Практикум роботи з дитячими та юнацькими хорами
Ст. викладач Зимовець Ю.М.
Надіслав: Сергєєва Катерина (16 листопада 2012р.)
Анотація

 

Курс “Практикум робота з дитячими та юнацькими колективами” має на меті підготування студентів до музично – педагогічної діяльності в загальноосвітній школі, поглибити знання з методики музичного виховання, забезпечити можливість отримання навичок і умінь у створенні плідній роботі з різноманітними творчими колективами, озброїти майбутніх вчителів – керівників методичною базою для успішного виховання естетичного рівня учнів засобами колективного музикування.

Завдання курсу:

-         методичні:

-         систематизувати теоретичні знання студентів у галузі музичного виховання як основу конкретної практичної творчої діяльності;

-         пізнавальні:

-         розширити уяву майбутніх фахівців про можливості музично – виховної діяльності в школі;

-         практичні:

-         озброїти майбутніх педагогів реальними засобами колективного творчого процесу.

Перелік знань і вмінь студентів

Після закінчення курсу студент повинен володіти теоретичним матеріалом, методикою та специфікою організації творчих колективів різних напрямів, вміннями та навиками аналізу та підбору високохудожнього музичного матеріалу різних жанрів й напрямів, працювати з новою методичною літературою і творчо використовувати її.

Міждисциплінарні зв’язки.

В курсі «Практикум роботи з дитячими та юнацькими колективами» комплексно застосовуються і закріплюються набуті знання, уміння та навички з майже усіх предметів музичного циклу: хорознавство, інструментознавсто, хоровий клас, оркестровий клас, вокальний ансамбль, диригування, теорія та історія музики, сольфеджіо, постановка голосу, методика музичного виховання, музичний інструмент. Тому саме курс «Практикум роботи з дитячими та юнацькими колективами» визначає загальний рівень музично-теоретичної і вокально-хорової підготовки випускників і вимагає найтіснішого зв’язку між музичними дисциплінами, завдяки чому досягається єдність у формуванні високих професійних якостей спеціаліста.

Зміст дисципліни

Курс “Практикум роботи з дитячими та юнацькими колективами” є курсом, який продовжує забезпечувати студентів методичними, організаційними знаннями в галузі музичного виховання в позакласний час і продовжує одне з найважливіших завдань сучасної школи у поліпшенні художньої освіти та художнього виховання учнів. Курс лекцій спрямований на розгляд різноманітних форм і напрямків роботи творчих колективів; специфіки утворення фольклорних та народних колективів; різновиди інструментального музикування та методичні особливості організації колективів, поєднуючи спорідненні види мистецтва та використання творчих колективів при проведенні позакласних заходів.

Опис навчальної дисципліни
 

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3,5

 

Галузь знань

______

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

_0202 Мистецтво

 (шифр і назва)

Модулів – 4

Спеціальність (професійне

спрямування): 7.02020401 Музичне мистецтво____

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

-

1-

 

семестри

Загальна кількість годин -126

-

9-10

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 0,7 

самостійної роботи студента – 5,6

  

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

 

год.

4 год.

Практичні, семінарські

год.

10 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

год.

112 год.

Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання –

для заочної форми навчання – 14/112

 

 

Структура навчальної дисципліни (заочна форма навчання)
 

Структура навчальної дисципліни

(заочна форма навчання)

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

 

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Методичне та практичне значення роботи з дитячими та юнацькими колективами

Тема 1. Предмет і завдання курсу “Практикум роботи з дитячими та юнацькими колективами ” Методика створення і керування вокально – хоровими формами.

 

 

 

 

 

 

20

1

 

 

 

19

Тема 2. Специфіка та педагогічна спрямованість роботи з фольклорними та народними колективами

 

 

 

 

 

 

20

1

 

 

 

19

Тема 3. Ознайомлення з літера-турою з методики організації та керування хоровими колективами (Пігров, Соколов, Чесноков, Стулова).

 

 

 

 

 

 

24

 

2

 

 

22

Тема 4 Вивчення репертуарних можливостей шкільних вокально-хорових колективів, вокальних ансамблів (хресто-матії та репертуарні збірки).

 

 

 

 

 

 

26

 

2

 

 

24

Разом за змістовим модулем 1

 

 

 

 

 

 

90

2

4

 

 

84

Змістовий модуль 2 Освоєння методів керування формами масового дитячого та юнацького колективу і застосування їх можливостей в позакласній роботі.

Тема 1. Інструментальні колек-тиви дітей і підлітків та засоби керування ними. Методичні особливості колективів, поєдну-ючи споріднені види мистецтва.

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

3

Тема 2. Музично-естетичні нап-рями організації позакласної роботи зі старшокласниками. Методичні можливості викори-стання творчих колективів в загальноосвітній школі при проведенні позакласних заходів

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

3

Тема 3 Ознайомлення з методичною літературою роботи з народними та фольклорними колективами (Шаміна, Купріянова).

 

 

 

 

 

 

10

 

2

 

 

8

Тема 4. Моделювання роботи вокального колективу із залуче-нням групи студентів (академі-чного та фольклорного напрямів)

 

 

 

 

 

 

8

 

2

 

 

6

Тема 5. Складання плану розучування та презентація музичної казки в формі ділової гри із залученням групи студентів. Складання сценарію та проведення музично-тематичного вечора для старшокласників

 

 

 

 

 

 

10

 

2

 

 

8

Разом за змістовим модулем 2

 

 

 

 

 

 

36

2

6

 

 

28

 Усього годин

 

 

 

 

 

 

126

4

10

 

 

112

                      

 

Теми учбового курсу
 

ТЕМИ УЧБОВОГО КУРСУ

V курс ІХ семестр

Тема: Методичне та практичне значення роботи з дитячими та юнацькими колективами.

Лекційні заняття:

1.                             Предмет і завдання курсу “Практикум роботи з дитячими та юнацькими колективами ” Методика створення і керування вокально – хоровими формами.

2.                             Специфіка та педагогічна спрямованість роботи з фольклорними та народними колективами.

Практичні завдання:

1.     Ознайомлення з літературою з методики організації та керування хоровими колективами (Пігров, Соколов, Чесноков, Стулова).

2.     Вивчення репертуарних можливостей шкільних вокально-хорових колективів, вокальних ансамблів (хрестоматії та репертуарні збірки).

Самостійна робота:

1.     Ознайомлення з новітніми досягненнями з методики вокально-хорової роботи (робота з нечистоінтонуючими, фонопедичний метод та інші).

2.     Вивчення методики роботи з народними інструментами.

Список рекомендованої літератури:

·                   Основна література: № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 22, 23.

·                   Додаткова література: № 3, 4, 6, 7.

Підсумкова тека. Творчий конкурс на краще  вивчення вокально-фольклорного твору з моделюваням на групі студентів.

Х семестр

Тема: Освоєння методів керування формами масового дитячого та юнацького колективу і застосування їх можливостей в позакласній роботі.

Лекційні заняття:

1.     Інструментальні колективи дітей і підлітків та засоби керування ними. Методичні особливості колективів, поєднуючи споріднені види мистецтва.

2.     Музично-естетичні напрями організації позакласної роботи зі старшокласниками. Методичні можливості використання творчих колективів в загальноосвітній школі при проведенні позакласних заходів.

Практичні завдання:

1.     Ознайомлення з методичною літературою роботи з народними та фольклорними колективами (Шаміна, Купріянова).

2.     Моделювання роботи вокального колективу із залученням групи студентів (академічного та фольклорного напрямів).

3.     Складання плану розучування та презентація музичної казки в формі ділової гри із залученням групи студентів. Складання сценарію та проведення музично-тематичного вечора для старшокласників.

Самостійна робота:

1.     Вивчення особливостей методики гри на інструментах оркестрової групи.

2.     Відвідування діючих музичних колективів різних напрямів м. Херсона, ознайомлення з методикою роботи їх керівників.

3.     Практичне знайомство з методами керування діючих дитячих та юнацьких творчих колективів.

Список рекомендованої літератури:

·                   Основна література: № 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 26.

·                   Додаткова література: № 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11.

Підсумкова тека. Творчий конкурс на кращий сценарій розважально-музичного заходу.

Форма контролю –  залік.

1.Розробка сценарію розучування твору з пісенного фольклору з наступним моделюванням на групі студентів.

2. Розробка сценарію розважально-музичного заходу, його презентація.

 

 

Методи
Методи навчання
 

Методи навчання

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього керівника юнацького вокального колективу та учителя музики з урахуванням індивідуальних особливостей студентів. Методи вокально-хорової роботи дуже різноманітні. Вони об’єднують в собі пізнавальні процеси з практичним умінням та навичками.

У вокально-хоровій педагогіці склались свої методи, які відображають специфіку співочої діяльності: фонетичний, метод показу й наслідування, порівняльного аналізу, метод емоційності, сольфеджування, інтерпретації. Впроваджуються такі методи як регуляція вольових зусиль, активізація вокально-виконавської діяльності, виконавський тренінг тощо.

Методи контролю
 

Методи контролю

         Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

         Відповідно до специфіки фахової підготовки музиканта-педагога, керівника самодіяльних художніх колективів, перевага надається змісту вокально-хорової роботи та виконавській майстерності, контролю оволодіння вокально-хоровими навичками, контролю самостійної роботи студента.

Критерії оцінювання
 

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях

За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

 

5

Відповідь студента відзначається повнотою викладу матеріалу без допомоги викладача. Студент володіє узагальненими знаннями з предмету, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє застосовувати вивчений матеріал для внесення власних аргументованих суджень у практичній педагогічній діяльності. Він має системні, дієві здібності у навчальній діяльності, користується широким арсеналом засобів доказу своєї думки, вирішує складні проблемні завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозування явищ; уміє ставити та розв'язувати проблеми.

В

Високий рівень

4,5


Відповідь і завдання – повні з деякими огріхами, виконані без допомоги викладача. Студент вільно володіє вивченим матеріалом, зокрема, застосовує його на практиці; вміє аналізувати і систематизувати наукову та методичну інформацію. Використовує загальновідомі доводи у власній аргументації, здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу; виконує дослідницькі завдання, але потребує консультації викладача.

С

Достатній рівень

 

4

Відповідь і завдання студента відзначаються неповнотою виконання без допомоги викладача. Студент може зіставити, узагальнити, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; його знання є достатньо повними;  він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних педагогічних ситуаціях. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Студент здатен адекватно реагувати на відповіді інших студентів, опрацювати матеріал самостійно, вміє підготувати реферат і захистити його найважливіші положення.

D

Середній рівень

 

3,5

Відповідь і завдання відзначаються неповнотою виконання за консультацією викладача. Студент володіє матеріалом на початковому рівні (значна частина матеріалу засвоєна ним на репродуктивному рівні). Але з допомогою викладача він здатен відтворювати логіку наукових положень; має фрагментарні навички в роботі з підручником, науковими джерелами періодичними виданнями; має стійкі навички роботи з конспектом, може самостійно оволодіти більшою частиною навчального матеріалу та його проаналізувати, порівняти і зробити висновки; відповідь його правильна, але недостатньо осмислена

Е

Початковий рівень

 

3

Відповідь і завдання відзначаються фрагментарністю виконання за консультацією викладача або під його керівництвом.

Студент володіє навчальним матеріалом, виявляє здатність елементарно викласти думку, володіє матеріалом на рівні епізодичності; з допомогою викладача виконує елементарні завдання; здатний усно відтворити окремі частини теми, але  не завжди контролює свою відповідь; має фрагментарні уявлення про роботу з науково-методичним джерелом, відсутні сформовані уміння та навички.

Х

Низький

 

2

Відповідь і завдання відзначаються епізодичністю виконання навіть  під керівництвом викладача. Теоретичний зміст курсу засвоєно частково, необхідні практичні уміння роботи не сформовані, більшість передбачених навчальною програмою навчальних завдань не виконано.

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів (залік)

А5

(відмінно)

зараховано

Студент володіє теоретичними знаннями у межах програми роботи з дитячими та юнацькими колективами, вміє використовувати набутті знання, уміння у практичній, виконавській діяльності, свідомо володіє термінологією, вміє аналізувати і робити висновки, пропонує цікаві творчі форми позакласної роботи, свідомо, самостійно використовує знання, уміння та здібності в музичній діяльності.

В 4,5

(добре)

зараховано

Студент має міцні ґрунтовні знання, виконує практичну творчу роботу на доброму рівні в роботі дитячих та юнацьких колективів та організації позакласних заходів, без суттєвих помилок може проаналізувати свої недоліки, неточності і виправити їх самостійно. Вміє використовувати набутті знання, уміння і здібності у нових завданнях.

С 4

(добре)

зараховано

Студент виявляє глибоке засвоєння теоретичного матеріалу, але може допускати суттєві неточності, які потребують зауваження чи корегування. Має стандартне мислення щодо використання методики організаційних питань створення творчих колективів, яке заважає творчому пошуку, бракує власних висновків, є помилки у володінні музичною термінологією.

DE 3,5;

3 (задовільно)

зараховано

Студент не завжди послідовно та логічно використовує теоретичні знання з методики організації роботи творчих дитячих колективів, тому не завжди вміє зробити аналіз своєї роботи. Знає основний теоретичний матеріал, але його розповідь потребує уточнень і додаткових запитань. Виявляє знання і розуміння основних методичних положень, але не завжди вміє самостійно зробити порівняння або висновок.

Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

не зараховано

Студент здатний сприймати незначну частину теоретичного матеріалу, використовує обмежений термінологічний та словниковий запас з методики формування дитячих та юнацьких колективів.

F1 (незадовільно)

не зараховано

Студент має слабке сприйняття теоретичного матеріалу, демонструє слабо сформоване художньо-образне мислення, відсутність елементарних знань з методики організації роботи дитячих та юнацьких колективів. Володіє незначною частиною теоретичного матеріалу, словниковий запас не дає змогу чітко викласти свою думку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік рекомендованої літератури
 

Основна література

1. Абдулина З.П. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной  школе.- М.: Просвещение,1983.-111c.

2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания. – М. : Просвещение,1984.-224c.

3. Бервецький З. Т., Хлебнікова Л.О. Виховати музичну культуру // Грані творчості: Кн. для вчителя. – К. :Рад. Школа, 1990.-C.126-140.

4. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М.  Методика музыкального воспитания в школе. – М.,1989.-207с.

5. Кабалевский Д. Б. Воспитание  ума и сердца. – М.: Просвещение,1984.

6. Музыкальное воспитание в школе : Сборник статей. – Вып. 11,12,13,15,16,17.

7. Огородников Д.Е.  Музыкально-певческое  воспитание детей в общеобразовательной  школе: Метод. пособие. – К.,1982.-С.168.

8.Дмитриева Л.Г. Детское музыкальное творчество как метод воспитания.// Музыкальное воспитание в школе. – М., 1976. – Вып.1. – С.71-86.

9. Лаптев И. Г. Элементарные музыкальные инструменты в начальной школе. // Музыка в общеобразовательной школе (методические рекомендации). – Астрахань, 1983. – Вып.4. – С.9-23.

10. Лапченко В.  Инструментальные ансамбли в начальных  классах. – Киев,1969.

11. Михайлов А.Д.  Детский  оркестр. – Дошкольное  воспитание. – 1970. - №5. – С.44-46.

12.  Система  детского музыкального воспитания  Карла  Орфа. – Л.,1970.

13. Элементарное  музыкальное воспитание по системе  К.  Орфа. – М.,1978.

14. Шабашов Л. В.  Оркестр детских музыкальных инструментов. // Музыкальное  воспитание. – М.,1970. – Вып.6. – С.91-96.

15. Алференко Г.  Потенциал дискотеки. // Клуб и художественная  самодеятельность. – 1978. - №3.

16. Рубина Ю. Завадская Т., Шевелев Н.   Театральная  самодеятельность  школьников : Основы педагогического  руководства. – 2-е изд. – М.,1983.

17. Работа с детским хором. Сб. статей // Под ред. Проф. В.Г. Соколова. – М.,1981.-70с.

18. Хлебнікова Л.О. Методика хорового співу у початковій школі.- Методичний посібник. – Тернопіль.,2006.-216с.

19. Стулова Г.П.  Хоровой класс. – М. «Просвещение».1988.-126с.

20. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. – Ростов н/Д : Феникс,2002.-С.209-219.

21. Лебедев В.К. Використання народних музичних інструментів у загальноосвітній школі. Навчальний методичний посібник. Вінниця: Нова Книга.2004.-60с.

22. Масол Л М. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах України. //Шкільний світ – 2002. - №9 –Вкладка.

23. Художньо-естетичне виховання школярів у позаурочній  діяльності :Програма (Укл. Масол Л.М., Ганнусенко Н.І., Комаровська О.А. та ін..) // Шкільний світ. – 2002 - №11. – Вкладка.

24. Рудницька О., Свистельникова Т. Організатор  дозвілля молоді (Диск-жокей) : Програма // Мистецтво та освіта. – 1998 - №2. – С40-43.

25. Слюсаренко Н.В.  Проблема використання  вільного  часу  учнями  молодших  класів. //Теоретико-методологічні  проблеми навчання  і виховання. – К.2000. – С.134-140.

26. Масол Л.В. Виховний потенціал мистецтва  - джерело освітніх інновацій. // Мистецтво та освіта. – 2001. - №1. – С.2-5.

Додаткова література

1. Агапов И.А. , Давыдова М.А. Мир музыкальных праздников. _М. : 5 за знания, 2006.-224с.

2. Масол Л.М. , Очаковська Ю.О.  Предметний тиждень. Музика. Методичний посібник для вчителів. – Харків. «Скорпіон»,2005.-80с.

3. Музыка  детям: Сборник статей. Вып.5 Сост. Л. Михеева. – Л.:Музыка,1985.-96с.

4. Серия  «Праздники». Оригинальные формы внеклассной работы с учащимися  среднего и старшего  школьного возраста. Авт. – Сост. Е.А. Смолина. – Волгоград: Учитель,2005.-128с.

5. Феофанов О. Рок-музыка вчера и сегодня. – М.,1978.

6. Мильто И.П. Поговорим о музыке: Кн. для молодёжи. – Мн.: Беларусь, 1989.-80с.

7. Взаимодействие  и  синтез  искусств. – М.,1978.

8. Захава  Б. Мастерство актёра и режиссёра. –М.,1978.

9. Конников А. Мир эстрады. – М.,1980.

10. Основы  театральной культуры:  Факультативный курс. – М.,1981.

11. Оркестр в классе : Песни и пьесы для оркестра детских музыкальных инструментов. / Сост. и инструментовал И. Лаптев , -М.,1980

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Практикум роботи з дитячими та юнацькими хорами
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
16 листопада 2012р., 2:30 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 9529

Опитування Чи брали Ви участь в дистанційному навчанні?
Мені це нецікаво 51
Ні, але хочу спробувати 155
Так, в ролі тьютора (студента) 180
Всього голосів: 386
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...