робоча програма з курсу нотаріат та адвокатура
робоча програма з нотаріату та адвокатури 2012-2013 н.р.
1. Опис навчальної дисципліни
 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2,5

Галузь знань

0304 Право

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

6.030401 Правознавство

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

6-й

Загальна кількість

годин - 90

2012-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

20 год.

8 год.

Практичні, семінарські

18 год.

6 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

52 год.

76 год.

Вид контролю:

екзамен

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу:

Вивчення закономірностей організації роботи нотаріусів та адвокатів, характеристика їх правового статусу в системі органів української держави, методів та прийомів адвокатської стратегії та тактики у різних видах судочинства.

 

Завдання курсу:

теоретичні:

 • поняття та завдання нотаріату, структура нотаріату, джерела нотаріального процесу, Кодекс професійної етики нотаріусів України.
 •  організація адвокатури в Україні, джерела та правове регулювання адвокатської діяльності, загальні принципи організації адвокатури.

практичні:

 • знання нотаріального процесу та його стадій, організація роботи державних нотаріальних контор;
 • організаційні форми та види адвокатської діяльності,
 • знання міжнародних правових документів, які регламентують діяльність адвокатури;
 • придбання навичок публічного виступу і спілкування.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • предмет дисципліни, її структуру та основні категорії;
 • виникнення та розвиток нотаріату та адвокатури;
 • законодавчу базу, що є підґрунтям діяльності нотаріату та адвокатури;
 • систему органів та посадових осіб, які вчиняють нотаріальні дії та забезпечують захист прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

вміти:

 • аналізувати нормативно-правові документи, які застосовують нотаріуси та адвокати у своїй діяльності;
 • складати та застосовувати процесуально-правові документи з нотаріату та адвокатури;
 • готувати судові промови.
Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Виникнення та становлення нотаріату.

Виникнення та розвиток нотаріату в Україні, поняття та завдання нотаріату, нотаріальні процесі і його стадії, структура нотаріату, джерела нотаріального процесу, Кодекс професійної етики нотаріусів України.

 

Тема 2. Нотаріус.

Поняття нотаріуса, вимоги до посади нотаріуса: стажування та кваліфікаційні іспити, вимоги до робочого міста нотаріуса, порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю, присяга нотаріуса, права та обов’язки  нотаріуса, стажист нотаріуса та його права, порядок оскарження нотаріальних дій та відмови в їх вчинення.

 

Тема 3. Організація роботи нотаріальних органів.

Організація роботи державних нотаріальних контор: керівництво державними нотаріальними конторами, їх утримання,оплата вчинюваних нотаріальний дій, відповідальність державного нотаріуса, нотаріальні дії, що вчиняються державними нотаріусами.

Приватна нотаріальна діяльність: реєстрація приватної нотаріальної діяльності, робоче місце приватного нотаріуса, оплата вчинювальних нотаріальних дій, заміщення, призупинення та припинення нотаріальної діяльності, нотаріальні дії, що вчиняються приватними нотаріусами.

 

Тема 4. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.

Місце та строки вчинення нотаріальних дій, встановлення особи яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, перевірка дієздатності та правоздатності юридичної особі, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, перевірка справжності підпису учасників правочинів та інших осіб, які вчиняють нотаріальні дії, нотаріальні акти, підписання нотаріально посвідчених правочинів, заяв та інших документів, вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії,  реєстрація нотаріальних дій, видача дубліката  нотаріально посвідченого документа.

 

Тема 5. Правила вчинення окремих видів нотаріальних дій.

Посвідчення правочинів: основні правила посвідчення правочинів, правочині, що посвідчуються в нотаріальному порядку, загальні правила  посвідчення правочинів про відчуження житлового будинку, садиби, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки та іншого нерухомого майна, , посвідчення доручень, договорів про відчуження транспортних засобів.

 

 

Тема 6. Посвідчення заповітів та нотаріальні дії при спадкуванні. Вчинення нотаріальних протестів, нотаріальне зберігання.

Порядок провадження по спадковій справі ,посвідчення заповітів, порядок зміни і скасування заповітів, видача свідоцтв про право на спадщину, спадкування транспортного засобу виданого інваліду управлінням соціального захисту, спадкування майна після смерті реабілітованих громадян, посвідчення спадкових договорів, посвідчення договорів довічного утримання.

Засвідчення вірності: копій, (фотокопій) документів і витягів з них, справжності підпису, вірності перекладу.

 

Змістовий модуль 2. Адвокатура Укрїни.

 

Тема 1. Адвокатура України та її завдання.

Історія виникнення та розвитку адвокатури, історія зародження адвокатури,

організація адвокатури в Україні,  джерела та правове регулювання адвокатської діяльності, міжнародні правові документи, які регламентують діяльність адвокатури, визначення загальних принципів організації адвокатури.

 

Тема 2. Основні положення Закону України « Про адвокатуру».

Поняття адвоката, організаційні форми та види адвокатської діяльності,  професійні права адвоката, його обов’язки ,помічник адвоката його права та обов’язки, адвокатська таємниця її зміст, правове значення,  відповідальність за порушення  адвокатської таємниці.

Правила адвокатської етики: принципи адвокатської етики,компетентність та добросовісність, культура поведінки, відносини адвоката з клієнтом, форма та зміст угоди з клієнтом, порядок розірвання договірних відносин з

клієнтом, гонорар та гонорарні відносини з клієнтом, відносини адвоката з судом та іншими учасниками судового процесу, відносини між адвокатом, відповідальність за порушення Правил адвокатської етики.

 

Тема 3. Аналіз окремих аспектів участі адвоката у окремих видах судочинства. Загальні засади участі адвоката у кримінальному судочинстві.

Вступ адвоката в процес, допуск захисника  до участі у кримінальній справі та знайомство його з матеріалами справи, тактика адвоката  на досудовому слідстві, участь адвоката в допиті, при проведенні очної ставки, адвокат при пред’явленні обвинувачення ,подання клопотань, надання доказів, участь захисника  в суді, адвокатське досьє, участь адвоката в судових дебатах, репліка, захисна промова адвоката та методологія її побудови.

 

Тема 4. Участь адвоката у цивільному процесі.

Особливості участі адвоката у цивільному процесі: підготовка цивільних справ до судового розгляду, право на пред’явлення позову, одержання доказів у цивільному процесів, підготовка заперечень проти позову, забезпечення позову, зустрічний позов, дія адвоката після оголошення рішення суду, участь адвоката в судових дебатах, репліка.

Адвокат у нотаріальному процесі: адвокат на стадії виникнення нотаріальних правовідносин, участь та роль адвоката в стадії вчинення нотаріального провадження.

 

Тема 5. Правовий статус адвоката у господарському судочинстві.

Участь адвоката у суді першої інстанції: досудова підготовка справи, прийняття доручення,  підготовка позовної заяви, участь адвоката під час перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку представництво в суді  на інших стадіях господарського процесу.

 

Тема 6. Адвокат у Європейському суді з прав людини.

Право, що підлягає захисту за конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, право на правову допомогу, правовий статус адвоката у Європейському суді з прав людини, діяльність адвоката на різних стадіях процесу Європейського суду з прав людини.

 

Тема 7. Роль та значення захисної промови адвоката в судових дебатах.

Підготовка та складання захисної промови, її структура, особиста та психологічна характеристика особи підсудного, виступ на судовому засіданні, репліка.

Речі видатних адвокатів минулого часу та сучасності.

Структура навчальної дисципліни
 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

 

л

п

лаб

інд

с.р.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Змістовий модуль 1. НОТАРІАТ УКРАЇНИ

 

Тема 1. Виникнення та становлення нотаріату

5

1

2

 

 

2

4

 

 

 

 

4

Тема 2. Нотаріус

8

2

 

 

 

6

7

 

1

 

 

6

Тема  3. Організація роботи нотаріальних органів

8

2

2

 

 

4

7

1

 

 

 

6

Тема 4. Загальні правила вчинення нотаріальних дій

10

2

2

 

 

6

8

1

1

 

 

6

Тема 5. Правила вчинення окремих видів нотаріальних дій

7

1

2

 

 

4

7

1

 

 

 

6

Тема 6. Посвідчення заповітів та нотаріальні дії при спадкуванні. Вчинення нотаріальних протестів, нотаріальне зберігання

7

1

4

 

 

2

7

1

 

 

 

6

Разом за змістовим модулем 1

45

9

12

 

 

24

40

4

2

 

 

34

Змістовий модуль 2. АДВОКАТУРА УКРАЇНИ

 

Тема 1. Адвокатура України та її завдання

7

1

2

 

 

4

7

 

1

 

 

6

 

Тема 2. Основні положення Закону України « Про адвокатуру»:

5

1

 

 

 

4

5

1

 

 

 

4

 

Тема 3. Аналіз окремих аспектів участі адвоката у окремих видах судочинства. Загальні засади участі адвоката у кримінальному судочинстві:

8

2

 

 

 

6

8

1

1

 

 

6

 

Тема 4. Участь адвоката у цивільному процесі

8

2

2

 

 

4

9

1

 

 

 

8

 

Тема 5. Правовий статус адвоката у господарському судочинстві.

6

2

2

 

 

2

9

 

1

 

 

8

 

Тема 6. Адвокат у Європейському суді з прав людини

5

1

 

 

 

4

7

 

1

 

 

6

 

Тема 7. Роль та значення захисної промови адвоката в судових дебатах.

6

2

 

 

 

4

5

1

 

 

 

4

 

Разом за змістовим модулем 2

45

11

6

 

 

28

50

4

4

 

 

42

 

Усього годин

90

20

18

 

 

52

90

8

6

 

 

76

 

 

Теми семінарських занять
 

Назва теми

Кількість годин

1

Виникнення та становлення нотаріату. Нотаріус

2

2

Організація роботи нотаріальних органів

2

3

Загальні правила вчинення нотаріальних дій

2

4

Правила вчинення окремих видів нотаріальних дій.

2

5

Посвідчення заповітів та нотаріальні дії при спадкуванні. Вчинення нотаріальних протестів, нотаріальне зберігання

4

6

Адвокатура України та її завдання. Основні положення Закону України « Про адвокатуру»

2

7

Загальні засади участі адвоката у кримінальному процесі

2

8

Участь адвоката у цивільному та господарському процесі

2

 

Разом

18

 

Самостійна робота
 

Назва теми

Кількість годин

1

Кваліфікаційна комісія нотаріату та порядок її роботи.

2

2

Нотаріус

4

3

Організація роботи нотаріальних органів

4

4

Загальні правила вчинення нотаріальних дій

4

5

Правила вчинення окремих видів нотаріальних дій.

2

6

Посвідчення заповітів та нотаріальні дії при спадкуванні. Вчинення нотаріальних протестів, нотаріальне зберігання

4

7

Адвокатура України та її завдання.

4

8

Основні положення Закону України « Про адвокатуру»

4

9

Аналіз окремих аспектів участі адвоката у окремих видах судочинства. Загальні засади участі адвоката у кримінальному судочинстві

4

10

Участь адвоката у цивільному процесі.

6

11

Правовий статус адвоката у господарському судочинстві

6

12

Адвокат у Європейському суді з прав людини.

4

13

Роль та значення захисної промови адвоката в судових дебатах

4

 

Разом

52

 

Індивідуальні завдання
1.Сформулюйте поняття адвокатури та її завдання.

2.Визначте структуру та компетенцію нотаріальних органів.

3. Назвіть види адвокатської діяльності.

4. Розкрийте характерні особливості нотаріального посвідчення  заповітів.

5. Перелічте права та обов’язки помічника адвоката.

6. Охарактеризуйте загальні правила вчинення нотаріальних дій.

7. Назвіть організаційні форми діяльності адвокатури.

8. Охарактеризуйте організацію роботи державних нотаріальних контор, приватного нотаріуса.

9. Назвіть особливості участі адвоката у цивільному процесі.

10. Визначте характерні особливості відносин адвоката з клієнтом.

11. Охарактеризуйте форму договору про надання правової допомоги, розкрийте загальні вимоги до його змісту.

12. Визначте форму допуску адвоката до участі у кримінальному процесі.

Методи навчання
Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, робота в малих групах, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань, кейс-метод, рольові та ділові ігри, метод «Займи позицію».

Методи контролю
Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному і тестовому контролю.

Методичне забезпечення
1. Навчально-методичний посібник для виконання самостійної роботи з дисципліни.

2. Програма тестових завдань з дисципліни.

3. Запитання до екзамену.

4. Завдання для обов’язкових контрольних робіт заочної форми навчання

Рекомендована література

Базова

 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради Ук­раїни. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
 2. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», від 05.07.2012 № 5076-IV // Урядовий кур’єр від 05.09.2012. - № 159.
 3. Сімейний кодекс України  від 10.01.2003 р. із змінами і доповненнями до нього, Бюлетень Законодавства і юридичної практики України, вид. Київ, Юріком Інтер, №6,2006 р.
 4. Сімейне право, Нотаріат, Адвокатура, Суд, Центр правових досліджень Фурси, книга перша, вид. Київ. 2005 р.
 5. Кримінальне і Кримінально - процесуальне законодавство, Журнал «Право і практика», №2-3 2007 р.

Допоміжна

 1. «Адвокат» загальнодержавне періодичне видання. 2003. – №№ 3-5
 2.  «Адвокат». – 2008. – №№1-4.
 3. Адвокат: навички професії, практичний посібник, за ред. Я.П. Зейкан, Київ КНТ, 2008 р.
 4. Адвокатура в Україні, Збірник офіційних нормативних актів,вид. Спілка адвокатів України, Інститут адвокатури при Київському державному університеті імені Тараса Шевченка, Київ, Хрінком Інтер, 2000 р.
 5. Адвокатура України, за навчальний посібник, за редакцією доктора юридичних наук В.К. Шкарупи, друге видання, Київ, «Знання» 2008 р.
 6. Адвокатура України, навчальний посібник, Центр правових досліджень Фурси книга1-а, Київ, видавець Фурса С.Я., Київ, КНТ, 2007 р. – 317 с.
 7. Адвокатура України, навчальний посібник, Центр правових досліджень Фурси книга 2, видавець Фурса С.Я., Київ, КНТ, 2007. – 324 с.
 8. Газета «Нотаріат Адвокатура Суд», вид. «Центр правових досліджень Фурси», 2006 р.
 9. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», від 05.07.2012 № 5076-IV // Урядовий кур’єр від 05.09.2012. - № 159.
 10. Захарова С. І Нотаріат та адвокатура України. -Херсон, 2010. - 87c.
 11. Захарова С. І Програма тестових завдань з дисципліни"Нотаріат та адвокатура України". -Херсон:Видавництво ХДУ, 2008. - 24c.
 12. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради Ук­раїни. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
 13. Кримінальне і Кримінальне - процесуальне законодавство//Право і практика. – 2007. – №2-3.
 14. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру», Бюлетень законодавства і юридичної практики, вид. К.: Юрінком Інтер, 2003. - № 7.
 15. Нотаріат в Україні. -К.:Юрінком Інтер, 2006. - 320c.
 16. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нораріат в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 528 с.
 17. Сімейний кодекс України у редакції вiд 14.10.2011 р. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi? nreg =2947-14
 18. Фіолевський Д. П Адвокатура. -К.:Алерта, 2008. - 432c.
 19. Фурса С. Я., Фурса Е. І Нотаріат в Украіні. -К.:Вентурі, 1999. - 208c.
 20. Цивільний Кодекс України. – Х.: ТОВ «Одисей», 2009. – 424с.
 21. Цивільний процесуальний кодекс України. – Х.: ТОВ «Одісей», 2009. – 424 с.

 

 

13. Інформаційні ресурси

 

1. Науково-практичний коментар Закону України "Про нотаріат" - Коротюк О. В. http://pidruchniki.ws/1584072047387/pravo/naukovo-praktichniy_komentar_zakonu_ukrayini_pro_notariat_-_korotyuk_ov

2. Теорія нотаріального процесу - Фурса С.Я. http://pidruchniki.ws/1574022544268/pravo/teoriya_notarialnogo_protsesu_-_fursa_sya

3. Асоціація адвокатів України (сайт) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.uaa.org.ua/

4. Українська нотаріальна палата (сайт) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.palata.notariat.org.ua/index.html

5. Міністерство юстиції України : офіційний веб-сайт (сайт) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.minjust.gov.ua/

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
робоча програма з курсу нотаріат та адвокатура
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
22 лютого 2013р., 12:50 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 11096

Опитування Чи брали Ви участь в дистанційному навчанні?
Мені це нецікаво 51
Ні, але хочу спробувати 155
Так, в ролі тьютора (студента) 180
Всього голосів: 386
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...