Основи трудового права
доц. Казанчан А.А.
Надіслав: Казанчан Андрей (11 вересня 2013р.)
Анотація

Нижче пропонуються навчально-методичні матеріали з курсу "Основи трудового права" для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання ІЮФ спеціальності 6.020302 "Історія*" СВО "Бакалавр".

Навчальне навантаження з курсу "Основи трудового права" в 2018-2019 навчальному році передбачає:

IV курс, денна форма навчання, СВО "Бакалавр":

Лекцій - 18 год.     Семінарських занять - 14 год.  Підсумковий контроль - залік

IV курс, заочна форма навчання, СВО "Бакалавр":

Лекцій - 10 год.     Семінарських занять - 8 год.  Підсумковий контроль - залік

 

 

Робоча програма з "Основ трудового права"

      Робоча програма з курсу "Основи трудового права" для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання ІЮФ спеціальності 6.020302 "Історія*" СВО "бакалавр" див. ТУТ   

 

Витяг з робочої програми:

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

   

     Мета викладання навчальної дисципліни - підготовка висококваліфікованих фахівців-юристів, здатних аналізувати сучасні проблеми трудового права та трудового законодавства України, зміст та напрями подальшого реформування трудового права та трудового законодавства, застосовувати на практиці отримані знання для правильного вирішення правових ситуацій в сфері праці, захисту інтересів усіх учасників трудових відносин.

     

       Завдання курсу:

 • Теоретичні дати студентам знання про трудове право як галузь національного права України, його предмет, методи правового регулювання, основні принципи, джерела, про проблеми їх визначення та реалізації;
 • про систему та структуру трудового права, основні правові інститути трудового права, трудові правові норми; про систему трудового законодавства, основні нормативно-правові акти, про проблеми їх становлення;
 • про трудові правові відносини, суб’єкти, об’єкти трудових правових відносин, юридичні факти в трудових правовідносинах, про проблеми їх визначення;
 • дати знання про трудовий договір, його зміст, сторони, види; про загальний порядок прийняття на роботу та укладення трудового договору; про зміну умов трудового договору; про підстави та порядок припинення трудового договору, звільнення працівників; про проблеми їх визначення та реалізації;
 •  про робочий час, його види, ознаки та нормативи; про час відпочинку, його види, ознаки; про проблеми їх визначення та реалізації;
 • про оплату праці, його зміст та принципи; про структуру та характеристику заробітної плати; про види та зміст систем оплати праці; про гарантійні та компенсаційні виплати працівникам; про проблеми їх визначення та реалізації;
 • про дисципліну праці, її зміст, способи забезпечення; про дисциплінарну відповідальність працівників, її види, ознаки, підстави та порядок застосування; про проблеми їх визначення та реалізації;
 • про матеріальну відповідальність сторін трудового договору, її види, ознаки, підстави та порядок застосування; про проблеми їх визначення та реалізації.
 •  Практичні сформувати у студентів вміння орієнтуватися в чинному трудовому праві, трудовому законодавстві, в проектах нормативно-правових актів з питань праці;
 • аналізувати та порівнювати зміст чинних нормативно-правових актів та проектів актів з питань праці, аналізувати зміст норм права про трудову діяльність, дисципліну праці, охорону праці, інші аспекти трудової діяльності працівників;
 • застосовувати здобуті теоретичні знання у процесі укладення трудового договору, визначення умов та порядку прийняття на роботу, звільнення з роботи, захисту трудових та соціальних прав працівників;
 • сформувати у студентів вміння щодо організації своєї самостійної роботи з вивчення окремих питань курсу, виконання індивідуальної роботи, оформлення рефератів.

     

      Перелік знань та умінь студентів

      По завершенню курсу студенти повинні

      1) отримати знання:

 • про предмет та метод трудового права та проблеми їх визначення та реалізації;
 • про систему і структуру трудового права та проблеми їх становлення;
 • про систему принципів трудового права, їх зміст та проблеми їх визначення та реалізації;
 • про поняття, види та систему джерел трудового права України та  проблеми їх реформування;
 • про трудові правові відносини, про суб’єкти, об’єкти трудових правових відносин, юридичні факти в трудових правовідносинах, про проблеми їх визначення та регулювання;
 • про поняття, зміст, види трудових договорів, про проблеми їх регулювання;
 • про загальний порядок прийняття на роботу та укладення трудового договору, зміни умов трудового договору, припинення трудового договору, про проблеми їх регулювання;
 • про поняття, ознаки, види, тривалість робочого часу та часу відпочинку та проблеми їх регулювання;
 • про поняття, принципи, системи оплати праці та проблеми їх регулювання;
 • про поняття, зміст, засоби забезпечення дисципліни праці на сучасному етапі;
 • про поняття, ознаки, підстави та порядок застосування дисциплінарної відповідальності працівників та проблеми їх регулювання;
 • про поняття, ознаки, види, підстави та порядок застосування дисциплінарної відповідальності сторін трудового договору та проблеми їх регулювання.

      2) сформувати вміння щодо:

 • аналізу положень актів чинного трудового законодавства, порівняння з положеннями проектів Трудового Кодексу, інших актів;
 • аналізу проблем сучасного трудового права та трудового законодавства, практики його застосування та шляхів реформування;
 • застосування теоретичних знань для розгляду та вирішення проблемних правових ситуацій в сфері праці;
 • самостійного вивчення окремих питань курсу;
 • самостійного і творчого виконання індивідуального завдання, завдань до семінарських та інших занять;
 • самостійної роботи з науковою, навчально-методичною літературою.

       Міждисциплінарні зв’язки:

   Конституційне право, трудове право, адміністративне право, цивільне право, право соціального забезпечення, кримінальне право.

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

    

      Змістовий модуль 1. Проблеми загальної частини трудового права

Тема №1. Сучасні проблеми предмета, методу, системи та основних принципів трудового права

 1. Предмет трудового права і сфера його дії.
 2. Метод трудового права і механізм правового регулювання трудових відносин.
 3. Система і структура трудового права.
 4. Система принципів трудового права.

Тема №2. Джерела трудового права в його сучасній концепції

 1. Поняття і система джерел трудового права України.
 2. Види джерел трудового права України.
 3. Проблемні питання джерел трудового права.

Тема №3. Правовідносини у сфері трудового права. Суб’єкти трудового права

 1. Трудові правовідносини: поняття, зміст, види.
 2. Юридичні факти в трудових правовідносинах.
 3. Суб’єкти трудового права. Трудова правосуб’єктність.

Тема №4. Проблеми регулювання трудового договору

 1. Поняття, зміст та види трудового договору.
 2. Контракт як вид трудового договору.
 3. Загальний порядок прийняття на роботу.
 4. Зміна умов трудового договору.
 5. Припинення трудового договору.

 

      Змістовий модуль 2. Проблеми особливої частини трудового права

Тема №5. Сучасні проблеми правового регулювання робочого часу і часу відпочинку

 1. Поняття, види, ознаки та нормативи робочого часу.
 2. Режим робочого часу.
 3. Поняття часу відпочинку та його види.
 4. Відпустка як вид часу відпочинку.

Тема №6. Тенденції правового регулювання оплати праці. Гарантії і компенсації

 1. Поняття та принципи організації оплати праці.
 2. Структура заробітної плати.
 3. Тарифна система.
 4. Системи оплати праці.
 5. Гарантійні і компенсаційні виплати.

Тема №7. Основні напрямки забезпечення трудового розпорядку і дисципліни праці

 1. Види юридичної відповідальності.
 2. Трудоправова відповідальність як вид юридичної відповідальності.
 3. Дисциплінарна відповідальність суб’єктів трудових відносин.

Тема №8. Матеріальна відповідальність сторін трудових відносин

 1. Підстава та умови матеріальної відповідальності працівників.
 2. Випадки притягнення працівника до матеріальної відповідальності в повному обсязі.
 3. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, що заподіяна майну працівника.

 

Тексти лекцій з "Основ трудового права"

Перелік тем лекцій з курсу "Основ трудового права" з переліком навчальних питань до кожної теми див. ТУТ

денна форма навчання:

 

заочна форма навчання:

 

Опорні конспекти лекцій

з курсу "Сучасні проблеми трудового права":

     

      Змістовий модуль 1. Загальна частина трудового права

Тема №1. Трудове право як галузь національного права  див. ТУТ

Тема №2. Трудовий договір  див. ТУТ  

        Змістовий модуль 2Особлива частина трудового права   див. ТУТ

Тема №3. Зайнятість населення  див. ТУТ

Тема №4. Робочий час   див. ТУТ       

Тема №5. Час відпочинку   див. ТУТ

Тема №6. Нормування праці. Оплата праці   див. ТУТ

Тема №7. Дисципліна праці   див. ТУТ

Тема №8. Матеріальна відповідальність сторін трудових відносин   див. ТУТ

Тема №9Охорона праці. Праця жінок та молоді   див. ТУТ

Плани семінарських занять з "Основ трудового права"

     Плани семінарських занять з курсу "Основи трудового права" для студентів 4 курсу денної форми  навчання   СВО "бакалавр" див. ТУТ

     Плани семінарських занять з курсу "Основи проблеми трудового права" для студентів 4 курсу заочної форми  навчання   СВО "бакалавр"  див. ТУТ  

Питання до заліку з "Основ трудового права"

     Питання до заліку з курсу "Основи трудового права" див. ТУТ

денна форма навчання:

заочна форма навчання:

 

Посібники, підручники, методичні рекомендації

Нижче пропонується перелік рекомендованої літератури з курсу "Основи трудового права", в якому пропонується базова (основна) література, допоміжна література та інформаційні ресурси (посилання на Інтернет-ресурси).

Перелік рекомендованої літератури див. ТУТ  

     Базова (основна) література:

 1. Конституція України від 28.06.1996 р.
 2. Кодекс законів про працю України №322-VІІІ від 10.12.1971 року (із змінами і доповненнями). - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua.
 3. Проект Трудового кодексу України №1108 від 04.12.2007 року (в редакції від 02.04.2012 року). - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua.
 4. Закон України «Про зайнятість населення» №5067-VІ від 05.07.2012 р.
 5. Закон України «Про відпустки» №504/96-ВР від 09.12.2012 р.
 6. Закон України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 11.08.2013 р.
 7. Закон України «Про охорону праці» №2694-ХІІ від 18.11.2012 р.
 8. Закон України «Про колективні договори та угоди» №3356-ХІІ від 24.07.2013 р.
 9. Актуальні проблеми трудового права України. Колективна монографія / Кол. авторів Золотарьова О.А., Чернега Т.Ф. та ін. / За заг. ред. Золотарьової О.А. – Одеса: «Негоціант», 2009.– 122 с.
 10. Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: Збірник наук. праць / Олуйко В.М., Кондратьєв Р.І., Хуторян Н.М. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2007. – 209 с.
 11. Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: Матеріали наук.- практ. конф., м. Сімферополь, 19-20 травня 2003 р. / Національний ун-т внутрішніх справ / В.С. Венедиктов (ред.) — Х., 2003. — 248с.
 12. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підруч. – [5–те вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2008. – 860с.
 13. Трудове право України: Академічний курс: Підручник / за ред. П.Д. Пилипенка. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007. — 536 c.
 14. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар / [І.В.Арістова, В.В.Безусий, С.О.Бондар та ін.]; за ред. О.О.Погрібного, М.І.Іншина, І.М.Шопіної. – К.: Правова єдність, 2008. – 456 с.
 15. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, Б.С. Стичинський. – [8–е вид., доп. і перероб.]. – К.: А.С.К., 2008. – 944 с.
 16. Трудове право України: Курс лекцій / Грузінова Л.П., Короткін В.Г. – К.: МАУП, 2003. – В 4-х частинах. Ч.1. – 128 с.– Ч.2. – 136 с.– Ч.3. – 104 с.– Ч.4. – 152 с.
 17. Трудовое право Украины / под ред. Чанышевой Г.И., Болотиной Н.Б. Харьков: “Одиссей”, 2002. – 512 с.

     Інформаційні ресурси:

 1. Законодавство України. Сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.
 2. Сайт Президента України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://president.gov.ua.
 3. Урядовий портал. Сайт Кабінету Міністрів України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kmu.gov.ua.
 4. Правознавець. Електронна бібліотека юридичної літератури. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravoznavec.com.ua.
 5. Радник. Український юридичний портал. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://radnuk.info.
 6. Юридичні послуги Online. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yurist-online.com.
 7. Vuzlib. Экономико-правовая библиотека. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vuzlib.net.
 8. Херсонський віртуальний університет. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ksu.ks.ua.

 

     Електронна бібліотека:

     1. Проект Трудового кодексу України див. ТУТ  Проект Трудового кодексу України 2012 року.doc

     2. Проект Трудового кодексу України 2014 року див ТУТ  

Проект Трудового Кодексу України від 2014 року.doc

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Основи трудового права
(Методичні рекомендації)
Дата изменения:
6 лютого 2019р., 4:05 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 13044

Опитування Чи брали Ви участь в дистанційному навчанні?
Мені це нецікаво 39
Ні, але хочу спробувати 144
Так, в ролі тьютора (студента) 127
Всього голосів: 310
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...