Вокал (магістри)
Кольбік З.П.
Надіслав: Сергєєва Катерина (17 листопада 2012р.)
Анотація

 

Мета курсу:

Головною метою курсу “Вокал” є здійснення естетичного виховання майбутніх вчителів музики засобами і розумінням вокального співу. Оволодіння методикою показу і розучування вокальних творів шкільного репертуару.

Завдання курсу:

-         методичні:

-         оволодіння методикою вокального звукоутворення;

-         оволодіти методикою формування артикуляційних та дикційних вмінь;

-         оволодіти основами вокальної педагогіки;

-         пізнавальні:

-         ознайомитись з найкращими зразками вокальної та народної музики;

-         ознайомитись із теоретичними основами формування вірного вокального звуку;

-         ознайомитись із виконанням кращих співаків сучасності;

-         практичні:

-         практично засвоїти навички розспівування та підбору вокальних вправ та репертуару;

-         практично оволодіти умовами досягнення основних елементів вокального звукоутворення, чистоти інтонації, опертого на дихання звуку;

-         практично засвоїти навички роботи вокаліста над художньою виразністю та інтерпретацією вокального твору;

-         вміти виконати твір шкільного репертуару під власний акомпанемент.

Зміст дисципліни

Під час вивчення практичного курсу “Вокал” студенти мають оволодіти:

·        знаннями про будову голосового апарату та основні вокальні навички;

·        вірною співацькою поставою;

·        навичку співацького дихання та відчуття опори;

·        вокальним звукоутворенням;

·        високою співочою позицією;

·        чистотою інтонування під час співу;

·        вокальною дикцією і артикуляцією;

·        вокальними прийомами, необхідними для розкриття ідейно-художнього образу дитячої пісня.

Розвивати:

·        фонетичний слух;

·        вокальні уявлення про акустичну повноцінність звучання голосу;

·      

Опис навчальної дисципліни

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –  1,5/ 1,5

Галузь знань

0202 Мистецтво

(шифр і назва)

За вибором

 

Напрям підготовки

 

(шифр і назва)

Модулів – 2 / 2

Спеціальність (професійне

спрямування):8.02020401 Музичне мистецтво___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2/2

5-й

5-й

 

Cеместри

Загальна кількість годин - 54 / 54

9-й

9-10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –  1

самостійної роботи студента – 1.6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

магістр

 год.

 год.

Практичні, семінарські

16 год.

16 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   год.

38                                                                                                           год.

Вид контролю: екзамен, диф. залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання -  16 /38

для заочної форми навчання – 16/ 38

 


Структура навчальної дисципліни
 

Структура навчальної дисципліни

(денна форма навчання)

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5 рік навчання

Змістовий модуль 1. Завершення основного етапу формування вокальної культури майбутнього вчителя музики

Тема 1. Удосконалення набутих вокально-технічних навичок: звукоутворення, дихання, артикуляція, дикція

6

 

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Вирівнювання звучання голосу по всьому діапазону

6

 

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Розвиток  динамічних можливостей співацького голосу в умовах використання різних типів вокальної техніки

6

 

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Набуття стійких вокальних уявлень

4

 

1

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Формування активного вокального слуху

4

 

1

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

26

 

8

 

 

18

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Завершення основного етапу формування вокальної культури майбутнього вчителя музики

Тема 1. Свідоме використання прийомів удосконалення вокальної техніки

9

 

3

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Виконання вокальних вправ для відповідного типу голосу і удосконалення співацьких навичок

12

 

3

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Закріплення навичок активного вокального слуху

7

 

2

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 2

28

 

8

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Усього годин

54

 

16

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

Змістові модулі учбового курсу
 

V курс ІХ семестр

І Змістовий модуль

Тема: Завершення основного етапу формування вокальної культури майбутнього вчителя музики.

Практичні модулі:

1.     Удосконалення набутих вокально-технічних навичок: звукоутворення, дихання, артикуляція, дикція.

2.     Вирівнювання звучання голосу по всьому діапазону.

3.     Розвиток динамічних можливостей співацького голосу в умовах використання різних типів вокальної техніки.

4.     Набуття стійких вокальних уявлень.

5.     Формування активного вокального слуху.

Модулі самостійної роботи:

1.     Добір прийомів щодо поліпшення власних вокально-виконавських можливостей.

2.     Здійснення художньо-педагогічного аналізу вокальних творів власного репертуару.

3.     Вивчення вокальних творів та пісні шкільного репертуару.

Підсумкова тека.

Виконання класичного твору розгорнутої форми або сучасної пісні.

 

ІІ Змістовий модуль

Тема: Завершення основного етапу формування вокальної культури майбутнього вчителя музики.

Практичні модулі:

1.     Свідоме використання прийомів удосконалення вокальної техніки.

2.     Виконання вокальних вправ для відповідного типу голосу і удосконалення співацьких навичок.

3.     Закріплення навичок активного вокального слуху.

 Модулі самостійної роботи:

1.     Здійснення педагогічного аналізу вокального процесу.

2.     Добір певних методичних рекомендацій щодо усунення вокальних недоліків.

3.     Вивчення вокального репертуару.

Підсумкова тека.

Концертне виконання одного вокального твору складної форми (арія, аріетта).

      Форма контролю - екзамен.

1.     Виконання арії або аріетти.

2.     Виконання класичного романсу або сучасної пісні.

 

 

 


Теми учбового курсу

V курс ІХ семестр

Тема: Завершення основного етапу формування вокальної культури майбутнього вчителя музики.

Практичні завдання:

1.     Підсумок набутих вокально-технічних навичок (дихання, опора, атака, вокальна позиція, дикція, художній образ, вирівнювання звучання голосу по всьому діапазону.

2.     Показ динамічних можливостей співацького голосу в умовах використання різних типів вокальної техніки та набуття стійких вокальних уявлень. Демонстрування активного вокального слуху.

3.     Свідоме використання прийомів удосконалення правильного звукоутворення та професійного володіння голосом.

Самостійна робота:

1.     Добір прийомів щодо поліпшення власних вокально-виконавських можливостей.

2.     Здійснення художньо-педагогічного аналізу вокальних творів власного репертуару.

3.     Вивчення вокальних творів до державного екзамену.

4.     Здійснення педагогічного аналізу вокального процесу.

5.     Добір певних методичних рекомендацій щодо усунення вокальних недоліків.

Х семестр

Тема: Завершення основного етапу формування вокальної культури майбутнього вчителя музики. Підготовка до ДЕК.

Практичні завдання:

1.     Свідоме використання прийомів удосконалення вокальної техніки.

2.     Виконання вокальних вправ для відповідного типу голосу і удосконалення співацьких навичок.

3.      Удосконалення активного вокального слуху.

Самостійна робота:

1.     Здійснення педагогічного аналізу вокального процесу.

2.     Добір певних методичних рекомендацій щодо усунення вокальних недоліків.

3.     Вивчення вокального репертуару.

Підсумкова тека.

Концертне виконання одного вокального твору складної форми (арія, арієта).

      Форма контролю – диференційний залік.

1.     Виконання арії або аріетти.

2.     Виконання класичного романсу або сучасної пісні.

Художньо-педагогічний репертуар
 

Народні пісні

1.     обр. Александров О. “Я по садику гуляла”;

2.     обр. Анцев М. “Святок”;

3.     обр. Балакірєв М. “У ворот, ворот”;

4.     обр. Віленський М. “Стоїть явір над водою”;

5.     обр. Вітол Я. “Колискова”;

6.     обр. Галкін І. “Эх, дом, мой дом”;

7.     обр. Глушков П. “Вечір надворі”, “По діброві вітер віє”;

8.     обр. Долухонян О. “Дівчина”, “Музиканти”;

9.     обр. Дрімлюга П. “Ти ж моя хусточка”, “Усміхнись, Теріке”, “В рідних горах”;

10.                       обр. Каппа С. “Колискова”;

11.                       обр. Комітаса С. “Ластівка”;

12.                       обр. Косенко В. “Бандура”;

13.                       обр. Лисенко М. “Ой, гай мати”, “Дощик”, “Лугом іду”, “Там, де Ятрань круто в’ється”, “Сонце низенько”, “Казав мені батько”, “Ой не світи, місяченьку”;

14.                       обр. Лобачов Г. “Чайхана”, “Колискова”, “Вечірня”, “Маріора”;

15.                       обр. Лядою А. “Земелюшка - чернозем”;

16.                       обр. Лятошинський Б. “Чого вода каламутна”, “Ой у полі тихий вітер віє”, “Чого, чого зелен розмаю”;

17.                       обр. Малат Я. “Яничок”;

18.                       обр. Обретрнов С. “Эхо”;

19.                       обр. Одлічки А. “Хусточка”, “Вийшли в поле косарі”;

20.                       обр. Ракова М. “Дудочка”;

21.                       обр. Римський – Корсаков М. “Здравствуй, гостя - зима”;

22.                       обр. Солонов Ю. “Спи, моя мила”, “Віють вітри”;

23.                       обр. Степовий Я. “Зоре моя вечірняя”;

24.                       обр. Чишко О. “В рідних горах”, “Дощик, дощик”, “Лугом іду, коня веду”;

25.                       обр. Штогаренко А. “Ой, чия ти, дівчинонька”;

26.                       обр. Юцевич С. “Полинула чечіточка”.

Пісні для дітей

1.     Аренський А. “Зозуля”;

2.     Арсеєв І. “Крокодил та Чебурашка”;

3.     Бетховен Л. “Бабак”, “Травнева пісня”;

4.     Веріковський М. “Абетка”;

5.     Глінка М. “Не щебечи, соловейко”;

6.     Гречанінов О. “Пташка”, “Колискова”, “Ніч”;

7.     Гріг Е. “Лісова пісня”, “Дитяча пісенька”;

8.     Даргомижський О. “пісня рибки”;

9.     Жербін М. “Веселий марш”;

10.                       Кабалевський Д. “Шкільні роки”, “Спокійної ночі”, “Наш край”;

11.                       Кос-Анатольський А. “На привалі”;

12.                       Косенко В. “Ялинка”, “Колискова”;

13.                       Кюї Ц. “Вечірня зоря”, “Зима”, “Ластівка”, “Травневий день”;

14.                       Лукашов В. “Шкільний вальс”;

15.                       Мясков В. “Сніжинки”;

16.                       Моцарт В. “Дитячі ігри”, “Туга за весною”;

17.                       Полянський С. “Новий рік”, “Весняна пісенька”.

Перелік літератури
 

1.     Абт Ф. Школа пения: Избранные упражнения для голоса с ф-но. – М.: Музыка, 1985.

2.     Віленська І. Вокалізи для співака-початківця. – К.: Музична Україна, 1971.

3.     Віленська І. Вокалізи для високого голосу з ф-но. – К.: Мистецтво, 1969.

4.    Віленська І. Вокалізи для середнього голосу. – К.: Музична Україна, 1989.

5.    Віленська І. Вокалізи для низького голосу з ф-но. – К.: Мистецтво, 1960.

6.    Варламов А. Полная школа пения. Ч. ІІ, ІІІ. Вокализы. – М.: Музгиз, 1953.

7.    Владимирова М. Упражнения и вокализы // Вопросы вокальной педагогики. – М.: Музыка, 1964.. – Вып. 2.

8.    Гарсия М. Школа пения. – М.: Музгиз, 1956.

Методи навчання
 

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього учителя музики з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій поряд з традиційними методами вокальної педагогіки (вправляння,  вокалізація, сольфеджування, інтерпретація, імпровізація) широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу,моделювання видів вокальної діяльності, стимулювання художнього навчання, пролонгований художньо-виконавський тренінг, художньо-психологічна підтримка, регуляція вольових зусиль, активізація вокально-виконавської діяльності тощо.

Методи контролю
 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

         Використовуються такі методи контролю, які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки учителя музики  перевага надається вербалізації змісту вокально-виконавської роботи, проведенню академічних концертів з солоспіву, публічному виступу студентів у концертних програмах тощо.

Критерії оцінювання навчальних досягнень

 

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях

За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

 

5

Завдання студентом виконується без допомоги викладача. Студент в повній мірі осмислено володіє вокально-технічними навичками, має чисте інтонування, володіє художньою виразністю твору, вміє аналізувати своє завдання і розв’язати його самостійно. Бере участь у концертних заходах закладу.

В

Високий рівень

4,5


Студент вільно володіє усіма засобами правильного голосоутворення (дихання, опора, атака, позиція, рухливість, виразність голосу по всьому діапазону зі збереженням опори звуку). Студент здатний самостійно опанувати вокально-технічні навички, але потребує консультації і допомоги викладача. Може брати участь у концертних заходах закладу. Завжди готується до уроку.

С

Достатній рівень

 

4

Студент під керівництвом викладача вміє вільно користуватись усіма вокально-технічними навичками, має незначні технічні та інтонаційні недоліки, менше уваги приділяє виразності передачі змісту вокального твору, але здатний сприйняти зауваження викладача та виправити недоліки у роботі над вокальним твором.

D

Середній рівень

 

3,5

Студент володіє голосом на достатньому рівні, але не самостійно. Здатний виконати вокальний твір без якісного невмілого користування усіма вокально-технічними навичками. Тільки на теоретичному рівні студент розуміє такі поняття як: правильне, невимушене вокальне дихання, чисте інтонування, опора звуку, атака, художній образ твору тощо. Вокальний твір може бути вивчений (текст нотний і літературний), але достатнє володіння голосом відсутнє.

Е

Початковий рівень

 

3

Студент здатний володіти голосом на початковому етапі. Користуватися голосом вміє тільки на занятті, під керівництвом викладача. Не знає вокального матеріалу за програмою, може відтворювати його тільки фрагментарно. Теоретично розуміє помилки, але без допомоги викладача виправити їх не в змозі. Студент з ускладненням виконує дану програму, має багато вокально-технічних недоліків, самостійно не працює.

Х

Низький

 

2

Студент не володіє практичними навичками дисципліни, прикладає мало зусиль до вивчення програми. Самостійна робота не виконується, музичний та літературний текст студентом знає частково, не вміє усвідомити і опанувати фактори, від яких залежить правильне голосоутворення (співацьке дихання, опора, атака, позиція, художній образ тощо). На урок приходить не підготовленим.

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів

(самостійна робота)

А5

(відмінно)

Студент постійно виконує домашні завдання, досконало працює над вокальними творами, використовуючи набуті знання та уміння, самостійно аналізує свій вокальний твір та самостійно усуває недоліки, на високому рівні володіє правильним звучанням голосу  по всьому діапазону.

В 4,5

(добре)

Студент має уяву та ґрунтовні знання про співацьку діяльність, володіє вокально-технічними навичками у межах програми, вчить та виконує вокальні твори на належному рівні, без суттєвих помилок може помітити у своєму співі недоліки та їх виправити.

С 4

(добре)

Студент сприймає вокальні твори за програмою, але він не володіє творчою уявою та нездатний зробити висновки щодо досконалого звучання, не досить впевнено відтворює вокальні звуки, засвоює теоретичний матеріал, але практично недостатньо повно проводить аналіз твору та потребує допомоги викладача.

DE 3,5;

3 (задовільно)

Студент не систематично самостійно працює над вокальними творами, не має достатньо теоретичних знань, щоб зробити аналіз твору та виправити помилки, недостатньо працює самостійно над програмою, тому не володіє вокально-технічними навичками, але помічаються зміни у вокальному розвитку студента.

Х2 (незадовільно)

Студент частково здатний сприймати та відтворювати окремі фрагменти вокального твору, знайомий з музичним матеріалом, але не вміє його використовувати у власній вокальній діяльності, уміння, розвиток вокально-технічних навичок, уява художнього образу відсутні або на низькому рівні.

 


Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів

(екзамен, диференційний залік)

А5      

(відмінно)

Студент володіє теоретичними знаннями у межах програми, вміє використовувати набуті знання і практичні уміння у співацькій діяльності. Вміє аналізувати власний спів, визначати недоліки і свідомо їх усувати. На досить високому рівні володіє вокальною технікою, сформованими вокальними навичками. Емоційно, творчо, виразно виконує вокальний твір, адекватно передаючи його художній образ.

В 4,5

(добре)

Студент має міцні ґрунтовні знання, володіє вокально-технічними уміннями, навичками у межах програми. Виконує виконавську роботу на доброму рівні без суттєвих помилок, може проаналізувати свої недоліки, неточності і виправити їх самостійно.

С 4

(добре)

Студент сприймає і інтерпретує вокальні образи досить повно, але має стандартне мислення, бракує власних висновків. Виявляє достатній рівень засвоєння теоретичного матеріалу, але при цьому не достатньо повно робить аналіз свого виконання, допускає незначні помилки у виконанні вокальних творів, потребує допомоги викладача. Трапляються недоліки у відтворенні музичного образу.

DE 3,5;

3 (задовільно)

Студент може відтворити музичний образ, але не завжди послідовно та логічно використовує теоретичні знання, тому не завжди вміє самостійно проаналізувати власні помилки. Недостатньо стійкі вокально-технічні навички, спостерігаються помилки в інтерпретації та побудові виконавського плану вокального твору, але є позитивні зміни у вокальному розвитку студента.

Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Студент здатний сприймати та відтворювати окремі фрагменти вокального твору, знайомий з мінімальним теоретичним матеріалом, але не використовує його у власній вокальній діяльності. Розвиток вокально-технічних навичок на низькому рівні. Виконавська інтерпретація не адекватна художньому образу твору.

F1 (незадовільно)

У студента сприйняття музичного образу на дуже низькому рівні, слабко сформоване художньо-естетичне мислення. Відсутні елементарні знання та вокально-технічні навички..

 


Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Вокал (магістри)
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
17 листопада 2012р., 1:34 AM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 7906

Опитування Наскільки легко користуватися системою "Херсонський Віртуальний університет"?
1 98
2 25
3 26
4 23
5 57
6 32
7 52
8 44
9 48
10 119
Всього голосів: 524
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...