Акт.проблеми адм.та крим.процесу
Волкович О.Ю.
Надіслав: Волкович Олена (13 жовтня 2013р.)
Анотація

Нижче пропонуються навчально-методичні матеріали з курсу "Актуальні проблеми адміністративного і кримінального процесу" для студентів-магістрів 5 курсу  денної та заочної форм навчання ЮФ спеціальності "Правознавство".

Навчальне навантаження з курсу "Актуальні проблеми адміністративного і кримінального процесу" в 2013-2014 навчальному році передбачає наступне навантаження:

V курс, денна форма навчання:

Лекцій - 18 год.     Семінарських занять - 14 год.  

Підсумковий контроль - Іспит

 

Тематика лекцій

 

Лекції з курсу «Актуальні проблеми адміністративного та кримінального процесу» для студентів-магістрів

Змістовний модуль 1. Загальні засади адміністративного процесу в України

Лекційний модуль

1. Поняття, особливості та структура адміністративного процесу (2 год)

1.Поняття, особливості та структура адміністративного процесу.

2. Принципи адміністративного процесу.

3. Адміністративно - процесуальні норми та адміністративно - процесуальні відносини.

 

2.Суб'єкти адміністративного процесу (2 год)

1. Система суб’єктів адміністративного процесу.

2. Громадяни як суб’єкти адміністративного процесу.

3. Суб’єкти здійснення адміністративно – процесуальної діяльності.

4. Інші суб’єкти адміністративного процесу.

 

3. Провадження щодо застосування окремих заходів адміністративного примусу (2 год)

1. Види заходів адміністративного примусу.

2. Провадження по застосуванню окремих заходів адміністративного примусу.

 

4. Провадження за зверненнями громадян (2 год)

1. Поняття та види звернень громадян

2. Порядок провадження за зверненнями громадян.

 

5. Провадження по реєстраційно-паспортних адміністративних справах (2 год)

1. Загальні положення щодо провадження у реєстраційно–паспортних справах.

2. Порядок провадження з видачі (обміну) паспортів та реєстрації фізичних осіб за місцем проживання.

 

6. Провадження в справах про адміністративні правопорушення (2 год)

1. Поняття, завдання та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.

2. Порушення справи про адміністративне правопорушення та адміністративне розслідування.

3. Розгляд справи про адміністративне правопорушення та прийняття рішення. Перегляд постанови у справі про адміністративне правопорушення.

4. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

 

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи кримінального процесу в Україні

7. Поняття, суть і завдання кримінального процесу (2 год)

1. Поняття, сутність та форми кримінального процесу.

2. Завдання кримінального процесу.

3. Система стадій кримінального процесу.

4. Кримінально-процесуальна форма, функції, відносини та гарантії.

5. Кримінально-процесуальні акти.

 

8. Кримінальний процесуальний закон (2 год)

1. Поняття, сутність і значення кримінального процесуального права.

2. Джерела кримінального процесуального права.

3. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.

4. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та щодо осіб.

 

9. Засади кримінального процесу (2 год)

1. Поняття, значення і класифікація засад кримінального провадження.

2. Конституційні засади кримінального провадження.

3. Спеціальні засади кримінального провадження та їх характеристика.


Питання до іспиту
 

Питання до Іспиту

 1. Поняття адміністративного процесу як виду юридичного процесу.
 2. Структура адміністративного процесу.
 3. Юрисдикційні провадження та провадження неюрисдикційного характеру.
 4. Звичайні та спрощені види  проваджень.
 5. Стадії адміністративного процесу.
 6. Мета, завдання і функції  адміністративного процесу.
 7. Принципи адміністративного процесу.
 8. Адміністративно - процесуальні норми та їх особливості.
 9. Види адміністративно – процесуальних норм.
 10. Адміністративно - процесуальні відносини та їх особливості.
 11.  Класифікація  адміністративно-процесуальних відносин.
 12. Підстави виникнення та припинення адміністративно – процесуальних відносин.
 13. Поняття суб’єктів  адміністративного  процесу.
 14. Система суб’єкта адміністративного процесу.
 15. Індивідуальні та колективні суб’єкти адміністративного процесу.
 16.  Громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства як суб’єкти адміністративного процесу.
 17.  Адміністративно-процесуальний статус громадян. Адміністративно-процесуальні  права, свободи, обов’язки  та законні інтереси.
 18. Суб’єкти здійснення адміністративно-процесуальної діяльності: суди, міліція, адміністративні комісії та інші державні органи, уповноважені розглядати адміністративні справи.
 19. Органи прокуратури, як суб’єкти  адміністративного процесу.
 20. Інші суб’єкти адміністративного процесу:  адвокат (захисник); свідок; експерт; перекладач; поняті; спеціаліст.
 21. Поняття адміністративного примусу та його особливості.
 22. Адміністративно - попереджувальні заходи.
 23. Заходи адміністративного припинення як види адміністративного примусу.
 24. Стадії провадження щодо застосування адміністративно-попереджувальних заходів та заходів адміністративного припинення.
 25. Провадження щодо застосування  адміністративного затримання; особистого огляду і огляду речей; вилученню речей і документів; відсторонення водіїв від керування  транспортними засобами та їх перевірки на стан алкогольного сп’яніння.
 26. Повноваження міліції щодо застосування  заходів припинення спеціального призначення: заходів фізичного впливу; спеціальних засобів; вогнепальної зброї.
 27. Поняття та види  звернень  громадян.
 28. Стадії провадження у зверненнях  громадян.
 29. Провадження по розгляду пропозицій, заяв та скарг.
 30.  Вимоги щодо оформлення пропозицій, заяв та скарг.
 31. Права та обов’язки  суб’єктів  провадження у зверненнях громадян.
 32. Порядок розгляду звернень  громадян: строки; рішення, що приймаються за результатами розгляду  повідомлення про результати розгляду звернень  громадян.
 33. Поняття паспортної системи  та нормативна основа її діяльності.
 34.  Головні завдання, функції паспортної служби та її повноваження.
 35. Завдання ОВС щодо здійснення  паспортної системи.
 36. Провадження у паспортних  адміністративних  справах: видача  громадянам паспортів, обмін паспортів, видача паспортів замість втрачених, вилучення паспортів.
 37. Адміністративна  відповідальність  за порушення паспортних правил.
 38. Порядок реєстрації  та зняття з реєстраційного обліку громадян.
 39. Провадження з питань  надання громадянства України.
 40. Поняття та завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 41.  Принципи провадження.
 42. Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 43. Обставини, що виключають провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 44. Учасники провадження.
 45. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 46. Підстави та приводи для порушення справи про адміністративне правопорушення.
 47. Складення протоколу про адміністративне правопорушення та вимоги щодо його змісту.
 48. Випадки, коли протокол не складається. Надіслання протоколу про адміністративне правопорушення.
 49. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення: адміністративне затримання особи; особистий огляд і огляд речей; вилучення речей і документів.
 50. Місце та строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.
 51. Підготовка до розгляду справи.
 52. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи. Пропозиції про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень.
 53. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення. Види постанов. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення та доведення її до відома громадськості.
 54. Порядок і строки оскарження та опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення.
 55. Порядок і строки розгляду скарги та протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення.
 56. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.
 57. Дисциплінарна відповідальність як  вид юридичної відповідальності. Характерні  ознаки  дисциплінарної відповідальності.
 58. Види дисциплінарної відповідальності.
 59. Дисциплінарні стягнення. Види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до працівників міліції.
 60. Стадії дисциплінарного провадження: підстави для порушення дисциплінарного провадження; службова перевірка по факту дисциплінарного проступку; прийняття рішення за її результатами; оскарження прийнятого рішення; доведення до виконавців.
 61. Строки зняття дисциплінарного стягнення.
 62. Реєстраційно - дозвільні провадження щодо  видачі дозволів на здійснення окремих  видів  діяльності.
 63. Провадження щодо видачі спеціальних дозволів, ліцензій на зайняття  окремими видами  господарської діяльності.
 64. Провадження, пов’язані з видачею дозволів на окремі об’єкти та операцій з ними.
 65.  Провадження щодо реєстрації окремих  фактів (засвідчення фактів народження, смерті, укладення шлюбу та його розірвання).
 66.  Провадження, пов’язані з реєстрацією окремих суб’єктів.
 67.  Окремі провадження, пов’язані з реєстрацією певних об’єктів.
 68.  Поняття, сутність і значення кримінального процесуального права.
 69. Джерела кримінального процесуального права.
 70. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.
 71. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та щодо осіб.
 72. Поняття і класифікація суб"єктів кримінального процесу.
 73. Суд, слідчий, суддя, присяжний як суб"єкти кримінального процесу.\
 74. Сторона обвинувачення.
 75. Строна захисту.
 76. Потерпілий та його представник.
 77. Відводи субєктів кримінального провадження.

 

Список літератури
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова (основна) література.

 

 1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р., № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України – 2005 р.‑ № 5. ‑  (№№ 35-36, 37). – Ст. 446.
 3. Кодекс України  про адміністративні правопорушення.
 4. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р.
 5. Бандурка О.М, М.М. Тищенко. Адміністративний процес. Підручник - К.2008.- 209с.
 6. Н.Г. Салищева. Административный процесс в СССР. - М., 1964.
 7. Теория юридического процесса / Под. ред. В.М. Горшнева. - Харьков, 1985.
 8. В.А. Лория. Административный процесс и его кодификация. - Тбилиси, 1986.
 9. Ц. Цветанов. Административный процесс в НРБ //  Советское  государство  и право. - 1986. - №9.
 10. Е.В. Додин. Доказательства в административном процессе. - М., 1973.
 11. В.М. Савицкий. Язык процессуального закона. - М., 1988.
 12. С.С. Алексеев. Общая теория права. - М., 1982.
 13. В.Д. Сорокин. Административно - процессуальное право.
 14. Д.М. Овсянко. Административное право. - М., 1995.
 15. В.К. Колпаков. Адміністративне право України. - К., «Юрінком  Інтер», 1999.
 16. Л.В. Коваль. Адміністративне право. - К., «Вентурі». - 1998.

Допоміжна література:

 

 1. Положення про дозвільну систему: Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України №576 від 12.10.1994 р. // Іменем закону. 1993. №44.
 2. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: наказ МВС України №622 від 21.08.1998 р.
 3. Про внесення доповнень до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.1998 р. №622: наказ МВС України №292 від 13.04.1999 р.
 4. Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об’єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів: наказ МВС України №17 від 11.01.1999 р.
 5. Про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності ліцензій на виробництво, ремонт і реалізацію спортивної, мисливської вогнепальної зброї: наказ МВС України №643 від 18.10.1993 р.
 6. Про затвердження Інструкції  про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності ліцензій на виробництво, ремонт і реалізацію спортивної, мисливської вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, а також холодної зброї: наказ МВС України №137 від 18.03.1993 р.  
 7. Положення «Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії» //Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. -К., 1996. - С. 149.
 8. Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №341 // Офіційний вісник України. 1197. число 16. Код нормативного акта: 582/1997.
 9. Інструкція про порядок направлення громадян для огляду на стан сп’яніння в заклади охорони здоров’я та проведення огляду з використанням технічних засобів. Затверджено наказом МВС України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства юстиції України №114/38/15-36-18 від 24 лютого 1995 року.
 10. Положення про порядок видачі свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю, затверджено наказом Міністерства юстиції України від 20.01.1994 р. № 3/5.
 11. Положення про порядок реєстрації адвокатських об'єднань, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.1993 р. № 302.
 12. Положення про порядок легалізації об'єднань громадян, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 26,02.1993 р. № 140 (із змінами, внесеними відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 280 і від 16.10.1998 р. № 3640),
 13. Правила проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту і причепів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 141 (у редакції від 31. 03. 1999 р. № 487).
 14. Кириченко И.Г. Административно-правовой порядок обеспечения разрешительной системы. -К., 1989.

 

Інформаційні ресурси:

1. http://radniki.at.ua/board/naukovo_praktichni_komenta.

2. http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.6817.0

3. http://uk.wikipedia.org/wiki/

 

 

 

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Акт.проблеми адм.та крим.процесу
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
14 жовтня 2013р., 8:42 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 7997

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 79
групою дистанційного навчання 116
е - бібліотекою 99
Всього голосів: 294
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...