Чорноморський ботанічний журнал - 2008 - том 4, №1
-
Надіслав: Загороднюк Наталья (17 жовтня 2008р.)
Анотація

Зміст номера, повні оригінал-макети окремих статей

Текст статей оформлений у вигляді окремих файлів формату *pdf.

?

ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ ЖУРНАЛ (2008) ТОМ 4, №1
Chornomorski Botanical Journal (2008) VOL. 4, №1


 Zmist4_1.PDF

Сторінка головного редактора. Glav_red.PDF

Naumovich H.O., Khodosovtsev A.Ye. The lichens of Black Forest (Znamenivskiy district, Kirovograds`ka oblast) // Chornomors'k. bot. z.- 2008. - vol. 4, N1. - Р. 7-13.
Lichens of 75 species from 39 genera, 21 familia, 7 orders are found in the Black forest (Znamenivskiy district, Kirovograds`ka oblast). Among them, Arthonia mediella Nyl., Biatora epixanthoides (Nyl.) Diederich, Bacidina circumspecta (Norrlin & Nyl.) Malme, Cladonia glauca Flоrke та Strangospora ochrophora (Nyl.) R. Anderson are new species for plain part of Ukraine. Epiphytic ecological group prevails here (63 species, 82,5%). The lichens predominantly grow on bark of deciduous trees Quercus (42 species), Fraxinus (35 species) and Acer (30 species).
Key words: lichens, corticolous, Black Forest, Kirovograds`ka oblast

Наумович Г.О., Ходосовцев О.Є. Лишайники Чорного лісу (Знам'янський р-н, Кіровоградська область) //Чорноморськ. бот. журн. - 2008. - т. 4, N1. - С. 7-13.
На території Чорного лісу (Знам'янський район, Кіровоградська область) було знайдено 75 видів лишайників, які належать до 39 родів, 21 родини , 7 порядків. Серед них Arthonia mediella Nyl., Biatora epixanthoides (Nyl.) Diederich, Bacidina circumspecta (Norrlin & Nyl.) Malme, Cladonia glauca Flоrke та Strangospora ochrophora (Nyl.) R. Anderson є новими видами для рівнинної частини України. Переважна кількість лишайників відносяться до епіфітної еколого-субстратної групи (63 види, або 82,5%). Серед порід, на яких було знайдено найбільшу кількість видів, переважають Quercus L. (42 види), Fraxinus L. (35 видів) та Acer L. (30).
Ключові слова: лишайники, епіфіти, Чорний ліс, Кіровоградська область
Повний текст статті/ Complete text Naumovich_Khodosovtsev_08_1.PDF


Dubyna D.V., Ustymenko P.M. Anthropogenous transformation and vegetation area balance assessment in the upper part of the Tysa basin (Transcarpathian region) // Chornomors'k. bot. z. - 2008. - vol. 4, N1. -Р. 14-25.
As a result of research it is defined that the condition of the upper basin of the Tysa river is become worse. Felled areas, overgrazing,  disorderly recreation, quarries are the main negative factors of that. It is found that the most of todays wood-cutting areas are not artificially afforested for the last 10-15 years being  in different stages of  succesion from gramineous to  dumetosus. Present state and basic factors of transformation of high mountain's plant cover and meadow vegetation of a forest belt are characterized. It  is found that the present structure of ecosystems under different economic use and of areas with natural vegetation can not  afford  balanced drainage.
Key words: basin of the Tysa river, ecosystem, vegetation, continuous felled areas, grazing, wood-cutting area, recreation.

Дубина Д.В., Устименко П.М. Антропогенна трансформація та оцінка збалансованості площ рослинності верхнього басейну р. Тиса (Закарпатська обл.) // Чорноморськ. бот. журн. - 2008. - т. 4, N1. - С. 14-25.
Встановлені фактори погіршення стану екосистем верхньої частини басейну р.Тиса, серед яких головними є рубки лісів, перевипасання, ненормована рекреація, розробка кар'єрів. Виявлено, що більшість сучасних лісосік останніх 10-15 років штучно не заліснюються. Вони знаходяться на різних стадіях заростання - від злакової до чагарникової. Охарактеризовано сучасний стан і провідні фактори трансформації рослинного покриву високогір'я та лучної рослинності лісового поясу. Встановлено, що сучасна структура екосистем різних господарських форм використання і площ з природною рослинністю регіону досліджень не забезпечує в повній мірі збалансованого річкового стоку.
Ключові слова: басейн р. Тиса, екосистема, рослинність, суцільні рубки, випасання, лісосіка, рекреація.
Повний текст статті/ Complete text   Dubina_Ustymenko_08_1.PDF


Bagrikova N.A. Analisys of flora of the Crimean Prisyvashya // Chornomors'k. bot. z. - 2008. - vol. 4, N1. - Р. 26-32.
The results of analysis of systematic, arealogical, biomorphological and ecological structures of flora of Crimean Prisivashya  is given. The flora includes 748 species of vascular plants from 344  genera, 80 families, 4 classes and 3 divisions. Features of the flora  are determined with comparing to other  regional floras.
Keywords: flora, ecobiologica,  structure, Prisyvashya, the Crimea.
 

Багрикова Н.О. Аналіз флори Кримського Присивашшя // Чорноморськ. бот. журн. - 2008. - т. 4, N1. - С. 26-32.
Наведені результати аналізу систематичної, ареалогічної, біоморфологічної та екологічної структури флори Кримського Присивашшя. Флора включає 748 видів судинних рослин з 344 родів, 80 родин, 4 класів та 3 відділів. Визначені її особливості та місце серед регіональних флор.
Ключові слова: флора, еколого-біологічна структура, Присивашшя, Крим.

Повний текст статті/ Complete text  Bagrikova_08_1.PDF


Nikiforov А.R. Peculiarities of wintering of relict endemic plant of mountain Crimea Silene jailensis (Caryophyllaceae) ex situ of South Crimea and in natural conditions // Chornomors'k. bot. z. - 2008. - vol. 4, N1. - Р. 33-43.
The relict endemic of flora of the mountain Crimea Silene jailensis is known from four places in upper belt of the Crimea Mountains. Small quantity of the endemic (500 plants) is explained by the taxon genesis in upper belt, which was destroyed. The seasonal rhythm of plants was studied in natural conditions and in conditions ex situ in low belt in subtopic climate.
Keywords: Silene jailensis, Crimea, life form, season rhythm

Нікіфоров. О.Р. Особливості зимівлі реліктового ендеміка гірського Криму Silene jailensis (Caryophyllaceae) в природних умовах та ex situ на Південному березі Криму // Чорноморськ. бот. журн. - 2008. - т. 4, N1. - С. 33-43.
Реліктовий ендем флори гірського Криму Silene jailensis відомий з чотирьох місцезростань у верхньому поясі Кримських Гір. Незначна кількість ендемів (500 рослин) пояснюється походженням виду з верхнього поясу, який нині зник. Сезонний ритм рослин вивчався в природних умовах та в умовах ex situ в субтропічному кліматі нижнього поясу.
Ключові слова: Silene jailensis, Крим, біоморфа, сезонний ритм

Повний текст статті/ Complete text  Nikiforov_08_1.PDF


Yemelyanova S.M. The modern state and actual questions of researches of bog vegetation of valley of overhead and middle flow of the South Bug // Chornomors'k. bot. z. - 2008. - vol. 4, N1. - Р. 44-51.
An analysis of botanical researches of bog vegetation of the Southern Bug's Valley has been presented. There have been distinguished and briefly described the scientific trends, such as floristic, ecological, geobotanical, phytosozological and resources. The urgent issues of the further researches have been considered.
Key words: Southern Bug, bog vegetation, history

Ємельянова С.М. Сучасний стан та актуальні питання досліджень болотної рослинності долини верхньої та середньої течії р. Південний Буг // Чорноморськ. бот. журн. - 2008. - т. 4, N1. - С. 44-51.
Подано короткий історичний нарис ботанічного вивчення боліт долини верхньої та середньої течії р. Південний Буг. Окреслено актуальні завдання майбутніх досліджень.
Ключові слова: Південний Буг, болотна рослинність, історія

Повний текст статті/ Complete text Yemelyanova_08_1.PDF


Karnatovs'ka M.Yu. The subassociation Salici rosmarinifoliae-Betuletum borysthenicae typicum in the lower Dniper arenas // Chornomors'k. bot. z. - 2008. - vol. 4, N1. - Р. 52-55.
According to principles the J.Braun-Blanquet, plant communities are investigated  with Betula borysthenica domination, which grow in lover Dniper arenas. The new association Salici rosmarinifoliae-Betuletum borysthenicae is  recognized with giving diagnostic  species, nomenclature type and brief information on ecology and distribution.
Key words: syntaxonomy, vegetation, arenas of Dniper.

Карнатовська М.Ю. Субасоціація Salici rosmarinifoliae-Betuletum borysthenicae typicum на Нижньодніпровських аренах // Чорноморськ. бот. журн. -2008. - т. 4, N1. - С. 52-55.
Відповідно до принципів Ж. Браун-Бланке вивчено рослинні угрупування, у видовому складі яких домінує Betula borysthenica, що ростуть на аренах Нижньодніпров'я. Виділено нову асоціацію Salici rosmarinifoliae-Betuletum borysthenicae. Наведено діагностичні види, номенклатурний тип і коротка інформація про екологію та поширення.
Ключові слова: синтаксономія, рослинність, арени Дніпра

Повний текст статті/ Complete text
Karnatovska_08_1.PDF


Derevyanko V.M. The introduction of Diospyros кaki  Thunb. in Danube delta // Chornomors'k. bot. z. - 2008. - vol. 4, N1. - Р. 56-60.
The results of introduction and overwintering (2005-2006 yy.) D.кaki in Danube delta (Vilkovo) are  elucidated together with  the climatic characteristics of the  region.
Key words: ,persimmon,  temperature, damage, humidity.

 

Дерев'янко В.М. Інтродукція Diospyros кaki L. в дельті Дунаю // Чорноморськ. бот. журн. - 2008. - т. 4, N1. - С. 56-60.
Наводяться результати інтродукції та перезимівлі (2005-2006 рр.) D.кaki в дельті Дунаю (м. Вилково). Дано кліматичну характеристику району інтродукції.
Ключові слова: хурма, температура, пошкодження, вологість

Повний текст статті/ Complete text  Derevyanko_08_1.PDF

 


Svydenko L.W. Study of essential oil in Monarda fistulosa L. // Chornomors'k. bot. z. - 2008. - vol. 4, N1. - Р. 61-66.
The biomorphological and вiochemical features of Monarda fistulosa L. cultivated in Kherson area are given in . The contents of essential oil in plant is determined. Its  localization togerter with oil glandulae size on leaves is studied. The comparative characteristics of the essential oil content  for  cv. Premyera and for other forms of Monarda fistulosa  is  discussed. Circadian dynamics of oil accumulation during different development phases is studied. It is established, that there are 20 components in the essential oil with the main component Thymol.
Key words: Monarda fіstulosa L., Kherson area, phase of development, essential oil, glandulae, composition

Свиденко Л.В. Вивчення ефіроолійності Monarda fistulosa L. // Чорноморськ. бот. журн. - 2008. - т. 4, N1. - С. 61-66.
В статті наводяться дані щодо біолого-морфологічних та біохімічних особливостей Monarda fіstulosa L., що культивується в умовах  Херсонської області. Визначена масова частка ефірної олії в рослині. Вивчено її локалізацію, а також розміри ефіроолійних залозок на листках. Зроблена порівняльна характеристика вмісту ефірної олії у сорту 'Прем'єра' та у формах монарди. Вивчено динаміку накопичення олії за фазами розвитку та протягом доби. Встановлено, що до складу ефірної олії монарди входить 20 компонентів, основним серед яких є тимол.
Ключові слова: Monarda fіstulosa L., Херсонська область, фази розвитку, ефіроолійні залозки, ефірна олія, компонентний склад
Повний текст статті/ Complete text Svidenko_08_1.PDF


Mykolaychuk V.G. Features of root system development  in Cyperus esculentus L. (Cyperaceae) introduced in Northern Black Sea Coast // Chornomors'k. bot. z. - 2008. - vol. 4, N1. - Р. 67-70.
It is found, that the root system  in Cyperus esculentus introduced in Northern Black Sea Coast  consists of additional roots  with their absence both on suckers and rhizomes of the first order .
Key words: Cyperus esculentus L., additional roots, rhizomes, parcels,  suckers.

Миколайчук В.Г. Особливості формування кореневої системи Cyperus esculentus L. (Cyperaceae) в умовах інтродукції в Північне Причорномор'я // Чорноморськ. бот. журн. - 2008. - т. 4, N1. - С. 67-70.
Встановлено, що коренева система рослин Cyperus esculentus в умовах Північного Причорномор'я є системою додаткових коренів. Їх розподіл на вегетативних органах має особливості: вони відсутні на столонах і кореневищах першого порядку. 
Ключові слова:  Cyperus esculentus L., додаткові корені, кореневища, парцели, столони.
Повний текст статті/ Complete text  Mykolaycguk_08_1.PDF


Nazarchuk Ju.S., Lichens of Akerman medieval fortress // Chornomors'k. bot. z. - 2008. - vol. 4, N1. - Р. 71-75.
Lichens of 44 species are found from the territory of Akkerman medieval fortress,  with prevailing majority (31 species) of epilitic taxa. It is shown that the maximal amount of species  grows in microecotopes of moist and shaded fortress moat walls. Among the found species Physconia muscigena is new for the steppe zone of Ukraine.
Keywords: lichens, biodegradation, fortress, microecotopes

Назарчук Ю.С. Лишайники Акерманської середньовічної фортеці // Чорноморськ. бот. журн. - 2008. - т. 4, N1. - С. 71-75.
На території Акерманської середньовічної фортеці було знайдено 44 види лишайників, з яких переважна більшість (31 вид) є епілітами. Показано, що максимальна кількість видів приурочена до мікроекотопів вологих та затінених стін фортечного рову. Серед знайдених видів Physconia muscigena є новим для степової зони України.
Ключові слова: лишайники, біодеградація, фортеця, мікроекотопи

Повний текст статті/ Complete text Nazarchuk_08_1.PDF


Marco N.V., Shevchenko S.V. Fertilization, endospermogenesis and embryogenesis  Paeonia tenuifolia L. // Chornomors'k. bot. z. -2008. - vol. 4, N1. - P. 76-83.
In this article, the results of the investigation of separate stages in  reproductive process of the rare species Paeonia tenuifolia L. that grown short in quantity and has protective status are given. Peculiarities of fertilization, of endosperm and embryo development are found out. Calendar terms of this process flowing in the conditions of Crimea are given. This work is illustrated by microphotographs.
Key words: Paeonia tenuifolia, fertilization, coenocyte, endosperm,  embryo

Марко Н.В., Шевченко С.В. Запліднення, ендоспермогенез та ембріогенез Paeonia tenuifolia L. // Чорноморськ. бот. журн. - 2008. - т. 4, N1. - С. 76-83.
В даній роботі представлені результати дослідження окремих етапів репродуктивного процесу рідкісного виду Paeonia tenuifolia L., що скорочується в чисельності і має охоронний статус. Встановлені особливості процесів запліднення, ендоспермогенеза і розвитку зародка, приведені календарні терміни їх протікання у даного виду в умовах Криму. Робота ілюстрована мікрофотографіями
Ключові слова: Paeonia tenuifolia, сингамія, запліднення, ценоцит,  ендосперм, зародок

Повний текст статті/ Complete text   Marco_Shevchenko_08_1 part1.PDF


 Boyko T.O. The lichens and lichenicolous fungi of limestone outcrops of the nature reserve "Yelanetsky step". // Chornomors`k. bot. z. - 2008. -  vol. 4, N 1. - Р. 84-88.
The list of the lichens and lichenocolous fungi of limestone outcrops of the nature reserve "YElanetsky step" includes 64 species lichens and 6 species lichenocolous fungi of 29 genera, 16 families, 6 orders and group mitosporic fungi. Toninia physaroides (Opis) Zahlbr., Stigmidium glebarum (Arnold) Hafellner, Zwackiomyces calcariae (Flagey)  Hafellner  & Nik. Hoffm. are firstly reported for Ukraine, Aspicilia farinosa (Florke) Arnol, Clauzadea metzleri (Korber) D. Hawksw., Bacidina delicata (Larbal. ex Leight) V. Wirth et Vezda, Gonohymenia myriospora (Zahlbr.) Zahlbr., Hymenelia prevostii Koerb., Rinodina dubiana (Hepp) J. Steiner - for plain part of Ukraine, and Caloplaca polycarpa (A. Massal.) Zahlbr, Collema undulatum Laurer ex Flot., Lecanora xanthostoma CI. Roux ex Froberg, Verrucaria macrostoma DC. - for steppe part of Ukraine. Data about ecology and frequency of occurrence of the lichens and lichenicolous fungi are provided.
Key words: lichens fungi, lichenicolous fungi, limestone outcrops, nature reserve "YElanetsky step"
 

Бойко Т.О. Лишайники та ліхенофільні гриби вапнякових відслонень природного заповідника "Єланецький степ" // Чорноморськ. бот. журн. - 2008. - т. 4., № 1. - С. 84-88.
Список лишайників та ліхенофільних грибів вапнякових відслонень природного заповідника "Eланецькій степ" включає 64 види лишайників та 6 видів ліхенофільних грибів, що відносяться до 29 родів, 16 родин 6 порядків та групи мітоспорових грибів. Види Toninia physaroides (Opis) Zahlbr., Stigmidium glebarum (Arnold) Hafellner, Zwackiomyces calcariae (Flagey)  Hafellner  & Nik. Hoffm. вперше знайдені для ліхенобіоти України, Aspicilia farinosa (Florke) Arnold, Clauzadea metzleri (Korber) D. Hawksw., Bacidina delicata (Larbal. ex Leight) V. Wirth et Vezda, Gonohymenia myriospora (Zahlbr.) Zahlbr., Hymenelia prevostii Koerb. and Rinodina dubiana (Hepp) J. Steiner - для її рівнинної частини, Caloplaca polycarpa (A. Massal.) Zahlbr, Collema undulatum Laurer ex Flot., Lecanora xanthostoma CI. Roux ex Froberg, Verrucaria macrostoma DC. - для її степової частини. Наведені дані щодо екологічних особливостей та частоти трапляння лишайників та ліхенофільних грибів.
Ключові слова: ліхенізовані гриби, ліхенофільні гриби, вапнякові відслонення, природний заповідник "Єланецький степ"

Повний текст статті/ Complete text Boyko_T_08_1.PDF


Lysenko H.M. Monitoring phytosystems of steppe reservation"Kamyani Mogyly" // Chornomors'k. bot. z. - vol. 4, N1. -  Р. 89-97.
Ecological and coenotic monitoring of plant cover on petrophytes variant of herb (forb)-bunch-grass steppe submitted in branch of Ukrainian Steppe Natural Reserve (Donetsk Region) are presents. For understanding of structural mechanisms and accompanying changes in ecotopes characteristics. The technique of computer synphytoindication was used. It promoted enough to the full characteristic of ecotope parameters under the most widespread forming features of reserve site. Sizes of ecological factors of the basic formations of reserve are designed.
Key words: steppes, limit ecological factors, phytoindication

Лисенко Г.М. Моніторинг фітосистем заповідного степу "Кам'яні Могили" // Чорноморськ. бот. ж. - 2008. - т. 4, N1. - С. 89-97.
У статті подано матеріали екологічного та ценотичного моніторингу рослинного покриву петрофітного варіанту різнотравно-типчаково-ковилових степів, репрезенотованих у відділенні Українського степового природного заповідника "Кам'яні Могили" (Донецька область). З метою встановлення механізмів змін екотопічних характеристик було використано метод комп'ютерної синфітоіндикації. Розраховано величини екологічних чиників, що характеризують як екотопи заповідника вцілому, так і основні формації рослинності заповідника.
Ключові слова:  степи, лімітуючі екологічні фактори, фітоіндикація

Повний текст статті/ Complete text Lysenko_08_1.PDF


 Borovik L.P. Natural and antropogenic factors of succession on abandoned fields in Streltsovskaya  Steppe (a branch of Luhansk Nature Reserve) // Chornomors'k. bot. z. - 2008. - vol. 4, N1. -  Р. 98-106.
The territory of Streltsovskaya Steppe was enlarged in 2004. As the result, the Natural Reserve includes lots of pasture areas and abandoned filds. Description of nine abandoned fields is given.  A general features of abandoned fields  distribution,  together with their soil, relief, history of economic  usage are elucidated.
Key words: abandoned fields, succession on abandoned fields

Боровик Л.П. Природні та антропогенні фактори демутації перелогів на території Стрільцівського степу (відділення Луганського природного заповідника) // Чорноморськ. бот. журн. - 2008. - т. 4, N1. - С. 98-106.
Близько 26% загальної площі Стрільцівського степу cкладають перелоги, які увійшли до складу заповідника внаслідок розширення території у 2004 році. Цей матеріал є результатом геоботанічного обстеження перелогів, наводиться характеристика дев'яти ділянок перелогів.
Розглянуті особливості рельєфу, ґрунтів, загальні закономірності розподілу рослинності, особлива увага приділена впливу господарської діяльності на демутацію перелогів.
Ключові слова: перелоги, демутація рослинності

Повний текст статті/ Complete text Borovik_08_1.PDF


 Virchenko V.M. The bryophyte flora of the Cheremys'ky nature reserve // Chornomors'k. bot. z. - 2008. - vol. 4, N1. - Р. 107-113.
The bryophyte flora of the Cheremys'ky nature reserve (the Volyns'ka oblast', NW Ukraine) includes 114 species of 67 genera, 42 families belonging to two divisions: Marchantiophyta (12 spp.) and Bryophyta (102 spp.). Among them, glacial relicts (Calliergon trifarium, Scorpidium scorpioides, Helodium blandowii) and rare taxa (Orthotrichum lyellii, Aulacomnium androgynum, Thuidium tamariscinum) are presented.
Keywords: bryophytes, Cheremys'ky nature reserve, Ukrainian Polissya

Вірченко В.М. Бріофлора Черемського природного заповідника // Чорноморськ. бот. журн. - 2008. - т. 4, N1. - С. 107-113.
Бріофлора Черемського природного заповідника (Волинська область, північний захід України) включає 114 видів 67 родів 42 родин двох відділів: Marchantiophyta (12 видів) and Bryophyta (102 види). Серед них знайдені релікти (Calliergon trifarium, Scorpidium scorpioides, Helodium blandowii)та рідкісні види (Orthotrichum lyellii, Aulacomnium androgynum, Thuidium tamariscinum).
Ключові слова: мохоподібні, Черемський природний заповідник,Українське Полісся

Повний текст статті/ Complete text Virchenko_08_1.PDF


 Khodosovtseva Yu.A. The lichens of Nikitsky Botanical garden and its bioindicator quality // Chornomors'k. bot. z. - 2008. -  vol. 4, N1. - Р. 114-122.
Corticolous lichenized fungi of 80 species from 46 genera, 16 familia and 5 orders are found in Nikitsy botanical garden. Among them Thelocarpon laureri and Thelopsis rubella are first reported for Crimean peninsula. Quercus pubescens is worth to use for lichenological monitoring in southern coast of Crimean peninsula for this tree  harbours  most of lichens here (38 species) and grow both in urban and nature ecosystems. The corticolous lichens of the botanical garden  are divided to three groups following their occurrence: first group - from 1,0% до 3,0%, second - from 3,1% to 20 %, third - from 20,1% to 50,0%.  In general, these groups correlates with bioindicating groups as sensitive (incl. toxitolerant), mid-sensitive and indifferent to quality of atmospheric air .
Keywords: lichens, bioindicator, air quality,  occurrence, Nikitsky botanical garden, AR Crimea

Ходосовцева Ю.А. Лишайники арборетуму Нікітського ботанічного саду та їх біоіндикаторні властивості.  // Чорноморськ. бот. журн. - 2008. -  т. 4., № 1. - С. 114-122.
На деревних породах Нікітського ботанічного саду виявлено 80 видів лишайників, що відносяться до 46 родів, 16 родин та 5 порядків серед яких Thelocarpon laureri та Thelopsis rubella є новими для ліхенобіоти Криму. Для ліхеноіндикаційних досліджень в умовах південного узбережжя Криму краще використовувати Quercus pubescens, на якому відмічено найбільшу кількість лишайників (38 видів) і який росте як у природних, так і антропогенних екотопах. За частотою трапляння лишайники Нікітського ботанічного саду розподіляються за трьома групами: перша - від 1,0% до 3,0%, друга від 3,1% до 20,0 %, третя - від 20,1% до 50,0% які в цілому корелюють з чутливими (включаючи токситолерантні), середньо-чутливими та індиферентними біоіндикаторними групами щодо якості атмосферного повітря.
Ключові слова: лишайники, біоіндикатори, якість повітря, частота трапляння, Нікітський ботанічний сад, АР Крим
Повний текст статті/ Complete text Khodosovtseva_08_1.PDF


 Moysiyenko I.I., Mosyakin S.L. Amaranthus viridis L. (Amaranthaceae) - a new alien species for Ukraine. // Chornomors'k. bot. z. - 2008. - vol. 4, N1. - Р. 123-127.
The first record from Ukraine of an alien species Amaranthus viridis L. (city of Kerson) is reported (). The description of the species, its diagnostic characters, primary and secondary (synanthropic) distribution and main characteristics of the habitat are provided.
Key words: Amaranthus viridis, Amaranthaceae, alien species, the first record from Ukraine, city of Kherson

Мойсієнко І.І., Мосякін С.Л. Amaranthus viridis L. (Amaranthaceae) - новий адвентивний вид флори України. // Чорноморськ. бот. журн. - 2008. - т. 4, N1. - С. 123-127.
Повідомляється про знахідку у місті Херсоні нового для України адвентивного виду Amaranthus viridis L. (Amaranthaceae). Наводиться опис виду, його відмінні ознаки, первинний ареал та вторинне поширення, характеристика місцезнаходження.
Ключові слова: Amaranthus viridis, Amaranthaceae, адвентивний вид, нова знахідка для України, місто Херсон.

Повний текст статті/ Complete text Moysienko_Mosyakin_08_1.PDF


 Zagorodnjuk N.V. Grimmia crinita Brid. (Grimmiaceae, Bryophyta) - a new spesies for moss flora of Ukraine. // Chornomors'k. bot. z. - 2008. - vol. 4, N1. -  Р.128-130.
Grimmia crinita Bridis reported from Kazantipsky Nature Reserve's limestones as a new spesies for moss flora of Ukraine. The special description and a key for Ukrainian Grimmia with capsule immersed is given.
Keywords: Grimmia crinita, moss flora, Ukraine.

Загороднюк Н.В., 2008: Grimmia crinita Brid. (Grimmiaceae, Bryophyta) - новий вид для бріофлори України. // Чорноморськ. бот. журн. - т. 4, N1. - С. 128-130.
В статті повідомляється про знахідку Grimmia crinita Brid. - нового для України виду моху - на вапняках в Казантипському природному заповіднику. Наводиться опис виду та ключ для визначення поширених в Україні гримій із зануреними в перихецій коробочками.
Ключові слова: Grimmia crinita, бріофлора, Україна

Повний текст статті/ Complete text Zagorodnyuk_08_1.PDF


Khodosovtsev A. Ye., Rusina N.V. 2008: Thelocarpon intermediellum Nyl. - a new for Ukraine species of lichens. // Chornomors'k. bot. z. - 2008. - vol. 4, N1. - Р. 131-133.
Thelocarpon intermediellum Nyl. (Acarosporaceae, Lecanorales) is firstly reported for Ukraine from Slavyanoserbs`kiy district in Lugans`ka oblast. It is collected on concrete stone in steppe on territory of the former Tryohizbenskiy military area. The notes about Thelocarpon laureri (Flot.) Nyl. as a new for steppe zone and for Crimean peninsula are provided. The key for Ukrainian Thelocarpon is given.
Keywords: Thelocarpon, Khersons`ka oblast, Mykolaivska oblast, Lugans`ka oblas,t AR Crimea, Ukraine
 

Ходосовцев А.Е., Русіна Н.В. 2008: Про знахідки  Thelocarpon intermediellum Nyl. та Thelocarpon laureri (Flot.) Nyl. на півдні України // Чорноморськ. бот. журн. - 2008. - т. 4., № 1. - С. 131-133.
Вперше для ліхенобіоти України (з Слов'яносербського району Луганської області) наводиться лишайник  Thelocarpon intermediellum Nyl. (Acarosporaceae, Lecanorales). Він був зібраний на уламках бетону у степу на території колишнього Трьохізбенського військового полігону. Також наводяться дані щодо місцезнаходжень нового для степової зони України та Криму лишайника  Thelocarpon laureri (Flot.) Nyl. Приведений ключ для визначення представників роду в Україні.
Ключові слова: Thelocarpon, Херсонська область, Миколаївська область,  АР Крим, Луганська область, Україна

Повний текст статті/ Complete text Khodosovtsev_Rusina_08_1.PDF


Бойко М.Ф. Дослідження фітобіоти (ІІ –й відкритий з'їзд фітобіологів Херсонщини, Херсон, 15 травня 2008 р.) Chronikle_4_1.PDF

До уваги авторів Instructionforauthors_eng.PDF Instructionforauthors_rus.PDF

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Чорноморський ботанічний журнал - 2008 - том 4, №1
(Книга)
Дата изменения:
11 грудня 2013р., 8:43 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 10375

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 79
групою дистанційного навчання 116
е - бібліотекою 99
Всього голосів: 294
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...