Чорноморський ботанічний журнал - 2009 - том 5, №1
-
Надіслав: Загороднюк Наталья (31 січня 2011р.)
Анотація

Зміст номера, повні оригінал-макети окремих статей

Анотації англійською та країнською мовами, текст статей, оформлений у вигляді окремих файлів формату *pdf.

Чорноморський ботанічний журнал - Chornomorski Botanical Journal - 2009 - том 5, №1

 

 

ZLOBIN YU.A., SKLYAR V.G., BONDAREVA L.M., KYRYLCHUK K.S. The morphometric concept in modern botany // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N1. - P. 5-22

 The basic directions of plant morphometrics (phytomorphometrics) development, as a branch of botany, engaged in the quantitative description of appropriateness of a structure and development of plant individuals and their structural parts are considered. The main attention is given to the new and promising directions: allometry, correlation adaptometry, fluctuating asymmetry and to processes of growth and formbuilding in plants. The critical estimation of some morphometrics methods is given.

Key words: plant morphometrics, growth, formbuilding, allometry, fluctuating asymmetry, correlation

Злобін Ю.А., Скляр В.Г, Бондарєва Л.М., Кирильчук К.С. Концепція морфометрії у сучасній ботаніці // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N1. - C. 5-22. Розглянуто основні напрямки розвитку морфометрії рослин (фітоморфометрії) як галузі ботаніки, що займається кількісним описом закономірностей будови й розвитку особин рослин та їх структурних частин. Основна увага приділяється напрямкам, які є новими і перспективними: алометрії, кореляційній адаптометрії, флюктуюючій асиметрії та процесам росту й формоутворення рослин. Дано критичну оцінку низки методів морфометрії.

Ключові слова: морфометрія рослин, ріст, формоутворення, алометрія, кореляції, асиметрія ChornBotJourn2009_1_5_22.PDF

BOIKO M.F. Materials on the bryoflora of Nyznyobugsky sands (Mykolayiv region, Ukraine) // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N 1. - P. 23-27.The data on fingins and distribution of one liverwort species (Marchantiophyta) and  20 moss species (Bryophyta) on 3 sandy massives in Pivdenny Bug river flood-plain are given in the article. Cosmopolite species with wide econiche, helads and pioneer species of movable sandy substrates predominate in the bryoflora.

Key words: bryophytes, Pivdenny Bug, Mykolayiv region, Ukraine, sands, birch  groves

БОЙКО М.Ф. Матеріали до бріофлори Нижньобузьких пісків (Миколаївська область, Україна) // Чорноморськ. бот. ж. -  т. 5, № 1. - C. 23-27.

В статті наводятся дані про знахідки та поширення одного виду печіночників (Marchantiophyta) та 20 видів мохів (Bryophyta) на трьох піщаних масивах пониззя річки Південний Буг. У бріофлорі переважають космополітні види широкої екології, водно-болотні та піонерні види заростання рухливих піщаних субстратів.

Ключові слова: мохоподібні, Південний Буг, Миколаївська область, піски, березові гайки ChornBotJourn2009_1_23_27.PDF

GAVRYLENKO L.M., KHODOSOVTSEV A.YE. Lichens and lichenicolous fungi of the Burguns`ka balka (Khersons`ka oblast) // Chornomors'k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N1. - P. 28-36.

94 species of lichens and lichenicolous fungi (43 genera, 22 families, 11 orders) are found in Burguns’ka balka raivne in southern Ukraine (Khersons`ka oblast / region). Acrocordia subglobosa (Vězda) Vězda & Poelt, Arthonia lecanorina (Almq.) R. Sant., Athelia arachnoidea (With.) J. R. Laundon, Collema fuscoviridis (With.) J. R. Laundon, Polycoccum marmoratum (Krempelh.) D. Hawksw. are revealed to be new to the steppe zone of Ukraine. 56 species (58,4%) are saxicolous occurring on limestone outcrops, 17 species (17,7%) are corticolous and  and 17 species (17,7%) are lichenicolous. Three species (3,1%) are considered ubiquists with occurring on variety of substrats. The annotated list of taxa is compiled

Key words: biodiversity, calcicolous lichens, southern Ukraine, steppe zone

ГАВРИЛЕНКО Л.М., ХОДОСОВЦЕВ О.Є. Лишайники та ліхенофільні гриби Бургунської балки (Херсонська область) // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т.5, №1. - C. 28-36.

На території Бургунської балки (Бериславський район, Херсонська область) було знайдено 94 види лишайників та ліхенофільних грибів, які належать до 43 родів, 22 родини, 11 порядків. Серед них Acrocordia subglobosa (Vězda) Vězda & Poelt, Arthonia lecanorina (Almq.) R. Sant., Athelia arachnoidea (With.) J. R. Laundon, Collema fuscoviridis (With.) J. R. Laundon, Polycoccum marmoratum (Krempelh.) D. Hawksw. є новими видами для степової частини України. Серед п’яти виділених еколого-субстратних груп, найбільшою представлені епіліти (56 видів, або 58,4%), меншою кількістю представлені епіфіти (17 видів, або 17,7%), ліхенофільні (17 видів, або 17%), епіліто-епіфіти та епігеї (по 3 види, 3,1%). Складений список таксонів з нотатками до кожного виду.

Ключові слова: біорізноманіття, кальцефільні лишайники, південь України, степова зона ChornBotJourn2009_1_28_36.PDF

KOSTIKOV I.YU., DEMCHENKO E.N., BEREZOVSKAYA M.A. Microalgae Culture Collection at the Taras Shevchenko National University, Kyiv. Catalogue of strains (2008) // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N1. - P.  37-79.

The Algae Culture Collection of Kyiv University (ACKU) is a non-profit subdivision of Department of Botany that is located at the National Taras Shevchenko University,f Kyiv, which not only maintains an important resource of algal biodiversity but affords all its algal strains for study by scientific community for scientific and educational purposes. The ACKU comprises a great number of freshwater species. At the  moment ACKU holds 540 strains that belong to 109 genera and 283 species (including 246 authentic strains), mostly from Chlorophyta and Xanthophyta.

Key words: algae, cultures, Chlorophyta,  Xanthophyta, Eustigmatophyta, Chrysophyta

КОСТІКОВ І.Ю., ДЕМЧЕНКО Е.М., БЕРЕЗОВСЬКА М.А. Колекція культур водоростей Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Каталог штамів (2008 р.). // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т.5, №1. - C. 37-79.

Наводиться каталог штамів колекції культур водоростей Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Algae Culture Collection of Kyiv University - ACKU), що підтримується на кафедрі ботаніки. Колекція призначена для збереження біорізноманітності мікроводоростей, а також для забезпечення науковців та викладачів дослідницьким та учбовим матеріалом. Основу ACKU складають штами, ізольовані з наземних біотопів. Значною кількістю штамів представлені прісноводні водорості. У теперішній час ACKU включає 540 штамів (включаючи 246 аутентичних) зі 109 родів 283 видів, що належать переважно до відділів Chlorophyta та Xanthophyta.

Ключові слова: водорості, колекції культур, Chlorophyta,  Xanthophyta, Eustigmatophyta, Chrysophyta ChornBotJourn2009_1_37_79.PDF

BORSUKEVYCH L.M. Structural and comparative analysis of aquatic flora.of Eastern Galicya // Chornomors’k. bot. z. - vol. 5, №1. - P. 80-90.

Structural and comparative analysis of aquatic flora of Eastern Galicya is presented. Systematic, geographical, biological, ecological and coenotic structure are analyzed. It was found that The aquatic flora of the region is found to include 134 species. The localities of rare species are marked. Urgent tasks are outlined for the future.

Key words: aquatic flora, structural analysis, Eastern Galicya

БОРСУКЕВИЧ Л.M. Структурно-порівняльний аналіз вищої водної флори Східної Галичини // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N1. - C. 80-90.

Проведений структурно-порівняльний аналіз водної флори Східної Галичини. Проаналізована її систематична, географічна, біологічна, екологічна та ценотична структура. Встановлено, що водна флора регіону включає 134 види рослин. Відмічені місцезростання рідкісних видів. Визначені актуальні завдання досліджень на майбутнє.

Ключові слова: водна флора, структурний аналіз, Східна Галичина ChornBotJourn2009_1_80_90.PDF

GRYGORIEVA O.V. Morphological and bioecological features and reproduction of Oriental persimmon (Diospyros lotus L.) in the Forest-Steppe Zone of Ukraine // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, №1. - P. 91-100.

Morphological and bioecological features of Oriental persimmon (Diospyros lotus L.) in the Forest-Steppe zone of Ukraine are elucidated. Reproductive ability, morphological and metrical characteristics of vegetative and generative organs are studied. The methods and terms of propagation are described.

Key word: Oriental persimmon (Diospyros lotus L.), morphology, bioecology, reproductive ability, Forest-Steppe zone of Ukraine

ГРИГОР’ЄВА О.В. Морфологічні та біоекологічні особливості і репродукція хурми кавказької (Diospyros lotus L.) в Лісостепу України // Чорноморськ. бот. ж. -2009. - т. 5, N1. - C. 91-100.

Висвітлено морфологічні та біоекологічні особливості хурми кавказької (Diospyros lotus L.) в умовах Лісостепу України. Дослідженo репродуктивну здатність, наведено морфометричні характеристики вегетативних та генеративних органів. Описано способи та строки розмноження.

Ключові слова: хурма кавказька (Diospyros lotus L.), морфологія, біоекологія, репродуктивна здатність, Лісостеп України ChornBotJourn2009_1_91_100.PDF

DYMYTROVA L.V. Epiphytic bryophytes in the built-up area of Kyiv city // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5., №1. - P. 101-107.

20 species of bryophytes are found in the built-up area of Kyiv city. Most of them are synanthropic. The most common bryophytes species were Orthotrichum pumilum, Pylaisia polyantha, Leskea polycarpa and Ceratodon purpureus which dominated in bryophyte overgrowths on tree bark. According to the distribution of epiphytic bryophytes five zones with different anthropogenic impact were distinguished in Kyiv: compact city zone, areas along roadways with heavy traffic, green plantations of the apartment block, small parks and squares in the built-up area, parks and wood in the suburbs.

Keywords: epiphytic bryophytes, frequency, cover, Kyiv

ДИМИТРОВА Л.В. Епіфітні мохоподібні селітебної зони міста Києва // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. -  т. 5, N1. - C. 101-107.

У селітебній зоні Києва на різних деревних породах виявлено 20 видів епіфітних мохоподібних, переважну більшість яких складають синантропні види. Найбільш поширені у зелених насадженнях міста толерантні до урбанізованого середовища Orthotrichum pumilum, Pylaisia polyantha, Leskea polycarpa та Ceratodon purpureus, що домінують у мохових обростаннях на корі дерев. За поширенням епіфітних мохоподібних на території Києва виділено зону щільної міської забудови; ділянки вздовж вулиць з інтенсивним рухом автотранспорту; міжбудинкові насадження; парки, сквери у межах селітебної зони та парки і лісопарки на околицях міста, що відрізняються за ступенем антропогенного тиску.

Ключові слова: епіфітні мохоподібні, частота трапляння, проективне покриття, Київ ChornBotJourn2009_1_101_107.PDF

 MOYSIYENKO I.I., OVECHKO S.V., VYNOKUROV D.S. Sozophytes in the flora of the Lower Dniper flood-plain // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, №1. - P. 108-123.

In the article, the list of sozophytes of the Lower Dniper flood-plain is given with  38 species of vascular plants described. Among them, 23 species grow undoubtedly here (Agropyron dasyanthum Ledeb., Aldrovanda vesiculosa L., Astrodaucus littoralis (M.Bieb.) Drude, Centaurea breviceps Iljin, Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg., Epipactis palustris (L.) Crantz., Eryngium maritimum L., Leucojum aestivum L., Lindernia procumbens (Krock.) Borbs, Nymphaea alba L., Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) O.Kuntze, Orchis palustris Jacq., Rumex ucrainicus Fisch. ex Spreng., Salvinia natans (L.) All., Senecio borysthenicus (DC.) Andrz., Stipa borysthenica Klokov ex Prokud., Thymus borysthenicus Klokov et Des.-Shost., Tragopogon borysthenicus Artemcz., Trapa natans L. s.l., Urtica kioviensis Rogow., Utricularia vulgaris L., Vitis sylvesris C.C.Gmel., Zostera marina L.); 7 species has doubtful status (Astragalus borysthenicus Klokov, Carex secalina Willd. ex Wahlenb., Cerastium ucrainicum Pacz. ex Klokov, Elatine hungarica Moesz, Goniolimon graminifolium (Aiton) Boiss., Schoenus nigricans L., Trachomitum venetum subsp. sarmatiense (Woodson) V.E.Avet.), 5 species are given erroneously (Achillea ochroleuca Ehrh., Alyssum borzaeanum E.I.Nyjarady, Centaurea paczoskii Kotov ex Klokov, Dianthus bessarabicus Klokov, Suaeda baccifera Pall.), and 3 species only as cultivated (Betula borysthenica Klokov, Convalaria majalis L., Quercus robur L.). 30 sozophytes, including doubtful, which occupy 60 positions in various red lists: World Red List - 3 species, European Red List - 8, Red Data Book of Ukraine - 11, Bern Convention - 6, CITES - 2, Red List of Kherson area – 30 species.

Key words: sozophytes, Lower Dnieper flood-plain

МОЙСІЄНКО І.І., ОВЕЧКО С.В., ВИНОКУРОВ Д.С. Созофіти у флорі заплави Нижнього Дніпра // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N1. - C. 108-123.

В статті наводиться список созофітів заплави Нижнього Дніпра, який налічує 38 видів судинних рослин. Серед них 23 види достеменно зростають в заплаві Дніпра (Agropyron dasyanthum Ledeb., Aldrovanda vesiculosa L., Astrodaucus littoralis (M.Bieb.) Drude, Centaurea breviceps Iljin, Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg., Epipactis palustris (L.) Crantz., Eryngium maritimum L., Leucojum aestivum L., Lindernia procumbens (Krock.) Borbбs, Nymphaea alba L., Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) O.Kuntze, Orchis palustris Jacq., Rumex ucrainicus Fisch. ex Spreng., Salvinia natans (L.) All., Senecio borysthenicus (DC.) Andrz., Stipa borysthenica Klokov ex Prokud., Thymus borysthenicus Klokov et Des.-Shost., Tragopogon borysthenicus Artemcz., Trapa natans L. s.l., Urtica kioviensis Rogow., Utricularia vulgaris L., Vitis sylvesris C.C.Gmel., Zostera marina L.), зростання 7 видів можливе, але сумнівне (Astragalus borysthenicus Klokov, Carex secalina Willd. ex Wahlenb., Cerastium ucrainicum Pacz. ex Klokov, Elatine hungarica Moesz, Goniolimon graminifolium (Aiton) Boiss., Schoenus nigricans L., Trachomitum venetum subsp. sarmatiense (Woodson) V.E.Avet.), 5 видів наводяться помилково (Achillea ochroleuca Ehrh., Alyssum borzaeanum E.I.Nyjarady, Centaurea paczoskii Kotov ex Klokov, Dianthus bessarabicus Klokov, Suaeda baccifera Pall.), і ще 3 види трапляються лише в культурі (Betula borysthenica Klokov, Convalaria majalis L., Quercus robur L.). 30 созофітів, включаючі сумнівні, що природно зростають в пониззі Дніпра, займають 60 позицій в різних списках раритетних видів, в тому числі Світовий Червоний список МСОП - 3 види, Європейський Червоний список – 8, Червоної книги України – 11, Бернська конвенція – 6, конвенції Cites – 2, Червоний список Херсонської області – 30.

Ключові слова: созофіти, заплава Нижнього Дніпра ChornBotJourn2009_1_108_123.PDF

 IBATULINA Yu.V. State of steppe species coenopopulations at the Regional Landscape Park “Donetskyi Kriazh” // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - Vol. 5, №1. - P. 124-132.

Complex study on population level is carried out with allowing to define a present-day-state of model steppe species in  the Regional Landscape Park “Donetskyi Kriazh”,  which affords a controlled anthropogenic press .
It is revealed that cenopopulations  maintain diversity of their age structure with belonging to normal mature and old types under such conditions.

Key words: phytocoenosis, coenopopulation, density, age structure, vitality structure, spatial structure, edificator, assectator, life form

ІБАТУЛІНА Ю.В. Стан ценопопуляцій степових видів у регіональному ландшафтному парку “Донецький кряж” // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - Т. 5, N1. - C. 124-132.

Проведено комплексні дослідження на популяційному рівні, які дозволили визначити сучасний стан степових модельних видів у ландшафтному регіональному парку "Донецький кряж", де зберігається режим контрольованого антропогенного навантаження. Аналіз вікової, віталітетної, просторової структури ценопопуляцій видів-едифікаторів і асектаторів показав, що вони у цих умовах зберегли різноманітність вікового складу і належать до нормальних зрілих і старих.

Ключові слова: фітоценоз, ценопопуляція, щільність, вікова структура, віталітетна структура, просторова структура, едифікатор, асектатор, життєва форма ChornBotJourn2009_1_124_132.PDF

VASYLENKO S. M., KUZMANENKO O.L. Characteristic of the Juniperus excelsa Bieb. population of Kyzyltash (Southern-eastern Crimea): density, age structure, phytosociological and ecological features // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, №1. - P. 133-139.

Juniperus excelsa Bieb. is the Crimean relict species listed in the Red Data Book of Ukraine. Local population of J. excelsa  is one of the greatest in the Crimea. This article provides data on population density depending on slope exposure and its age structure. The syntaxonomy of Kyzyltash juniper communities and ecological specific of their habitats is described. It is stated, that Kyzyltash juniper populations are under the threat of extinction. It is recommended to establish a protected area in Kyzyltash.

Key words: Juniperus excelsa, natural boundary of the Kyzyltash, protected area

ВАСИЛЕНКО С. М., КУЗЬМАНЕНКО О.Л. Характеристика популяції Juniperus excelsa Bieb. в урочищі Кизилташ (Південно-східний Крим): щільність, вікова структура, ценотична і екологічна оцінка // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N1. - C. 133-139.

У статті подано характеристику однієї з найбільших у Криму популяції Junіperus excelsa Bieb. – реліктового виду, який занесений до Червоної книги України. Обраховано середню щільність популяції в залежності від експозиції схилу, охарактеризовано її вікову структуру. Подано ценотичну характеристику угруповань за методом Браун-Бланке, а також визначено екологічну специфіку місцезростань по відношенню до провідних абіотичних факторів середовища. Визначено, що стан популяції є стабільним і непорушеним. Однак, рідколісся з ряду причин знаходиться під загрозою зникнення. Рекомендовано надати урочищу Кизилташ природоохоронний статус.

Ключові слова: Juniperus excelsa, ялівцеві рідколісся, урочище Кизилташ, потенційний об’єкт ПЗФ ChornBotJourn2009_1_133_139.PDF

Panchenko S.M., Karpenko Yu.O., Korotchenko I.A., Lukash O.V., Kolomiychuk V.P. Anniversary of Sellow creature

 

Панченко С.М., Карпенко Ю.О., Коротченко І.А., Лукаш О.В.,Коломійчук В.П. Ювілей Ближнього!   ChornBotJourn2009_1_140_142.PDF

 

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Чорноморський ботанічний журнал - 2009 - том 5, №1
(Книга)
Дата изменения:
11 грудня 2013р., 8:44 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 9133

Опитування Чи брали Ви участь в дистанційному навчанні?
Мені це нецікаво 51
Ні, але хочу спробувати 155
Так, в ролі тьютора (студента) 180
Всього голосів: 386
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...