Методика музичного виховання у ВНЗ (магістри)
Гунько Н.О.
Надіслав: Сергєєва Катерина (18 листопада 2012р.)
Анотація

 

У загальній системі професійної підготовки педагога-музиканта особливого значення набуває вивчення курсу методики музичного виховання у вищих навчальних закладах, який має озброїти  майбутніх спеціалістів найдосконаліші знання й якісну підготовку до музично-педагогічної діяльності у закладах спеціальної музичної освіти.

Мета курсу:

Курс “Методика музичного виховання у вищих навчальних закладах” має на меті розглянути теоретичні та педагогічні засади вищої музично-педагогічної освіти та сприяти використанню теоретичних знань у практиці й дослідницькій роботі майбутнього педагога-музиканта.

Завдання курсу
 

методичні:

-                        озброєння спеціальними музично-педагогічними знаннями та вміннями;

-                        розвиток професійної культури майбутнього педагога-музиканта;

пізнавальні:

-                        дати студентам-магістрантам систематизовані теоретичні та методичні знання у галузі музичної педагогіки;

практичні:

-                        забезпечити професійну готовність майбутнього педагога-музиканта до здійснення науково-дослідної, педагогічної та виховної діяльності у вищих навчальних закладах засобами музичного мистецтва

В результаті навчання  студент має:

 - засвоїти основні методологічні засади вищої музичної освіти;

 - отримати знання з теорії музичної педагогіки щодо закономірностей та  принципів музичного навчання у вищій школі, форм і методів організації музичної навчально-виховної діяльності у ВНЗ;

- засвоїти методику формування професійної культури майбутнього педагога-музиканта; теоретико-методичні основ викладання музичних дисциплін у вищих навчальних закладах.

- оволодіти  уміннями :

    ведення науково-дослідної роботи, педагогічного спостереження; аналізу і систематизації отриманих результатів;

   моделювання  музичного навчального процесу  у ВНЗ;

   прогнозування та коректування результатів діяльності учнів;

   вибору оптимальних методів і прийомів музичної роботи та варіювання ними у нових умовах;

   створення оптимальної комунікативно-пізнавальної ситуації на заняттях з фаху.

   Як педагогічна дисципліна “Методика музичного виховання у вищих навчальних закладах” пов’язана з “Педагогікою вищої школи”,“Психологією педагогічної діяльності”,“Фізіологією”,“Культурологією”, “Етикою і естетикою”, “Мистецтвознавством”,  методиками викладання музичних дисциплін тощо.

Зміст дисципліни

 

Курс “Методика музичного виховання у вищих навчальних закладах” передбачає оволодіння студентами-магістрами теоретичними основами музично-педагогічної діяльності викладача у вищих навчальних закладах:

·                                методологією педагогіки вищої музичної освіти;

·                                закономірностями та принципами музичного навчання у вищий школі;

·                                форми і методи організації музичної навчально-виховної діяльності у вищих навчальних закладах;

·                                засвоєння магістрами методики формування професійної культури майбутнього педагога-музиканта; теоретико-методичних основ викладання музичних дисциплін у вищих навчальних закладах.

 
Опис навчальної дисципліни
 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2

Галузь знань

0202 Мистецтво

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

_______________

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):8.02020401

Музичне мистецтво

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

 

Семестри

Загальна кількість годин -72

9-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

16 год.

4 год.

Практичні, семінарські

16 год.

4 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

40 год.

64 год.

Вид контролю: д.залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 32 / 40

для заочної форми навчання – 8 / 64

 

Денна форма навчання
Структура навчальної дисципліни
 

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи музичної педагогіки у вищих навчальних закладах

Тема 1. Введення в курс “Методика музичного виховання у вищих навчальних закладах”

9

2

2

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Методологія педагогіки вищої музичної освіти

9

2

2

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Закономірності та принципи музичного навчання і виховання у вищий школі

9

2

2

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Форми  і методи музично-педагогічної діяльності  у ВНЗ

9

2

2

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

36

8

8

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Формування професійно-педагогічної культури педагога-музиканта

Тема 1. Сутність професійно-педагогічної культури педагога-музиканта.

9

2

2

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Особливості методичної підготовки педагога-музиканта

9

2

2

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Теоретичні основи музично-виконавських методик

9

2

2

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Можливі шляхи удосконалення підготовки педагога-музиканта

9

2

2

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 2

36

8

8

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Усього годин

72

16

16

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

Змістові модулі учбового курсу
 

I. Змістовий модуль. Тема: Теоретико-методологічні основи музичної педагогіки у вищих навчальних закладах.

Лекційні модулі: (8 год.)

1.     Введення в курс “Методика музичного виховання у вищих навчальних закладах”.

2.     Методологія педагогіки вищої музичної освіти.

3.     Закономірності та принципи музичного навчання і виховання у вищий школі.

4.     Форми  і методи музично-педагогічної діяльності  у ВНЗ.

Практичні модулі:

1.     Специфіка професії “педагог-музикант”. Професіограма педагога-музиканта.

2.     Методологічна культура педагога-музиканта

3.     Дидактичне забезпечення вищої музичної освіти.

4.     Основні форми і методи організації музично-педагогічної роботи у ВНЗ.

Модулі самостійної роботи:

1.     Філософія і педагогіка музичної освіти.

2.     Музикознавство і музична педагогіка.

3.     Психологія і педагогіка музичної освіти.

4.     Розкрити суть індивідуалізації і диференціації музичної навчально-виховної роботи.

5.     Охарактеризувати зв’язок аудиторної та самостійної роботи студентів-музикантів.

Підсумкова тека. Контрольна робота з теоретичних питань методики музичного виховання у вищих навчальних закладах.

ІI. Змістовий модуль. Тема: Формування професійно-педагогічної культури педагога-музиканта.

Лекційні модулі:

1.     Сутність професійно-педагогічної культури педагога-музиканта.

2.     Особливості методичної підготовки педагога-музиканта.

3.     Теоретичні основи музично-виконавських методик.

4.     Можливі шляхи удосконалення підготовки педагога-музиканта.

Практичні модулі:

1.     Розкрити зміст  і структуру професійно-педагогічної культури педагога-музиканта .

2.     Зміст і структура методичної культури педагога-музиканта.

3.     Зміст, структура, особливості музично-виконавської підготовки педагога-музиканта.

4.     Шляхи оптимізації підготовки педагога-музиканта.

Модулі самостійної роботи:

1.     Складові професійно-педагогічної культури педагога-музиканта.

2.     Підготувати рецензію на журнальну статтю з проблем музичного виховання.

3.     Підготувати наукову доповідь з музично-педагогічної проблеми.

4.     Ознайомитися з поширеними у музичній педагогіці методиками виховання виконавських здібностей.

Підсумкова тека. Складення плану-конспекту лекції та практичного заняття з музично-теоретичної дисципліни та плану-конспекту одного індивідуально-практичного заняття.

Форма контролю: диференційний залік.

Два письмових план-конспекти (лекційного та індивідуально-практичного)  занять з музичних дисциплін.

Заочна форма навчання
Структура навчальної дисципліни
 

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль:  Теоретико-методичні засади музично-педагогічної роботи у ВНЗ

Тема 1. Теоретико-методологічні основи музичної педагогіки у вищих навчальних закладах.

 

 

 

 

 

 

36

2

2

 

 

32

Тема 2. Формування професійно-педагогічної культури педагога-музиканта

 

 

 

 

 

 

36

2

2

 

 

32

Разом за змістовим модулем

 

 

 

 

 

 

72

4

4

 

 

64

Усього годин

 

 

 

 

 

 

72

4

4

 

 

64

 

Теми учбового курсу
 

Тема 1: Теоретико-методологічні основи музичної педагогіки у вищих навчальних закладах.

Лекційні завдання:

1.     Введення в курс “Методика музичного виховання у вищих навчальних закладах”. Методологія педагогіки вищої музичної освіти.

2.     Закономірності та принципи музичного навчання і виховання у вищий школі. Форми та методи організації музичної навчально-виховної роботи у ВНЗ.

Практичне заняття:

1.     Специфіка професії “педагог-музикант”. Професіограма педагога-музиканта.

2.     Дидактичне забезпечення вищої музичної освіти.

Самостійна робота:

1.                 Зв'язок педагогіки вищої музичної освіти з філософією, психологією, музикознавством.

2.                 Психологія і педагогіка музичної освіти.

3.                 Розкрити суть індивідуалізації і диференціації музичної навчально-виховної роботи.

4.                 Охарактеризувати зв’язок аудиторної та самостійної роботи студентів-музикантів.

Тема 2: Формування професійно-педагогічної культури педагога-музиканта.

Лекційні завдання:

1.     Сутність професійно-педагогічної культури педагога-музиканта.

2.     Теоретико-методичні засади викладання музичних дисциплін у вищих навчальних закладах.

Практичні заняття:

1.     Зміст і структура методичної та виконавської підготовки педагога-музиканта.

2.     Розкрити особливості музично-виконавської підготовки педагога-музиканта (інструментальної, вокальної, диригентської).

3.     Підготувати декілька планів-конспектів індивідуально-практичних занять до 1, 2, 3, занять.

Самостійна робота:

1.     Складові професійно-педагогічної культури педагога-музиканта.

2.     Охарактеризувати поширенні у музичній педагогіці методики виховання виконавських здібностей.

Підсумкова тека. Складення плану-конспекту лекції та практичного заняття з музично-теоретичної дисципліни та плану-конспекту одного індивідуально-практичного заняття.

Форма контролю: диференційний залік.

1.                          Два письмових план-конспекти (лекційного та індивідуально-практичного) занять з музичних дисциплін.

Методи навчання
 

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього педагога-музиканта з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, мозковий штурм, ситуативне моделювання, асоціативного проектування, актуалізації творчого потенціалу, опрацювання дискусійних питань, кейс-метод тощо).

Методи контролю
 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

         Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається  саме усному   та письмовому контролю.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
 

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях

За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

 

5

Відповідь студента відзначається повнотою викладу матеріалу без допомоги викладача. Студент володіє узагальненими знаннями з предмету, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє застосовувати вивчений матеріал для внесення власних аргументованих суджень у практичній педагогічній діяльності. Він має системні, дієві здібності у навчальній діяльності, користується широким арсеналом засобів доказу своєї думки, вирішує складні проблемні завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозування явищ; уміє ставити та розв'язувати проблеми.

В

Високий рівень

4,5


Відповідь і завдання – повні з деякими огріхами, виконані без допомоги викладача. Студент вільно володіє вивченим матеріалом, зокрема, застосовує його на практиці; вміє аналізувати і систематизувати наукову та методичну інформацію. Використовує загальновідомі доводи у власній аргументації, здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу; виконує дослідницькі завдання, але потребує консультації викладача.

С

Достатній рівень

 

4

Відповідь і завдання студента відзначаються неповнотою виконання без допомоги викладача. Студент може зіставити, узагальнити, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; його знання є достатньо повними;  він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних педагогічних ситуаціях. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Студент здатен адекватно реагувати на відповіді інших студентів, опрацювати матеріал самостійно, вміє підготувати реферат і захистити його найважливіші положення.

D

Середній рівень

 

3,5

Відповідь і завдання відзначаються неповнотою виконання за консультацією викладача. Студент володіє матеріалом на початковому рівні (значна частина матеріалу засвоєна ним на репродуктивному рівні). Але з допомогою викладача він здатен відтворювати логіку наукових положень; має фрагментарні навички в роботі з підручником, науковими джерелами періодичними виданнями; має стійкі навички роботи з конспектом, може самостійно оволодіти більшою частиною навчального матеріалу та його проаналізувати, порівняти і зробити висновки; відповідь його правильна, але недостатньо осмислена

Е

Початковий рівень

 

3

Відповідь і завдання відзначаються фрагментарністю виконання за консультацією викладача або під його керівництвом.

Студент володіє навчальним матеріалом, виявляє здатність елементарно викласти думку, володіє матеріалом на рівні епізодичності; з допомогою викладача виконує елементарні завдання; здатний усно відтворити окремі частини теми, але  не завжди контролює свою відповідь; має фрагментарні уявлення про роботу з науково-методичним джерелом, відсутні сформовані уміння та навички.

Х

Низький

 

2

Відповідь і завдання відзначаються епізодичністю виконання навіть  під керівництвом викладача. Теоретичний зміст курсу засвоєно частково, необхідні практичні уміння роботи не сформовані, більшість передбачених навчальною програмою навчальних завдань не виконано.

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів

 

За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

 

5

Студент володіє теоретичними та методологічними знаннями з галузі методики музичного виховання, високим рівнем моделювання усіх видів педагогічної діяльності викладача музичних дисциплін, вміє самостійно добирати та творчо опрацьовувати музично-дидактичний матеріал, оптимально добирати методи і прийоми щодо усунення музично-виконавських недоліків учнів (студентів), демонструє сформованість власних інструментально-виконавських умінь, здатність до музично-педагогічної імпровізації, творчо підходить до створення перспективного плану розвитку кожного з учасників навчального процесу, добору дидактичного та методичного матеріалу.

В

Високий рівень

4,5


Студент має міцні ґрунтовні теоретико-методичні знання і уміння, належний рівень моделювання основних видів діяльності педагога-музиканта, виконує  аналітично-практичну роботу на доброму рівні без суттєвих помилок. Виконує практичну музично-виховну роботу на достатньому професійному рівні. Доречно використовує власний музично-теоретичний і виконавський досвід. Може проаналізувати музично-виконавські недоліки учнів (студентів), знайти методичні прийоми щодо їх усунення.

С

Достатній рівень

 

4

Студент демонструє достатній теоретико-методичні знання і уміння, але у педагогічній практиці може допустити незначні неточності, які потребують зауваження чи корегування. Демонструє базовий рівень моделювання окремих видів діяльності педагога-музиканта Його знання музично-методичного матеріалу в межах програми; при належному рівні педагогічного спілкування йому бракує власних висновків.

D

Середній рівень

 

3,5

Студент не завжди послідовно та логічно використовує теоретико-методичні знання і уміння, тому не завжди вміє зробити аналіз своєї роботи. Демонструє задовільний рівень моделювання окремих видів діяльності педагога-музиканта. Знає основний музично-дидактичний матеріал, але не завжди вміє самостійно зробити порівняння або висновок, низький рівень сформованості власних виконавських умінь.

Е

Початковий рівень

 

3

Завдання, що виконує студент відзначається фрагментарністю, він не вміє професійно проаналізувати свою роботу без  консультації викладача. Студент усвідомлює недостатній обсяг власної  інформованості, застосовує запропонований викладачем спосіб отримання інформації з одного джерела; має фрагментарні уявлення про роботу з науково-методичною літературою, демонструє розуміння отриманої інформації, робить деякі висновки з певного питання. Разом з тим у студента відсутні  сформовані методичні уміння та навички, він лише може здійснювати первинну обробку навчальної інформації без подальшого її аналізу.

Низький

 

2

Студент здатний виконувати незначну частину музично-методичних завдань, на низькому рівні моделює окремі види професійної діяльності педагога-музиканта,  використовує обмежений теоретичний, методичний та словниковий запас з метою аналізу і використання музично-дидактичного матеріалу. Необхідні практичні уміння роботи не сформовані, більшість передбачених навчальною програмою навчальних завдань не виконано.

 

На екзамен і залік виноситься тільки те, що було предметом вивчення  на лекціях і семінарах, при самостійному вивченні.

Контроль успішності студента здійснюється з використанням методів і засобів, що визначені в ХДУ. Академічні успіхи студента оцінюються за шкалою, яка застосована в ХДУ з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS.

 

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в Херсонському державному університеті

Оцінка за національною шкалою

А

5

відмінно

В

4,5

добре

С

4

D

3,5

задовільно

E

3

FX

2

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів

(диференційний залік)

А5      

(відмінно)

Студент має глибокі теоретико-методичні знання з музичної педагогіки. Володіє понятійним апаратом. Знає структуру і особливості навчально-виховного музично-педагогічного процесу, озброєний системою методів і прийомів його здійснення. Творчо підходить до вибору типу й виду уроку музики, його дидактичного та методичного забезпечення з урахуванням специфіки кожної музичної дисципліни. Уміє продіагностувати музичні здібності учнів і визначити оптимальні умови, створити перспективний план їх формування, добрати відповідні розвивальні вправи. Творчо використовує власний музично-виконавський досвід у педагогічній діяльності.

В 4,5

(добре)

Студент має міцні ґрунтовні теоретико-методологічні знання у галузі музичної педагогіки. Доречно використовує музичну термінологію. Володіє методикою викладання музичних дисциплін, методами і прийомами формування музичних здібностей учнів. Виконує практичну музично-педагогічну роботу на достатньому професійному рівні. Доречно використовує власний музично-виконавський досвід.

С 4

(добре)

Студент, в основному, володіє теоретико-методологічними знаннями з музичної педагогіки. У практичній діяльності користується необхідними музично-педагогічними уміннями і навичками, але не достатньо самостійний у визначенні системи ефективних методів і прийомів музичного розвитку учнів. На достатньому рівні використовує власний музично-викладацький досвід.

DE 3,5;

3 (задовільно)

Студент володіє загальними теоретичними та методичними знаннями з галузі музичної педагогіки. Має уявлення про структуру відповідного навчально-виховного процесу, але недостатньо ефективно використовує набуті знання і вміння у практичній діяльності. Має суттєві огріхи у музично-педагогічній роботі та у використанні власного музично-виконавського досвіду.

Х F (незадовільно) з можливістю повторного складання

Студент має епізодичні знання з курсу. Не володіє методикою музичного розвитку учнів. Не вміє викласти навчально-виховний матеріал. Практичні музично-педагогічні навички на рівні розпізнання. Власні музично-виконавські уміння на низькому рівні.

 

Рекомендована література

 

1.     Арчажникова Л.Г. Профессия – учитель музыки.: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1984. – 111с.;

2.     Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1983. – 112с.;

3.     Безбородова Л.А. Дирижирование: Учебное пособие для студентов пед. институтов. – М.: Просвещение, 1990. – 159с.

4.  Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. – Житомир, 2003. – 232 с.

5.     Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М., 1968. – 618 с.

6.     Закон України “Про вищу освіту”//Урядовий кур’єр. – № 86. – 15 травня 2002р. – 15с.

7.     Зязюн І.А. Філософія педагогічної дії: Монографія. – Черкаси: Вид.від ЧНУ ім.. Богдана Хмельницького, 2008. – 608 с.

8.     Кан-Каник В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. – М.: Просвещение, 1990. – 144с.;

9.     Коваленко І.Г. Методичні засади формування професійно-особистісних якостей майбутніх учителів музики як керівників хорових колективів: Навч.-метод. посібник. – К., 2006. – 56с.;

10.            Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. Э.Б.Абдулина. – М., 2002. – 272с.;

11.            Методика викладання вокалу у Вузі: Програма та методичні рекомендації для студентів магістратури. – К.: Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2002. – 48с.

12.           Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению: Учебное пособие для студентов пед. институтов. – М: Прсвещение, 1987. – 95с.

13.           Музыкальное образование: методологическая подготовка учителя музыки. – М.: Флинта, 2000. – 200 с.

14.           Музикально-педагогическая подготовка учителя. – М., 1973 – 121с.

15.           Назайкинский Е.В. О психологии музыкального воспитания. – М., 1972

16.           Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.

17.            Педагогика професионального образования: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Под ред. В.А.Сластенина. – 2-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 368с.

18.           Равінов О. Методика хорового співу в школі. – К.: Муз. Україна, 1971. – 123с.

19.            Ростовський О.Я. Теорія і методика музичної освіти: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 640 с.

20.           Рудницька О.П. Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогіки. – К., 1998. – 248с.

21.           Рудницька О.П. Педагогіка загальна та мистецька: Навч. посібник . – Тернопіль, 2005. – 360с.

22.           Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців // Кредитно-модульна система навчання (нормативно-правові акти та анотований список літературних джерел) / О.Г. Ярошенко, О.А. Цуруль, І.В. Мороз та інш.; За ред. О.Г. Ярошенко. – К.: НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2006. – С. 11-18.

23.           Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. для студентів ВНЗ. – К.: Кондор, 2011. – 628 с.


Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Методика музичного виховання у ВНЗ (магістри)
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
18 листопада 2012р., 2:23 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 13796

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 79
групою дистанційного навчання 116
е - бібліотекою 99
Всього голосів: 294
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...