Робоча програма з курсу "Українська мова (за профілем спрямування)"
викладач Юріна Ю.М.
Надіслав: Попкова Оксана (21 грудня 2009р.)
Анотація
Робоча програма містить практичні та модулі самостійної роботи

для студентів 1 курсу

Робоча програма з курсу "Українська мова (за профілем спрямування)"

Пояснювальна записка

У період політичного, економічного і духовного розвитку України серед численних першочергових проблем, які вимагають негайного розв'язання, виділяється удосконалення управлінської діяльності, сфер офіційно-ділового спілкування на основі справжньої демократизації та широкого використання в цій галузі української мови як державної.

Це вимагає від працівників державної сфери, зокрема освіти, досконалого, вільного володіння всіма багатствами мовних засобів у різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення висловлювань з дотриманням українського мовленнєвого етикету.

Мета курсу:  ознайомити студентів із формами існування української мови, її стилями та ознаками цих стилів (зокрема офіційно-ділового), поповнити і розширити знання студентів про літературні норми ділової української мови, виробити вміння і практичні навички побудови досконалого тексту в межах офіційно-ділового стилю.

Завдання курсу:

-         описати сучасний стан загальної мовної культури ділового спілкування в усній та писемній формах;

-         подати  теоретичні відомості з діловодства та документування;

-         ознайомити студентів із видами та функціями документів, поширених у різних сферах державної та господарської діяльності;

-         виробити практичні навички вправного застосування юридичної, економічної і суспільно-політичної лексики при оформленні документів різного типу;

-         повторити і закріпити знання з української граматики;

-         ознайомити студентів з правилами поведінки у суспільстві, прийнятими на сьогодні в більшості цивілізованих країн, де дотримування етикету є обов'язковою умовою життєвого успіху.

Набуті знання повинні підняти загальний культурний рівень студентів, а це в свою чергу в майбутньому сприятиме формуванню нових відносин та удосконаленню професійного спілкування.

Лекційний курс ознайомлює студентів із загальними відомостями  про українську літературну мову з її найістотнішими ознаками, формами існування, стилістичною диференціацією; пояснює особливості писемного та усного  ділового мовлення; уможливлює надбання теоретичних знань про різні типи, жанри і функції ділових документів тощо.

Практичний курс  спрямований на:

-         засвоєння теоретичного матеріалу;

-         ознайомлення з різними видами документів ділового мовлення;

-         формування умінь і навичок складати різні ділові папери дотримуючись граматичного їх оформлення (вибір потрібного слова, особливості синтаксису ділового стилю, складні випадки правопису);

-         набуття студентами умінь і практичних навичок етики усного спілкування.

 

 Розподіл навчального часу

 

Тема або розподіл

Всього

Лекції

Семіна-ри

Практична (лабораторна) робота

Самостій-на робота

Форма семестрового контролю

Загальна характеристика мови і професійного спілкування

5 г.

-

-

4 г.

1 г.

-

Особливості писемної форми професійного спілкування

4 г.

-

-

3 г.

1 г.

-

 

Змістовий модуль 1

ТЕМА: Загальна характеристика мови і професійного спілкування

Практичні модулі:

№ п/п

Тема заняття

 

Кількість годин

 

  1.  

 Особливості розвитку мовної системи і професійне спілкування.

2

  1.  

 Стилі мовлення. Характеристика ділового стилю і вимоги до мови документів. 

2

  1.  

 Особливості української і російської мовних систем і професійне спілкування.

4

  

Модулі самостійної роботи:

 

1.     Написання і захист рефератів на тему: «Роль функцій мови у сучасному суспільстві і проведенні адекватної мовної політики».

2.     Аналіз правових документів в Україні, що регламентують основи мовної політики.  

3.     Змоделюйте діалог між особами, одна з яких висловлює пропозицію, інша – відмову.

Підсумкова тека

1.     Змоделюйте діалог між Вами і незнайомою людиною, до якої Ви звернулися із запитаннями.

2.     Запишіть етикетні словесні формули зауваження й відповіді на них.

3.     Що треба розуміти під «технікою» спілкування?

4.     Тематика рефератів:

-         Що або хто порятує хворе суспільство?

-         Тенденції розвитку української мови на сучасному етапі.

-         Українська мова в світі.

-         Комунікативні ознаки культури мовлення.

 

Список рекомендованих джерел:

1.     Біленко Т. Феномен слова в християнському культі України.                   – Дрогобич, 1996.

2.     Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998.

3.     Ейгер Г.В. Механизмы контроля  языковой правильности высказывания. – Харьков, 1990.

4.     Масенко Л.Т. Українські імена та прізвища. – К., 1990.

5.     Мацько Л.І. та ін. Стилістика української мови. – К., 2003.

6.     Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика. – К., 2003.

7.     Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К., 1993.

8.     Режабек Е.Я. Мифомышление (когнитивный анализ). – 2003.

9.     Сербенська О. Культура усного мовлення. Практикум. –Л., 2003.

10. Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей. – К., 1996.

11. Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи. –М., 1991.

 

Змістовий модуль 2

ТЕМА: Особливості писемної форми професійного спілкування

Практичні модулі:

№ п/п

Тема заняття

 

Кількість годин

 

  1.  

 Фонетика і правопис.

2

  1.  

 Значення і функції власних назв у мові і суспільстві.

2

  1.  

 Документація щодо особового складу.

2

 

Модулі самостійної роботи:

 

1.      Розпрацювання сценарію «Я хочу у вас працювати …».

2.     Мовні засоби переконування.

3.     Опишіть норми етикету при звертанні й уживання у зв'язку з цим суфіксів імен по-батькові та закінчень окличного відмінка. 

 

 

Підсумкова тека:

 

1.     Підготуйте та висловіть доповіді на такі теми:

-         Роль і значення мови в суспільному житті.

-         Функціональні стилі сучасної української літературної мови.

-         Невербальні засоби спілкування.

-         Ввічливість – основа етикетного спілкування.

-         Займенник у сфері етикетного мовлення.

2.     Змоделюйте стандартну ситуацію звернення до незнайомої особи. Розташуйте у правильній послідовності потрібні фрази у розмові.

3.     Вам треба порадити своєму товаришеві почати готуватися до виступу з науковою доповіддю. Як це Ви зробите?

4.     Висловіть власну думку про те, чи потрібно знати стандартні етикетні формули.

 

Список рекомендованих джерел:

1.     Андреев В.И. Деловая риторика. – М., 1995.

2.     Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации. – К., 1997.

3.     Біленко Т. Феномен слова в християнському культі України.                   – Дрогобич, 1996.

4.     Корніяка О. Мистецтво ґречності. – К., 1995.

5.     Крейндлин Г. Невербальная семіотика. – М., 2002.

6.     Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика. – К., 2003.

7.     Радевич-Винницький Етикет і культура спілкування. – Львів, 2001.

8.     Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей. – К., 1996.

9.     Суперанская А.В. Имя через века и страны. – М., 1990.

10. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 1997.

 

За  кожний змістовий модуль виставляється оцінка:

А   - 5

В   - 4,5

С   - 4

Д   - 3,5

Е   - 3

Fx  - 2

F   - 1

 

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Робоча програма з курсу "Українська мова (за профілем спрямування)"
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
6 січня 2010р., 2:13 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 10654

Опитування Наскільки легко користуватися системою "Херсонський Віртуальний університет"?
1 98
2 25
3 26
4 23
5 57
6 32
7 52
8 44
9 48
10 119
Всього голосів: 524
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...