обл., Україна) було встановлено 66 видів мохоподібних. Причому три види з цього числа (Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr., Bryum violaceum Crundw. et Nyh., Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid.) раніше не наводили для Лівобережного Лісостепу, а інші три (Dicranum tauricum Sapjegin, Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov et Huttunem. і Orthotrichum striatum Hedw.) виявилися рідкісними у регіоні. В цілому, бріофлору міста формують лісові види та відносно невелика кількість рудеральних мохів.
Ключові слова: мохоподібні, урбанобріофлора, м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл., Україна
VIRCHENKO V.M. Bryophytes of Pereyaslav-Khmelnytskiy town and its outskirts // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N2. - P. 175-181.
In Pereyaslav-Khmelnytskiy and its outskirts (Kyiv region, Ukraine), 66 species of bryophytes were found. Among them, three species (Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr., Bryum violaceum Crundw. et Nyh. and Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid.) have not been previously reported for the Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine, whilst another three (Dicranum tauricum Sapjegin, Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov et Huttunem and Orthotrichum striatum Hedw.) are appeared to be rare  for this territory.  In general, the town’s bryophyte flora consists of forest species and relatively less of weedy taxa.
Key words: bryophytes, the bryoflora of urban area, Pereyaslav-Khmelnytskiy town, Kyiv region, UkraineТекст статті/Article


ДЕРЕВ’ЯНКО Н.В., ДЕРЕВ’ЯНКО В.Н., ГРАБОВЕЦЬКА О.А. Результати інтродукції деревних рослинн в ДП ДГ «Новокаховське» НБС-ННЦ // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N2. - С. 182-188.
Наведені результати  інтродукції та перезимівлі в зиму 2005-2006рр. 35 видів деревних рослин в Державному підприємстві „Науково-дослідне господарство „Новокаховське” Нікітського ботанічного саду – Національного наукового центру.
Ключові слова: інтродукція, пошкодження, температура
DEREVYANKO N.V., DEREVYANKO V.N., GRABOVETSKA O.A. Results of introduction of wood plants in the SE EF Novokakhovs’ke (Nikitsky Botanical Garden–National Scientific Center ) // Chornomors’k. bot. z. -2009. - vol. 5, N2. - P. 182-188.
The outcomes of introduction and overwintering in winter 2005-2006 are adduced of 35 species wood plants in State Enterprise Experimental Farm Novokakhovskoe of Nikita Botanical Garden National Scientific Center
Key words: introduction, damage, temperatureТекст статті/Article

 

АБДУЛОЄВА О.С., КАРПЕНКО Н.І. Трапляння чужинних інвазійних рослин в синтаксонах рослинності України // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. -  т. 5, N2. - C. 189-198.
Встановлена присутність 40 чужинних інвазійних видів рослин у фітоценозах 21 класу рослинності України, а також синтаксономічна приуроченість інвазійних видів до окремих союзів рослинності. Наведені види-трансформери природних і напівприродних рослинних угруповань. Визначені місце і призначення різних за сприйнятливістю класів рослинності у загальному інвазійному процесі.
Ключові слова: фітоінвазії, чужинні інвазійні рослини, синтаксони рослинності України, рослинні угруповання
ABDULOYEVA O.S., KARPENKO N.I. Occurrence of alien invasive plant species in vegetation syntaxa of Ukraine // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N2. - P. 189-198.
A presence of 40 alien invasive plant species within plant communities of 21 class of vegetation of Ukraine was  found together with  syntaxonomical preferences of invasive species. Species–  transformers of natural and seminatural plant communities are listed. A place and role of differentvegetation classes with different sensitivity to invasions are defined in the whole invasive process.
Key words: phytoinvasions, alien invasive plants, syntaxa of vegetation of Ukraine, plant communitiesТекст статті/Article

 

ЖИГАЛОВА С.Л. Паліноморфологічні особливості пилкових зерен видів роду Juglans L. // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N2. - C. 199-206.
Результати детального аналізу особливостей пилкових зерен 16 видів роду Juglans  показали їх важливість для таксономії роду, особливо на секційному рівні. Вперше проведене порівняння морфологічних особливостей пилкових зерен кожного виду з різних умов зростання (як інтродукованих в Україну, так і з природних місцезростань).
Ключові слова: паліноморфологія, Juglans, діагностичні ознаки
ZHYGALOVA S.L. The pollen grains characteristics of Juglans L. species // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N2. - P. 199-206.
The results of the detail analysis of pollen grain features of 16 Juglans species confirmed the importance of these features for taxonomy, mainly at the section level. Morphological features of pollen grains of each species derived from different habitats (both cultivated in Ukraine and ones from natural habitats) are  compared for the first time.
Keywords: pollen morphology, Juglans, diagnostic characters Текст статті/Article

 

ХОДОСОВЦЕВА Ю.А. Ліхеноіндикаційне картування урбанізованих ландшафтів Ялтинського амфітеатру (Крим) // Чорноморськ. бот. ж. -2009. - Т.5, № 2.  C. 207-218.
За результатами розрахунків модифікованого І.Ч.П., який коливався від 0 до 87, для 301 точки було складено карту ізотоксичних ліхеноіндикаційних зон урбанізованих екосистем Ялтинського амфітеатру. Були виділено шість ізотоксичних ліхеноіндикаційних зон: забруднена зона (значення І.Ч.П. від 0 до 5), помірно-забруднена зона (значення І.Ч.П. від 6 до 10), слабо-забруднена зона (значення І.Ч.П. від 11 до 20), помірно-чиста зона (значення І.Ч.П. від 21 до 30), чиста (фонова) зона (значення І.Ч.П. від 31 до 40), зона високої чистоти (значення І.Ч.П. від 41 і вище). В урбанізованих екосистемах Ялтинського амфітеатру було знайдено 134 види лишайників. В забрудненій зоні було виявлено 14 видів лишайників. На деревах зустрічається від 0 до 5 видів. На формування забрудненої зони міста Ялти у першу чергу впливають викиди автомобільного транспорту на перенавантажених вулицях Садовій, Карла Маркса, Маршака, Московській, Київській, Рузвельта, Свердлова. Помірно-забруднена зона розташована навколо забрудненої зони і має тенденцію до поширення вглиб міста двома рукавами вздовж долини річок Дерекойка та Водоспадна (Учансу). В помірно-забрудненій зоні зустрічається 27 епіфітних лишайників. Слабо-забруднена зона включає принаймні три відокремлених локалітети. Найбільший локалітет покриває головним чином селітебні території міста Ялти і двома променями заходить вглиб урбанізованої екосистеми до об’їздної ялтинської дороги. Помірно-чиста зона займає найбільшу площу серед виділених ізотоксичних ліхеноїндикаційних зон. У місті Ялта вона включає території які прилягають до гори Дарсан та майже усі паркові зоні. Для помірно-чистої зони характерне зростання на корі листяних та хвойних порід дерев 56 видів лишайників. Чиста (фонова) зона розташована великими осередками на півночі (вище Виноградного), північному заході (Поляна казок) та сході (в районі Отрадного) урбанізованих екосистем Ялтинського амфітеатру. У чистій зоні було відмічено 63 види лишайників. Зона високої чистоти розташована чотирма окремими локалітетами в Лівадійському парку, парку санаторію «Росія», на горі Дарсан та в районі Нікітського ботанічного саду. В зоні високої чистоти знайдено 107 видів епіфітних лишайників. Приземний шар атмосферного повітря урбанізованих екосистем Ялтинського амфітеатру охарактеризовано як помірно-чистий, а повітря міста Ялти як слабко забрудненене автомобільними викидами місто України.
Ключові слова: лишайники, повітря, забруднення, ліхеноіндикаційні зони, Ялта, Україна
KHODOSOVTSEVA Yu.A. The lichen indicate mapping in urbanized localities in Yalta amphitheatre (the Crimea) // Chornomors'k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N2. - P. 207-218.
Calculating the modified index of air pollution (I.A.P.) (Kondratyuk, 1996,) for 301 points in the Yalta amphitheatre, a range of meaningsfrom 0 to 87 was obtained. The data was used as the basis for map zoning. Six isotoxical lichen zones were  distincted: polluted zone (I.A.P. from 0 to 5), moderately polluted zone (I.A.P. from 6 to 10), slightly polluted zone (I.A.P. from 11 to 20), moderately clean zone (I.A.P. from 21 to 30), background clean zone (I.A.P. from 31 to 40), zoneof high cleanness (I.A.P. from 41 and higher). 134 corticolous lichens have been found in the urbane localities of the Yalta  amphitheatre. The polluted zone in the Yalta town is formed by areas with heavy traffic along the streets Sadovaya, Karla Marksa, Marshaka, Moscowskaya, Kievskaya, Ruzvel'ta and Sverdlova with 14 species of lichens found here (0 – 5 species per each tree). The moderately polluted zone is adjacent to the pollution zone extending into a town by two sleeves along valleys of the rivers Derekoyka and Vodopadnaya (Uchansu). 27 corticolous lichens were found in this zone. The slightly polluted zone includes three separated localities which covering mostly the urbanized territories of Yalta. The moderately clean zone covers large areas including foot of the hill Darsan and most of  parklands. 56 species of corticolous lichens occur in this zone. The background clean zone is mainly located in the north (up from Vinogradne), north-west (Polyana Kazok) and the east (around Otradne) of urbanized ecosystems in the Yalta amphitheatre. 63 lichen species have been found here. The zone of high cleanness is small and comprizes four separated localities in Livadiya, park at the sanatorium “Russia”, on the hill Darsan and in the Nikita region . 107 species of corticolous lichens have been found in this zone. In general, the air quality in urbanized landscape of whole Yalta amphitheatre can be considered moderately clean, but in the town of Yalta, slightly polluted zone  prevails.
Keywords: lichens, air, pollution, lichen indication, zones, Yalta, Ukraine Текст статті/Article

 

МАРЦЕНЮК І.М. Віталітетна характеристика ценопопуляцій видів роду Allium L. на території Миколаївської області // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - Т.5, № 2. - C. 219-223.
Представлено результати популяційних досліджень семи видів роду Allium L. у екотопах Миколаївської області. Проведено оцінку рівня життєвості особин та якості ценопопуляцій цибуль, встановлено їх віталітетний тип. Виявлено, що негативні зміни у віталітетній структурі популяцій значною мірою обумовлені посиленням антропогенного впливу.
Ключові слова: Миколаївська область, природно-заповідні території, види роду Allium L, середня маса рослини, середня висота рослини, загальна кількість квіток, віталітетна структура, життєвий тип популяції
MARTSENYUK. I.М. Vitality characteristics of Аllium species coenopopulations іn the Мykolayiv Region // Chornomors'k. bot. z. - 2009. -  vol. 5, N2. - P. 219-223.
Populations of seven species of Allium L. were studied in the Mykolayiv Region with evaluating. vitality of individuals and quality and vitality type of coenopopulations. It is revealed, that negative changes in vitality structure of population are caused by strengthening of human activity impact.
Key words: Mykolaiv region, nature-reserve territories, Allium L. species, average plant weight , average plant height, total number of flowers, vitality structure, vital type of populationТекст статті/Article

 

СОЛОНЕНКО А.М., ЯРОВИЙ С.О. Водорості приморських солончаків півострова Чонгар (Сиваш) // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N2. - C. 224-230.
Наведені данні про видовий склад водоростей півострова Чонгар та їх  зустрічаємість в різних фізико-географічних зонах України.
Ключові слова: водорості, півостров Чонгар, солончаки, не засолені грунти, фітоценоз, Україна
SOLONENKO A.M., YAROVOI S.O. Algae of salt-marshes in Chongar Peninsula (Sivash) // Chornomors'k. bot. z. - 2009. -  vol. 5, N2. - P. 224-230.
Species of algae found in Chongar Peninsula are listed together with data on their distribution in different geographical zones and biotopes of Ukraine.
Key words: algae, Chongar Peninsula, alkaline soil (salt-marshes), not salted soils, phytocenoses, geographical zones of Ukraine Текст статті/Article


ЗАГОРОДНЮК Н.В. Мохоподібні грязьових вулканів Керченського півострова (АР Крим) // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. -  т. 5, №2. - C. 231-240.
У статті повідомляється, що на територіях кількох грязьових вулканів Керченського півострова знайдено 21 вид мохоподібних, які належать до 16 родів, 6 родин, 2 відділів вищих несудинних рослин – Мarchantiophyta та Bryophyta. Проаналізовані субстратні уподобання цих мохоподібних в рамках досліджених ландшафтних виділів, їх приуроченість до флористичних класів вищої рослинності. Наведені результати структурного аналізу бріофлори грязьових вулканів. У статті вміщено анотований перелік знайдених видів з вказівками пунктів збору.
Ключові слова: мохоподібні, грязьові вулкани, Керченський Півострів, Степовий Крим
ZAGORODNYUK N.V. Moss of mud volcanoes in Kerch Peninsula (the Crimea) // Chornomors’k. bot. z. - 2009. -  vol. 5, №2. - P. 231-240.
The article reported that in several mud volcanoes of the Kerch Peninsula found 21 species of moss, that belong to 16 genera, 6 families, 2 avascular higher plants  divisions – Marchantiophyta and Bryophyta. Observed substrate preferences of these moss in the studied landscape highlight their timed to floral classes of vegetation. The results of structural analysis of mud volcanoes bryophlora. The article contains an annotated list of species, noting points of collection.
Keywords: moss, mud volcanoes, Kerch peninsula, Steppe Crimea Текст статті/Article

 

БОЙКО Т.О. Нові та рідкісні для України лишайники з природного заповідника «Єланецький степ» // Чорноморськ. бот. журн. - 2009. - т. 5, №2. - C. 241-246.
В статті наводиться інформація щодо поширення  та екологічних особливостей двох нових для України видів лишайників (Toninia physaroides (Opis) Zahlbr. та Caloplaca muscorum (A.Massal.) M.Choisy & Werner) та 14 рідкісних видів, які були зібрані на території природного заповідника "Єланецький степ" та його околицях.
Ключові слова: лишайники, вапняки, місцезнаходження, степова зона України
BOYKO T.O. New and rare for Ukraine lichens from Nature Reserve “Yelanetsky Step”// Chornomors`k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N2. - P. 241-246.
Distribution and ecology of two new for Ukraine lichen species (Toninia physaroides (Opis) Zahlbr.  and Caloplaca muscorum (A.Massal.) M.Choisy & Werner) and 14 rare species  from nature reserve “Yelanetsky Step” are elucidated in the article.
Key words: lichens, limestone, localities, steppe zone of Ukraine Текст статті/Article

 

ДУДКА І.О., КРИВОМАЗ Т.І. Нові відомості  щодо видової різноманітності та екології міксоміцетів Мезинського національного природного парку // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. -  т. 5, N2. - C. 247-254.
Обговорюються відміни між видовою різноманітністю міксоміцетів, зібраних на територіях Мезинського національного природного парку професором І.Г. Борщовим у 1868 р. та авторами статті у 2008 р. Лише 9 видів  виявилися спільними для списку міксоміцетів, складеного на основі зборів І.Г. Борщова,  та їх списку, створеного на базі зборів 2008 р.: Arcyria cinerea (Bull.) Pers., Comatricha nigra (Pers. ex J.F. Gmel.) J.Schröt., Didymium melanospermum (Pers.) T. Macbr., Fuligo septica (L.) F.H. Wigg., Hemitrichia clavata (Pers.) Rostaf., Lycogala epidendrum (L.) Fr., Stemonitis fusca Roth, Trichia varia  (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers. та  Tubulifera arachnoidea Jacq.  У 2008 р. не вдалося знайти 7 видів, які були зібрані професором І.Г. Борщовим у 1868 р.: Amaurochaete atra (Alb. & Schwein.) Rostaf.,  Arcyria denudata (L.) Wettst., Brefeldia maxima (Fr.) Rostaf., in Fuckel, Jahrb., Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf., Physarum psittacinum Ditmar, Trichia decipiens (Pers.) T. Macbr. та Trichia favoginea (Batsch) Pers., але протягом польового сезону 2008 р. на території парку було зібрано 13 раніше невідомих тут видів: Arcyria ferruginea Saut.,  A. incarnata (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers., A. stipata (Schwein.) Lister, Badhamia macrocarpa (Ces.) Rostaf., Ceratiomyxa fruticulosa (O.F. Mull.) T. Macbr., Cribraria tenella Schrad., Diachea leucopodia (Bull.) Rostaf., Didymium squamulosum (Alb. & Schwein.) Fr., Metatrichia vesparia (Batsch) Nann.-Bremek. ex G.W.Martin & Alexop., Physarum album (Bull.) Chevall., Ph.  leucopus Link, Reticularia lycoperdon Bull. і Stemonitopsis typhina (F.H. Wigg.) Nann-Bremek. Розглядаються деякі аспекти екологічних особливостей міксоміцетів, а саме їх субстратні  уподобання.
Ключові слова: міксоміцети, видова різноманітність, субстратні уподобання, Мезинський національний природний парк
DUDKA I.O., KRYVOMAZ T.I. New data  on the species diversity and ecology of Myxomycetes in  Mezhynsky National Nature Park // Chornomors`k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N2. - P. 247-254.
Difference in the species diversity of myxomycetes collected at the territories of Mezynsky National Nature Park by Professor I. G. Borshchov in 1868 and by the authors in 2008 are discussed. Only 9 species  were found to be common for list of Borshchov’s collections and list of collections made in 2008: Arcyria cinerea (Bull.) Pers., Comatricha nigra (Pers. ex J.F. Gmel.) J.Schrцt., Didymium melanospermum (Pers.) T. Macbr., Fuligo septica (L.) F.H. Wigg., Hemitrichia clavata (Pers.) Rostaf., Lycogala epidendrum (L.) Fr., Stemonitis fusca Roth, Trichia varia  (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers. and  Tubulifera arachnoidea Jacq.  It was not succeeded to find 7 slime molds species which were revealed by Professor I.G. Borshchov in 1868: Amaurochaete atra (Alb. & Schwein.) Rostaf.,  Arcyria denudata (L.) Wettst., Brefeldia maxima (Fr.) Rostaf., in Fuckel, Jahrb., Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf., Physarum psittacinum Ditmar, Trichia decipiens (Pers.) T. Macbr. and Trichia favoginea (Batsch) Pers. but 13 previously unknown for park territory species were collected in 2008 field season: Arcyria ferruginea Saut.,  A. incarnata (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers., A. stipata (Schwein.) Lister, Badhamia macrocarpa (Ces.) Rostaf., Ceratiomyxa fruticulosa (O.F. Müll.) T. Macbr., Cribraria tenella Schrad., Diachea leucopodia (Bull.) Rostaf., Didymium squamulosum (Alb. & Schwein.) Fr., Metatrichia vesparia (Batsch) Nann.-Bremek. ex G.W.Martin & Alexop., Physarum album (Bull.) Chevall., Ph.  leucopus Link, Reticularia lycoperdon Bull. and Stemonitopsis typhina (F.H. Wigg.) Nann-Bremek. Some aspects of myxomycetous ecological peculiarities, namely substrate adaptation, are considered.
Key words: myxomycetes, species diversity, substrate preferences, Mezynsky National  Nature Park Текст статті/Article

 

НІКІФОРОВ О.Р. Пізньовікові стани рослин ендеміка флори Гірського Криму Sobolewskia sibirica (Willd.) P.W.Ball (Brassicaceae) // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N2. - C. 255-260.
В життєвому циклі рослин реліктового ендеміка флори Гірського Криму Sobolewskia sibirica у сучасних умовах відсутні пізній генеративний стан та сенільний стан. Генеративний розвиток рослин лімітує літній дефіцит вологи. В умовах Південного берега Криму ex situ рослини проходять повний онтогенез та закінчують життєвий цикл у сенільному віковому стані. Виявлені морфологічні характеристики пізніх вікових становищ рослин даного виду.
Ключові слова: Крим, Sobolewskia sibirica, реліктовий ендемік, бiоморфа, онтогенез
NIKIFOROV А. R. Late age stages of Sobolewskia sibirica (Willd.) P.W.Ball (Brassicaceae), an  endemic to the flora of Crimean Montains // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N2. - P.255-260.
In the big life cycle of Sobolewskia sibirica, a relict endemic to the flora of Crimean Montains, late generative stage and senile  stage are absent in todays popoulations. Generative development of plants is limited by summer lack of the  water. When growing ex situ in the Southern Coast of the Crimea, the plants show complete ontogenesis  including senile age. The morphological characters of late age stages in S. sibirica  are revealed.
Keywords: the Crimea, Sobolewskia sibirica, relictual endemic, life form, ontogenesis Текст статті/Article

 

ХОДОСОВЦЕВ О.Є., БОЙКО М.Ф. Rhizina undulata Fr. (Ascomycota) у постпірогенних сукцесіях на Олешківських пісках (Херсонщина, Україна) // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. -  т. 5, №2. - C. 261-264.
Наводяться дані щодо нового для півдня України гриба-патогена Rhizina undulata Fr. Гриб викликав захворювання та масову загибель саджанців сосни, які були висаджені в осінньо-зимовий період 2007-2008 рр. на місці штучних лісів з Pinus sylvestris L. та P. pallasiana D. Don., що згоріли під час великих пожеж на Олешківських пісках у серпні 2007 р.  
Ключові слова: Rhizina, соснові лісі, патоген кореневої системи, Херсонська область, Україна
KHODOSOVTSEV O.YE., BOIKO M.F. Rhizina undulata Fr. (Ascomycota, Pezizales) in post-fire succession on the Oleschkivs’ki Sands of Kherson region // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, № 2. - P. 261-264.
Data about the new for the southern Ukraine pathogenic fungus Rhizina undulata Fr. are provided. The fungus caused illness and following total death of pine-trees seedlings, which were planted in a fall-winter period 2007-2008 in order to replace artificial pine forest (Pinus sylvestris L. , P. pallasiana D. Don.) that had burned out during forest conflagrations  in August 2007.
Key words: Rhizina, pine forest, root patogen, Kherson region, Ukraine http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Chbj/2009_2/CBJ092_261.PDF

 

НАУМОВИЧ Г.О. Нові та рідкісні для рівнинної частини України види лишайників та ліхенофільних грибів з долини річки Інгулець // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - Т.5, № 2. - C. 265-272.
Обробка ліхенологічної колекції з території долини річки Інгулець дозволила виявити кілька цікавих видів лишайників та ліхенофільних грибів, шо мають певну ступінь флористичної новизни. 12 видів лишайників є новими для рівнинної частини України: Acarospora insolata H. Magn., Aspicilia desertorum (Krempelh.) Mereschk., A. pavimentas (Nyl.) Hue, Caloplaca oasis (A. Massal.) Szatala, C. obliterans (Nyl.) Blomb. & Forssell, Lecania spadicea (Flotow) Zahlbr., Lecanora perpruinosa Fröberg, Lepraria lesdainii (Hue) R. C. Harris, Lichinella stipatula Nyl., Trapelia involuta (Taylor) Hertel, T. obtegens (Th. Fr.) Hertel та Verrucaria umbrinula Nyl. Для степової зони вперше знайдені 3 види лишайників: Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr., Toninia athallina (Hepp) Timdal та Verrucaria dolosa Hepp, а також 2 види ліхенофільних грибів –  Pyrenidium actinellum Nyl. та Stigmidium rouxianum Calatayud & Triebel. Наведено дані про 13 видів лишайників, що досить рідко трапляються на території України.
Ключові слова: лишайники, ліхенофільні гриби, Інгулець, Україна
NAUMOVICH G.O. A new and rare for the plain part of Ukraine species of the lichens and lichenicolous fungus from the Ingilets valley // Chornomors'k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N2. - P. 265-272.
The study of lichens collected from territory of  the Ingulets valley has allowed to reveal some new and interesting species of lichens and lichenicolous fungi Among them, 12 species of the lichens, which are new for the plain part of Ukraine: Acarospora insolata H. Magn., Aspicilia desertorum (Krempelh.) Mereschk., A. pavimentas (Nyl.) Hue, Caloplaca oasis (A. Massal.) Szatala, C. obliterans (Nyl.) Blomb. & Forssell, Lecania spadicea (Flotow) Zahlbr., Lecanora perpruinosa Fröberg, Lepraria lesdainii (Hue) R. C. Harris, Lichinella stipatula Nyl., Trapelia involuta (Taylor) Hertel, T. obtegens (Th. Fr.) Hertel and Verrucaria umbrinula Nyl. 3 species of lichens are new species for steppe zone: Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr., Toninia athallina (Hepp) Timdal  and Verrucaria dolosa Hepp, and 2 species of lichenicolous fungus – Pyrenidium actinellum Nyl. and Stigmidium rouxianum Calatayud & Triebel.
Key words: lichens, lichenicolous fungi, Ingulets, Ukraine Текст статті/Article

 

ХОДОСОВЦЕВ О.Є., УМАНЕЦЬ О.Ю. Phoma cladoniicola Diederich, Kocourk. & Etayo – новий для України вид ліхенофільного гриба з Олешківських пісків // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т.5., № 2. - C. 273-275.
Наводяться дані щодо нового для України ліхенофільного гриба Phoma cladoniicola Diederich. Kocourk. & Etayo знайденого на нижньодніпровських аренах (Херсонська область, Україна). Гриб викликає захворювання фомоз кладоній, який виражається у мозаїчному відмиранні сланей лишайника Cladonia rangiformis, що є одним з домінуючих видів біологічної кірки у псамофітних екосистемах пониззя Дніпра. Вперше паразитичний гриб знайдений на C. arbuscula, C. subrangiformis, C. subulata.
Ключові слова: ліхенофільні гриби, Phoma, Україна.
KHODOSOVTSEV A.YE., UMANETS O.YU. Phoma cladoniicola Diederich, Kocourk. & Etayo, a new for Ukraine lichenicolous fungus from Oleshkivs’ky Sands // Chornomors`k. bot. z. - 2009. - vol.5, N 2. - P. 273-275.
Data about new for Ukraine lichenicolous fungus Phoma cladoniicola Diederich, Kocourk. & Etayo are reported. It was found on sand dunes in the Lower Dnieper (Kherson region, Ukraine). The fungus causes the disease with mosaic dying off of lichen thallus in Cladonia phomosis . one of dominant species of the biological crust in the sand-dunes ecosystems of Lower Dnieper. The lichenicolous fungus is found on C. arbuscula, C. subrangiformi and C. subulata for the first time.
Keywords: lichenicolous fungi, Phoma, Ukraine Текст статті/Article

 

УСІЧЕНКО А.С. Нові знахідки афіллофороїдних грибів з Північного Сходу України // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - Т.5, № 2. - C. 276-289.
Наведені дані про морфолого-екологічні особливості та розповсюдження 19 видів афіллофороїдних грибів, що є новими для території України (Antrodiella fragrans, Athelia epiphylla, Ceraceomyces sulphurinus, Clavariadelphus truncatus, Dendrothele alliacea, Granulobasidium vellereum, Hyphoderma medioburiense, Hypochnicium wakefieldiae, Peniophora lilacea, Perenniporia narymica, Phanerochaete calotricha, P. subquercina, Phellinus hippophaeicola, Radulomyces rickii, Tomentella cinereoumbrina, T. umbrinospora, Tubulicrinis subulatus, Vuilleminia alni, V. coryli)
Ключові слова: афіллофороїдні гриби, морфологія, екологія, розповсюдження
USICHENKO A.S. New floristic records of the Aphyllophoroid fungi from North-Eastern Ukraine // Chornomors'k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N2. - P. 276-289.
Data on 19 species of aphyllophoroid fungi  are given (Antrodiella fragrans, Athelia epiphylla, Ceraceomyces sulphurinus, Clavariadelphus truncatus, Dendrothele alliacea, Granulobasidium vellereum, Hyphoderma medioburiense, Hypochnicium wakefieldiae, Peniophora lilacea, Perenniporia narymica, Phanerochaete calotricha, P. subquercina, Phellinus hippophaeicola, Radulomyces rickii, Tomentella cinereoumbrina, T. umbrinospora, Tubulicrinis subulatus, Vuilleminia alni, V. coryli).  These species are reported for Ukraine for the first time
Keywords: aphyllophoroid fungi, morphology, ecology, distribution Текст статті/Article

 

Бойко М.Ф. Енциклопедія сучасних бріологічних знань
Boyko M.F. An encyclopedia of up-to-date bryology lore
Текст статті/Article

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Чорноморський ботанічний журнал - 2009 - том 5, №2
(Книга)
Дата изменения:
11 грудня 2013р., 8:44 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 9156

Опитування Чи брали Ви участь в дистанційному навчанні?
Мені це нецікаво 51
Ні, але хочу спробувати 155
Так, в ролі тьютора (студента) 180
Всього голосів: 386
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...