Керування камерними колективами
Чехуніна А.О.
Надіслав: Сергєєва Катерина (17 листопада 2012р.)
Анотація

 

Мета курсу:

Головною метою курсу “Керування камерними колективами” є надання студентам теоретичних і практичних навичок керування, проведення репетицій, розспівувань та підготовка безпосередньо до концертної діяльності. Оволодіння організаційно-творчими та методичними принципами, прийомами роботи з камерними колективами.

 

Завдання курсу:

-         методичні:

-         оволодіти методами репетиційної роботи;

-         оволодіти методикою досягнення основних елементів професійного звучання;

-         оволодіти методикою керування різними видами та типами камерних колективів;

-         пізнавальні:

-         засвоїти теорію;

-         основи педагогіки;

-         організаторські;

-         культурно-просвітницькі;

-         практичні:

-         практичне засвоєння репетиційних навичок та підбір вокально-інструментальних вправ;

-         практичне оволодіння умовами досягнення основних елементів ансамблевого звучання: інтонація, стрій, ансамбль, звуковедення;

-         практичне засвоєння керуванням;

-         вміння провести генеральну репетицію та концертний виступ колективу;

-         практичне засвоєння навичок роботи керівника над художньою виразністю та інтерпретацією ансамблевого твору.

 

Опис навчальної дисципліни
 

Перелік знань та умінь студентів:

Студент після вивчення курсу повинен оволодіти такими знаннями та уміннями:

-         оволодіти методами репетиційної роботи;

-         оволодіти методикою досягнення основних елементів професійного звучання;

-         оволодіти методикою керування різними видами та типами камерних колективів;

-         засвоїти теорію;

-         основи педагогіки;

-         організаторські;

-         культурно-просвітницькі;

-         практичне засвоєння репетиційних навичок та підбір вокально-інструментальних вправ;

-         практичне оволодіння умовами досягнення основних елементів ансамблевого звучання: інтонація, стрій, ансамбль, звуковедення;

-         практичне засвоєння керуванням;

-         вміння провести генеральну репетицію та концертний виступ колективу;

-         практичне засвоєння навичок роботи керівника над художньою виразністю та інтерпретацією ансамблевого твору.

Міжпредметні зв’язки :

Курс “Керування камерними колективами” тісно пов'язаний з курсом «Ансамбль», «Хоровий клас»,  «Сольфеджіо», «Теорія музики», «Гармонія», «Поліфонія», «Аналіз музичних форм», «Постанова голосу» та «Методика вокалу».

Курс “Керування камерними колективами” тісно пов'язаний з курсом «Ансамбль» та «Хоровий клас» тим, що саме на таких дисциплінах як «Ансамбль» та «Хоровий клас» студент спостерігає за роботою диригента, слідкує та аналізує його роботу та намагається відтворити спостережене на практиці під час вивчення курсу “Керування камерними колективами”.

Предмет “Керування камерними колективами” дуже тісно пов'язаний з такими дисциплінами, як «Сольфеджіо», «Теорія музики», «Гармонія», «Поліфонія», «Аналіз музичних форм». Саме ці предмети дають можливість студенту розбирати та аналізувати певний музичний твір, проводити паралелі з іншими музичними формами та детально підходити до безпосередньо вокальної роботи.

“Керування камерними колективами” це предмет, де є обов’язковими індивідуальна робота з кожним ансамблі стом чи хористом, звичайно, саме це поєднує цей предмет з предметом «Постанова голосу «та «Методика вокалу».

Зміст дисципліни:

Курс “Керування камерними колективами” передбачає вивчення питань:

1.     Робота керівника над основними елементами звучання музичного ансамблю. Робота над чистотою інтонування та строю в співі a capella. Робота над ансамблевою злагодженістю та ритмічністю виконання твору. Робота над динамікою та тембровою виразністю.

2.     Методика проведення генеральної репетиції та концертного виступу. Робота над художньою інтерпретацією твору. Виконавський аналіз твору. Концерт як творчий звіт і свято для колективу.

3.     Виховання волі керівника в процесі практичної роботи з ансамблем. Розвиток вміння ставити завдання і досягати їх виконання, емоційної врівноваженості, комунікативних та аналітичних здібностей.

4.     Основа вокально-інструментального ансамблю – зв’язок соло та акомпанементу. Розвиток уміння виправити та подолати труднощі та недоліки взаємозв’язку соло та акомпанементу. Вимоги керівника щодо професійних догматів та канонів.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2,5

Галузь знань

_0202 Мистецтво__

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

6.020204_ Музичне мистецтво*

(шифр і назва)

Модулів – 3/4

Спеціальність (професійне

спрямування):

______________

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3/4

4-й

4-й

 

 

 

Загальна кількість годин -90

 

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1

самостійної роботи студента – 2,46

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

 – год.

–  год.

Практичні, семінарські

26 год.

14 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

64 год.

 76 год.

Вид контролю: залік, диф залік.

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 26/64

для заочної форми навчання – 14/76

 

Денна форма навчання
Структура навчальної дисципліни
 

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Робота керівника над основними елементами звучання музичного ансамблю. Методика проведення генеральної репетиції та концертного виступу.

Тема 1. Робота над чистотою інтону-вання та строю в акапельному співі.

5

 

2

 

 

3

-

 

-

 

 

-

Тема 2. Робота над ансамблевою злагодженістю та ритмічністю виконання твору

8

 

4

 

 

4

-

 

-

 

 

-

Тема 3. Робота над динамікою та тембровою виразністю

5

 

2

 

 

3

-

 

-

 

 

-

Разом за змістовим модулем 1

18

 

8

 

 

10

-

 

-

 

 

-

Змістовий модуль 3. Виховання волі керівника в процесі практичної роботи з ансамблем

Тема 1. Вміння ставити завдання і досягати їх виконання

12

 

3

 

 

9

-

 

-

 

 

-

Тема 2. Емоційна врівноваженість керівника.

12

 

3

 

 

9

-

 

-

 

 

-

Тема 3. Комуніка-тивні та аналітичні здібності керівника.

12

 

3

 

 

9

-

 

-

 

 

-

Разом за змістовим модулем 3

36

 

9

 

 

27

-

 

-

 

 

-

Змістовий модуль 4. Основа вокально – інструментального ансамблю – зв’язок соло та акомпанементу

Тема 1. Основні складнощі  ансамблевого звучання партій соло та аккомпанементу.

12

 

3

 

 

9

-

 

-

 

 

-

Тема 2. Подолання складнощів, що виникають  при ансамблевому звучанні.

12

 

3

 

 

9

-

 

-

 

 

-

Тема 3. Прискіпливість керівника до професійних догматів та канонів

12

 

3

 

 

9

-

 

-

 

 

-

Разом за змістовим модулем 4

36

 

9

 

 

27

-

 

-

 

 

-

Усього годин

90

 

26

 

 

64

-

 

-

 

 

-

 

Змістові модулі учбового курсу

 

IV курс VII семестр

І Змістовий модуль

Тема:  Робота керівника над основними елементами звучання музичного ансамблю.

Практичні модулі:

1.                 Робота над чистотою інтонування та строю в акапельному співі.

2.                 Робота над ансамблевою злагодженістю та ритмічністю виконання твору.

3.                 Робота над динамікою та тембровою виразністю.

Модулі самостійної роботи:

1.                 Скласти виконавський план роботи над твором.

2.                 Проаналізувати причини невдалого виконання складних місць твору.

Підсумкова тека. Творчий конкурс – гра “Наш фестиваль”.

Форма контролю – залік.

Концертне виконання самостійно підготовлених камерних творів.

VIII семестр

ІІІ Змістовий модуль

Тема: Виховання волі керівника в процесі практичної роботи з ансамблем.

Практичні модулі:

1.                 Вміння ставити завдання і досягати їх виконання.

2.                 Емоційна врівноваженість.

3. Комунікативні та аналітичні здібності.

Модулі самостійної роботи:

1.                 Підготування до бесіди на тему: “Видатні хорові диригенти сучасності”.

2.                 Ознайомлення із книгою П.Г.Чеснакова “Хор і керування ним”.

Підсумкова тека. Концертне виконання камерних вокальних творів.

IV Змістовий модуль

Тема: Основа вокально – інструментального ансамблю – зв’язок соло та акомпанементу.

Практичні модулі:

1.                 Основні складнощі ансамблевого звучання партій соло та акомпанементу.

2.                 Подолання складнощів, що виникають  при ансамблевому звучанні.

3.                 Прискіпливість керівника до професійних догматів та канонів.

Модулі самостійної роботи:

Скласти перелік – каталог найчастіше зустрічаємих помилок, недоліків, казусів, тощо.

Підсумкова тека.

Видатні хорові диригенти сучасності.

Форма контролю – диф. залік.

Концертне виконання самостійно підготовлених камерних творів.


Заочна форма навчання
Структура навчальної дисципліни

 

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Робота керівника над основними елементами звучання музичного ансамблю. Методика проведення генеральної репетиції та концертного виступу.

Тема 1. Робота над чистотою інтонування та строю в акапельному співі.

-

-

-

-

-

-

4

 

2

 

 

2

Тема 2. Робота над ансамблевою злагодженістю та ритмічністю виконання твору

-

-

-

-

-

-

6

 

2

 

 

4

Тема 3. Робота над динамікою та тембровою виразністю.

Робота над художньою інтерпретацією твору.

-

-

-

-

-

-

4

 

2

 

 

2

Тема4.Виконавський аналіз твору.

Концерт як творчий звіт і свято для колективу

-

-

-

-

-

-

4

 

2

 

 

2

     Разом за змістовим модулем 2

-

-

-

-

-

-

18

 

8

 

 

10

Змістовий модуль 2. Виховання волі керівника в процесі практичної роботи з ансамблем. Основа вокально – інструментального ансамблю – зв’язок соло та акомпанементу

Тема 1. Вміння ставити завдання і досягати їх виконання.

Емоційна врівноваженість керівника.

-

-

-

-

-

-

24

 

2

 

 

22

Тема2. Комунікативні та аналітичні здібності керівника.

Основні складнощі ансамблевого звучання партій соло та акомпанементу

-

-

-

-

-

-

24

 

2

 

 

22

Тема 3. Подолання складнощів, що виникають  при ансамблевому звучанні.

Прискіпливість керівника до професійних догматів та канонів.

-

-

-

-

-

-

24

 

2

 

 

22

Разом за змістовим модулем 2

-

-

-

-

-

-

72

 

6

 

 

66

Усього годин

-

-

-

-

-

-

90

 

14

 

 

76


Змістові модулі учбового курсу
 

IV курс

VII семестр

Тема: Робота керівника над основними елементами звучання музичного ансамблю. Методика проведення генеральної репетиції та концертного виступу.

Практичні модулі:

1.     Робота над чистотою інтонування та строю в акапельному співі.

2.     Робота над ансамблевою злагодженістю та ритмічністю виконання твору.

3.     Робота над динамікою та тембровою виразністю.

Робота над художньою інтерпретацією твору.

4.     Виконавський аналіз твору.

5.     Концерт як творчий звіт і свято для колективу.

Модулі самостійної роботи:

1.                             Скласти виконавський план роботи над твором.

2.                             Проаналізувати причини невдалого виконання складних місць твору.

3.                             Проаналізувати завдання керівника ансамблю під час концерту і результат виконання твору.

Підсумкова тека:

Концертне виконання самостійно підготовлених камерних творів.

 

VIII семестр

Тема: Виховання волі керівника в процесі практичної роботи з ансамблем. Основа вокально – інструментального ансамблю – зв’язок соло та акомпанементу.

Практичні модулі:

1.     Вміння ставити завдання і досягати їх виконання.

Емоційна врівноваженість керівника.

2.     Комунікативні та аналітичні здібності керівника.

3.     Основні складнощі ансамблевого звучання партій соло та акомпанементу.

4.     Подолання складнощів, що виникають  при ансамблевому звучанні.

5.     Прискіпливість керівника до професійних догматів та канонів.

Модулі самостійної роботи:

1.     Підготування до бесіди на тему: “Видатні хорові диригенти сучасності”.

2.     Ознайомлення із книгою П.Г.Чеснакова “Хор і керування ним”.

3.     Скласти перелік – каталог найчастіше зустрічаємих помилок, недоліків, казусів, тощо.

Підсумкова тека. Концертне виконання камерних вокальних творів.

Форма контролю – диф. залік.

Концертне виконання самостійно підготовлених камерних творів

Рекомендована література
 

1.     Анісімова В. Диригент – хормейстер. – Л., 1976.

2.     Астаф’єв Б. Про хорове мистецтво. – Л., 1980.

3.     Дмитрієв Л. Основи вокальної методики. – М., 1986.

4.     Дмитрієвський Г. Хороведення і керування хором. – М., 1948.

5.     Добровольська Н. Вокальні вправи у хорі підлітків. – М., 1959.

6.     Єгоров А. Теорія і практика роботи з хором. – Л., 1951.

7.     Краснощьоков В. Питання хорознавства. – М., 1969.

8.     Левандо П. Проблеми хорознавства. – Л., 1974.

9.     Локшин Д. Видатні хори і їх диригенти. – М., 1963.

10.                       Морозов В. Вокальний слух і голос. – М., 1965.

11.                       Мухін В. Вокальна робота в хорі. – М., 1960.

12.                       Пігров К. Керування хором. – М., 1964.

13.                       Попов С. Організація і методичні основи роботи самодіяльного хору. – М., 1957.

14.                       Попович М. Нарис історії культури України. – К., 2001.

15.                       Птица К. Очерки по технике дирижирования. – М., 1948.

16.                       Чесноков П. Хор і керування ним. – М., 1952.

17.                       Шевнюк О. Українська та зарубіжна культура. – К., 2002.

Методи навчання
 

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього учителя музики з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій поряд з традиційними методами вокальної педагогіки (вправляння, вокалізація, сольфеджування, інтерпретація, імпровізація) широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу,моделювання видів вокальної діяльності, стимулювання художнього навчання, пролонгований художньо-виконавський тренінг, художньо-психологічна підтримка, регуляція вольових зусиль, активізація вокально-виконавської діяльності тощо.

Методи контролю
 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

         Використовуються такі методи контролю, які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки учителя музики  перевага надається вербалізації змісту вокально-виконавської роботи, проведенню академічних концертів з солоспіву, публічному виступу студентів у концертних програмах тощо.

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

 

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях

За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

 

5

Студент володіє теоретичними знаннями про основні вокальні-хорові навички у межах програми, вміє використовувати набуті знання при співі своєї ансамблеві партії з урахуванням вимог до співу в ансамблі при виконанні творів відповідної складності з репертуару хору. Вміє аналізувати власний спів, спів в ансамблі, визначати недоліки і свідомо їх усувати. На досить високому рівні володіє основами вокально-хорової техніки, сформованими базовими вокальними навичками. Емоційно, виразно виконує свою ансамблеву партію, або в ансамблі, дотримуючись усіх вимог ансамблевого співу, адекватно передаючи художній образ ансамблевого твору.

В

Високий рівень

4,5


Студент має міцні теоретичні знання про організацію вокально-хорового процесу, володіє вокально-хоровими технічними уміннями, навичками у межах програми. Виконує свої хорові партії окремо, або в ансамблі, дотримуючись усіх вимог ансамблевого співу, на доброму рівні без суттєвих помилок, може проаналізувати свої недоліки і виправити їх самостійно та за допомогою викладача.

С

Достатній рівень

 

4

Студент сприймає теоретичний матеріал  досить повно, але з деякими неточностями. Виявляє достатній рівень засвоєння музичного матеріалу, але при цьому не достатньо повно робить аналіз свого співу, допускає незначні помилки у виконанні хорових партій, потребує допомоги викладача. Трапляються недоліки у формуванні вірного вокального звучання та ансамблевого виконання.

D

Середній рівень

 

3,5

Студент  не завжди послідовно та логічно використовує набуті теоретичні знання, тому не завжди вміє самостійно проаналізувати власні  помилки у виконанні хорових партій та ансамблевої злагоди. Недостатньо стійкі вокально-технічні навички, спостерігаються помилки в інтонуванні,  але за допомогою викладача здатен виправити де яки недоліки, при цьому спостерігаються  позитивні зміни у вокально-хоровому розвитку студента.

Е

Початковий рівень

 

3

У своїй вокально-хоровій діяльності студент частково-свідомо виконує завдання викладача. Його вокально-хорові навички на початковому рівні сформованості. Студент володіє основним музичним матеріалом на рівні епізодичності, е недоліки в інтонуванні, але виявляє здатність з допомогою викладача виконувати елементарні виконавські завдання;  не завжди контролює художню виразність та ансамблеву злагодженість співу; має фрагментарні уявлення про роботу щодо формування основних вокально-хорових навичок.

ХF

Низький

 

2

Студент здатний сприймати та відтворювати окремі фрагменти хорової партії твору, знання музичного матеріалу на низькому рівні, набуті теоретичні знання не вміє використовувати у власній вокально-хоровій діяльності. Основні вокально-хорові навички не розвинуті. У студента сприйняття музичного образу хорового твору на дуже низькому рівні, слабко сформоване художньо-естетичне мислення.

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів

(самостійна робота)

А5

(відмінно)

 

Студент постійно виконує домашні завдання, демонструє навички самостійного керування різними видами та типами камерних колективів, застосовує на практиці навички репетеційної роботи керівника над художньою виразністю та інтерпретацією ансамблевого твору, вміє самостійно провести генеральну репетицію та концертний виступ камерного колективу, може самостійно підібрати вокально-інструментальні твори, працює над умовами досягнення основних елементів камерно-ансамблевого звучання (інтонація, стрій, ансамбль, звуковедення), вміє працювати над виконавським аналізом твору із супроводом та без супроводу, вдосконалює отримані технічні навички.

В 4,5

(добре)

 

Студент досить регулярно готує домашнє завдання, без суттєвих помилок, може проаналізувати свої помилки, неточності та виправити їх самостійно, застосовує  навички

репетеційної роботи керівника, вміє самостійно провести генеральну репетицію та концертний виступ камерного колективу, може самостійно підібрати вокально-інструментальні твори для камерного колективу, працює над елементами камерно-ансамблевого звучання (інтонація, стрій, ансамбль, звуковедення), вміє працювати над виконавським аналізом твору із супроводом.

С 4        

(добре)

 

Студент практично оволодів загальними принципами керування камерними колективами, але допускає незначні помилки у виконанні домашнього завдання, може самостійно підібрати вокально-інструментальний репертуар для камерних колективів різних  видів, але не досить досконало застосовує навички репетеційної роботи керівника, вміє працювати над елементами камерно-ансамблевого звучання.

DE 3,5;

3 (задовільно)

 

Студент слабо володіє загальними принципами керування камерними колективами, не систематично виконує домашні завдання, самостійно, але з недоліками підбирає репертуар для камерних колективів різних  видів, не досить досконало  застосовує навички репетеційної роботи керівника,  трапляються недоліки у роботі над елементами звучання (інтонація, стрій, ансамбль, звуковедення).

Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

 

Студент не володіє загальними принципами керування камерними колективами, не може продемонструвати навичок самостійної репетеційної роботи керівника, систематично не виконує домашні завдання, не може самостійно підібрати репертуар для камерних колективів різних видів, погано працює над виконавським аналізом камерно-ансамблевого твору із супроводом та без супроводу.

 

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів

(залік, диференційний залік)

А5

(відмінно)

зарах

 

Студент опановує в межах програми теоретичні і практичні навички керування камерним колективом, володіє методикою проведення репетицій та концертного виступу, може застосувати теоретичні знання у практичній роботі без помилок, має творчий підхід до інтерпретації та художньо-виразного виконання музично-ансамблевих творів.

В 4,5

(добре)

зарах

 

 Студент виявляє волю керівника в процесі практичної роботи з ансамблем, демонструє засвоєння навичок репетиційної роботи та оволодіння методичними прийомами роботи з камерним колективом на доброму рівні, здатний проаналізувати свої недоліки та виправити їх самостійно.

С 4

(добре)

зарах

 

Студент сприймає та має змогу керувати процесом інтерпретації та відтворення художньої виразності ансамблевого твору, але має стандартне мислення, бракує власних висновків та творчого підходу, допускає незначні помилки у ансамблевій роботі, які потребують допомоги викладача.

D 3,5;

E3 (задовільно)

зарах

 

Студент здатний керувати процесом відтворення музичного образу камерним колективом, але не завжди логічно та послідовно використовує теоретичні знання, тому не завжди вміє знайти причину невдалого виконання ансамблевих творів, але спостерігаються позитивні зміни у колективно-творчій діяльності студента.

Х 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

не зарах

 

Студент здатний сприймати та відтворювати певні елементи звучання музичного ансамблю, частково володіє організаційно-творчими прийомами роботи з камерним колективом та має обмежений рівень навичок роботи керівника над інтерпретацією ансамблевого твору.

F 1 (незадовільно)

не зарах

 

Студент має слабко сформований рівень уявлень професійного звучання музичного ансамблю та демонструє недостатньо розвинуте художньо-естетичне мислення, відсутність елементарних знань і умінь у музично-творчій колективній діяльності, організаційно-творчі та методичні прийоми роботи з камерним колективом на низькому рівні.

 

 

 

 


Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Керування камерними колективами
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
17 листопада 2012р., 7:08 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 8310

Опитування Наскільки легко користуватися системою "Херсонський Віртуальний університет"?
1 98
2 25
3 26
4 23
5 57
6 32
7 52
8 44
9 48
10 119
Всього голосів: 524
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...