робоча програма з курсу міжнародне право (приватне, публічне)
Робоча програма з курсу міжнародне право (приватне, публічне) 2012-2013 н.р.
Опис навчальної дисципліни
 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

0304 Право

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

6.030401 Правознавство

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

8-й

Загальна кількість

годин – 108

2012-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 1,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

38 год.

10 год.

Практичні, семінарські

34 год.

8 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

36 год.

90 год.

Вид контролю:

екзамен

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу:

Міжнародне право як навчальна дисципліна передбачає опанування певним інструментарієм науки міжнародного права, вивчення загальних положень міжнародного права, співвідношення міжнародного права та внутрішньодержавного права, суб'єктів сучасного міжнародного права, основних принципів сучасного міжнародного права, права міжнародних договорів, права міжнародних організацій, дипломатичного і консульського права, права міжнародної безпеки, міжнародного екологічного права.

 

Завдання курсу:

Теоретичні:

 • ознайомити студентів з особливостями, основними поняттями, категоріями, інститутами та галузями міжнародного права.
 • опанувати певну систему загальнотеоретичних знань про міжнародне право;
 • навчити студентів працювати з міжнародними договорами, іншими міжнародними актами та справами Міжнародного Суду ООН, Європейського суду по правам людини.
 • навчити студентів давати оцінку сучасним політичним подіям у світлі міжнародного права.

Практичні:

 • користуватися різноманітними міжнародно-правовими джерелами;
 • застосовувати колізійний метод регулювання відносин з іноземним елементом;
 • аналізувати документи міжнародно-правового характеру, що пов’язані міжнародним приватним правом.
 • застосовувати положення міжнародно-правових договорів з участю України;
 • тлумачити норми міжнародно-правових договорів України;
 • характеризувати національне законодавство з точки зору його відповідності міжнародному праву.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні поняття, галузі, інститути та норми міжнародного публічного та приватного права
 • джерела і суб’єкти міжнародного і публічного прав,
 • положення чинних міжнародних конвенцій та договорів

вміти:

 • застосовувати теоретичні знання у аналізі правових ситуацій
 • аналізувати особливості міждержавних відносин
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль1. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО.

 

Тема 1. Поняття міжнародного публічного права.

Поняття міжнародного права. Предмет міжнародно-правового регулювання. Об’єкт міжнародних правовідносин. Міжнародне право як особлива система права. Нормативність міжнародного публічного права.

 

Тема 2. Право міжнародних договорів .

Поняття права міжнародних договорів. Укладання договорів. Форма, структура та дія договорів, їх тлумачення. Недійсність, припинення або зупинення дії договорів.

 

Тема 3. Право зовнішніх зносин.

Поняття, джерела. Органи зовнішніх зносин. Види, функції та персонал дипломатичних і консульських представництв. Привілеї та імунітети дипломатичних і консульських представництв та їх персоналу.

 

Тема 4. Право міжнародних організацій.

Поняття та класифікація міжнародних організацій. Мета та принципи діяльності Організації Об'єднаних Націй (ООН). Членство та органи ООН. Спеціалізовані установи ООН. Міжнародні регіональні організації.  Рада Європи.

 

Тема 5. Право Європейського Союзу.

Передумови виникнення права Європейського Союзу. Поняття і структура права Європейського Союзу. Роль Євросоюзу у правовому регулюванні європейської інтеграції. Договірний механізм Євросоюзу. Інституційний механізм Євросоюзу. Правове регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу.

 

Тема 6. Міжнародне гуманітарне право.

Поняття, джерела міжнародного гуманітарного права. Міжнародні стандарти прав і свобод людини. Міжнародний механізм забезпечення і захисту прав людини. Захист права людини у період збройних міжнародних конфліктів.

 

Тема 7. Міжнародне кримінальне право.

Поняття предмету. Види міжнародних злочинів. Міжнародні фінансові злочини. Напрямки боротьби зі злочинністю, яка має транснаціональний характер.

 

Тема 8. Міжнародне повітряне і космічне право.

Поняття й основні принципи міжнародного повітряного права. Юридична природа й правовий режим повітряного простору. Правове регулювання міжнародних повітряних сполучень. Відповідальність у міжнародному повітряному праві. Поняття, джерела. Правовий режим космічного простору та космічного простору та небесних тіл. Правовий режим космічних об'єктів. Правовий статус космонавтів. Правові форми співробітництва держав у космосі.

 

Тема 9. Міжнародне економічне право.

Поняття та предмет міжнародного економічного права. Джерела міжнародного економічного права. Міжнародні економічні організації. Міжнародне торгове право. Міжнародне транспортне право.

 

Тема 10. Міжнародне морське право.

Поняття міжнародного морського права. Міжнародно-правовий режим морських просторів. Правовий режим міжнародних проток і каналів

 

Тема 11. Міжнародне екологічне право.

Поняття й джерела міжнародного екологічного права. Охорона тваринного й рослинного світу. Охорона атмосферного й навколоземного космічного простору. Міжнародна співпраця з охорони навколишнього середовища від радіоактивного забруднення.

 

Змістовий модуль 2. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

 

Тема 1. Юридико - технічні методи регулювання відносин у міжнародному приватному праві.

Порівняльно-правовий метод і міжнародне приватне право. Колізійний метод регулювань відносин в МПП.  Матеріально-правовий метод і матеріально-правові норми.

 

Тема 2. Суб'єкти міжнародного приватного права.

Поняття та особливості правовідносин у міжнародному приватному праві. Міжнародні цивільні правовідносини. Іноземні (міжнародні) елементи у їх структурі. Загальна характеристика суб'єктів міжнародних цивільних правовідносин. Особливості правового статусу держави, як суб'єкта міжнародних цивільних правовідносин. Поняття та види імунітету держави у міжнародному приватному праві. Об'єкти правовідносин у міжнародному приватному праві. Юридичні факти у міжнародному приватному праві. Угода. Закон, що застосовується до форми угоди. Негайні угоди. Поняття особистого закону (статусу) і національності юридичної особи. Доктрина і практика міжнародного приватного права про визначення національності юридичних осіб. Цивільна правоздатність іноземних підприємств і організацій за чинним законодавством України. Іноземні юридичні особи в Україні, допущення їх до підприємницької діяльності. Правові форми спільної господарської діяльності. Правове положення підприємств з іноземними інвестиціями в Україні. Поняття кваліфікаційної іноземної інвестиції. Правове положення українських юридичних осіб за кордоном.

 

Тема 3. Право власності в міжнародному приватному праві.

Питання власності у міжнародних відносинах. Колізійні питання власності та вирішення їх в Україні. Закон, застосований до права власності. Правові питання націоналізації у міжнародному приватному праві. Екстериторіальна дія законів про націоналізацію. Націоналізація і питання компенсації. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. Проблеми удосконалення законодавства про режим іноземного інвестування в Україні. Види та форми здійснення іноземних інвестицій відповідно до чинного законодавства України. Система гарантій іноземним інвесторам. Іноземні інвестиції в вільних економічних зонах. Правовий режим власності держави Україна, українських громадян та юридичних осіб за кордоном.

 

Тема 4. Договір у міжнародному приватному праві.

Поняття, визначення трудових відносин з "іноземним елементом" та джерел їх регулювання. Колізійні прив'язки, застосовувані до регламентації трудових відносин з "іноземним елементом". Двосторонні договори про працевлаштування та соціальний захист працівників. Праця громадян України за кордоном. Праця іноземців в Україні. Відшкодування шкоди працівникові за міжнародними договорами України.

 

Тема 5. Зобов'язання в міжнародному приватному праві.

Деліктні зобов'язання з "іноземним елементом". Колізійні питання деліктних зобов'язань. Закон, застосовуваний до зобов'язань, які виникають внаслідок заподіяння шкоди. Міжнародні договори, що торкаються деліктної відповідальності. Заподіяння шкоди за кордоном. Спеціальні норми щодо обмеження відповідальності окремих суб'єктів, зокрема власника судна за шкоду від забруднення, оператора ядерного судна за ядерну шкоду (Кодекс торгівельного мореплавства України).

 

Тема 6. Міжнародне авторське право.

Поняття міжнародного авторського права. Бернська та Всесвітня (Женевська) конвенція про авторське право. Авторські права іноземців в Україні. Охорона та використання творів вітчизняних авторів за кордоном.

 

Тема 7. Міжнародне патентне право.

Поняття міжнародного патентного права. Паризька конвенція про охорону промислової власності. Міжнародні конвенції про охорону товарних знаків.

 

Тема 8. Міжнародне сімейне право.

Поняття шлюбу в національному праві зарубіжних країн. Неоднакові умови, порядок, форми заключення шлюбу, визнання шлюбу недійсним. Колізійні питання та умови їх застосування в міжнародному приватному праві. Колізійне законодавство України стосовно регулювання шлюбно-сімейних відносин. Визнання шлюбу та розлучення. Особисті та майнові права подружжя. Міжнародні договори та законодавство України про усиновлення. Міжнародні конвенції про співробітництво в галузі шлюбно-сімейних відносин. 

 

Тема 7. Міжнародне спадкове право.

Загальна характеристика спадкового права держав. Джерела спадкового права (внутрішньодержавне законодавство та судові прецеденти). Правовідносини спадкування в Україні і за кордоном. Спадкування за заповітом (національні матеріально-правові норми). Спадкування за законом. Колізії законодавства в сфері спадкування за заповітом та за законом. Спадкове право іноземців в Україні та громадян України за кордоном. Інститут спадкової трансмісії та негідного спадкоємця. Колізійні норми, застосовувані у разі спадкування рухомого і нерухомого майна. Норми з питань спадкування, що містяться у міжнародних договорах про надання правової допомоги у цивільних справах за участю України. Норми міжнародних багатосторонніх договорів у сфері спадкових відносин.

 

Тема 8. Визнання держави.

Поняття визнання та його юридичне значення. Визнання нових держав і урядів. Визнання національно-визвольного руху, органів опору та визнання статусу воюючої сторони. Поняття правонаступництва у міжнародному праві. Правонаступництво при соціальній революції. Правонаступництво стосовно до міжнародних договорів державної власності, архівів, боргів, активів.

 

Тема 9. Міжнародні договори, що регулюють питання з особливостями сучасних міжнародних перевезень.

Поняття та види міжнародних перевезень і підстави їх здійснення. Загальна характеристика джерел права, що регулюють міжнародні перевезення. Міжнародні залізничні перевезення. Міжнародні автомобільні перевезення. Міжнародні повітряні перевезення. Міжнародні морські перевезення. Колізійні норми Кодексу торгівельного мореплавства України. Застосування права до відносин за договорами морського перевезення вантажів. Фрахтування судна на термін, лізинг, морське страхування. Поняття загальної аварії та збитки, що належать до неї. Застосування права у разі загальної аварії. Окрема (не загальна) аварія. Навігаційна помилка. Претензії та позови з міжнародних перевезень вантажів. Особливості обчислення строків для заявлення претензій та позовної давності.

 

Тема 10. Розгляд спорів у судовому порядку. Нотаріальні дії. Розгляд спорів у порядку арбітражу.

Поняття та зміст міжнародного комерційного арбітражу та види третейських судів, правові засади їх діяльності. Арбітражна угода, її форма та правові наслідки. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів. Міжнародний комерційний суд і Морська арбітражна комісія (МАК) при Торгово-промисловій палаті України, їх компетенція . Визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів. Доктрина про міжнародний цивільний процес. Цивільні процесуальні норми у міжнародних договорах за участю України. Поняття, види та способи визначення міжнародної підсудності. Норми про підсудність спорів у міжнародних договорах. Умови та процесуальний порядок визнання та виконання іноземних судових рішень на території України. Національні і міжнародні органи правосуддя, що здійснюють провадження у цивільних справах.

Структура навчальної дисципліни
 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1

Міжнародне публічне право

Тема 1. Поняття міжнародного публічного права.

4

2

0

 

 

2

6

1

 

 

 

5

Тема 2. Право міжнародних договорів

6

2

2

 

 

2

5

1

 

 

 

4

Тема 3. Право зовнішніх зносин

6

2

2

 

 

2

4

 

 

 

 

4

Тема 4. Право міжнародних організацій

6

2

2

 

 

2

8

2

2

 

 

4

Тема 5. Право Європейського Союзу

4

2

2

 

 

0

4

 

 

 

 

4

Тема 6. Міжнародне гуманітарне право

4

2

0

 

 

2

8

2

2

 

 

4

Тема 7. Міжнародне кримінальне право

4

0

2

 

 

2

4

 

 

 

 

4

Тема 8. Міжнародне повітряне і космічне право

6

2

2

 

 

2

4

 

 

 

 

4

Тема 9. Міжнародне економічне право

6

2

2

 

 

2

4

 

 

 

 

4

Тема 10. Міжнародне морське право

4

0

2

 

 

2

4

 

 

 

 

4

Тема 11. Міжнародне екологічне право

6

2

2

 

 

2

4

 

 

 

 

4

Разом за змістовим модулем 1

56

18

18

 

 

20

55

6

4

 

 

45

Змістовий модуль 2

Міжнародне приватне право

Тема 1. Юридико-технічні методи регулювання відносин  у міжнародному приватному праві

6

2

2

 

 

2

5

 

 

 

 

5

Тема 2. Суб’єкти міжнародного приватного права.

6

2

2

 

 

2

5

 

 

 

 

5

Тема 3. Право власності у міжнародному приватному праві

6

2

2

 

 

2

5

 

 

 

 

5

Тема 4. Договір у міжнародному приватному праві

6

2

2

 

 

2

5

 

 

 

 

5

Тема 5. Зобов’язання в міжнародному приватному праві

6

2

2

 

 

2

7

1

1

 

 

5

Тема 6. Міжнародне авторське право

4

2

0

 

 

2

6

1

1

 

 

4

Тема 7. Міжнародне патентне право

4

2

2

 

 

0

4

 

 

 

 

4

Тема 8. Міжнародне сімейне право

4

2

2

 

 

0

4

 

 

 

 

4

Тема 9. Міжнародне спадкове право

4

2

0

 

 

2

4

 

 

 

 

4

Тема 10. Розгляд спорів у судовому порядку. Нотаріальні дії. Розгляд спорів у порядку арбітражу

6

2

2

 

 

2

4

 

 

 

 

4

Разом за змістовим модулем 2

52

20

16

 

 

16

53

4

4

 

 

45

Усього годин

108

38

34

 

 

36

108

10

8

 

 

90

 

Теми семінарських занять
 

Назва теми

Кількість годин денна

1

Право міжнародних договорів

2

2

Право зовнішніх зносин

2

3

Право міжнародних організацій

2

4

Право Європейського Союзу

2

5

Міжнародне кримінальне право

2

6

Міжнародне повітряне і космічне право

2

7

Міжнародне економічне право

2

8

Міжнародне морське право

2

9

Міжнародне екологічне право

2

10

Юридико-технічні методи регулювання відносин  у міжнародному приватному праві

2

11

Суб’єкти міжнародного приватного права.

2

12

Право власності у  міжнародному приватному праві

2

13

Договір у міжнародному приватному праві

2

14

Зобов’язання в міжнародному приватному праві

2

15

Міжнародне патентне право

2

16

Міжнародне сімейне право

2

17

Розгляд спорів у судовому порядку. Нотаріальні дії. Розгляд спорів у порядку арбітражу

2

 

Разом

34

 

Самостійна робота
 

Назва теми

Кількість годин денна

1

Поняття міжнародного публічного права.

2

2

Право міжнародних договорів

2

3

Право зовнішніх зносин

2

4

Право міжнародних організацій

2

5

Міжнародне гуманітарне право

2

6

Міжнародне кримінальне право

2

7

Міжнародне повітряне і космічне право

2

8

Міжнародне економічне право

2

9

Міжнародне морське право

2

10

Міжнародне екологічне право

2

11

Юридико-технічні методи регулювання відносин  у міжнародному приватному прав

2

12

Суб’єкти міжнародного приватного права

2

13

Право власності у  міжнародному приватному праві

2

14

Договір у міжнародному приватному праві

2

15

Зобов’язання в міжнародному приватному праві

2

16

Міжнародне авторське право

2

17

Міжнародне спадкове право

2

18

Розгляд спорів у судовому порядку. Нотаріальні дії. Розгляд спорів у порядку арбітражу

2

 

Разом

36

 

Індивідуальні завдання
 1. Визначте поняття та специфіка міжнародного права як особливої системи права
 2. Назвіть джерела міжнародного права
 3. Охарактеризуйте співвідношення міжнародного та національного права
 4. Визначте поняття і види суб’єктів міжнародного права
 5. Перелічте міжнародні організації як суб’єкти міжнародного права
 6. Охарактеризуйте принципи міжнародного права.
 7. Розкрийте поняття міжнародних договорів та надайте їх класифікацію
 8. Визначте стадії укладання міжнародних договорів
 9. Охарактеризуйте процес припинення і призупинення дії міжнародних договорів
 10. Визначте основні універсальні пакти про захист прав людини
Методи навчання
Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з правознавства з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, робота в малих групах, ділові та рольові ігри, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань, практичні вправи.

Методи контролю
Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів - майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному і тестовому контролю.

Методичне забезпечення
1. Питання до екзамену.

2. Перелік тем рефератів.

3. Тестові завдання.

4. Теми контрольних робіт.

5. Комплексні контрольні завдання.

Рекомендована література
Базова
 1. Абаренков В. П., Красулин Б. П. Разоружение. Справочник.— М.: Международные отношения, 1988.— 336 с. 2.
 2. АнцелевичГ.А., ВысоцкийА.Ф. ,ДемиденкоВ.В., ЩипцовА.А. Современное международное морское право й практика его применения Украиной.— К.: Наукова думка, 1995.— 343с.
 3. Ашавский Б. М. Межправительственные конференции.— М.: Международные отношения, 1980.— 126 с.
 4. Барсегов Ю. Г. Территория в международном праве.— М.: Госюриздат,
 5. Баскин Ю. Я., Фельдман Д. Й. История международного права.— М.: Просвещение, 1990.— 208 с.
 6. Блищенко Й. П. Дипломатическое право.— М.: Высшая школа, 1990.— 287 с.
 7. Богуславский М. М. Международное экономическое право.— М.: Международные отношения, 1986.— 303с.
 8. Богуславський М. М. Международное частное право: Учеб. Для студентов вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Междунар. Отношения, 1994.
 9. Боярс Ю. Р. Вопросы гражданства в международном праве. М.: Международные отношения, 1986.— 157 с.
 10. Буткевич В. Г. Соотношение внутригосударственного и  международного права.— К.: Вища школа, 1981.— 311 с.
 11. Буткевич В.Г.,МицикВ.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії. Підручник / За ред. В.Г.Буткевича. – К.: Либідь, 2002. – 608 с.
 12. Василенко В. А. Основы теории международного права.— К.: Вища школа, 1988.— 287с.
 13. Джурович Р. Руководство по составлению внешнеторговых контрактов. - М.: Рос. право, 1992.
 14. Международное частное право. Современные проблемы / РАН. Ин-т государства и права. - М.: ТЕИС, 1994.
 15. Международное частное право: Учеб. пособие / Под ред. Г. К. Дмитреевой. - М.: Юрист, 1993.
 16. Международные конвенции, Инкотермс 1990. - К.: ТПП Украины, 1995.
 17. Международный коммерческий арбитраж: Закон Украйни //
Допоміжна
 1. Повітряний кодекс України //ВВР України. - 1993. - № 25.
  3. Паризька Конвенція по охорону промислової власності. - 1883. - березня.
  4. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ВВР України.-1991.-№29.
  5. Закон України "Про міжнародний комерційний арбітраж" // ВВР України, 6. Закон України "Про правовий статус іноземців" // ВВР України. -1994. №25.
  7. Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" // Підприємництво і ринок України.-1992.-№12.
  8. Закон України "Про виключну (морську) економічну зону України" // Підприємництво і ринок України. - 1995. - № 6.
  9. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 5 жовтня 1995 року. № 75 // Бізнес. - 1995. - № 40. - 17 жовтня.
  10. Перелік видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України: Затв. постановою Верховної Ради України від 17 червня 1992р. // ВВР України. - 1992. - № 35.
  11. Про внесення доповнення до Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України: Постанова Верховної Ради України від 15 липня 1994 р. // Підприємництво і ринок України - 1994. - № 8.
  2002.— 608 с.

12. Міжнародно-правові стандарти поведінки працівників охоронних органів при підтриманні правопорядку: Документально-джерелознавчий довідник // Упоряд. Ю. І. Римаренко, Я. Ю.  Кондратьев, І. Г. Кириченко.- К.: Національні академія внутрішніх справ України; Інститут держави права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002.

13. Молодцов С. В. Международное морское право.— М.: Международные отношения, 1987.— 168 с.

14. Молочков Ф. Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика.— М.: Международные отношения, 1975. - 215с.

15. Морозов Г. Й. Международные организации. – М.,1974.—298с.

16. Морозов Г. Й. Международные организации: некоторые вопросы теории.— М.: Международные отношения, 1974.—

17Мюллерсон Р. А. Соотношение международного и национального права.— М.: Наука, 1982.— 196 с.

 1. Неліп М. І., Мережко О.О. Силовий захист прав людини: питання легітимності в сучасному міжнародному праві.—К.: Наукова думка, 1998.— 189 с.
 2. Нешатаева Т. Н. Международные организации и новые тенденции в международно-правовом регулирований.— М.: Международные отношения, 1998.—
 3. Основные сведения об Организации Объединенных Наций ООН. Департамент общественной информации.— М.: Международные отношения, 1995.— 221 с.
 4. Очерки международного морского права / Отв. ред. В. М. Корецкий, Г. Й. Тункин.— М.: Международные отношения. 1962.— 135с.
 5. Панов В. П. Международное уголовное право.— М.: Международные отношения, 1997.— 154 с.
 6. ПолторакА. Й., Савинский Л. Й. Вооруженные конфликты и международное право.— М.: Международные отношения, 1976.— 167с.
 7. Признание в современном международном праве / Под. ред. Д. Й. Фельдмана.— М.: Наука, 1975.— 183 с.
 8. Прусаков Ю. М. Безъядерные зоны. Международно-правовые вопросы.— Ростов на Дону, 1982.— 149 с.
 9. Савицкий В. П. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества.—  М.: Международные отношения, 1995.— 157с.
 10. Сандровский К. К. Право внешних сношений.— К.: Вища школа, 1986.—210с.
 11. Сандровский К. К. Специальные дипломатические миссии. Международно-правовые вопросы.— К.: Наукова думка, 1977.— 164с.
 12. Сатоу Я. Руководство по дипломатической практике.— М.: Международные отношения, 1961.— 198 с.
 13. Семенов В. С. Вооруженные силы ООН.— М.: Международные отношения, 1976.— 138 с.
 14. Словарь международного воздушного права / Отв. ред. Ю. Н. Малеев.— М.: Международные отношения, 1988.— 543 с.
 15. Словарь международного морского права / Отв. ред. Ю. Г. Барсегов.— М.: Международные отношения, 1985.— 469 с.
 16. Соколов В. А. Правовые формы прекращения состояния войны.— М.: Международные отношения, 1963.— 197 с.
 17. Сперанская Л. В. Международно-правовая ответственность государств за загрязнение Мирового океана.— М.: Международные отношения, 1984.— 163с.
 18. Суверенітет України і міжнародне право / Відп. ред. В. Н.Денисов, В. І. Євінтов— К.: Манускрипт, 1995.— 360 с.
 19. ТалалаевА.Н. Право международных договоров. Договори с участием международных организаций.— М.: Международные отношения, 1989.— 270с.
 20. Талалаев А. Н. Право международных договоров. Общие вопросы.— М.: Международные отношения, 1980.— 312 с.
 21. Тимченко Л.Д Міжнародне право: Навч. посіб. для дистанційного навчання. – К.: Університет «Україна», 2007. – 224 с.
 22. Тимченко Л.Д. Правопреемство государств: опыт конца XX века.— Харьков: МВД Украины. Ун-т внутр. дел, 1999.—116с.
Інформаційні ресурси
 1. Сайт представництва ООН в Україні  [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.un.org.ua/ua/
 2. Офіс Ради Європи в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.coe.kiev.ua/

3. Міжнародне право - Тимченко Л.Д. http://pidruchniki.ws/1186112449432/pravo/mizhnarodne_pravo_-_timchenko_ld

4. Міжнародне приватне право - Довгерт A.C. http://pidruchniki.ws/1999040547987/pravo/mizhnarodne_privatne_pravo_-_dovgert_ac

5. Міжнародне приватне право - Фединяк Г.С. http://pidruchniki.ws/1584072047166/pravo/mizhnarodne_privatne_pravo_-_fedinyak_gs

6. Міжнародне публічне право - Репецький В. М. http://pidruchniki.ws/1584072046657/pravo/mizhnarodne_publichne_pravo_-_repetskiy_v_m

7. Сучасне міжнародне право - Пронюк Н.В. http://pidruchniki.ws/15840720/pravo/suchasne_mizhnarodne_pravo_-_pronyuk_nv

 

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
робоча програма з курсу міжнародне право (приватне, публічне)
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
12 березня 2013р., 5:07 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 10955

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 79
групою дистанційного навчання 116
е - бібліотекою 99
Всього голосів: 294
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...