Основи наукових досліджень
доц. Юркова Т.Ф.
Надіслав: Середенко Тамара (5 жовтня 2011р.)
Анотація

Інститут психології, історії та соціології, 2 курс, денна форма навчання 

Основи наукових досліджень. Навчально-методичний комплекс
Змістовий модуль 1,2. Семінарські заняття

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

 

Змістовий модуль №1

 

Тема: ОСНОВИ НАУКОЗНАВСТВА

Лекційний модуль

1. Наукові дослідження як вид творчої діяльності – 4 год.

2. Методологічні основи наукового пізнання – 2 год.

 3. Організаційні основи наукових досліджень – 4 год.

 

Семінарський модуль

 1. Методологічні основи наукового пізнання – 2 год.

 

Практичний модуль

Основи наукового пізнання.

1) Об’єкти, рівні і методи наукового пізнання в галузі соціальної педагогіки. Сутність і принципи застосування емпіричного та теоретичного дослідження – 2 год.

2) Основні методи теоретичного дослідження ( історичний, логічний, дедуктивний, індуктивний, моделювання ) – 2 год.

3) Експеримент як метод наукового пізнання. Процес вимірювання досліджуваних величин – 2 год.

 

Модуль самостійної роботи

 

 1. Основні напрями сучасних наукових досліджень у сфері гуманітарних наук в Україні.
 2. Визначити місце наукових досліджень у системі підготовки фахівців для роботи у сфері соціальної педагогіки.
 3. Організація науки і підготовка наукових кадрів: наукові установи та організації; наукові кадри; вчені ступені та їх здобуття; аспірантура, докторантура.
 4. Процес наукових досліджень та його характеристики. Стадії наукових досліджень: організаційна, дослідна, узагальнення, апробація і реалізація результатів дослідження.
 5. Загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання, абстрагування, конкретизація, системний аналіз) та емпіричні)методи дослідження. Методичні прийоми (спостереження, експеримент).
 6. Методика наукового дослідження: методичні прийоми та процедури наукових досліджень (інвентаризація, контрольні заміри, вибіркові спостереження, суцільні спостереження, експертизи, інформаційне моделювання, дослідження документів).
 7. Пояснити зв'язок науково-дослідної роботи з навчальним процесом.
 8. Скласти перелік основних наукових видань з соціальної педагогіки.
 9. Участь   студентів   у   науково-дослідній   роботі   кафедр. Наукові студентські об'єднання.
 10.  Вибрати і обґрунтувати   напрям для   своїх  наукових   досліджень  (тема реферату, курсової роботи, її актуальність).

 Обсяг: 1- 2 сторінки тексту.

 1. Визначити та обґрунтувати вибір методики наукового дослідження для своєї

     курсової роботи.

Обсяг: 1- 3 сторінки тексту.

 

Змістовий модуль №2.

 

Тема: Організація і проведення наукових досліджень.

 

Лекційний модуль

1. Система науково-дослідної роботи студентів університету – 2 год.

 2. Інформаційне забезпечення наукових досліджень – 2 год.

3. Організація та проведення наукового дослідження – 4 год.

4. Обробка та оформлення  результатів наукового дослідження – 2 год.

 

Семінарський модуль

1. Обробка та оформлення  результатів наукового дослідження – 2 год.

     Практичний модуль

   Організація та проведення наукового дослідження

1) Збирання та оформлення інформації. Техніка організації та оформлення  наукового експерименту – 2 год.

2) Усний виклад результатів дослідження. Реферат, стаття, письмова наукова робота як форми узагальнення результатів дослідження – 2 год.

3) Методи обробки наукових результатів. Вимоги до оформлення випускної роботи – 2 год.

Змістовий модуль 1,2. Семінарські заняття.doc

модуль
Методичні рекомендації до виконання практичної роботи

Плани та методичні рекомендації до семінарських занять

Змістовий модуль 1

Семнарське заняття 1

Тема: Методологічні основи наукового пізнання – 2 год.

1) Загальні відомості про наукове пізнання.

2) Загальні проблеми методології наукового дослідження.

3) Системний підхід і системний аналіз.

4) Моделі і методи в науковому дослідженні.

Ключові слова: наукове пізнання, методології наукового дослідження, системний підхід, системний аналіз, моделі, методи наукового дослідження.

Література:

 1. Артюх О.Ф. Основи наукових досліджень: Навч. Посіб. – К., 1990. – 315с.
 2. Герасимов И.Г. Научное исследование. – М.: Наука, 1972.
 3. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень: Навч. Посібник. – Вид. 2-е, доп. І перероб. – К.: Видавничий дім „Професіонал”, 2004. – 208 с.
 4. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень: Навч. Посібник. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.
 5. Основи педагогічних досліджень: навчальний посібник / За тоф. Рудницької О. – К.: Експрес, 1998. – 107с.
 6. Основи наукових досліджень: Навчальна програма. / Сост. тоф. КузьменкоВ.В. –Херсон, 2007.
 7. Петрук В.Г., Володарський Є.Т., Мокін В.Б. Основи науково-дослідної роботи.- Вінниця, 2006.- 144с.
 8. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель // Інтелектуальна власність. – 2001. - №3.
 9. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі. – К.: Центр навч. Літ-ри, 2003. – 116 с.
 10. Сиденко В., Грушко И. Основы научных исследований. – Харьков, 1977. – 200 с.
 11. Сидоренко В.К, Дмитренко П.В.Основи наукових досліджень: Навч.посіб. для вищих педагогічних закладів освіти. – К., 2000. – 143с.
 12. Сидоренко В., Хайруддінов М. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – Сімферополь, 2000. – 168 с.
 13. Скаткин М. Методология и методика педагогических исследований. – М.: Педагогика, 1986.
 14. тоф В.А. Проблемы методологии научного познания. – М.: Высшая школа, 1978. – 271с.
 15. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. – К.: Слово, 2003. – 240 с.
 16. Чкалов О. Основы научных исследований. Учебное пособие для студентов. – К.: Вища школа, 1978. – 120 с.

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2

Семінарське заняття 2

Тема: Обробка та оформлення  результатів наукового дослідження – 2 год.

1) Реєстрація, нагромадження та обробка наукової інформації.

2) Фіксування робочих гіпотез, уточнення предмету дослідження, напрямків збирання матеріалів.

3) Методи зведення й обробки результатів експерименту.

4) Формування додатків.

5) Логічна послідовність, структура роботи, її стиль, обсяг.

6) Техніка редагування першого варіанту роботи.

7) Вимоги до оформлення списку використаних джерел і висновків.

Ключові слова: реєстрація, нагромадження та обробка наукової інформації, методи зведення й обробки результатів експерименту, структура роботи, список використаних джерел, висновки, додатки.

 Література:

 1. Артюх О.Ф. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. – К., 1990. – 315с.
 2. Зразки бібліографічного опису джерел у наукових працях / Укл. Ю. Тимошенко. – Черкаси: Вид-во ЧДУ, 2003. – 60 с.
 3. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. - Вид. 2-е, доп. і перероб. – К.: Видавничий дім „Професіонал”, 2004. - 208 с.
 4. Кринецкий И. Основы научных исследований. - Киев-Одесса: Вища школа, 1981. - 208 с.
 5. Курсовые и дипломные работы: От выбора темы до защиты: Справочное пособие / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – Мн.: Мисанта, 2003. – 416 с.
 6. Максименко С. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. - К., 1990. - 239 с.
 7. Основи педагогічних досліджень: навчальний посібник / За ред. Рудницької О. - К.: Експрес, 1998. - 107с.
 8. Основи наукових досліджень: Навчальна програма. / Сост. доц. КузьменкоВ.В. -Херсон, 2007.
 9. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі. – К.: Центр навч. літ-ри, 2003. – 116 с.
 10. Сиденко В., Грушко И. Основы научных исследований. - Харьков, 1977. - 200 с.
 11. Сидоренко В.К, Дмитренко П.В.Основи наукових досліджень: Навч.посіб. для вищих педагогічних закладів освіти. – К., 2000. – 143с.
 12. Сидоренко В., Хайруддінов М. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. - Сімферополь, 2000. - 168 с.
 13. Стрельский В. Основы научно-исследовательской работы студентов. - К.: Вища школа, 1981. - 151с.
 14. Хайруддинов М., Мороз М. Самостоятельная работа студентов по педагогическим дисциплинам. Учебно-методическое пособие для студентов. - Симферополь: Миг, 1998. - 214 с.
 15. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. – К.: Слово, 2003. - 240 с.
 16. Чкалов О. Основы научных исследований. Учебное пособие для студентов. - К.: Вища школа, 1978. - 120 с.
 17. Эко У. Как написать дипломную работу Гуманитарные науки: Учебно-метод. пособие. / Пер. с итал. – М.: Книжный Дом „Університет”, 2003. – 240 с.

 


методичні рекомендації до виконання практичної роботи.doc

Індивідуальні завдання.
Модуль самостійної роботи.

 

Модулі самостійної роботи 1

 

 1. Основні напрями сучасних наукових досліджень у сфері гуманітарних наук в Україні.
 2. Визначити місце наукових досліджень у системі підготовки фахівців для роботи у сфері соціальної педагогіки.
 3. Організація науки і підготовка наукових кадрів: наукові установи та організації; наукові кадри; вчені ступені та їх здобуття; аспірантура, докторантура.
 4. Процес наукових досліджень та його характеристики. Стадії наукових досліджень: організаційна, дослідна, узагальнення, апробація і реалізація результатів дослідження.
 5. Загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання, абстрагування, конкретизація, системний аналіз) та емпіричні)методи дослідження. Методичні прийоми (спостереження, експеримент).
 6. Методика наукового дослідження: методичні прийоми та процедури наукових досліджень (інвентаризація, контрольні заміри, вибіркові спостереження, суцільні спостереження, експертизи, інформаційне моделювання, дослідження документів).
 7. Пояснити зв'язок науково-дослідної роботи з навчальним процесом.
 8. Скласти перелік основних наукових видань з соціальної педагогіки.
 9. Участь   студентів   у   науково-дослідній   роботі   кафедр. Наукові студентські об'єднання.
 10. Вибрати і обґрунтувати   напрям для   своїх  наукових   досліджень  (тема реферату, курсової роботи, її актуальність).

Обсяг: 1- 2 сторінки тексту.

 1. Визначити та обґрунтувати вибір методики наукового дослідження для своєї
  1. курсової роботи.

Обсяг: 1- 3 сторінки тексту.

 

Модулі самостійної роботи 2

 1. Скласти таблицю класифікації інформаційного забезпечення.
 2. Визначити види професійного інформаційного забезпечення.
 3. Пояснити роботу з фактографічними,  документальними,  бібліографічні джерелами інформації.
 4. Автоматизовані системи пошуку та обробки інформації.
 5. Систематизація,   аналіз   та   узагальнення   інформаційного матеріалу.
 6. Описати   вибір   інформаційного   забезпечення свого наукового дослідження, методику роботи з різними науковими джерелами інформації, скласти розгорнутий  зміст  курсової (або випускної) роботи.

Обсяг 2 сторінки  тексту.

 1. Скласти список використаної літератури для курсової (випускної роботи)..

Обсяг: 4 сторінки тексту.

 1. Підготувати тези виступу на науковій студентській конференції.

Обсяг: 2 сторінки. тексту.


модуль самостійної роботи.doc

Підсумковий контроль.

Підсумкова тека

Поточний контроль

Питання до змістового модулю №1.

 1. Що забезпечує наукова діяльність людині?
 2. Які функції виконує наука в суспільстві?
 3. У чому полягає процес наукового пізнання?
 4. Які ви знаєте наукові закони?
 5. Що являє собою методологія наукового дослідження?
 6. Яка основна відмінність між фундаментальними та прикладними науками?
 7. Чим відрізняється розвиток науки  ХХ століття?
 8. Чим характеризуються процеси диференціації та інтеграції знань?
 9. Яка структура державної системи організації наукових досліджень в Україні?
 10. Яке місце в організації наукових досліджень належить Національній академії наук України?
 11. Яка галузева академія наук здійснює науково-дослідну діяльність з соціальної педагогіки?
 12. Коли в Україні створено Академію педагогічних наук та яка її роль?
 13. Які історичні етапи розвитку науки вам відомі?
 14. Які характерні риси розвитку сучасної науки в Україні?
 15. Які вам відомі напрями наукової діяльності Академії педагогічних наук України?
 16. Поясніть як розростається процес наукового пізнання.
 17. Які рівні  можна розділити процес пізнання ї що є його критерієм?
 18. Які методи наукового пізнання відносяться до теоретичних?
 19. У чому є відмінність між емпіричним та теоретичним дослідженням?
 20. Чи є експеримент методом наукового пізнання? Яке його призначення?
 21. Назвіть основні методи науково-педагогічного дослідження.

 

 

 Питання до змістового модулю №2.

 1. Яка роль інформації в науковому дослідженні?
 2. За допомогою яких носіїв передається інформація?
 3. Як класифікують текстові документи?
 4. Що відноситься до неперіодичних видань?
 5. Назвіть основні наукові видання, які вам відомі.
 6. Що належить до основного фонду бібліотеки?
 7. Які існують види каталогів?
 8. З чого починають і чим завершують науковий пошук?
 9. Якими видами записів супроводжують опрацювання наукових літературних  джерел?
 10. З чого починається наукове дослідження?
 11. Які вимоги ставляться до наукового дослідження з соціальної педагогіки?
 12. Від чого залежить результативність дослідження?
 13. Які існують етапи проведення наукових досліджень?
 14. Яка мета обґрунтування теми наукового дослідження?
 15. Що являє собою гіпотеза і які її функції в науковому дослідженні?
 16. На чому ґрунтується експериментальна наукова робота,
 17. Які види педагогічного експерименту вам відомі?
 18. Що слід розуміти під методикою експерименту?
 19. Які творчі якості повинен мати науковець?
 20. Які види мислення мають місце в науковій діяльності?
 21. Якої форми може набувати узагальнення наукового дослідження?
 22. Що являє собою реферат як форма наукового узагальнення дослідження?
 23. Які відомості включають до змісту наукової статті?
 24. Які складові має науковий звіт?
 25. Які методи застосовують  для обробки результатів наукового дослідження?
 26. Які є вимоги до складання бібліографії до наукового дослідження.
 27. Як слід робити цитування у наукових працях?
 28. Які вимоги до оформлення курсової ( випускної роботи) вам відомі?


 

Підсумковий контроль

 

Питання до заліку

 

 1. Які функції виконує наука в суспільстві?
 2. У чому полягає процес наукового пізнання?
 3. Що являє собою методологія наукового дослідження?
 4. Яка основна відмінність між фундаментальними та прикладними науками?
 5. Чим характеризуються процеси диференціації та інтеграції знань?
 6. Яка структура державної системи організації наукових досліджень в Україні?
 7. Яке місце в організації наукових досліджень належить Національній академії наук України?
 8. Яка галузева академія наук здійснює науково-дослідну діяльність з соціальної педагогіки?
 9. Коли в Україні створено Академію педагогічних наук та яка її роль?
 10. Які вам відомі напрями наукової діяльності Академії педагогічних наук України?
 11. Поясніть як розростається процес наукового пізнання.
 12. Які рівні  можна розділити процес пізнання ї що є його критерієм?
 13. Які методи наукового пізнання відносяться до теоретичних?
 14. У чому є відмінність між емпіричним та теоретичним дослідженням?
 15. Чи є експеримент методом наукового пізнання? Яке його призначення?
 16. Назвіть основні методи науково-педагогічного дослідження.
 17. Яка роль інформації в науковому дослідженні?
 18. За допомогою яких носіїв передається інформація?
 19. Як класифікують текстові документи?
 20. Назвіть основні наукові видання, які вам відомі.
 21. Що належить до основного фонду бібліотеки?
 22. З чого починають і чим завершують науковий пошук?
 23. Якими видами записів супроводжують опрацювання наукових літературних  джерел?
 24. З чого починається наукове дослідження?
 25. Які вимоги ставляться до наукового дослідження з соціальної педагогіки?
 26. Від чого залежить результативність дослідження?
 27. Які існують етапи проведення наукових досліджень?
 28. Яка мета обґрунтування теми наукового дослідження?
 29. Що являє собою гіпотеза і які її функції в науковому дослідженні?
 30. На чому ґрунтується експериментальна наукова робота,
 31. Які види педагогічного експерименту вам відомі?
 32. Що слід розуміти під методикою експерименту?
 33. Які види мислення мають місце в науковій діяльності?
 34. Якої форми може набувати узагальнення наукового дослідження?
 35. Що являє собою реферат як форма наукового узагальнення дослідження?
 36. Які відомості включають до змісту наукової статті?
 37. Які методи застосовують  для обробки результатів наукового дослідження?
 38. Які є вимоги до складання бібліографії до наукового дослідження.
 39. Як слід робити цитування у наукових працях?
 40. Які вимоги до оформлення курсової ( випускної роботи) вам відомі?


Підсумковий контроль.doc

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Основи наукових досліджень
(Практичні заняття)
Дата изменения:
23 березня 2014р., 7:46 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 18839

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 79
групою дистанційного навчання 116
е - бібліотекою 99
Всього голосів: 294
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...