Судова бухгалтерія
САМОСТІЙНА РОБОТА З КУРСУ «СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА З КУРСУ «СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

Модуль І: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ.

 

ТЕМА 1. Використання положень судової бухгалтерії в юридичній практиці (2 години).

 

Самостійна робота № 1

 

Методичні вказівки

 

Судова бухгалтерія — це комплексна прикладна дисцип­ліна, яка об'єднує в собі економічні та юридичні галузі знань. Вона поділяється на загальну й особливу частини. В загальній частині розглядаються питання бухгалтерсько­го обліку, економічного та документального аналізу госпо­дарської діяльності підприємств.

Під час вивчення положень цієї теми основну увагу потрібно звернути на те, що у судова бухгалтерія досить тісно пов’язана з бухгалтерським обліком.

 

Письмово виконайте в зошитах для самостійної роботи такі питання:

1). Охарактеризуйте основні положення Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу».

2). Охарактеризуйте основні положення Закону України «Про судову експертизу».

 

ВИБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ НА ТЕСТОВІ ПИТАННЯ

1. Яке покарання, згідно з Кримінальним кодексом, несе ревізор у разі розголошення без дозволу прокурора або слідчого даних досудового слідства чи дізнання:

а) штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) штраф від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) виправні роботи на строк до двох років;

г) виправні роботи на строк до одного року.

 

2. Термін проведення ревізії, організованої за постановою прокурора чи слідчого, не має перевищувати:

а) десяти днів;

б) двадцяти днів;

в) одного місяця;

г) трьох місяців.

 

3. За якими критеріями необхідно розрізняти ревізію, що призначається у зв’язку з кримінальною справою, і ревізію, яка призначається вищою організацією відносно конкретного підприємства:

а) за регламентацією порядку призначення та проведення;

б) за оформленням результатів контролю;

в) за підставою для проведення;

г) за суб’єктами контролю.

9. Різниця між судово-бухгалтерською експертизою і ревізією визначається за:

а) об’єктом;

б) суб’єктом;

в) методами;

г) усі відповіді правильні.

 

4. Який документ, із перелічених нижче, є безпосередньою підставою для проведення судово-бухгалтерської експертизи:

а) наказ керівника підприємства;

б) постанова органу дізнання, слідчого або суду;

в) наказ керівника підрозділу ДКРС.

 

5. З яких частин складається постанова про призначення проведення ревізії на вимогу правоохоронних органів:

а) описової частини;

б) резолютивної частини;

в) ухвалювальної частини;

г) усі відповіді правильні.

 

6. Вказати, в якій частині постанови про призначення ревізії на вимогу правоохоронних органів формулюється коло конкретних питань, на які ревізор повинен дати повні, точні й обґрунтовані відповіді:

а) резолютивній частині;

б) ухвалювальній частині;

в) описовій частині;

г) вхідній частині.

 

7. У яких з указаних процесів судово-бухгалтерська експертиза є однією із форм використання спеціальних знань у сфері бухгалтерського обліку, контролю й економічного аналізу:

а) цивільному процесі;

б) кримінальному процесі;

в) господарському процесі;

г) усі відповіді правильні.

 

8. До державних правоохоронних органів в Україні належать:

а) Державна податкова служба;

б) Прокуратура;

в) Державна контрольно-ревізійна служба;

г) Адвокатура;

д) Служба безпеки.

 

9. Різниця процесуального становища ревізора і експерта-бухгалтера полягає в тому, що:

а) експерт-бухгалтер не є самостійним учасником кримінального процесу;

б) ревізор є самостійним учасником кримінального процесу;

в) експерт-бухгалтер є самостійним учасником кримінального процесу;

г) ревізор не є самостійним учасником кримінального процесу.

 

10. Додаткова експертиза призначається, якщо виникає необхідність провести дослідження нових об’єктів або щодо в разі обставин суду. Пояснити чому?

а) Так;

б) Ні.

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання

 

 

ТЕМА 2. Бухгалтерський аналіз та основи його використання в юридичній практиці (2 години).

 

Самостійна робота №2

 

Методичні вказівки

 

Виникнення господарського обліку та потреба в ньому по­в'язані з вимогами матеріального виробництва, в процесі якого людина створює необхідні для існування і розвитку суспільства матеріальні блага. Для раціонального здійснен­ня цього процесу та його ефективності він має бути керова­ним. Головними інструментами керування матеріальним виробництвом є господарський облік і контроль.

Під час вивчення цієї тематики студенти мають пов’язувати матеріал з іншими темами даного курсу.

 

Письмово в зошитах для самостійної роботи дайте відповіді на такі питання:

1) Інвентаризація та її роль у розслідуванні злочинів.

2) Бухгалтерські рахунки та їх структура.

3) Класифікація рахунків.

4) Первинні та облікові реєстри.

 

Письмово вирішіть завдання

 

Умова

07.06.200_ р. на підприємстві «Мітрікс» ревізорами КРУ м. Києва була проведена ревізія. У ході перевірки було встановлено, що в період з 01.01.200_ р. по 01.01.200_ р. у підприємства «Мітрікс» виникла кредиторська заборгованість за розрахунками з постачальниками за надані товари і послуги у сумі 5632900,25 грн, а також заборгованість з оплати праці у сумі 125632,50 грн. У той же час за вказаний період було тричі зроблено ремонт адміністративного корпусу, закуплено нові офісні меблі, оплачено за рахунок підприємства навчання дітей директора та головного бухгалтера у престижних вищих навчальних закладах. За резуль­татами перевірки було складено акт від 07.07.200_ р. за № 2854.

Для проведення судово-бухгалтерської експертизи у науково-дослідний інститут судових експертиз м. Київа надійшли матеріали господарської справи № 54-106 (у тому числі і вищевказаний акт від 07.07.200_ р. за № 2854) при ухвалі судді господарського суду м. Києва Судзіловської І. І.

На розв’язання експертизи поставлені такі питання:

1.Чи відповідає чинному законодавству фінансово-госпо­дарська діяльність ТОВ «Мітрікс»?

2.Чи підтверджуються документально висновки ревізії, оформ­лені актом від 07.07.200_р. № 2854?

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання

 

 

 

 

ТЕМА 3: Економічний аналіз і основи його застосування (4 години).

 

Самостійна робота №3

 

Методичні вказівки

 

       Під час вивчення положень цієї теми основну увагу потрібно звернути на те, що у судовій бухгалтерії широко застосовується метод еко­номічного аналізу, що є ефективним засобом виявлення еко­номічних невідповідностей, відображених у системі еконо­мічної інформації. Економічний аналіз використовують для оцінки найрізноманітніших явищ господарської діяльності, зафіксованих у таких показниках, як продуктивність праці, собівартість і якість продукції, матеріальні й фінансові ре­сурси підприємства

 

 

Письмово виконайте в зошитах для самостійнойної роботи відповіді на вказані питання:

 

 

План:

1.      Поняття та зміст економічного аналізу

2.      Прийоми звичайної практики економічного аналізу

 1. Засоби та прийоми, що використовуються тільки з метою виявлення злочину
 2. Методика, розроблена спеціально щодо окремих способів учинення злочинів

 

 

 

Розкрийте перелік термінів:

Економічний аналіз, вихідна інформація, метод спеціальних розрахункових показників, метод ко­ригувальних показників, метод сполучених зіставлень.

 

 

 

Дайте письмові відповіді на такі питання  для самоконтролю:

 

1.      У широкому розумінні економічний аналіз?

2.      На які види розмежовують економічний аналіз?

3.      Завданням по­переднього аналізу є?

4.    Суть методу спеціальних розрахункових показників?

 1. Показники, що характеризують взаємо­дію господарського об'єкта?

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання

 

 

ТЕМА 4: Документальний аналіз та основи його застосування.

(3 години).

 

Самостійна робота № 4

 

Методичні рекомендації

 

У системі методів судової бухгалтерії документальний аналіз посідає особливе місце у зв'язку з обов'язковістю його застосування під час формування доказової бази в окремих кримінальних справах. Наприклад, розмір заподіяного збитку не може бути встановлений без використання доку­ментів. Крім того, зберігаючи самостійне значення, доку­ментальний аналіз у процесі розслідування часто стає про­довженням бухгалтерського або економічного аналізу. При цьому крім бухгалтерських і економічних документів до досліджуваних об'єктів документального аналізу можуть входити й неофіційні облікові документи.

 

Теоретичні питання (виконайте в зошитах письмово)

 

1.     Поняття документального аналізу.

2.     Методи документального аналізу.

3.     Методи формально-правової перевірки документів.

4.     Методи перевірки реальності відображених у документах обставин.

5.     Методи перевірки стану і результатів виробничої та фінансової діяльності.

 

Письмово вирішіть завдання

 

Умова

У ході проведення слідства по справі проти керівника та головного бухгалтера ТОВ «Альфа» у слідчого виникла необхідність у компетентних висновках по господарських операціях, проведених ТОВ «Альфа» в період з 01.01.200_р. по 15.01.200_р., у встановленні відповідності підписів на корінці чека від 14.01.200_р., згідно з яким із поточного рахунка підприємства було знято 10000 грн, підписам вищевказаних посадових осіб ТОВ «Альфа».

Завдання1. Яку експертизу буде проведено за даних обставин? Яким процесуальним документом буде призначено проведення експертизи?Який документ буде складений за результатами експертизи?

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання

 

 

ТЕМА 5: Аналіз основних господарських операцій. (3 години).

 

Самостійна робота №5

 

Методичні рекомендації

 

Однакові за технічними характеристиками, призначен­ням і способом використання об'єкти основних засобів може бути об'єднано в групи, наприклад: 1) земельні ділянки: 2) капітальні витрати на поліпшення земель; 3) будівлі й споруди; 4) машини та обладнання; 5) транспортні засоби; 6) інструменти, пристрої та інвентар; 7) робочі і продуктивні тварини: 8) багаторічні насадження; 9) інші основні засоби.

 

 

1. Теоретичні питання (виконати письмово)

 

1.       Аналіз обліку основних засобів

2.       Аналіз обліку матеріалів

3.       Облік праці та заробітної плати

4.       Аналіз обліку виробництва

5.       Аналіз обліку готової продукції та її реалізації

6.       Аналіз обліку руху грошових коштів та розрахунків

 

 

2. Письмово вирішіть завдання

 

Умова

Бухгалтеру-експерту було доручено проведення судово-бухгалтерської експертизи касових операцій ТОВ «Ніра» за квітень поточного року (постанова № 36 від 05.04.200_р.).

Перед експертом-бухгалтером поставлені такі запитання:

1. Чи є порушення у веденні касових операцій ТОВ «Ніра»?

2. Чи наявні операції, що суперечать чинному законодавству?

3. Чи існують розбіжності між даними бухгалтерського обліку (звіту касира) та даними інвентаризації?

Бухгалтеру-експерту були надані документи:

Ø касова книга за квітень поточного року;

Ø договір на повну матеріальну відповідальність касира;

Ø розписка, що була дана касиром перед проведенням інвентаризації;

Ø акт інвентаризації грошових коштів на підприємстві ТОВ «Ніра» № 5 від 05.04.200_ р.

Виписка з касової книги ТОВ «Ніра»:

станом на 01.04.200_р.

·    залишок на початок дня 10 грн;

·    надійшла торгівельна виручка від ТОВ «КАР» 100 грн (прибутковий касовий ордер № 154-54);

·    виданий аванс на відрядження 100 грн (видатковий касовий ордер № 254-78);

·    залишок на кінець дня 10 грн;

станом на 02.04.200_р;

·           залишок на початок дня 10 грн;

·           надійшла торгівельна виручка від ТОВ «ОЛД-ОЛД» 100 грн; (прибутковий касо­вий ордер № 154-54);

·           виданий аванс на відрядження 100 грн (видатковий касовий ордер № 254-78);

·           залишок на кінець дня 10 грн;

станом на 03.04.200__р.

·           залишок на початок дня 10 грн;

·           надійшла торговельна виручка від ТОВ «Калина» 100 грн (прибутковий касовий ордер № 154-57);

·           виданий аванс на господарські потреби Потебенько В. В. 50 грн (видатковий касовий ордер № 254-79);

·           залишок на кінець дня 60 грн;

станом на 04.04.200_ р.

·           залишок на початок дня 60 грн;

·           повернуто аванс виданий на відрядження 50 грн (прибутковий касовий ордер № 154-58).

·           повернуто аванс виданий на господарські потреби 54 грн;

·           залишок на момент інвентаризації 164 грн.

За даними акта інвентаризації грошових коштів на підприємстві ТОВ «Ніра» № 5 від 05.04.200_ р. у касі було виявлено 154 грн.

Завдання

1. Відповісти на запитання, поставлені перед експертом-бухгалтером.

2. Якими нормативними документами має керуватися бухгалтер-експерт?

3. Які методи він використовував під час проведення дослід­ження?

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання

 

 

ТЕМА 6: Взаємодія аудитора (аудиторської фірми) із слідчими органами (2 години).

 

Самостійна робота №6

 

Методичні рекомендації

 

Аудитор зобов’язаний доповісти замовнику перевірки про всі виявлені помилки та хиби, зокрема ті, що є неумисним недотриманням фінансової звітності. Аудитор не несе відповідальності за викриття незаконних дій, проте він повинен дослідити інформацію про можливі незаконні дії, порушення або зловживання, оцінити і визначити необхідність дій: рекомендувати провести ревізію, інвентаризацію, внутрішнє розслідування; сповістити власників, уповноважених ними осіб; сповістити замовників; сповістити правоохоронні органи; сповістити користувачів звітності.

Законом України «Про аудиторську діяльність» не передбачено проведення аудиту на вимогу співробітників органів дізнання та попереднього слідства, не обумовлено дії слідчого і дізнавача у разі виявлення аудитором у ході перевірки порушень чи зловживань. Що стосується працівників дізнання і попереднього слідства, то вони, в межах своїх повноважень, можуть вимагати від аудитора (аудиторських фірм) надання матеріалів, які свідчать про виявлені порушення чи зловживання.

При вирішенні цих тестових завдань слід використовувати знання з даної тематики, а також з попередніх тем курсу «Судова бухгалтерія».

 

 

ВИБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ НА ТЕСТОВІ ПИТАННЯ

1. У складі яких органів виконавчої влади функціонує податкова міліція:

а) Прокуратури;

б) Органів внутрішніх справ;

в) Державної податкової служби;

г) Служби безпеки.

 

2. Який орган виконавчої влади здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшу­кові, кримінально-процесуальні та охоронні дії:

а) Державна контрольно-ревізійна служба;

б) Податкова міліція;

в) Державна податкова служба;

г) Служба безпеки.

 

3. До якої відповідальності згідно з чинним законодавством притягаються посадові особи органів державної податкової служби за неналежне виконання своїх обов’язків:

а) дисциплінарної, адміністративної;

б) кримінальної, дисциплінарної, матеріальної;

в) адміністративної, матеріальної, дисциплінарної, кримінальної;

г) матеріальної, адміністративної.

 

4. Яким нормативним документом передбачене право слідчого вимагати призначення ревізії:

а) Кримінальним кодексом;

б) Господарським процесуальним кодексом;

в) Цивільним процесуальним кодексом;

г) Кримінально-процесуальним кодексом.

 

5. За рахунок яких коштів відшкодовуються збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб органів податкової міліції:

а) коштів посадових осіб, що заподіяли збитки;

б) коштів Державної податкової служби;

в) коштів податкової міліції;

г) коштів державного бюджету.

 

6. Яке покарання, згідно з Кримінальним кодексом, несе ревізор у разі розголошення без дозволу прокурора або слідчого даних досудового слідства чи дізнання:

а) штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) штраф від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) виправні роботи на строк до двох років;

г) виправні роботи на строк до одного року.

 

7. Термін проведення ревізії, організованої за постановою прокурора чи слідчого, не має перевищувати:

а) десяти днів;

б) двадцяти днів;

в) одного місяця;

г) трьох місяців.

 

8. За якими критеріями необхідно розрізняти ревізію, що призначається у зв’язку з кримінальною справою, і ревізію, яка призначається вищою організацією відносно конкретного підприємства:

а) за регламентацією порядку призначення та проведення;

б) за оформленням результатів контролю;

в) за підставою для проведення;

г) за суб’єктами контролю.

9. Різниця між судово-бухгалтерською експертизою і ревізією визначається за:

а) об’єктом;

б) суб’єктом;

в) методами;

г) усі відповіді правильні.

 

10. Який документ, із перелічених нижче, є безпосередньою підставою для проведення судово-бухгалтерської експертизи:

а) наказ керівника підприємства;

б) постанова органу дізнання, слідчого або суду;

в) наказ керівника підрозділу ДКРС.

 

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання.

 

ТЕМА 7: Аудит, як форма фінансового контролю (2 години).

 

Самостійна робота №7

 

Методичні рекомендації

 

Аудиторська діяльність у сфері фінансового контролю регулюється Господарським кодексом України, Законом України «Про аудиторську діяльність», іншими нормативно-правовими актами та стандартами аудиту. У  випадках, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містить Закон України «Про аудиторську діяльність», то застосовуються правила міжнародного договору.

Під час вивчення даної теми слід використовувати теоретичні знання з інших дисциплін та попередніх тем з нашого курсу.

 

Розкрити в зошитах такі терміни: аудиторська діяльність, аудит, стандарти аудиту, сертифікація аудиторів, відповідальність аудиторів та її види.

Вирішити в зошитах для самостійних робіт ці завдання:

 

1. З яких частин складається постанова про призначення проведення ревізії на вимогу правоохоронних органів:

а) описової частини;

б) резолютивної частини;

в) ухвалювальної частини;

г) усі відповіді правильні.

 

2. Вказати, в якій частині постанови про призначення ревізії на вимогу правоохоронних органів формулюється коло конкретних питань, на які ревізор повинен дати повні, точні й обґрунтовані відповіді:

а) резолютивній частині;

б) ухвалювальній частині;

в) описовій частині;

г) вхідній частині.

 

3. У яких з указаних процесів судово-бухгалтерська експертиза є однією із форм використання спеціальних знань у сфері бухгалтерського обліку, контролю й економічного аналізу:

а) цивільному процесі;

б) кримінальному процесі;

в) господарському процесі;

г) усі відповіді правильні.

 

4. До державних правоохоронних органів в Україні належать:

а) Державна податкова служба;

б) Прокуратура;

в) Державна контрольно-ревізійна служба;

г) Адвокатура;

д) Служба безпеки.

 

5. Різниця процесуального становища ревізора і експерта-бухгалтера полягає в тому, що:

а) експерт-бухгалтер не є самостійним учасником кримінального процесу;

б) ревізор є самостійним учасником кримінального процесу;

в) експерт-бухгалтер є самостійним учасником кримінального процесу;

г) ревізор не є самостійним учасником кримінального процесу.

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання.

 

Тестові завдання з дисципліни «Судова бухгалтерія»

Тестові завдання з дисципліни «Судова бухгалтерія».

 

Варіант 1

 

1. У складі яких органів виконавчої влади функціонує податкова міліція:

а) Прокуратури;

б) Органів внутрішніх справ;

в) Державної податкової служби;

г) Служби безпеки.

 

2. Який орган виконавчої влади здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшу­кові, кримінально-процесуальні та охоронні дії:

а) Державна контрольно-ревізійна служба;

б) Податкова міліція;

в) Державна податкова служба;

г) Служба безпеки.

 

3. До якої відповідальності згідно з чинним законодавством притягаються посадові особи органів державної податкової служби за неналежне виконання своїх обов’язків:

а) дисциплінарної, адміністративної;

б) кримінальної, дисциплінарної, матеріальної;

в) адміністративної, матеріальної, дисциплінарної, кримінальної;

г) матеріальної, адміністративної.

 

4. Яким нормативним документом передбачене право слідчого вимагати призначення ревізії:

а) Кримінальним кодексом;

б) Господарським процесуальним кодексом;

в) Цивільним процесуальним кодексом;

г) Кримінально-процесуальним кодексом.

 

5. За рахунок яких коштів відшкодовуються збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб органів податкової міліції:

а) коштів посадових осіб, що заподіяли збитки;

б) коштів Державної податкової служби;

в) коштів податкової міліції;

г) коштів державного бюджету.

 

6. Яке покарання, згідно з Кримінальним кодексом, несе ревізор у разі розголошення без дозволу прокурора або слідчого даних досудового слідства чи дізнання:

а) штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) штраф від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) виправні роботи на строк до двох років;

г) виправні роботи на строк до одного року.

 

7. Термін проведення ревізії, організованої за постановою прокурора чи слідчого, не має перевищувати:

а) десяти днів;

б) двадцяти днів;

в) одного місяця;

г) трьох місяців.

 

8. За якими критеріями необхідно розрізняти ревізію, що призначається у зв’язку з кримінальною справою, і ревізію, яка призначається вищою організацією відносно конкретного підприємства:

а) за регламентацією порядку призначення та проведення;

б) за оформленням результатів контролю;

в) за підставою для проведення;

г) за суб’єктами контролю.

 

9. Різниця між судово-бухгалтерською експертизою і ревізією визначається за:

а) об’єктом;

б) суб’єктом;

в) методами;

г) усі відповіді правильні.

 

10. Який документ, із перелічених нижче, є безпосередньою підставою для проведення судово-бухгалтерської експертизи:

а) наказ керівника підприємства;

б) постанова органу дізнання, слідчого або суду;

в) наказ керівника підрозділу ДКРС.

 

 

 

Варіант 2

 

1. З яких частин складається постанова про призначення проведення ревізії на вимогу правоохоронних органів:

а) описової частини;

б) резолютивної частини;

в) ухвалювальної частини;

г) усі відповіді правильні.

 

2. Вказати, в якій частині постанови про призначення ревізії на вимогу правоохоронних органів формулюється коло конкретних питань, на які ревізор повинен дати повні, точні й обґрунтовані відповіді:

а) резолютивній частині;

б) ухвалювальній частині;

в) описовій частині;

г) вхідній частині.

 

3. У яких з указаних процесів судово-бухгалтерська експертиза є однією із форм використання спеціальних знань у сфері бухгалтерського обліку, контролю й економічного аналізу:

а) цивільному процесі;

б) кримінальному процесі;

в) господарському процесі;

г) усі відповіді правильні.

 

4. До державних правоохоронних органів в Україні належать:

а) Державна податкова служба;

б) Прокуратура;

в) Державна контрольно-ревізійна служба;

г) Адвокатура;

д) Служба безпеки.

 

5. Різниця процесуального становища ревізора і експерта-бухгалтера полягає в тому, що:

а) експерт-бухгалтер не є самостійним учасником кримінального процесу;

б) ревізор є самостійним учасником кримінального процесу;

в) експерт-бухгалтер є самостійним учасником кримінального процесу;

г) ревізор не є самостійним учасником кримінального процесу.

 

6. З яких частин складається постанова про призначення проведення ревізії на вимогу правоохоронних органів:

а) описової частини;

б) резолютивної частини;

в) ухвалювальної частини;

г) усі відповіді правильні.

 

7. Вказати, в якій частині постанови про призначення ревізії на вимогу правоохоронних органів формулюється коло конкретних питань, на які ревізор повинен дати повні, точні й обґрунтовані відповіді:

а) резолютивній частині;

б) ухвалювальній частині;

в) описовій частині;

г) вхідній частині.

 

8. У яких з указаних процесів судово-бухгалтерська експертиза є однією із форм використання спеціальних знань у сфері бухгалтерського обліку, контролю й економічного аналізу:

а) цивільному процесі;

б) кримінальному процесі;

в) господарському процесі;

г) усі відповіді правильні.

 

9.З якими дисциплінами пов’язана дисципліна «Судова бухгалтерія»:

а) кримінальне право;

б) цивільне право;

в) конституційне право;

г) адміністративне право;

д) всі перераховані вище.

 

10. Різниця процесуального становища ревізора і експерта-бухгалтера полягає в тому, що:

а) експерт-бухгалтер не є самостійним учасником кримінального процесу;

б) ревізор є самостійним учасником кримінального процесу;

в) експерт-бухгалтер є самостійним учасником кримінального процесу;

г) ревізор не є самостійним учасником кримінального процесу.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА З КУРСУ «СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛ

САМОСТІЙНА РОБОТА З КУРСУ «СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

Модуль І: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ.

 

ТЕМА 1. Використання положень судової бухгалтерії в юридичній практиці (2 години).

 

Самостійна робота № 1

 

Методичні вказівки

 

Судова бухгалтерія — це комплексна прикладна дисцип­ліна, яка об'єднує в собі економічні та юридичні галузі знань. Вона поділяється на загальну й особливу частини. В загальній частині розглядаються питання бухгалтерсько­го обліку, економічного та документального аналізу госпо­дарської діяльності підприємств.

Під час вивчення положень цієї теми основну увагу потрібно звернути на те, що у судова бухгалтерія досить тісно пов’язана з бухгалтерським обліком.

 

Письмово виконайте в зошитах для самостійної роботи такі питання:

1). Охарактеризуйте основні положення Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу».

2). Охарактеризуйте основні положення Закону України «Про судову експертизу».

 

ВИБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ НА ТЕСТОВІ ПИТАННЯ

1. Яке покарання, згідно з Кримінальним кодексом, несе ревізор у разі розголошення без дозволу прокурора або слідчого даних досудового слідства чи дізнання:

а) штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) штраф від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) виправні роботи на строк до двох років;

г) виправні роботи на строк до одного року.

 

2. Термін проведення ревізії, організованої за постановою прокурора чи слідчого, не має перевищувати:

а) десяти днів;

б) двадцяти днів;

в) одного місяця;

г) трьох місяців.

 

3. За якими критеріями необхідно розрізняти ревізію, що призначається у зв’язку з кримінальною справою, і ревізію, яка призначається вищою організацією відносно конкретного підприємства:

а) за регламентацією порядку призначення та проведення;

б) за оформленням результатів контролю;

в) за підставою для проведення;

г) за суб’єктами контролю.

9. Різниця між судово-бухгалтерською експертизою і ревізією визначається за:

а) об’єктом;

б) суб’єктом;

в) методами;

г) усі відповіді правильні.

 

4. Який документ, із перелічених нижче, є безпосередньою підставою для проведення судово-бухгалтерської експертизи:

а) наказ керівника підприємства;

б) постанова органу дізнання, слідчого або суду;

в) наказ керівника підрозділу ДКРС.

 

5. З яких частин складається постанова про призначення проведення ревізії на вимогу правоохоронних органів:

а) описової частини;

б) резолютивної частини;

в) ухвалювальної частини;

г) усі відповіді правильні.

 

6. Вказати, в якій частині постанови про призначення ревізії на вимогу правоохоронних органів формулюється коло конкретних питань, на які ревізор повинен дати повні, точні й обґрунтовані відповіді:

а) резолютивній частині;

б) ухвалювальній частині;

в) описовій частині;

г) вхідній частині.

 

7. У яких з указаних процесів судово-бухгалтерська експертиза є однією із форм використання спеціальних знань у сфері бухгалтерського обліку, контролю й економічного аналізу:

а) цивільному процесі;

б) кримінальному процесі;

в) господарському процесі;

г) усі відповіді правильні.

 

8. До державних правоохоронних органів в Україні належать:

а) Державна податкова служба;

б) Прокуратура;

в) Державна контрольно-ревізійна служба;

г) Адвокатура;

д) Служба безпеки.

 

9. Різниця процесуального становища ревізора і експерта-бухгалтера полягає в тому, що:

а) експерт-бухгалтер не є самостійним учасником кримінального процесу;

б) ревізор є самостійним учасником кримінального процесу;

в) експерт-бухгалтер є самостійним учасником кримінального процесу;

г) ревізор не є самостійним учасником кримінального процесу.

 

10. Додаткова експертиза призначається, якщо виникає необхідність провести дослідження нових об’єктів або щодо в разі обставин суду. Пояснити чому?

а) Так;

б) Ні.

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання

 

 

ТЕМА 2. Бухгалтерський аналіз та основи його використання в юридичній практиці (2 години).

 

Самостійна робота №2

 

Методичні вказівки

 

Виникнення господарського обліку та потреба в ньому по­в'язані з вимогами матеріального виробництва, в процесі якого людина створює необхідні для існування і розвитку суспільства матеріальні блага. Для раціонального здійснен­ня цього процесу та його ефективності він має бути керова­ним. Головними інструментами керування матеріальним виробництвом є господарський облік і контроль.

Під час вивчення цієї тематики студенти мають пов’язувати матеріал з іншими темами даного курсу.

 

Письмово в зошитах для самостійної роботи дайте відповіді на такі питання:

1) Інвентаризація та її роль у розслідуванні злочинів.

2) Бухгалтерські рахунки та їх структура.

3) Класифікація рахунків.

4) Первинні та облікові реєстри.

 

Письмово вирішіть завдання

 

Умова

07.06.200_ р. на підприємстві «Мітрікс» ревізорами КРУ м. Києва була проведена ревізія. У ході перевірки було встановлено, що в період з 01.01.200_ р. по 01.01.200_ р. у підприємства «Мітрікс» виникла кредиторська заборгованість за розрахунками з постачальниками за надані товари і послуги у сумі 5632900,25 грн, а також заборгованість з оплати праці у сумі 125632,50 грн. У той же час за вказаний період було тричі зроблено ремонт адміністративного корпусу, закуплено нові офісні меблі, оплачено за рахунок підприємства навчання дітей директора та головного бухгалтера у престижних вищих навчальних закладах. За резуль­татами перевірки було складено акт від 07.07.200_ р. за № 2854.

Для проведення судово-бухгалтерської експертизи у науково-дослідний інститут судових експертиз м. Київа надійшли матеріали господарської справи № 54-106 (у тому числі і вищевказаний акт від 07.07.200_ р. за № 2854) при ухвалі судді господарського суду м. Києва Судзіловської І. І.

На розв’язання експертизи поставлені такі питання:

1.Чи відповідає чинному законодавству фінансово-госпо­дарська діяльність ТОВ «Мітрікс»?

2.Чи підтверджуються документально висновки ревізії, оформ­лені актом від 07.07.200_р. № 2854?

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання

 

 

 

 

ТЕМА 3: Економічний аналіз і основи його застосування (6 годин).

 

Самостійна робота №3

 

Методичні вказівки

 

       Під час вивчення положень цієї теми основну увагу потрібно звернути на те, що у судовій бухгалтерії широко застосовується метод еко­номічного аналізу, що є ефективним засобом виявлення еко­номічних невідповідностей, відображених у системі еконо­мічної інформації. Економічний аналіз використовують для оцінки найрізноманітніших явищ господарської діяльності, зафіксованих у таких показниках, як продуктивність праці, собівартість і якість продукції, матеріальні й фінансові ре­сурси підприємства

 

 

Письмово виконайте в зошитах для самостійнойної роботи відповіді на вказані питання:

 

 

План:

1.      Поняття та зміст економічного аналізу

2.      Прийоми звичайної практики економічного аналізу

 1. Засоби та прийоми, що використовуються тільки з метою виявлення злочину
 2. Методика, розроблена спеціально щодо окремих способів учинення злочинів

 

 

 

Розкрийте перелік термінів:

Економічний аналіз, вихідна інформація, метод спеціальних розрахункових показників, метод ко­ригувальних показників, метод сполучених зіставлень.

 

 

 

Дайте письмові відповіді на такі питання  для самоконтролю:

 

1.      У широкому розумінні економічний аналіз?

2.      На які види розмежовують економічний аналіз?

3.      Завданням по­переднього аналізу є?

4.    Суть методу спеціальних розрахункових показників?

 1. Показники, що характеризують взаємо­дію господарського об'єкта?

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання

 

 

ТЕМА 4: Документальний аналіз та основи його застосування.

(3 години).

 

Самостійна робота № 4

 

Методичні рекомендації

 

У системі методів судової бухгалтерії документальний аналіз посідає особливе місце у зв'язку з обов'язковістю його застосування під час формування доказової бази в окремих кримінальних справах. Наприклад, розмір заподіяного збитку не може бути встановлений без використання доку­ментів. Крім того, зберігаючи самостійне значення, доку­ментальний аналіз у процесі розслідування часто стає про­довженням бухгалтерського або економічного аналізу. При цьому крім бухгалтерських і економічних документів до досліджуваних об'єктів документального аналізу можуть входити й неофіційні облікові документи.

 

Теоретичні питання (виконайте в зошитах письмово)

 

1.     Поняття документального аналізу.

2.     Методи документального аналізу.

3.     Методи формально-правової перевірки документів.

4.     Методи перевірки реальності відображених у документах обставин.

5.     Методи перевірки стану і результатів виробничої та фінансової діяльності.

 

Письмово вирішіть завдання

 

Умова

У ході проведення слідства по справі проти керівника та головного бухгалтера ТОВ «Альфа» у слідчого виникла необхідність у компетентних висновках по господарських операціях, проведених ТОВ «Альфа» в період з 01.01.200_р. по 15.01.200_р., у встановленні відповідності підписів на корінці чека від 14.01.200_р., згідно з яким із поточного рахунка підприємства було знято 10000 грн, підписам вищевказаних посадових осіб ТОВ «Альфа».

Завдання1. Яку експертизу буде проведено за даних обставин? Яким процесуальним документом буде призначено проведення експертизи?Який документ буде складений за результатами експертизи?

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання

 

 

ТЕМА 5: Аналіз основних господарських операцій. (3 години).

 

Самостійна робота №5

 

Методичні рекомендації

 

Однакові за технічними характеристиками, призначен­ням і способом використання об'єкти основних засобів може бути об'єднано в групи, наприклад: 1) земельні ділянки: 2) капітальні витрати на поліпшення земель; 3) будівлі й споруди; 4) машини та обладнання; 5) транспортні засоби; 6) інструменти, пристрої та інвентар; 7) робочі і продуктивні тварини: 8) багаторічні насадження; 9) інші основні засоби.

 

 

1. Теоретичні питання (виконати письмово)

 

1.       Аналіз обліку основних засобів

2.       Аналіз обліку матеріалів

3.       Облік праці та заробітної плати

4.       Аналіз обліку виробництва

5.       Аналіз обліку готової продукції та її реалізації

6.       Аналіз обліку руху грошових коштів та розрахунків

 

 

2. Письмово вирішіть завдання

 

Умова

Бухгалтеру-експерту було доручено проведення судово-бухгалтерської експертизи касових операцій ТОВ «Ніра» за квітень поточного року (постанова № 36 від 05.04.200_р.).

Перед експертом-бухгалтером поставлені такі запитання:

1. Чи є порушення у веденні касових операцій ТОВ «Ніра»?

2. Чи наявні операції, що суперечать чинному законодавству?

3. Чи існують розбіжності між даними бухгалтерського обліку (звіту касира) та даними інвентаризації?

Бухгалтеру-експерту були надані документи:

Ø касова книга за квітень поточного року;

Ø договір на повну матеріальну відповідальність касира;

Ø розписка, що була дана касиром перед проведенням інвентаризації;

Ø акт інвентаризації грошових коштів на підприємстві ТОВ «Ніра» № 5 від 05.04.200_ р.

Виписка з касової книги ТОВ «Ніра»:

станом на 01.04.200_р.

·    залишок на початок дня 10 грн;

·    надійшла торгівельна виручка від ТОВ «КАР» 100 грн (прибутковий касовий ордер № 154-54);

·    виданий аванс на відрядження 100 грн (видатковий касовий ордер № 254-78);

·    залишок на кінець дня 10 грн;

станом на 02.04.200_р;

·           залишок на початок дня 10 грн;

·           надійшла торгівельна виручка від ТОВ «ОЛД-ОЛД» 100 грн; (прибутковий касо­вий ордер № 154-54);

·           виданий аванс на відрядження 100 грн (видатковий касовий ордер № 254-78);

·           залишок на кінець дня 10 грн;

станом на 03.04.200__р.

·           залишок на початок дня 10 грн;

·           надійшла торговельна виручка від ТОВ «Калина» 100 грн (прибутковий касовий ордер № 154-57);

·           виданий аванс на господарські потреби Потебенько В. В. 50 грн (видатковий касовий ордер № 254-79);

·           залишок на кінець дня 60 грн;

станом на 04.04.200_ р.

·           залишок на початок дня 60 грн;

·           повернуто аванс виданий на відрядження 50 грн (прибутковий касовий ордер № 154-58).

·           повернуто аванс виданий на господарські потреби 54 грн;

·           залишок на момент інвентаризації 164 грн.

За даними акта інвентаризації грошових коштів на підприємстві ТОВ «Ніра» № 5 від 05.04.200_ р. у касі було виявлено 154 грн.

Завдання

1. Відповісти на запитання, поставлені перед експертом-бухгалтером.

2. Якими нормативними документами має керуватися бухгалтер-експерт?

3. Які методи він використовував під час проведення дослід­ження?

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання

 

 

ТЕМА 6: Взаємодія аудитора (аудиторської фірми) із слідчими органами (6 годин).

 

Самостійна робота №6

 

Методичні рекомендації

 

Аудитор зобов’язаний доповісти замовнику перевірки про всі виявлені помилки та хиби, зокрема ті, що є неумисним недотриманням фінансової звітності. Аудитор не несе відповідальності за викриття незаконних дій, проте він повинен дослідити інформацію про можливі незаконні дії, порушення або зловживання, оцінити і визначити необхідність дій: рекомендувати провести ревізію, інвентаризацію, внутрішнє розслідування; сповістити власників, уповноважених ними осіб; сповістити замовників; сповістити правоохоронні органи; сповістити користувачів звітності.

Законом України «Про аудиторську діяльність» не передбачено проведення аудиту на вимогу співробітників органів дізнання та попереднього слідства, не обумовлено дії слідчого і дізнавача у разі виявлення аудитором у ході перевірки порушень чи зловживань. Що стосується працівників дізнання і попереднього слідства, то вони, в межах своїх повноважень, можуть вимагати від аудитора (аудиторських фірм) надання матеріалів, які свідчать про виявлені порушення чи зловживання.

При вирішенні цих тестових завдань слід використовувати знання з даної тематики, а також з попередніх тем курсу «Судова бухгалтерія».

 

 

ВИБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ НА ТЕСТОВІ ПИТАННЯ

1. У складі яких органів виконавчої влади функціонує податкова міліція:

а) Прокуратури;

б) Органів внутрішніх справ;

в) Державної податкової служби;

г) Служби безпеки.

 

2. Який орган виконавчої влади здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшу­кові, кримінально-процесуальні та охоронні дії:

а) Державна контрольно-ревізійна служба;

б) Податкова міліція;

в) Державна податкова служба;

г) Служба безпеки.

 

3. До якої відповідальності згідно з чинним законодавством притягаються посадові особи органів державної податкової служби за неналежне виконання своїх обов’язків:

а) дисциплінарної, адміністративної;

б) кримінальної, дисциплінарної, матеріальної;

в) адміністративної, матеріальної, дисциплінарної, кримінальної;

г) матеріальної, адміністративної.

 

4. Яким нормативним документом передбачене право слідчого вимагати призначення ревізії:

а) Кримінальним кодексом;

б) Господарським процесуальним кодексом;

в) Цивільним процесуальним кодексом;

г) Кримінально-процесуальним кодексом.

 

5. За рахунок яких коштів відшкодовуються збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб органів податкової міліції:

а) коштів посадових осіб, що заподіяли збитки;

б) коштів Державної податкової служби;

в) коштів податкової міліції;

г) коштів державного бюджету.

 

6. Яке покарання, згідно з Кримінальним кодексом, несе ревізор у разі розголошення без дозволу прокурора або слідчого даних досудового слідства чи дізнання:

а) штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) штраф від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) виправні роботи на строк до двох років;

г) виправні роботи на строк до одного року.

 

7. Термін проведення ревізії, організованої за постановою прокурора чи слідчого, не має перевищувати:

а) десяти днів;

б) двадцяти днів;

в) одного місяця;

г) трьох місяців.

 

8. За якими критеріями необхідно розрізняти ревізію, що призначається у зв’язку з кримінальною справою, і ревізію, яка призначається вищою організацією відносно конкретного підприємства:

а) за регламентацією порядку призначення та проведення;

б) за оформленням результатів контролю;

в) за підставою для проведення;

г) за суб’єктами контролю.

9. Різниця між судово-бухгалтерською експертизою і ревізією визначається за:

а) об’єктом;

б) суб’єктом;

в) методами;

г) усі відповіді правильні.

 

10. Який документ, із перелічених нижче, є безпосередньою підставою для проведення судово-бухгалтерської експертизи:

а) наказ керівника підприємства;

б) постанова органу дізнання, слідчого або суду;

в) наказ керівника підрозділу ДКРС.

 

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання.

 

ТЕМА 7: Аудит, як форма фінансового контролю (6 годин).

 

Самостійна робота №7

 

Методичні рекомендації

 

Аудиторська діяльність у сфері фінансового контролю регулюється Господарським кодексом України, Законом України «Про аудиторську діяльність», іншими нормативно-правовими актами та стандартами аудиту. У  випадках, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містить Закон України «Про аудиторську діяльність», то застосовуються правила міжнародного договору.

Під час вивчення даної теми слід використовувати теоретичні знання з інших дисциплін та попередніх тем з нашого курсу.

 

Розкрити в зошитах такі терміни: аудиторська діяльність, аудит, стандарти аудиту, сертифікація аудиторів, відповідальність аудиторів та її види.

Вирішити в зошитах для самостійних робіт ці завдання:

 

1. З яких частин складається постанова про призначення проведення ревізії на вимогу правоохоронних органів:

а) описової частини;

б) резолютивної частини;

в) ухвалювальної частини;

г) усі відповіді правильні.

 

2. Вказати, в якій частині постанови про призначення ревізії на вимогу правоохоронних органів формулюється коло конкретних питань, на які ревізор повинен дати повні, точні й обґрунтовані відповіді:

а) резолютивній частині;

б) ухвалювальній частині;

в) описовій частині;

г) вхідній частині.

 

3. У яких з указаних процесів судово-бухгалтерська експертиза є однією із форм використання спеціальних знань у сфері бухгалтерського обліку, контролю й економічного аналізу:

а) цивільному процесі;

б) кримінальному процесі;

в) господарському процесі;

г) усі відповіді правильні.

 

4. До державних правоохоронних органів в Україні належать:

а) Державна податкова служба;

б) Прокуратура;

в) Державна контрольно-ревізійна служба;

г) Адвокатура;

д) Служба безпеки.

 

5. Різниця процесуального становища ревізора і експерта-бухгалтера полягає в тому, що:

а) експерт-бухгалтер не є самостійним учасником кримінального процесу;

б) ревізор є самостійним учасником кримінального процесу;

в) експерт-бухгалтер є самостійним учасником кримінального процесу;

г) ревізор не є самостійним учасником кримінального процесу.

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання.

 

 

Комплекс контрольних робіт (ККР)

Комплекс контрольних робіт (ККР)

для визначення залишкових знань з дисципліни «СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ»Адміністративно-правове регулювання»

 

Варіант 1

1. Поняття економічного аналізу.

2. Аудиторська фірма її права та обов’язки.

3. Бухгалтерські рахунки та їх структура.

 

Варіант 2

1. Прийоми звичайної практики економічного аналізу.

2. Аудиторськимй висновок та інші офіційні документи.

3. Класифікація рахунків.

 

Варіант 3

1. Засоби та прийоми, що використовуються тільки з метою виявлення злочину

2. Зміст економічного аналізу.

3. Первинні та облікові реєстри.

 

Варіант 4

1. Методика, розроблена спеціально щодо окремих способів учинення злочинів.

2. Облік заробітної плати.

3. Форми бухгалтерського обліку.

 

Варіант 5

1. Характеристика різних видів вимірників.

2. Поняття документального аналізу.

3. Охарактеризуйте основні положення Закону України «Про аудиторську діяльність».

 

Варіант 6

1. Охарактеризуйте основні положення Закону України «Про судову експертизу».

2. Види вимірників в судовій бухгалтерії.

3. Методи документального аналізу.

 

 

Варіант 7

1. Методи формально-правової перевірки документів.

2. Охарактеризуйте основні положення Закону України  «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні».

3. Види обліку.

 

Варіант 8

1. Методи перевірки реальності відображених у документах обставин.

2. Обов'язкове проведення аудиту.

3. Об'єкти судової бухгалтерії.

 

Варіант 9

1. Методи перевірки стану і результатів виробничої та фінансової діяльності.

2. Основні завдання аудиту.

3. Фінансова звітність її сутність.

 

Варіант 10

1. Аналіз обліку основних засобів.

2. Використання судової бухгалтерії в юридичній практиці.

3. Структура апарату бухгалтерії.

 

Варіант 11

1. Аналіз обліку матеріалів.

2. Основні завдання судової бухгалтерії.

3. Вимоги до аудитора.

 

Варіант 12

1. Облік праці.

2. Історія розвитку бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії.

3. Документація та її роль у розслідуванні злочинів.

 

Варіант 13

1. Аналіз обліку виробництва.

2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

3. Господарська діяльність виробничо-комерцій­ного підприємства.

 

Варіант 14

1. Аналіз обліку готової продукції та її реалізації.

2. Методи пізнання судової бухгалтерії.

3. Аудиторські послуги.

 

Варіант 15

1. Аналіз обліку руху грошових коштів та розрахунків.

2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

3. Припинення чинності сертифікату або ліцензії на ауди­торську діяльність.

 

 

Варіант 16

1. Аудит, як форма недержавного фінансового контролю.

2. Поняття судової бухгалтерії, її предмет.

3. Випадки обов’язкового проведення аудиту.

 

Варіант 17

1. Податковий контроль в Україні.

2. Значення обліку.

3. Охарактеризуйте основні нормативно-правові акти в сфері судової бухгалтерії.

 

Варіант 18

1. Види аудиту за різними критеріями класифікації.

2. Мета й основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

3. Відповідальність аудиторів та аудиторських фірм.

 

Варіант 19

1. Предмет і метод, завдання і система бухгалтерського обліку.

2. Обов'язкове проведення аудиту.

3. Організація і проведення документальних перевірок.

 

Варіант 20

20. Аудитор його права та обов'язки.

40. Бухгалтерський баланс і основи його побудови

48. Підстави для проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ»

 

 

Якісними критеріями оцінювання опитування студентів з теоретичного матеріалу в усній чи письмовій формі є:

1.     Повнота відповіді або виконання завдання:

·        елементарна

·        фрагментарна

·        повна

·        неповна

2.     Рівень сформованості логічних умінь:

·        елементарні дії,

·        операція, правило, алгоритм,

·        правила визначення понять,

·        формулювання законів і закономірностей,

·        структурування суджень, умовиводів, доводів, описів.

 

 

 

Якісними критеріями оцінювання виконання практичних завдань студентами є:

1.     Повнота виконання завдання:

·        елементарна

·        фрагментарна

·        неповна

·        повна

2.     Рівень самостійності студента

·        під керівництвом викладача

·        консультація викладача

·        самостійно

3.     Рівень навчально-пізнавальної діяльності

·        репродуктивний

·        алгоритмічний

·        продуктивний

·        творчий

 

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях

За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

 

5

Відповідь або завдання відзначається повнотою виконання без допомоги викладача.

Студент володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє застосовувати вивчений матеріал для внесення власних аргументованих суджень у практичній юридичній діяльності.

Студент має системні, дієві здібності у навчальній діяльності, користується широким арсеналом засобів доказу своєї думки, вирішує складні проблемні завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозування явищ; уміє ставити та розв'язувати проблеми.

В

Високий рівень

4,5


Відповідь і завдання – повні з деякими огріхами, виконані без допомоги викладача.

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, зокрема, застосовує його на практиці; вміє аналізувати і систематизувати наукову та методичну інформацію. Використовує загальновідомі доводи у власній аргументації, здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу; виконує дослідницькі завдання, але потребує консультації викладача.

С

Достатній рівень

 

4

Відповідь і завдання відзначаються неповнотою виконання без допомоги викладача.

Студент може зіставити, узагальнити, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; знання є достатньо повними; вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних юридичних ситуаціях. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Здатен на реакцію відповіді іншого студента, опрацювати матеріал самостійно, вміє підготувати реферат і захистити його найважливіші положення.

D

Середній рівень

 

3,5

Відповідь і завдання відзначаються неповнотою виконання за консультацією викладача.

Студент володіє матеріалом на початковому рівні (значну частину матеріалу засвоює на репродуктивному рівні). З допомогою викладача здатен відтворювати логіку наукових положень; має фрагментарні навички в роботі з підручником, науковими джерелами; має стійкі навички роботи з конспектом, може самостійно оволодіти більшою частиною навчального матеріалу. Може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки; відповідь його правильна, але недостатньо осмислена

Е

Початковий рівень

 

3

Відповідь і завдання відзначаються фрагментарністю виконання за консультацією викладача або під його керівництвом.

Студент володіє навчальним, матеріалом, виявляє здатність елементарно викласти думку.

Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів; з допомогою викладача виконує елементарні завдання; контролює свою відповідь з декількох простих речень; здатний усно відтворити окремі частини теми; має фрагментарні уявлення про роботу з науково-методичним джерелом, відсутні сформовані уміння та навички

Х

Низький

 

2

Відповідь і завдання відзначаються фрагментарністю виконання під керівництвом викладача.

Теоретичний зміст курсу засвоєно частково, необхідні практичні уміння роботи не сформовані, більшість передбачених навчальною програмою навчальних завдань не виконано.

 

 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів

 

Якісними критеріями оцінювання виконання індивідуальних завдань студентами є:

1.Повнота виконання завдання:

·        елементарна

·        фрагментарна

·        повна

·        неповна

2. Рівень самостійності студента

·        під керівництвом викладача

·        консультація викладача

·        самостійно

3. Сформованість навчально-інформаційних умінь (роботи з підручником, володіння різними способами читання, складання плану, рецензій, конспекту, вміння користуватися бібліотекою, спостереження, експеримент тощо)

4. Сформованість навчально-інтелектуальних умінь (визначення понять, аналіз, синтез, порівняння, класифікація, систематизація, узагальнення, абстрагування, вміння відповідати на запитання, виконувати творчі завдання тощо);

5. Рівень сформованості фахових методичних вмінь (вміння застосовувати на практиці набуті знання):

·        низький – володіння умінням здійснювати первинну обробку навчальної інформації без подальшого її аналізу;

·        середній – уміння вибирати відомі способи дій для виконання фахових завдань;

·        достатній – застосовує набуті знання у стандартних практичних ситуаціях;

·        високий – володіння умінням творчо-пошукової діяльності.
Критерії оцінювання самостійної роботи студентів

За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

 

5

▪ Завдання відзначається повнотою виконання без допомоги викладача.

▪ Визначає рівень поінформованості, потрібний для прийняття рішень. Вибирає інформаційні джерела, адекватні цілі проекту.

▪ Користується широким арсеналом засобів доказу своєї думки, вирішує складні проблемні завдання методичного характеру; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозування розвитку юридичних ситуацій; уміє ставити та розв’язувати проблеми

▪ Робить висновки і приймає рішення у ситуації невизначеності. Володіє уміннями творчо-пошукової діяльності.

В

Високий рівень

4,5


▪ Завдання – повні, з деякими огріхами, виконані без допомоги викладача.

▪ Планує інформаційний пошук; володіє способами систематизації інформації;

▪ Використовує загальновідомі доводи у власній аргументації, здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу; виконує дослідницькі завдання, але потребує консультації викладача.

▪ Робить висновки і приймає рішення у ситуації невизначеності. Володіє уміннями творчо-пошукової діяльності.

С

Достатній рівень

 

4

▪ Завдання відзначається неповнотою виконання без допомоги викладача.

▪ Інтерпретує отриману інформацію у контексті своєї діяльності. Критично ставиться до отриманої інформації; наводить  аргументи.

▪ Студент може зіставити, узагальнити, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних юридичних ситуаціях.

 

D

Середній рівень

 

3,5

▪ Завдання відзначається неповнотою виконання за консультацією викладача.

▪ Застосовує запропонований викладачем спосіб отримання інформації з декількох джерел; має фрагментарні навички в роботі з підручником, науковими джерелами; має стійкі навички роботи з конспектом.. Усвідомлює, якою інформацією з питання він володіє, а якою – ні;

▪ Може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки, може самостійно оволодіти більшою частиною навчального матеріалу.

▪ Вибирає відомі способи дій для виконання фахових методичних завдань.

 

Е

Початковий рівень

 

3

▪ Завдання відзначається фрагментарністю виконання за консультацією викладача або під його керівництвом.

▪ Усвідомлює недостатній обсяг інформації. Застосовує запропонований викладачем спосіб отримання інформації з одного джерела; має фрагментарні уявлення про роботу з науковим джерелом.

▪ Демонструє розуміння отриманої інформації. Демонструє розуміння висновків з певного питання. Відсутні сформовані уміння та навички.

▪ Володіє умінням  здійснювати первинну обробку навчальної інформації без подальшого її аналізу.

 

Низький

 

2

Завдання відзначається фрагментарністю виконання під  керівництвом викладача.

Необхідні практичні уміння роботи не сформовані, більшість передбачених навчальною програмою навчальних завдань не виконано.

 

 

 

Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється у вигляді заключного залікового заняття за питаннями білетів, які винесені як підсумкові з цього курсу, що проводяться після закінчення вивчення адміністративно-правового регулювання.

 

Критерії оцінювання знань студентів на заліку з курсу «Адміністративно-правове регулювання»

 

Зараховано Характеризується знаннями суттєвих ознак, понять, явищ, закономірностей, зв’язків між ними. Студент самостійно засвоює знання у стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, синтезом, узагальненням, порівнянням, абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Навчальна діяльність позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію.

Незараховано Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач. з можливістю повторного складання заліку

Незараховано F Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватися при розв’язанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень. з обов’язковим повторним вивченням навчальної дисципліни.

 

Література для підготовки до семінарів та виконання самостійної роботи з курсу «Судова бухгалтерія»

Література для підготовки до семінарів та виконання самостійної роботи з курсу «Судова бухгалтерія»

 

Базова (основна) література:

 

1.       Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України. - К.: А.С.К., 2000. - 784 с.

2.       Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Н.Ф.Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.

3.       Усач Б.Ф., Дячишин Я.В., Шмикова Л.М.Аудит і судово-бухгалтерська експертиза. - Львів: Каменяр, 1998. - 134 с.

4.       Шарманська В.М. Бухгалтерський облік та судово-бухгалтерська експертиза. - Навч.-метод.посіб. - К.:Знання-Прес, 2006. - 254 с.

5.       Жила В.Г. Ревизия и аудит. - К.: МАУП, 1998. - 96 с.

6.       Білуха М. Т. Курс аудиту: Підручник,- К.: Вища школа, 1998,- 574 с.

7.       Камлик M.L. Судова бухгалтерія. Підручник.-К.: Атіка, 2007. - 552 с.

8.       Васюта-Беркут O.L. та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / Васюта-Беркут О.І., Шепітко Г.Ф., Ромашевська Н.О. /За заг. ред. В.Б. Захожая. - К.: МАУП, 2001.

9.       БілухаМ.Т. Теорія бухгалтерського обліку. - К., 2000.

10.  Теоретичні основи бухгалтеського обліку: Підруч. для вузів/ М.С.Пушкар, Г.П.Журавель, Ю.Я.Литвин, В.Т.Мельник.-2-ге вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Вид-во ТАНГ, 1998.

11.  Бутинець Ф.Ф., Бардаш СВ., Малюга Н.М., Петренко H.L. Контроль і ревізія. Вид. - 2-е, доп. І перероб. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 512с.

12.  Отенко В1., Понікаров В.Д., Сєрікова Т.М Судова бухгалтерія для менеджерів підприємств: Навчальний посібник. - X.: ВД "ШЖЕК",2005.-560 с.

13.  Глібко В.М., Бущан О.П. Судова бухгалтерія: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 224 с.

14.  Бандурка А.М. та ін. Основи судової бухгалтерії: Підручник. - Харків: Вид-во Національного університету внутрішніх справ, 2001. - 336 с.

15.  Судебная бухгалтерия. Общая часть: Учебное пособие Л.И.Бочкова, О.Э.Новак, С.В.Савинов. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К"; Саратов: ООО "Бизнес Волга", 2008. - 320 с.

16.  Судебная бухгалтерия: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям (021100) "Юриспруденция", (060500) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" [Толкаченко A.A. и др.]; под ред. A.A. Толкаченко, В.А.Бородина. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 224 с.

17.  Толкаченко A.A., Харабет К.В. Судебная бухгалтерия. - М.: Норма, 2005. - 288 с. - (Краткие учебные курсы юридических наук).

18.  Акімов В. В., Бандурка О. М., Беляева Л. О., Лукін В. О. Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальних справах про розкрадання грошових коштів: Методич. посібник. - X.: Вид-во. Ун-ту внутр. справ, 2000. - 80 с.

19.  Бандурка А. М., Червяков И. М., Посылкина О. В. Финансово-экономический анализ.-Х.:Ун-т внутренних дел, 1999. 394 с.

20.  БелухаН.Т. Судебно-бухгалтерская экспертиза. - М.: Дело, 1993. - 269 с.

21.  Бутинець Ф.Ф., Бардаш СВ., Малюга Н.М., ПетренкоН. I. Контроль і ревізія. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 512 с.

22.  Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч. посібник//3а ред. С. Ф. Голова. - Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс-клуб", 2000. - 768 с.

23.  Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник// 3а ред. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с

24.  Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К.: А. С. К., 2000. - 639 с.

25.  Калюга С В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: Монографія. - К.: Ельга, Ніка-центр, 2002. - 360 с.

26.  Лукін В. О., Понікаров В. Д. Методика проведення судових експертиз у виявленні та розслідуванні правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати податків // Вісник Ун-ту внутр. справ. - 1998. - № 3-4. - С. 53-58.

27.  Зеленецький В.С, Кротюк В.Л., Файер Д.А. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму (економіко-правовий аналіз): Наук.-практ. посібник. - Харків: Вид-во "Кроссроуд", 2007. - 672с.

28.  Живко З.Б. Судова бухгалтерія: Навчально-методичний посібник. - К.: Атіка, 2007. - 344 с.

29.  Рудницький В.С, Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я. Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень (опорний конспект). Навчальний посібник. - К: ВД "Професіонал", 2004. - 304 с.

30.  Волобуев А.Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр.справ, 2000. - 336 с.

31.  Куркін М.В., Понікаров В.Д. Ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів. Навчальний посібник. Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. - 412 с.

 

Допоміжна література:

 

1.     Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтер-ському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88.

2.     Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і докумен-тів та розрахунків, затверджена наказом Мінфіну України від 11 серпня 1994 р. № 69, із змінами і доповненнями.

3.     Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 р. №41 «Про затвердження переліку типо-вих документів».

4.     Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116, із змінами та доповненнями.

5.     Інструкція про призначення та проведення судових експертиз, затверджена наказом Міністерством юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (із змінами і доповненнями).

 

 

 Інформаційні ресурси

 

1.     Законодавство України. Сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

2.     Сайт Президента України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// president.gov.ua.

3.     Урядовий портал. Сайт Кабінету Міністрів України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// kmu.gov.ua.

4.     Правознавець. Електронна бібліотека юридичної літератури. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// pravoznavec.com.ua.

5.     Радник. Український юридичний портал. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// radnuk.info.

6.     Юридичні послуги Online. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// yurist-online.com.

7.     Vuzlib. Экономико-правовая библиотека. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// vuzlib.net.

8.     Херсонський віртуальний університет. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// ksu.ks.ua.

 

Питання до заліку з дисципліни «Судова бухгалтерія»

Питання до заліку з дисципліни «Судова бухгалтерія»

1. Поняття економічного аналізу.

2. Прийоми звичайної практики економічного аналізу.

3. Засоби та прийоми, що використовуються тільки з метою виявлення злочину.

4. Методика, розроблена спеціально щодо окремих способів учинення злочинів.

5. Поняття документального аналізу.

6. Методи документального аналізу.

7. Методи формально-правової перевірки документів.

8. Методи перевірки реальності відображених у документах обставин.

9. Методи перевірки стану і результатів виробничої та фінансової діяльності.

10. Аналіз обліку основних засобів.

11. Аналіз обліку матеріалів.

12. Облік праці.

13. Аналіз обліку виробництва.

14. Аналіз обліку готової продукції та її реалізації.

15. Аналіз обліку руху грошових коштів та розрахунків.

16. Аудит, як форма недержавного фінансового контролю.

17. Податковий контроль в Україні.

18. Види аудиту за різними критеріями класифікації.

19. Організація і проведення документальних перевірок.

20. Аудитор його права та обов'язки.

21. Аудиторська фірма її права та обов’язки.

22. Аудиторськимй висновок та інші офіційні документи.

23. Зміст економічного аналізу.

24. Облік заробітної плати.

25. Охарактеризуйте основні положення Закону України «Про аудиторську діяльність».

26. Охарактеризуйте основні положення Закону України «Про судову експертизу».

27. Охарактеризуйте основні положення Закону України  «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні».

28. Обов'язкове проведення аудиту.

29. Основні завдання аудиту.

30. Основні завдання судової бухгалтерії.

31. Історія розвитку бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії.

32. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

33. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

34. Використання судової бухгалтерії в юридичній практиці.

35. Поняття судової бухгалтерії, її предмет.

36. Методи пізнання судової бухгалтерії.

37. Значення обліку.

38. Мета й основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

39. Предмет і метод, завдання і система бухгалтерського обліку.

40. Бухгалтерський баланс і основи його побудови.

41. Бухгалтерські рахунки та їх структура.

42. Класифікація рахунків.

43. Первинні та облікові реєстри.

44. Форми бухгалтерського обліку.

45. Фінансова звітність її сутність.

46. Документація та її роль у розслідуванні злочинів.

47. Обов'язкове проведення аудиту.

48. Підстави для проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.

49. Відповідальність аудиторів та аудиторських фірм.

50. Охарактеризуйте основні нормативно-правові акти в сфері судової бухгалтерії.

51. Випадки обов’язкового проведення аудиту.

52. Припинення чинності сертифікату або ліцензії на ауди­торську діяльність.

53. Аудиторські послуги.

54. Господарська діяльність виробничо-комерцій­ного підприємства.

55. Вимоги до аудитора.

56. Структура апарату бухгалтерії.

57. Об'єкти судової бухгалтерії.

58. Види обліку.

59. Види вимірників в судовій бухгалтерії.

60. Характеристика різних видів вимірників.

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ»

ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ»

 

ВАРІАНТ № 1

 

1. З якими дисциплінами повязана судова бухгалтерія

а) кримінальне право

б) основи бухгалтерського обліку;

в) цивільне право;

г) всі відповіді вірні.

 

2. Термін проведення ревізії, організованої за постановою прокурора чи слідчого, не має перевищувати:

а) десяти днів;

б) двадцяти днів;

в) одного місяця;

г) трьох місяців.

 

3. За якими критеріями необхідно розрізняти ревізію, що призначається у зв’язку з кримінальною справою, і ревізію, яка призначається вищою організацією відносно конкретного підприємства:

а) за регламентацією порядку призначення та проведення;

б) за оформленням результатів контролю;

в) за підставою для проведення;

г) за суб’єктами контролю.

 

4. Різниця між судово-бухгалтерською експертизою і ревізією визначається за:

а) об’єктом;

б) суб’єктом;

в) методами;

г) усі відповіді правильні.

 

5. Який документ, із перелічених нижче, є безпосередньою підставою для проведення судово-бухгалтерської експертизи:

а) наказ керівника підприємства;

б) постанова органу дізнання, слідчого або суду;

в) наказ керівника підрозділу ДКРС.

 

6. З яких частин складається постанова про призначення проведення ревізії на вимогу правоохоронних органів:

а) описової частини;

б) резолютивної частини;

в) ухвалювальної частини;

г) усі відповіді правильні.

 

7. Вказати, в якій частині постанови про призначення ревізії на вимогу правоохоронних органів формулюється коло конкретних питань, на які ревізор повинен дати повні, точні й обґрунтовані відповіді:

а) резолютивній частині;

б) ухвалювальній частині;

в) описовій частині;

г) вхідній частині.

 

8. У яких з указаних процесів судово-бухгалтерська експертиза є однією із форм використання спеціальних знань у сфері бухгалтерського обліку, контролю й економічного аналізу:

а) цивільному процесі;

б) кримінальному процесі;

в) господарському процесі;

г) усі відповіді правильні.

 

9. До державних правоохоронних органів в Україні належать:

а) Державна податкова служба;

б) Прокуратура;

в) Державна контрольно-ревізійна служба;

г) Адвокатура;

д) Служба безпеки.

 

10. Різниця процесуального становища ревізора і експерта-бухгалтера полягає в тому, що:

а) експерт-бухгалтер не є самостійним учасником кримінального процесу;

б) ревізор є самостійним учасником кримінального процесу;

в) експерт-бухгалтер є самостійним учасником кримінального процесу;

г) ревізор не є самостійним учасником кримінального процесу.

 

КЛЮЧІ ДО ТЕСТУ

 

 

ВАРІАНТ 1

 

 

1-Г

6-А

2-В

7-А

3-А

8-Б

4-Г

9-Г

5-Г

10-А

 

 

Завдання для семінарів з Судової бухгалтерії Денна форма навчання

Завдання для семінарів з Судової

бухгалтерії

Денна форма навчання

 

Модуль І Теоретичні основи судової бухгалтерії

 

ТЕМА 1: Використання положень бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії в юридичній практиці (2 години).

 

Семінарське заняття № 1

 

Методичні вказівки

 

При підготовці до даної теми необхідно звернути увагу на вивчення таких питань: поява бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік в умовах ринкової економіки, головні завдання бухгалтерського обліку, повноваження головного бухгалтера, принципи бухгалтерського обліку, органи бухгалтерського обліку, визначення терміну судова бухгалтерія та розкриття її завдань, методологічна база судової бухгалтерії.

 

План:

1.      Історія розвитку бухгалтерського обліку

2.     Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

3.     Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

4.     Використання судової бухгалтерії в юридичній практиці

5.     Поняття судової бухгалтерії, її завдання, предмет і методи пізнання

 

 

Перелік термінів:

 

Судова бухгалтерія, бухгалтерський облік, завдання бухгалтерського обліку, головний бухгалтер, державна казна, фінансова звітність.

 

Питання  для самоконтролю:

 

 1. Пер­шим теоретичним дослідженням у сфері бухгалтерського обліку вважають?
 2. Суперечність майнових інтересів різних суб'єктів еконо­мічних відносин призводить?
 3. Від чого залежить структура апарату бухгалтерії?
 4. Під об'єктами судової бухгалтерії передусім розуміють?

 

Література

 

1-12; 32; 33; 40; 42-48; 50

 

 

ТЕМА 2: Бухгалтерський аналіз та основи його використання в юридичній практиці (2 години).

 

Семінарське заняття №2

 

Методичні вказівки

 

Вивченню положень цієї теми повинно передувати значення виникнення господарського обліку та потреба в ньому по­в'язані з вимогами матеріального виробництва, в процесі якого людина створює необхідні для існування і розвитку суспільства матеріальні блага. Для раціонального здійснен­ня цього процесу та його ефективності він має бути керова­ним. Головними інструментами керування матеріальним виробництвом є господарський облік і контроль.

 

План:

1.     Значення та види обліку

2.     Мета й основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності

3.     Предмет і метод, завдання і система бухгалтерського обліку

4.     Бухгалтерський баланс і основи його побудови

5.     Бухгалтерські рахунки та їх структура.Класифікація рахунків

6.     Первинні та облікові реєстри.Форми бухгалтерського обліку

7.     Фінансова звітність

 

Перелік термінів:

Господарський облік, трудові вимірники, внутрішньогосподарський (управлінський) облік, економічна вигода, операційний цикл, нематеріальний актив, дебіторська заборгованість, метод бухгалтерського обліку, бухгалтерський рахунок, інвентаризація.

 

Питання  для самоконтролю:

 1. На чому базується господарська діяльність кожного виробничо-комерцій­ного підприємства?
 2. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є?
 3. Головне зав­дання бухгалтерського обліку в умовах переходу до ринкових

 відносин ?

 1. Що становить фінансову звітність підприємства?
 2. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є?
 3. Порядок створення, прийняття і відображення в бухгал­терському обліку?

 

Література

 

1-12; 32; 34; 36; 39; 40; 42-48; 50

 

 

ТЕМА 3: Економічний аналіз і основи його застосування (2 години).

 

Семінарське заняття №3

 

Методичні вказівки

 

       Під час вивчення положень цієї теми основну увагу потрібно звернути на

у судовій бухгалтерії широко застосовується метод еко­номічного аналізу, що є ефективним засобом виявлення еко­номічних невідповідностей, відображених у системі еконо­мічної інформації. Економічний аналіз використовують для оцінки найрізноманітніших явищ господарської діяльності, зафіксованих у таких показниках, як продуктивність праці, собівартість і якість продукції, матеріальні й фінансові ре­сурси підприємства

 

План:

1.      Поняття та зміст економічного аналізу

2.      Прийоми звичайної практики економічного аналізу

3.      Засоби та прийоми, що використовуються тільки з метою виявлення злочину

4.      Методика, розроблена спеціально щодо окремих способів учинення злочинів

 

Розкрийте перелік термінів:

Економічний аналіз, вихідна інформація, метод спеціальних розрахункових показників, метод ко­ригувальних показників, метод сполучених зіставлень.

 

Дайте письмові відповіді на такі питання  для самоконтролю:

 

1.      У широкому розумінні економічний аналіз?

2.      На які види розмежовують економічний аналіз?

3.      Завданням по­переднього аналізу є?

4.    Суть методу спеціальних розрахункових показників?

 1. Показники, що характеризують взаємо­дію господарського об'єкта?

 

Література

 

1-12; 32; 34; 36; 39; 40; 42-48; 50

 

 

ТЕМА 6: Взаємодія аудитора (аудиторської фірми) із слідчими органами. (2 години).

 

Семінарське заняття № 4

 

 

Методичні вказівки

 

При підготовці до даної теми необхідно звернути увагу на вивчення таких питань: організація і проведення документальних перевірок Особливості ревізії, здійснюваної за вимогою слідчих органів, питання, у яких потрібна практична допомога фахівця-бухгалтера під час огляду, обшуку та вилучення документів, бухгалтерські документи за юридичною силою, взаємодія слідчого з аудитором, фахівцем-бухгалтером, положення закону України «Про аудиторську діяльність».

Студентам слід звернути увагу, що аудитор зобов’язаний доповісти замовнику перевірки про всі виявлені помилки та хиби, зокрема ті, що є неумисним недотриманням фінансової звітності. Аудитор не несе відповідальності за викриття незаконних дій, проте він повинен дослідити інформацію про можливі незаконні дії, порушення або зловживання, оцінити і визначити необхідність дій: рекомендувати провести ревізію, інвентаризацію, внутрішнє розслідування; сповістити власників, уповноважених ними осіб; сповістити замовників; сповістити правоохоронні органи; сповістити користувачів звітності.

Законом України «Про аудиторську діяльність» не передбачено проведення аудиту на вимогу співробітників органів дізнання та попереднього слідства, не обумовлено дії слідчого і дізнавача у разі виявлення аудитором у ході перевірки порушень чи зловживань. Що стосується працівників дізнання і попереднього слідства, то вони, в межах своїх повноважень, можуть вимагати від аудитора (аудиторських фірм) надання матеріалів, які свідчать про виявлені порушення чи зловживання.

При вирішенні цих тестових завдань слід використовувати знання з даної тематики, а також з попередніх тем курсу «Судова бухгалтерія».

 

План:

1.     Організація і проведення документальних перевірок.

2.     Особливості ревізії, здійснюваної за вимогою слідчих органів.

3.     Питання, у яких потрібна практична допомога фахівця-бухгалтера під час огляду, обшуку та вилучення документів.

4.     Бухгалтерські документи за юридичною силою.

5.     Взаємодія слідчого з аудитором, фахівцем-бухгалтером.

6.     Положення закону України «Про аудиторську діяльність».

 

ВИБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ НА ТЕСТОВІ ПИТАННЯ (ПИСЬМОВО):

1. У складі яких органів виконавчої влади функціонує податкова міліція:

а) Прокуратури;

б) Органів внутрішніх справ;

в) Державної податкової служби;

г) Служби безпеки.

 

2. Який орган виконавчої влади здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшу­кові, кримінально-процесуальні та охоронні дії:

а) Державна контрольно-ревізійна служба;

б) Податкова міліція;

в) Державна податкова служба;

г) Служба безпеки.

 

3. До якої відповідальності згідно з чинним законодавством притягаються посадові особи органів державної податкової служби за неналежне виконання своїх обов’язків:

а) дисциплінарної, адміністративної;

б) кримінальної, дисциплінарної, матеріальної;

в) адміністративної, матеріальної, дисциплінарної, кримінальної;

г) матеріальної, адміністративної.

 

4. Яким нормативним документом передбачене право слідчого вимагати призначення ревізії:

а) Кримінальним кодексом;

б) Господарським процесуальним кодексом;

в) Цивільним процесуальним кодексом;

г) Кримінально-процесуальним кодексом.

 

5. За рахунок яких коштів відшкодовуються збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб органів податкової міліції:

а) коштів посадових осіб, що заподіяли збитки;

б) коштів Державної податкової служби;

в) коштів податкової міліції;

г) коштів державного бюджету.

 

6. Яке покарання, згідно з Кримінальним кодексом, несе ревізор у разі розголошення без дозволу прокурора або слідчого даних досудового слідства чи дізнання:

а) штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) штраф від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) виправні роботи на строк до двох років;

г) виправні роботи на строк до одного року.

 

7. Термін проведення ревізії, організованої за постановою прокурора чи слідчого, не має перевищувати:

а) десяти днів;

б) двадцяти днів;

в) одного місяця;

г) трьох місяців.

 

8. За якими критеріями необхідно розрізняти ревізію, що призначається у зв’язку з кримінальною справою, і ревізію, яка призначається вищою організацією відносно конкретного підприємства:

а) за регламентацією порядку призначення та проведення;

б) за оформленням результатів контролю;

в) за підставою для проведення;

г) за суб’єктами контролю.

9. Різниця між судово-бухгалтерською експертизою і ревізією визначається за:

а) об’єктом;

б) суб’єктом;

в) методами;

г) усі відповіді правильні.

 

10. Який документ, із перелічених нижче, є безпосередньою підставою для проведення судово-бухгалтерської експертизи:

а) наказ керівника підприємства;

б) постанова органу дізнання, слідчого або суду;

в) наказ керівника підрозділу ДКРС.

 

11. З яких частин складається постанова про призначення проведення ревізії на вимогу правоохоронних органів:

а) описової частини;

б) резолютивної частини;

в) ухвалювальної частини;

г) усі відповіді правильні.

 

12. Вказати, в якій частині постанови про призначення ревізії на вимогу правоохоронних органів формулюється коло конкретних питань, на які ревізор повинен дати повні, точні й обґрунтовані відповіді:

а) резолютивній частині;

б) ухвалювальній частині;

в) описовій частині;

г) вхідній частині.

 

13. У яких з указаних процесів судово-бухгалтерська експертиза є однією із форм використання спеціальних знань у сфері бухгалтерського обліку, контролю й економічного аналізу:

а) цивільному процесі;

б) кримінальному процесі;

в) господарському процесі;

г) усі відповіді правильні.

 

14. До державних правоохоронних органів в Україні належать:

а) Державна податкова служба;

б) Прокуратура;

в) Державна контрольно-ревізійна служба;

г) Адвокатура;

д) Служба безпеки.

15. Різниця процесуального становища ревізора і експерта-бухгалтера полягає в тому, що:

а) експерт-бухгалтер не є самостійним учасником кримінального процесу;

б) ревізор є самостійним учасником кримінального процесу;

в) експерт-бухгалтер є самостійним учасником кримінального процесу;

г) ревізор не є самостійним учасником кримінального процесу.

 

Література

 

1-9; 11; 12; 32; 33; 40; 42-48; 50-52

 

 

 

 

ТЕМА 7: Аудит, як форма фінансового контролю (2 години).

 

Семінарське заняття № 4

 

Методичні вказівки

 

      Вивченню положень цієї теми повинно передувати визначення, аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарюван­ня з метою визначення достовірності їхньої звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству. Аудит використовує методи всебічної оцінки та по­рівнянь.

Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами гос­подарювання на його проведення.

 

 

План:

 

1.    Аудит і його форми

2.    Аудитор та аудиторська фірма, їх права та обов'язки

3.    Аудиторськими висновок та інші офіційні документи

4.    Обов'язкове проведення аудиту

5.    Підстави для проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг

6.    Відповідальність аудиторів та аудиторських фірм

 

 

Письмово розкрийте в зошитах такий перелік термінів:

 

Аудит, аудиторська фірма, аудиторський висновок, звіт про наслідки аудиту, рішення Аудиторської палати України, аудитори і аудиторські фірми зобов'язані.

 

 

Питання для самоконтролю:

 

 1. Аудиторські послуги надаються з питань?
 2. Хто може бути аудитором?
 3. Аудитори та аудиторські фірми України мають право?

4.      Аудитори і аудиторські фірми зобов'язані?

5.      Обов'язкове проведення аудиту передбачено у таких ви­падках?

6.      Припинення чинності сертифікату або ліцензії на ауди­торську діяльність здійснюється на підставі  якого рішення?

 

Письмово вирішіть завдання

 

1. Укажіть основну задачу ревізії, що призначається слідчим (судом).

а) перевірка законності операції взагалі;

б) доведення протиправних дій осіб, що проходять по кримінальній справі;

в) встановлення і перевірка фактів крадіжок та інших злов­живань;

г) перевірка дотримання фінансової дисципліни.

 

2. Будь - ласка, продовжіть речення:

Первинною є експертиза . . .

 

3.. Продовжіть, будь ласка, речення:

Комісійна експертиза призначається у випадках, коли . . .

 

4. Будь ласка, продовжіть речення:

Комплексна експертиза призначається у випадках, коли . . .

 

5. Які дані вказуються в постанові про призначення експертизи?

а) місце й дата винесення постанови;

б) посада, звання та прізвище особи, назва суду, який виніс постанову;

в) питання, поставлені експертові;

г) строк проведення експертизи;

д) все вищенаведене.

 

6. Які обов’язки покладаються на експерта?

а) прийняти до виконання доручену йому експертизу;

б) заявити самовідвід за наявності передбачених законом обставин;

в) самостійно збирати матеріали для подальшого дослід­ження;

г) залучати своїх колег для комісійної роботи;

д) все вищенаведене.

 

7. Чи вправі експерт-бухгалтер втручатись у вирішення питання про дійсність документів?

а) ні, оскільки це не входить в межі його компетенції;

б) так;

в) в залежності від конкретних обставин.

8. Що відноситься до об’єктів судово-бухгалтерської експертизи?

а) форми податкової звітності;

б) вся документація, що відображає фінансово-господарську діяльність суб’єкта;

в) висновок експертів різних галузей у сфері фінансово-господарської діяльності суб’єкта.

 

9. Як оформлюється визнання слідчим документа речовим доказом?

а) оформлюється відповідною постановою і відображається у протоколі огляду;

б) знімається копія цього документа, яка підписується голов­ним бухгалтером;

в) експерт-бухгалтер оформлює додаткове положення про існування речового доказу.

 

10. У чому полягає метод взаємного контролю?

 

11. Яка установа створюється для розгляду найбільш важливих питань судової експертизи, які мають міжвідомчий характер, при Міністерстві юстиції України?

а) Науково-дослідний інститут судових експертиз;

б) Координаційна рада з проблем судової експертизи;

в) Криміналістичний центр судових експертиз.

 

12. Поясніть, чим відрізняється аудиторський висновок від висновку судової експертизи.

 

 

Література

 

1-12; 32; 34; 36; 39; 40; 42-48; 50-52

 

 

Завдання для семінарів з Судової

бухгалтерії

(Заочна форма навчання)

 

Модуль І Теоретичні основи судової бухгалтерії

 

ТЕМА 1: Використання положень бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії в юридичній практиці. (2 години).

 

Семінарське заняття № 1

 

Методичні вказівки

 

При підготовці до даної теми необхідно звернути увагу на вивчення таких питань: поява бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік в умовах ринкової економіки, головні завдання бухгалтерського обліку, повноваження головного бухгалтера, принципи бухгалтерського обліку, органи бухгалтерського обліку, визначення терміну судова бухгалтерія та розкриття її завдань, методологічна база судової бухгалтерії.

План:

1 Історія розвитку бухгалтерського обліку

2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

3. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

4. Використання судової бухгалтерії в юридичній практиці

5. Поняття судової бухгалтерії, її завдання, предмет і методи пізнання

 

Перелік термінів:

Судова бухгалтерія, бухгалтерський облік, завдання бухгалтерського обліку, головний бухгалтер, державна казна, фінансова звітність.

 

Питання  для самоконтролю:

 

 1. Пер­шим теоретичним дослідженням у сфері бухгалтерського обліку вважають?
 2. Суперечність майнових інтересів різних суб'єктів еконо­мічних відносин призводить?
 3. Від чого залежить структура апарату бухгалтерії?
 4. Під об'єктами судової бухгалтерії передусім розуміють?

 

Література

1-12; 25-29; 32; 34; 37; 39; 40; 42-48; 50

 

 

ТЕМА 2: Бухгалтерський аналіз та основи його використання в юридичній практиці (2 години).

 

Семінарське заняття №2

 

Методичні вказівки

 

Вивченню положень цієї теми повинно передувати значення виникнення господарського обліку та потреба в ньому по­в'язані з вимогами матеріального виробництва, в процесі якого людина створює необхідні для існування і розвитку суспільства матеріальні блага. Для раціонального здійснен­ня цього процесу та його ефективності він має бути керова­ним. Головними інструментами керування матеріальним виробництвом є господарський облік і контроль.

 

План:

1. Значення та види обліку

2. Мета й основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності

3. Предмет і метод, завдання і система бухгалтерського обліку

4. Бухгалтерський баланс і основи його побудови

5. Бухгалтерські рахунки та їх структура.Класифікація рахунків

6. Первинні та облікові реєстри.Форми бухгалтерського обліку

7. Фінансова звітність

 

Перелік термінів:

Господарський облік, трудові вимірники, внутрішньогосподарський (управлінський) облік, економічна вигода, операційний цикл, нематеріальний актив, дебіторська заборгованість, метод бухгалтерського обліку, бухгалтерський рахунок, інвентаризація.

 

Питання  для самоконтролю:

 1. На чому базується господарська діяльність кожного виробничо-комерцій­ного підприємства?
 2. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є?
 3. Головне зав­дання бухгалтерського обліку в умовах переходу до ринкових

 відносин ?

 1. Що становить фінансову звітність підприємства?
 2. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є?
 3. Порядок створення, прийняття і відображення в бухгал­терському обліку?

 

Література

 

1-12; 32; 34; 36; 39; 40; 42-48; 50

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Форма № Н-3.04

 

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Кафедра адміністративного і господарського права

 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри

доц. Казанчан А.А.

 

02вересня 2013 року

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ПП 06  “Судова бухгалтерія”

 

 

 

 

напрям підготовки  6.030401 «Правознавство»

спеціальність ______________________

факультет юридичний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014 навчальний рік

 

Робоча програма з курсу “Судова бухгалтерія” для студентів 4 курсу ОКР «бакалавр» юридичного факультету за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»

 

Розробники: 

Єщук Ольга Михайлівна, доцент кафедри адміністративного і господарського права юридичного факультету ХДУ, кандидат юридичних наук.

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри адміністративного і господарського права

Протокол   від  “02вересня 2013 року №1 

                       

Завідувач кафедри адміністративного і господарського права

 

                                      _________________________ (доц. Казанчан А.А.)

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó Єщук О.М., 2013  рік

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –

1 кредит

Галузь знань:

0304 Право

 

Нормативна дисципліна

 

Напрям підготовки  6.030401 «Правознавство»

 

 

 

Модулів – 1

 

Рік підготовки

Змістових модулів – 1

4-й

4-й

 

Семестр

Загальна кількість годин – 36 год.

7-й

7-й

 

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Лекції

10 год.

4 год.

Практичні, семінарські

8 год.

4 год

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

18 год.

28 год

Вид контролю:

залік

залік

     

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/1

для заочної форми навчання – 1/4

 

 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Мета: навчальна дисципліна передбачає вивчення основних положень законодавства, що регулює сучасну сферу судової бухгалтерії, основних теоретичних аспектів про поняття, види, значення обліку; мету й основні принципи фінансової звітності; про бухгалтерський баланс і основи його побудови; застосування положень сучасної судової бухгалтерії в майбутній юридичні роботі.

 

Завдання курсу:

 

Теоретичні дати студентам знання про предмет, методи правового регулювання, принципи, систему і джерела судової бухгалтерії, завдання та напрями її реформування; ознайомити з правовим регулюванням, метою й основними принципами фінансової звітності; про бухгалтерський баланс і основи його побудови, про місце судової бухгалтерії в системі юридичних наук.

Практичні – сформулювати у студентів вміння орієнтуватися в чинному законодавстві, що регулює питання судової бухгалтерії,

- навчити студентів аналізувати зміст нормативних-правових актів в сфері судової бухгалтерії, застосовувати здобуті теоретичні знання у майбутній професійній діяльності юриста.

- навчити організовувати свою самостійну роботу з вивчення окремих питань, виконання індивідуальної роботи, оформлення рефератів, наукових доповідей, статей, повідомлень з ключових проблем тематики курсу.

 

 Перелік знань та умінь студентів

По завершенню курсу студенти повинні

1) отримати знання про:

- класифікацію об'єктів бухгалтерського обліку;

- основні форми  бухгалтерських  документів  та їх кла­сифікацію;

- питання, які вивчаються судово-бухгалтерською  експерти­зою;

- правила проведення ревізії;

-  предмет, методи судової бухгалтерії, принципи, систему, джерела права судової бухгалтерії, історії її розвитку;

- поняття, види, значення обліку;

- мету й основні принципи фінансової звітності;

- бухгалтерський баланс і основи його побудови.

 

2) сформувати вміння:

- аналізувати документи бухгалтерського обліку;

- назначати документальну ревізію;

- організувати проведення інвентаризації;

- визначити найбільш доцільний етап призначення судово-бухгалтерської експертизи;

- аналізувати положення актів чинного законодавства про бухгалтерський облік;

- розглядати та вирішувати проблемні ситуації, що пов’язанні з призначенням окремих видів фінансового контролю;

- самостійно вивчати окремі питання даного курсу;

- самостійно і творчо виконувати індивідуальне завдання, завдань до семінарських та інших занять;

- організовувати самостійну роботу з науковою, навчально-методичною літературою;

- оформлювати наукових праць з цього курсу.

 

 

Міждисциплінарні зв’язки:

 

Курс «Судова бухгалтерія» тісно пов’язаний з такими економічними та юридичними дисциплінами як Конституційне право України, трудове право України, адміністративне право України, кримінальне право України, цивільне право України, міжнародне економічне право, правові основи зовнішньоекономічної діяльності, бухгалтерський облік та інші дисципліни.

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи судової бухгалтерії

 

Тема 1. Використання положень бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії в юридичній практиці

Судова бухгалтерія - це методологічна основа (розробляє методику) використання економічних, бухгалтерських пізнань у праві, тобто збагачує юридичну та експертну практику і сама розвивається за рахунок цієї практики. 

 

Тема2. Бухгалтерський аналіз та основи його використання в юридичній практиці

Використання бухгалтерського аналізу має важливе значення для формування України, як правової та соціальної держави. Бухгалтерський аналіз. Особливості його використання в юридичній практиці.

 

Тема 3. Економічний аналіз і основи його застосування

Особливості економічного аналізу. Основи застосування економічного аналізу. У судовій бухгалтерії широко застосовується метод еко­номічного аналізу, що є ефективним засобом виявлення еко­номічних невідповідностей, відображених у системі еконо­мічної інформації. Економічний аналіз використовують для оцінки найрізноманітніших явищ господарської діяльності, зафіксованих у таких показниках, як продуктивність праці, собівартість і якість продукції, матеріальні й фінансові ре­сурси підприємства тощо. Економічний аналіз дає мож­ливість розкрити причини господарського характеру відхи­лень від нормальної виробничої діяльності і дати їм об’єк­тивну оцінку. Цей метод ґрунтується на взаємозв’язку і взаємозумовленості різноманітних економічних показ­ників, що мають досить чіткі, добре вивчені характеристи­ки і об’єктивно обумовлені взаємодією реальних процесів, які становлять господарську діяльність підприємства.

 

Тема 4. Документальний аналіз та основи його застосування

Основним методом документального аналізу є виявлен­ня документальних невідповідностей як засобу встанов­лення деструктивних чинників господарської діяльності, викликаних підробками, частковими підмінами або зни­щенням документів, іншими подібними ознаками злочи­ну. Документальний аналіз використовує специфіку взає­мозв’язку між деструктивністю чинників господарської діяльності і порядком їхнього документального відобра­ження.  Документальний аналіз та основи його застосування. Методика судово-бухгалтерської експертизи.

 

Тема 5. Аналіз основних господарських операцій

Загальний порядок бухгалтерського обліку основних засобів визначається Положенням (стандартом) бухгалтерсь­кого обліку «Основні засоби». До основних засобів належать матеріальні активи, що ут­римуються підприємством з метою їхнього використання в процесі виробництва чи постачання товарів і послуг, надан­ня в оренду іншим особам або для здійснення адміністра­тивних і соціокультурних функцій, очікуваний термін ко­рисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує рік).

 

Тема 6. Взаємодія аудитора (аудиторської фірми) із слідчими органами

Аудитор зобов’язаний доповісти замовнику перевірки про всі виявлені помилки та хиби, зокрема ті, що є неумисним недотриманням фінансової звітності. Аудитор не несе відповідальності за викриття незаконних дій, проте він по­винен дослідити інформацію про можливі незаконні дії, порушення або зловживання, оцінити і визначити не­обхідність дій.

 

Тема 7. Аудит як форма фінансового контролю

Розвиток ринкових відносин в України передбачає створення багатьох суб'єктів господарювання недержавної форми власності. Передумовами створення аудиторської служби в Україні стали зміни структури управління господарським комплексом, скорочення багатьох галузевих міністерств та пов'язаною з ними системи внутрівідомчого контролю, а також роздержавлення підприємств, і в цьому ракурсі аудит, як форма фінансового контролю відіграє провідну роль.

 

 

 

 Структура навчальної дисципліни

 

Назви змістових модулів і тем

 

 

 

 

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

Інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи судової бухгалтерії

Тема 1. Використання положень бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії в юридичній практиці

6

2

2

-

-

2

6

2

2

-

-

2

Тема 2 Бухгалтерський аналіз та основи його використання в юридичній практиці

6

2

2

-

-

2

6

2

2

-

-

2

Тема 3. Економічний аналіз і основи його застосування

6

2

-

-

-

4

6

-

-

-

-

6

Тема 4. Документальний аналіз та основи його застосування

3

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

3

Тема 5. Аналіз основних господарських операцій

3

-

 

-

-

3

3

-

-

-

-

3

Тема 6. Взаємодія аудитора (аудиторської фірми) із слідчими органами

6

2

2

-

-

2

6

-

-

-

-

6

Тема 7. Аудит, як форма фінансового контролю

6

2

2

-

-

2

6

-

-

-

-

6

Разом за змістовим модулем 1

36

10

8

-

-

18

36

4

4

-

-

28

Усього годин

36

10

8

-

-

18

36

4

4

 

 

28

 

 

5. ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

4 курс 7 семестр

 

Модуль 1.

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи судової бухгалтерії

 

Лекційний модуль:

1. Використання положень бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії в юридичній практиці (2 години)

2. Бухгалтерський аналіз та основи його використання в юридичній практиці (2 години).

3. Економічний аналіз і основи його застосування (2 години).

4. Взаємодія аудитора (аудиторської фірми) із слідчими органами (2 години).

5. Аудит, як форма фінансового контролю (2 години).

 

 

Семінарський модуль:

1. Використання положень бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії в юридичній практиці (2 години)

2. Бухгалтерський аналіз та основи його використання в юридичній практиці (2 години).

3. Взаємодія аудитора (аудиторської фірми) із слідчими органами (2 години).

4. Аудит, як форма фінансового контролю (2 години).

 

Модуль самостійної роботи:

1. Використання положень бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії в юридичній практиці (2 години)

2. Бухгалтерський аналіз та основи його використання в юридичній практиці (2 години).

3. Економічний аналіз і основи його застосування (4 години).

4. Документальний аналіз та основи його застосування (3 години).

5. Аналіз основних господарських операцій (3 години).

6. Взаємодія аудитора (аудиторської фірми) із слідчими органами (2 години).

7. Аудит, як форма фінансового контролю (2 години).

 

Підсумкова тека: письмовий підсумковий заліковий контроль

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

4 курс

ОСІННЯ СЕСІЯ

 

 

 

Лекційний модуль:

1. Використання положень бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії в юридичній практиці (2 години)

2. Бухгалтерський аналіз та основи його використання в юридичній практиці (2 години).

 

Семінарський модуль:

1. Використання положень бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії в юридичній практиці (2 години)

2. Бухгалтерський аналіз та основи його використання в юридичній практиці (2 години).

 

Модуль самостійної роботи:

1. Використання положень бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії в юридичній практиці (2 години)

2. Бухгалтерський аналіз та основи його використання в юридичній практиці (2 години).

3. Економічний аналіз і основи його застосування (6 годин).

4. Документальний аналіз та основи його застосування (3 години).

5. Аналіз основних господарських операцій (3 години).

6. Взаємодія аудитора (аудиторської фірми) із слідчими органами (6 годин).

7. Аудит, як форма фінансового контролю (6 годин).

 

Підсумкова тека: письмовий підсумковий заліковий контроль

 

 

 

 

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця юриста з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, мозковий штурм, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань, кейс-метод тощо).

 

Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності

Навчальна лекція. В ході лекції використовуються прийоми усного викладення інформації, підтримання уваги протягом тривалого часу, активізації мислення слухачів, прийоми забезпечення логічного запам’ятовування, переконання, аргументації, доказів, класифікації, систематизації і узагальнення.

Бесіда. Бесіда організується з допомогою ретельно продуманої системи питань, що поступово підводять студентів до засвоєння системи фактів, нового поняття або закономірності. В ході застосування методу бесіди використовуються прийоми порушення питань (основних, додаткових, навідних і ін.), обговорення відповідей і думок студентів, корегування їх відповідей, прийоми формулювання висновків з бесіди.

Практичні методи навчання. Під час використання практичних методів навчання застосовуються прийоми: постановка завдання, планування його виконання, оперативного стимулювання, регулювання і контролю, аналізу підсумків практичної роботи, виявлення причин недоліків, корегування навчання для повного досягнення мети. До практичних методів відносяться також практичні задачі.

Індуктивні і дедуктивні методи навчання. Індуктивні і дедуктивні методи навчання  характеризують спроможність розкривати логіку руху змісту навчального матеріалу. Застосування індуктивних і дедуктивних методів означає вибір певної логіки розкриття змісту теми, яка вивчається: від окремого до загального і від загального до окремого.

Репродуктивні і проблемно-пошукові методи навчання

Практичні роботи репродуктивного характеру відрізняються тим, що їх застосовують за зразком раніше або щойно придбання знань. При цьому, в ході практичної роботи не здійснюють самостійного прирощування знань.

Репродуктивні вправи особливо ефективно сприяють відпрацьовуванню практичних вмінь і навиків, бо перетворення в навик вимагає неодноразових дій за зразком.

Проблемно-пошукові методи застосовуються в ході проблемного навчання, а саме, що під проблемною ситуацією треба вважати невідповідність між тим, що вивчається і вже вивченим.

При використанні проблемно-пошукових методів навчання викладач використовує такі прийоми: створює проблемну ситуацію (ставить питання, пропонує задачу, експериментальне завдання), організує колективне обговорення можливих підходів до рішення проблемної ситуації, стимулює висування гіпотез, тощо.

Студенти роблять припущення про шляхи вирішення проблемної ситуації, узагальнюють раніше набуті знання, виявляють причини явищ, пояснюють їхнє походження, вибирають найбільш раціональний варіант вирішення проблемної ситуації. Викладач обов'язково керує цим процесом на всіх етапах, а також за допомогою запитань-підказок.  Наприклад, бінарні методи: пояснювально-спонукальний і частково-пошуковий, спонукальний і пошуковий.

 

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

 

          Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

          Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх юристів до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки підготовки майбутніх юристів перевага надається усному, письмовому, практичному контролю.

Контроль навчальної роботи студентів денної форми навчання у міжсесійний період здійснюється в перебігу аудиторних занять, що проводяться відповідно до розкладу, а також шляхом перевірки результатів самостійно виконаних ними завдань (самостійної роботи), індивідуальних завдань передбачених чинною програмою.

Контроль навчальної роботи студентів може бути поточним, модульним і підсумковим.

Поточний контроль - здійснюється під час проведення семінарських і практичних занять шляхом опитування студентів і виступає засобом активізації навчального процесу та підвищення його ефективності. Він включає як традиційні методи оцінки знань студентів у відповідності до розроблених критеріїв, так і методи експрес-аналізу знань за допомогою програмованого контролю чи комп'ютерної техніки.

Модульний контроль - здійснюється після вивчення кожної теми і розділу програми, виходячи з оцінок поточного контролю, результатів виконання індивідуальних завдань з окремих тем курсу та співбесіди викладача зі студентами з вивчених тем, а також шляхом рубіжного тестування (виконання тестових завдань), експрес-аналізу знань за допомогою технічних засобів навчання.

Результати модульного контролю використовуються для забезпечення ритмічної навчальної роботи студентів, прищеплювання останнім уміння чітко організувати свою працю, своєчасного виявлення відстаючих і надання їм допомоги у вивченні програмного матеріалу, а також для організації індивідуальних занять творчого характеру з найбільш підготовленими студентами (відмінниками).

Підсумковий контроль - здійснюється за результатами вивчення курсу в формі заліку під час залікової сесії. З курсу "Судова бухгалтерія» складається залік у відповідності до навчальної програми та розроблених кафедрою на її основі залікових питань, затверджених у встановленому порядку.

Студент вважається допущеним до складання заліку, якщо він виконав всі види робіт, передбачених навчальним планом і програмою з курсу "Судова бухгалтерія". Допуск до складання заліку здійснюється деканатом юридичного факультету ХДУ шляхом оформлення залікової відомості.

Перелік питань, які виносяться на залік з курсу "Судова бухгалтерія", складається з питань, що розглядалися на семінарських заняттях, а також з питань, рекомендованих студентам для самостійного опрацювання у позааудиторний час.

Нижче наводиться зразок тестових завдань, які використовуються в якості модульного контролю знань студентів.

Зразок тесту

Тест з судової бухгалтерії

Варіант А

І рівень:

Виберіть вірне ствердження:

 

1. Які дані вказуються в постанові про призначення експертизи?

а) місце й дата винесення постанови;

б) посада, звання та прізвище особи, назва суду, який виніс постанову;

в) питання, поставлені експертові;

г) строк проведення експертизи;

д) все вищенаведене.

2. Укажіть основну задачу ревізії, що призначається слідчим (судом).

а) перевірка законності операції взагалі;

б) доведення протиправних дій осіб, що проходять по кримінальній справі;

в) встановлення і перевірка фактів крадіжок та інших злов­живань;

г) перевірка дотримання фінансової дисципліни.

3. Чи вправі експерт-бухгалтер втручатись у вирішення питання про дійсність документів?

а) ні, оскільки це не входить в межі його компетенції;

б) так;

в) в залежності від конкретних обставин.

4. Що відноситься до об’єктів судово-бухгалтерської експертизи?

а) форми податкової звітності;

б) вся документація, що відображає фінансово-господарську діяльність суб’єкта;

в) висновок експертів різних галузей у сфері фінансово-господарської діяльності суб’єкта.

 

ІІ рівень:

Дайте відповідь на питання:

 

 1. На чому базується господарська діяльність кожного виробничо-комерцій­ного підприємства?
 2. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є?
 3. Головне зав­дання бухгалтерського обліку в умовах переходу до ринкових

 відносин ?

 

 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

 

Відмінно  А

90-100 б.

Студент має глибокі, міцні і системні знання з усього теоретичного курсу, може чітко сформулювати основні дефініції, використовуючи наукову термінологію, вільно володіє понятійним апаратом, знає основну проблематику даного курсу.

Має чіткі уявлення про основні положення сучасної судової бухгалтерії та чинного законодавства України в цій сфері.

Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу положень актів чинного законодавства України щодо судової бухгалтерії.

Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та моделювання правових ситуацій. Вміє дати критичну оцінку сучасним процесам, що відбуваються в сучасній судовій бухгалтерії.

Володіє здібностями до організації самостійного вивчення окремих питань курсу, самостійного і творчого виконання індивідуального завдання, завдань до семінарських та інших занять, а також самостійної роботи з науковою, навчально-методичною літературою.

Добре   В

82-89 б.

Студент має міцні, ґрунтовні знання, виконує практичну роботу без помилок, але може допустити деякі незначні понятійні неточності у формулюваннях та класифікації. Знає основні проблеми становлення та розвитку сучасної судової бухгалтерії. Володіє навчальним матеріалом, що висвітлює структуру та характеристику елементів адміністративно-правового регулювання, основні положення права та чинного законодавства України.

Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу положень актів чинного законодавства України.

Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та моделювання правових ситуацій, припускаючи при цьому незначні неточності.

Володіє здібностями до організації самостійного вивчення окремих питань курсу, самостійного і творчого виконання індивідуального завдання, завдань до семінарських та інших занять, а також самостійної роботи з науковою, навчально-методичною літературою.

Добре   С

74-81 б.

 

Студент знає програмний матеріал повністю, але допускає незначні помилки у процесі аналізу положень актів чинного законодавства. Він орієнтується в цілому в питаннях сучасної судової бухгалтерії.

Менш активно реалізує свої здібності щодо організації самостійного вивчення окремих питань курсу, самостійного і творчого виконання індивідуального завдання, завдань до семінарських та інших занять, а також самостійної роботи з науковою, навчально-методичною літературою.

Задовільно  D

64-73 б.

 

Студент знає основні питання курсу, має уявлення про основні проблеми становлення та розвитку судової бухгалтерії, але допускає помилок у процесі аналізу положень актів чинного законодавства України, у процесі аналізу та моделювання правових ситуацій.

В цілому його знання мають загальний, неглибокий і несистемний характер. Має деякі прогалини в теоретичному курсі та практичних вміннях.

Відповіді студента часто не підкріплені посиланнями на акти чинного законодавства, практичними прикладами з життя. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні.

Не завжди в повній мірі може організувати самостійне вивчення окремих питань курсу, самостійне і творче виконання індивідуального завдання, завдань до семінарських та інших занять, а також самостійну роботу з науковою, навчально-методичною літературою.

Задовільно  Е

60-63 б.

 

Студент знає основні теми курсу, має уявлення про основні проблеми судової бухгалтерії, але його знання мають загальний характер, іноді непідкріплені прикладами.

Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні. Має прогалини в теоретичному курсі та практичних вміннях.

Не здатний самостійно давати характеристику та оцінку основним юридичним поняттям та категоріям, не розуміє актуальності при використанні досвіду минулого.

Незадовільно FX

35-59 б.

Студент має фрагментарні знання з усього курсу. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований.

Не вміє викласти програмний матеріал. Мова невиразна, обмежена, розкриття основних процесів та понять відбувається на побутовому рівні. Практичні навички на рівні розпізнавання.

Незадовільно F

1-34 б.

Студент повністю не знає програмного матеріалу, не працював в аудиторії з викладачем або самостійно.

 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Базова (основна) література:

 

1.       Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України. - К.: А.С.К., 2000. - 784 с.

2.       Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Н.Ф.Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.

3.       Усач Б.Ф., Дячишин Я.В., Шмикова Л.М.Аудит і судово-бухгалтерська експертиза. - Львів: Каменяр, 1998. - 134 с.

4.       Шарманська В.М. Бухгалтерський облік та судово-бухгалтерська експертиза. - Навч.-метод.посіб. - К.:Знання-Прес, 2006. - 254 с.

5.       Жила В.Г. Ревизия и аудит. - К.: МАУП, 1998. - 96 с.

6.       Білуха М. Т. Курс аудиту: Підручник,- К.: Вища школа, 1998,- 574 с.

7.       Камлик M.L. Судова бухгалтерія. Підручник.-К.: Атіка, 2007. - 552 с.

8.       Васюта-Беркут O.L. та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / Васюта-Беркут О.І., Шепітко Г.Ф., Ромашевська Н.О. /За заг. ред. В.Б. Захожая. - К.: МАУП, 2001.

9.       БілухаМ.Т. Теорія бухгалтерського обліку. - К., 2000.

10.  Теоретичні основи бухгалтеського обліку: Підруч. для вузів/ М.С.Пушкар, Г.П.Журавель, Ю.Я.Литвин, В.Т.Мельник.-2-ге вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Вид-во ТАНГ, 1998.

11.  Бутинець Ф.Ф., Бардаш СВ., Малюга Н.М., Петренко H.L. Контроль і ревізія. Вид. - 2-е, доп. І перероб. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 512с.

12.  Отенко В1., Понікаров В.Д., Сєрікова Т.М Судова бухгалтерія для менеджерів підприємств: Навчальний посібник. - X.: ВД "ШЖЕК",2005.-560 с.

13.  Глібко В.М., Бущан О.П. Судова бухгалтерія: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 224 с.

14.  Бандурка А.М. та ін. Основи судової бухгалтерії: Підручник. - Харків: Вид-во Національного університету внутрішніх справ, 2001. - 336 с.

15.  Судебная бухгалтерия. Общая часть: Учебное пособие Л.И.Бочкова, О.Э.Новак, С.В.Савинов. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К"; Саратов: ООО "Бизнес Волга", 2008. - 320 с.

16.  Судебная бухгалтерия: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям (021100) "Юриспруденция", (060500) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" [Толкаченко A.A. и др.]; под ред. A.A. Толкаченко, В.А.Бородина. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 224 с.

17.  Толкаченко A.A., Харабет К.В. Судебная бухгалтерия. - М.: Норма, 2005. - 288 с. - (Краткие учебные курсы юридических наук).

18.  Акімов В. В., Бандурка О. М., Беляева Л. О., Лукін В. О. Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальних справах про розкрадання грошових коштів: Методич. посібник. - X.: Вид-во. Ун-ту внутр. справ, 2000. - 80 с.

19.  Бандурка А. М., Червяков И. М., Посылкина О. В. Финансово-экономический анализ.-Х.:Ун-т внутренних дел, 1999. 394 с.

20.  БелухаН.Т. Судебно-бухгалтерская экспертиза. - М.: Дело, 1993. - 269 с.

21.  Бутинець Ф.Ф., Бардаш СВ., Малюга Н.М., ПетренкоН. I. Контроль і ревізія. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 512 с.

22.  Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч. посібник//3а ред. С. Ф. Голова. - Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс-клуб", 2000. - 768 с.

23.  Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник// 3а ред. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с

24.  Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К.: А. С. К., 2000. - 639 с.

25.  Калюга С В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: Монографія. - К.: Ельга, Ніка-центр, 2002. - 360 с.

26.  Лукін В. О., Понікаров В. Д. Методика проведення судових експертиз у виявленні та розслідуванні правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати податків // Вісник Ун-ту внутр. справ. - 1998. - № 3-4. - С. 53-58.

27.  Зеленецький В.С, Кротюк В.Л., Файер Д.А. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму (економіко-правовий аналіз): Наук.-практ. посібник. - Харків: Вид-во "Кроссроуд", 2007. - 672с.

28.  Живко З.Б. Судова бухгалтерія: Навчально-методичний посібник. - К.: Атіка, 2007. - 344 с.

29.  Рудницький В.С, Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я. Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень (опорний конспект). Навчальний посібник. - К: ВД "Професіонал", 2004. - 304 с.

30.  Волобуев А.Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр.справ, 2000. - 336 с.

31.  Куркін М.В., Понікаров В.Д. Ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів. Навчальний посібник. Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. - 412 с.

 

Допоміжна література:

 

1.     Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтер-ському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88.

2.     Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і докумен-тів та розрахунків, затверджена наказом Мінфіну України від 11 серпня 1994 р. № 69, із змінами і доповненнями.

3.     Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 р. №41 «Про затвердження переліку типо-вих документів».

4.     Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116, із змінами та доповненнями.

5.     Інструкція про призначення та проведення судових експертиз, затверджена наказом Міністерством юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (із змінами і доповненнями).

 

 

 Інформаційні ресурси

 

1.     Законодавство України. Сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

2.     Сайт Президента України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// president.gov.ua.

3.     Урядовий портал. Сайт Кабінету Міністрів України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// kmu.gov.ua.

4.     Правознавець. Електронна бібліотека юридичної літератури. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// pravoznavec.com.ua.

5.     Радник. Український юридичний портал. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// radnuk.info.

6.     Юридичні послуги Online. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// yurist-online.com.

7.     Vuzlib. Экономико-правовая библиотека. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// vuzlib.net.

8.     Херсонський віртуальний університет. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// ksu.ks.ua.

 

 

 

 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ з курсу “Судова бухгалтерія”
ТЕМАТИКА  ЛЕКЦІЙ

з  курсу  “Судова бухгалтерія”

 

Модуль 1. Теоретичні основи судової бухгалтерії

 

Тема № 1. Використання положень бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії в юридичній практиці.

 

1. Історія розвитку бухгалтерського обліку.

2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

3. Використання судової бухгалтерії в юридичній практиці.

Література:

1-12; 16-20; 24-28; 34-39; 43; 45; 50.

 

Тема № 2. Бухгалтерський аналіз та основи його використання в юридичній практиці.

 

1. Значення та види обліку.

2. Мета й основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

3. Предмет і метод, завдання і система бухгалтерського обліку.

4. Бухгалтерський баланс і основи його побудови.

Література:

1-12; 16-20; 24-29; 35-39; 43; 45; 50.

 

Тема № 3. Економічний аналіз і основи його застосування.

 

1. Поняття та зміст економічного аналізу

2. Прийоми звичайної практики економічного аналізу.

3. Засоби та прийоми, що використовуються тільки з метою виявлення злочину.

4. Методика, розроблена спеціально щодо окремих способів учинення злочинів.

Література:

1-12; 16-20; 24-29; 35-39; 43; 45; 50.

 

Тема № 4 Взаємодія аудитора (аудиторської фірми) із слідчими органами

 

1.     Організація і проведення документальних перевірок.

2.     Особливості ревізії, здійснюваної за вимогою слідчих органів.

3.     Питання, у яких потрібна практична допомога фахівця-бухгалтера під час огляду, обшуку та вилучення документів.

4.     Бухгалтерські документи за юридичною силою.

5.     Взаємодія слідчого з аудитором, фахівцем-бухгалтером.

6.     Положення закону України «Про аудиторську діяльність».

Література:

1-12; 17-20; 24-29; 35-39; 43; 46; 50.

 

Тема № 1. Аудит як форма фінансового контролю.

 

1. Аудит і його форми.

2. Аудитор та аудиторська фірма, їх права та обов’язки.

3. Аудиторський висновок та інші офіційні документи.

4. Обов’язкове проведення аудиту.

5. Умови проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.

6. Підстави для проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.

7. Відповідальність аудиротів та аудиторських фірм.

8. Взаємодія аудитора (аудиторської фірми) із слідчими органами.

Література:

1-12; 17-20; 24-29; 35-39; 43; 45; 50.

 

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Судова бухгалтерія
(Методичні рекомендації)
Дата изменения:
5 листопада 2013р., 8:17 AM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 12614

Опитування Наскільки легко користуватися системою "Херсонський Віртуальний університет"?
1 98
2 25
3 26
4 23
5 57
6 32
7 52
8 44
9 48
10 119
Всього голосів: 524
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...