Робоча програма з курсу "Техніка оформлення видання"
доц. Загороднюк В.С.
Надіслав: Попкова Оксана (21 грудня 2009р.)
Анотація
Робоча програма містить лекційні, семінарські та модулі самостійної роботи

для студентів 3 курсу

Робоча програма з курсу "Техніка оформлення видання"

Пояснювальна записка

Техніка оформлення сучасного видання є важливим етапом у видавничій справі. Тому фаховий підхід до техніки оформлення в умовах інтенсивного розвитку комп'ютерної техніки є обов'язковим і визначальним. У даному курсі дібрано і систематизовано відповідний матеріал, який апробований у процесі розвитку техніки оформлення теоретичних видань. Виходячи з цього, є посилання на авторитетні джерела та відомих фахівців: теоретиків і практиків у цій галузі. Адже останнім часом у підготовці видання беруть участь непідготовлені на належному рівні спеціалісти, а це, безумовно, позначається на якості оформлення видання. Запропонований курс висвітлює основні вимоги до сучасних видань, специфіки їх оформлення. Він складається з лекційних і практичних модулів, модулів самостійної роботи, підсумкової теки, рекомендованої літератури.

Мета курсу:

Вивчення студентами основних положень, вимог до техніки оформлення сучасних видань. Системно і послідовно розкрити концептуальні засади оформлення видань, враховуючи сучасні технологічні можливості, зокрема розвиток комп'ютерно-видавничої техніки, яка стала найбільш конкурентноспроможною в оформленні та виданні друкованої продукції. 

Завдання курсу:

-         методичні: допомогти студентам осмислити специфіку оформлення видань, розібратися в основних його закономірностях, методиці засвоєння фахової термінології, ознайомитися з методичними порадами та рекомендаціями.

-         пізнавальні: поглибити знання студентів щодо різнобічної специфіки техніки оформлення сучасних видань, розширити знання ринку друкованої продукції, визначити його попит, пропозиції та розширення меж діяльності.

-         практичні: дати студентам практичні навички техніки оформлення газет, журналів, безпосереднє відвідування видавництв з метою ознайомлення процесу і технології видавничої діяльності, проходження у них навчально-виробничої практики, що дасть можливість закріпити практично теоретичні знання, отримані на лекційний курсах.

Програма курсу:

Ø     Вступ. Предмет курсу і його завдання.

Ø     Принципи і завдання художньо-технічного оформлення газети.

Ø     Постійні елементи газети.

Ø     Розмірні елементи газети.

Ø     Композиція газети.

Ø     Засоби виділення матеріалів у газеті.

Ø     Художньо-технічне оформлення газети. Постійні елементи газети.

Ø     Композиція газети і композиційно графічне моделювання.

Ø     Засоби виділення матеріалів у газеті.

Ø     Призначення і оформлення заголовків.

Ø     Види газетних заголовків та їх архітектоніка.

Ø     Подача і оформлення тексту.

Ø     Види подачі текстових матеріалів та їхнє оформлення.

Ø     Ілюстраційне оформлення газети.

Ø     Верстка номера газети.

Ø     Макетування номера газети. 

 

Розподіл навчального часу

Тема або розподіл

Всього

Лекції

Семіна-ри

Практична (лабораторна) робота

Самостій-на робота

Форма семестрового контролю

Техніка оформлення видання як навчальна дисципліна

40 г.

20 г.

16 г.

-

4 г.

залік

 

 

Змістові модулі учбового курсу

Змістовий модуль 2

ТЕМА: Техніка оформлення видання як навчальна дисципліна

Лекційні модулі:

Тема заняття

Години

1.  

Принципи і завдання художньо-технічного оформлення газети.

2

2.  

Постійні елементи газети.

2

3.  

Розмірні елементи газети.

2

4.  

Композиція газети.

2

5.  

Засоби виділення матеріалів у газеті.

2

6.  

Види подачі текстових матеріалів та їхнє оформлення.

4

7.  

Ілюстраційне оформлення газети.

2

8.  

Верстка номера газети.

2

9.  

Макетування номера газети.

2

 

Семінарські модулі:

Тема заняття

Години

1.  

Художньо-технічне оформлення газети.

2

2.  

Постійні елементи газети.

2

3.  

Розмірні елементи газети.

2

4.  

Композиція газети. Композиційно графічне моделювання.

2

5.  

Засоби виділення матеріалів у газеті.

2

6.  

Види подачі текстових матеріалів та їхнє оформлення.

2

7.  

Ілюстраційне оформлення газети.

2

8.  

Верстка та макетування номера газети.

2

 

Модулі самостійної роботи:

1.     Призначення і оформлення заголовків.

2.     Види газетних заголовків та їх архітектоніка.

3.     Композиція заголовка.

4.     Шрифтографія заголовків.

 

 

Підсумкова тека:

1.     Назвіть загальноприйняті елементи оформлення.

2.     Що таке обличчя видання?

3.     Як використовуються елементи контрасту в оформленні газети?

4.     Як оформлюється заголовна частина видання?

5.     Які службові елементи газети ви знаєте?

6.     Дайте визначення композиції періодичного видання.

7.     Що ви розумієте під тематичною структурою газети?

8.     Назвіть графічні засоби виділення.

9.     Що таке врізка і яке її значення?

10. Які форми виявлення конкретності заголовка?

11. Чим відрізняються спецвипуск, газета в газеті й тематична сторінка?

12. Тематичний і цільовий номер, умови їх виходу та оформлення.

13. Назвіть вимоги до ілюстрацій.

14. Що таке верстка?

15. Макети та їх види.

 

Список рекомендованих джерел:

1.     Бєльчиков И. Художественно-техническое и полиграфическое офрмление печатной продукции. – М., 1965.

2.     Галкин С. Уроки макетирования. – М., 1981.

3.     Графічне оформлення і випуск газети: Методичні вказівки для студентів факультетів журналістики. – К., 1982.

4.     Гуревич С. Оформление и выпуск районной газеты. – М., 1963.

5.     Іванов В. Техніка оформлення газети. – К., 2000.

6.     Місцева преса: Методичні поради для громадських інститутів і шкіл журналістської майстерності, студій молодого журналіста. – К., 1985.

7.     Оформлення газети: Методичні поради студентам. – К., 1978.

8.     Паршунов Е. Макет газеты. – М., 1973.

9.     Полянский Н. Технология полиграфического производства. – М., 1980.

10. Піддубняк В. Словник журналіста і видавця. – Херсон, 2007.

11. Прокопенко І. Техніка газетної справи. – К., 1989.

12. Старобогатов Й. Верстка газеты. – М., 1980.

13. Табашников И. Моделирование оформления районной газеты. – В., 1979.

14. Толкачев Е. Иллюстрация в газете. – М., 1979.

15. Фельдман Б. Газетное производство. – М., 1972.

16. Цыганов О. Режиссура газетного номера. – М., 1968.

17. Шкляр В. Методические советы к изучению темы “Техника оформления газеты, журнала”. – Николаев, 1988.

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Робоча програма з курсу "Техніка оформлення видання"
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
6 січня 2010р., 2:13 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 11250

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 79
групою дистанційного навчання 116
е - бібліотекою 99
Всього голосів: 294
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...