перелік літератури з курсу міжнародне право (приватне, публічне)
Базова
 1. Абаренков В. П., Красулин Б. П. Разоружение. Справочник.— М.: Международные отношения, 1988.— 336 с. 2.
 2. АнцелевичГ.А., ВысоцкийА.Ф. ,ДемиденкоВ.В., ЩипцовА.А. Современное международное морское право й практика его применения Украиной.— К.: Наукова думка, 1995.— 343с.
 3. Ашавский Б. М. Межправительственные конференции.— М.: Международные отношения, 1980.— 126 с.
 4. Барсегов Ю. Г. Территория в международном праве.— М.: Госюриздат,
 5. Баскин Ю. Я., Фельдман Д. Й. История международного права.— М.: Просвещение, 1990.— 208 с.
 6. Блищенко Й. П. Дипломатическое право.— М.: Высшая школа, 1990.— 287 с.
 7. Богуславский М. М. Международное экономическое право.— М.: Международные отношения, 1986.— 303с.
 8. Богуславський М. М. Международное частное право: Учеб. Для студентов вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Междунар. Отношения, 1994.
 9. Боярс Ю. Р. Вопросы гражданства в международном праве. М.: Международные отношения, 1986.— 157 с.
 10. Буткевич В. Г. Соотношение внутригосударственного и  международного права.— К.: Вища школа, 1981.— 311 с.
 11. Буткевич В.Г.,МицикВ.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії. Підручник / За ред. В.Г.Буткевича. – К.: Либідь, 2002. – 608 с.
 12. Василенко В. А. Основы теории международного права.— К.: Вища школа, 1988.— 287с.
 13. Джурович Р. Руководство по составлению внешнеторговых контрактов. - М.: Рос. право, 1992.
 14. Международное частное право. Современные проблемы / РАН. Ин-т государства и права. - М.: ТЕИС, 1994.
 15. Международное частное право: Учеб. пособие / Под ред. Г. К. Дмитреевой. - М.: Юрист, 1993.
 16. Международные конвенции, Инкотермс 1990. - К.: ТПП Украины, 1995.
 17. Международный коммерческий арбитраж: Закон Украйни //
Допоміжна
 1. Повітряний кодекс України //ВВР України. - 1993. - № 25.
  3. Паризька Конвенція по охорону промислової власності. - 1883. - березня.
  4. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ВВР України.-1991.-№29.
  5. Закон України "Про міжнародний комерційний арбітраж" // ВВР України, 6. Закон України "Про правовий статус іноземців" // ВВР України. -1994. №25.
  7. Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" // Підприємництво і ринок України.-1992.-№12.
  8. Закон України "Про виключну (морську) економічну зону України" // Підприємництво і ринок України. - 1995. - № 6.
  9. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 5 жовтня 1995 року. № 75 // Бізнес. - 1995. - № 40. - 17 жовтня.
  10. Перелік видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України: Затв. постановою Верховної Ради України від 17 червня 1992р. // ВВР України. - 1992. - № 35.
  11. Про внесення доповнення до Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України: Постанова Верховної Ради України від 15 липня 1994 р. // Підприємництво і ринок України - 1994. - № 8.
  2002.— 608 с.

12. Міжнародно-правові стандарти поведінки працівників охоронних органів при підтриманні правопорядку: Документально-джерелознавчий довідник // Упоряд. Ю. І. Римаренко, Я. Ю.  Кондратьев, І. Г. Кириченко.- К.: Національні академія внутрішніх справ України; Інститут держави права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002.

13. Молодцов С. В. Международное морское право.— М.: Международные отношения, 1987.— 168 с.

14. Молочков Ф. Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика.— М.: Международные отношения, 1975. - 215с.

15. Морозов Г. Й. Международные организации. – М.,1974.—298с.

16. Морозов Г. Й. Международные организации: некоторые вопросы теории.— М.: Международные отношения, 1974.—

17Мюллерсон Р. А. Соотношение международного и национального права.— М.: Наука, 1982.— 196 с.

 1. Неліп М. І., Мережко О.О. Силовий захист прав людини: питання легітимності в сучасному міжнародному праві.—К.: Наукова думка, 1998.— 189 с.
 2. Нешатаева Т. Н. Международные организации и новые тенденции в международно-правовом регулирований.— М.: Международные отношения, 1998.—
 3. Основные сведения об Организации Объединенных Наций ООН. Департамент общественной информации.— М.: Международные отношения, 1995.— 221 с.
 4. Очерки международного морского права / Отв. ред. В. М. Корецкий, Г. Й. Тункин.— М.: Международные отношения. 1962.— 135с.
 5. Панов В. П. Международное уголовное право.— М.: Международные отношения, 1997.— 154 с.
 6. ПолторакА. Й., Савинский Л. Й. Вооруженные конфликты и международное право.— М.: Международные отношения, 1976.— 167с.
 7. Признание в современном международном праве / Под. ред. Д. Й. Фельдмана.— М.: Наука, 1975.— 183 с.
 8. Прусаков Ю. М. Безъядерные зоны. Международно-правовые вопросы.— Ростов на Дону, 1982.— 149 с.
 9. Савицкий В. П. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества.—  М.: Международные отношения, 1995.— 157с.
 10. Сандровский К. К. Право внешних сношений.— К.: Вища школа, 1986.—210с.
 11. Сандровский К. К. Специальные дипломатические миссии. Международно-правовые вопросы.— К.: Наукова думка, 1977.— 164с.
 12. Сатоу Я. Руководство по дипломатической практике.— М.: Международные отношения, 1961.— 198 с.
 13. Семенов В. С. Вооруженные силы ООН.— М.: Международные отношения, 1976.— 138 с.
 14. Словарь международного воздушного права / Отв. ред. Ю. Н. Малеев.— М.: Международные отношения, 1988.— 543 с.
 15. Словарь международного морского права / Отв. ред. Ю. Г. Барсегов.— М.: Международные отношения, 1985.— 469 с.
 16. Соколов В. А. Правовые формы прекращения состояния войны.— М.: Международные отношения, 1963.— 197 с.
 17. Сперанская Л. В. Международно-правовая ответственность государств за загрязнение Мирового океана.— М.: Международные отношения, 1984.— 163с.
 18. Суверенітет України і міжнародне право / Відп. ред. В. Н.Денисов, В. І. Євінтов— К.: Манускрипт, 1995.— 360 с.
 19. ТалалаевА.Н. Право международных договоров. Договори с участием международных организаций.— М.: Международные отношения, 1989.— 270с.
 20. Талалаев А. Н. Право международных договоров. Общие вопросы.— М.: Международные отношения, 1980.— 312 с.
 21. Тимченко Л.Д Міжнародне право: Навч. посіб. для дистанційного навчання. – К.: Університет «Україна», 2007. – 224 с.
 22. Тимченко Л.Д. Правопреемство государств: опыт конца XX века.— Харьков: МВД Украины. Ун-т внутр. дел, 1999.—116с.
Інформаційні ресурси
 1. Сайт представництва ООН в Україні  [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.un.org.ua/ua/
 2. Офіс Ради Європи в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.coe.kiev.ua/

3. Міжнародне право - Тимченко Л.Д. http://pidruchniki.ws/1186112449432/pravo/mizhnarodne_pravo_-_timchenko_ld

4. Міжнародне приватне право - Довгерт A.C. http://pidruchniki.ws/1999040547987/pravo/mizhnarodne_privatne_pravo_-_dovgert_ac

5. Міжнародне приватне право - Фединяк Г.С. http://pidruchniki.ws/1584072047166/pravo/mizhnarodne_privatne_pravo_-_fedinyak_gs

6. Міжнародне публічне право - Репецький В. М. http://pidruchniki.ws/1584072046657/pravo/mizhnarodne_publichne_pravo_-_repetskiy_v_m

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
перелік літератури з курсу міжнародне право (приватне, публічне)
(Методичні рекомендації)
Дата изменения:
15 березня 2013р., 2:19 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 10432

Опитування Чи брали Ви участь в дистанційному навчанні?
Мені це нецікаво 51
Ні, але хочу спробувати 155
Так, в ролі тьютора (студента) 180
Всього голосів: 386
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...