Основи трудового права
доц. Казанчан А.А.
Надіслав: Казанчан Андрій (11 вересня 2013р.)
Анотація

Нижче пропонуються навчально-методичні матеріали з курсу "Основи трудового права" для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання ІЮФ спеціальності 6.020302 "Історія*" СВО "Бакалавр".

Навчальне навантаження з курсу "Основи трудового права" в 2018-2019 навчальному році передбачає:

IV курс, денна форма навчання, СВО "Бакалавр":

Лекцій - 16 год.     Семінарських занять - 18 год.  Підсумковий контроль - залік

IV курс, заочна форма навчання, СВО "Бакалавр":

Лекцій - 6 год.     Семінарських занять - 6 год.  Підсумковий контроль - залік

 

 

Робоча програма з "Основ трудового права"

      Робоча програма з курсу "Основи трудового права" для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання ІЮФ спеціальності 6.020302 "Історія*" СВО "бакалавр" див. ТУТ   

Робоча програма з ОТП 18-19.doc

 

Витяг з робочої програми:

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: навчальна дисципліна передбачає висвітлення основних положень трудового права України, законодавства про працю, що стосуються різних аспектів трудової діяльності працівників. 

Завдання курсу:

 • Теоретичні:
 • формування системи знань про предмет, методи правового регулювання, принципи, систему і джерела трудового права;
 • формування системи знань про трудовий договір, його зміст, сторони, види; про загальний порядок прийняття на роботу та укладення трудового договору; про зміну умов трудового договору; про підстави та порядок припинення трудового договору, звільнення працівників;
 • про робочий час, його види, ознаки та нормативи; про час відпочинку, його види, ознаки;
 • про нормування праці; про оплату праці, його зміст та принципи; про структуру та характеристику заробітної плати; про види та зміст систем оплати праці; про гарантійні та компенсаційні виплати працівникам;
 • про дисципліну праці, її зміст, способи забезпечення; про дисциплінарну відповідальність працівників, її види, ознаки, підстави та порядок застосування;
 • про матеріальну відповідальність сторін трудового договору, її види, ознаки, підстави та порядок застосування;
 • про зміст та характер охорони праці працівників; про охорону праці молоді, жінок, осіб з інвалідністю.

Практичні:

 • формування у студентів вміння орієнтуватися в чинному трудовому праві, трудовому законодавстві, в проектах нормативно-правових актів з питань праці;
 • аналіз змісту чинних нормативно-правових актів з питань праці, положень про трудову діяльність, дисципліну праці, охорону праці, інших аспектів трудової діяльності працівників;
 • застосовування здобутих теоретичних знань у процесі укладення трудового договору, визначення умов та порядку прийняття на роботу, звільнення з роботи, захисту трудових та соціальних прав працівників;
 • формування вмінь студентів щодо організації своєї самостійної роботи з вивчення окремих питань, виконання індивідуальної роботи, оформлення рефератів.

 

Перелік знань та умінь студентів

По завершенню курсу студенти повинні

1) отримати знання:

 • про предмет та метод трудового права;
 • про систему і структуру трудового права;
 • про систему принципів трудового права, їх зміст;
 • про поняття, види та систему джерел трудового права України;
 • про трудові правові відносини, суб’єкти, об’єкти трудових правових відносин, юридичні факти в трудових правовідносинах;
 • про поняття, зміст, види трудових договорів;
 • про загальний порядок прийняття на роботу та укладення трудового договору, зміни умов трудового договору, припинення трудового договору;
 • про поняття, ознаки, види, тривалість робочого часу та часу відпочинку;
 • про поняття, принципи, гарантії оплати праці;
 • поняття, структуру заробітної плати, види та зміст систем оплати праці;
 • про поняття, зміст, засоби забезпечення дисципліни праці;
 • про поняття, ознаки, підстави та порядок застосування дисциплінарної відповідальності працівників;
 • про поняття, ознаки, види, підстави та порядок застосування матеріальної відповідальності сторін трудового договору;
 • про зміст та характер охорони праці працівників; про охорону праці молоді, жінок, осіб з інвалідністю.

2) сформувати вміння щодо:

 • аналізу положень актів чинного законодавства про працю;
 • здійснення правової кваліфікації та вирішення проблемних ситуацій, пов’язаних з трудовими відносинами;
 • організації самостійного вивчення окремих питань курсу;
 • організації самостійного і творчого виконання індивідуальних завдань, завдань до семінарських та інших занять;
 • організації самостійної роботи з науковою, навчально-методичною літературою.

Міждисциплінарні зв’язки:

Конституційне право, адміністративне право, цивільне право, сімейне право, право соціального забезпечення.

 

Компетенції до навчальної дисципліни

Основи трудового права

мати компетенції:

 • соціальні
 • готовність до професійної соціально-правової діяльності по захисту прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб;
 • інструментальні
 • здатність до оволодіння та використання системи методів і принципів порівняльної характеристики інститутів трудового права;
 • здатність до оволодіння методами та прийомами діяльності по захисту прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб;
 • загальнонаукові
 • готовність до оволодіння навичками аналізу та оцінки законодавства про працю;
 • прагнення до саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації та майстерності;
 • здатність юридично правильно кваліфікувати факти й обставини;
 • готовність до активної пізнавальної діяльності.
 • професійні
 • здатність опанувати систему знань з трудового права;
 • здатність до розгляду, правової кваліфікації та вирішення життєвих ситуацій, пов’язаних з прийняттям на роботу, звільненням з роботи, з оплатою праці, застосуванням дисциплінарної та матеріальної відповідальності;
 • здатність до складання трудових договорів, інших документів, якими визначаються трудова діяльність громадян;
 • здатність до оволодіння навичками забезпечення  та захисту трудових прав громадян.

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Загальна частина трудового права

Тема  № 1. Трудове  право  як  галузь  національного  права  України

Поняття, предмет, методи правового регулювання трудового права. Принципи трудового права. Джерела трудового права.

Поняття, структура системи трудового права. Поняття та види правових інститутів в галузі трудового права.

Поняття, зміст трудових правовідносин. Об’єкти та суб’єкти трудових правовідносин. Юридичні факти в трудових правовідносинах.

Тема  № 2. Трудовий  договір

Поняття, ознаки, зміст трудового договору. Сторони трудового договору. Види трудового договору.

Укладення трудового договору. Прийняття на роботу. Подання необхідних документів. Випробування при прийнятті на роботу. Проходження медичного огляду. Укладення трудового договору.

Зміна умов трудового договору: поняття, види, зміст.

Поняття, види переведення на іншу роботу. Підстави, порядок переведення на іншу роботу з ініціативи працівника. Підстави, порядок переведення на іншу роботу з ініціативи власника підприємства, установи, організації (або уповноваженого ним органу).

Поняття, зміст переміщення на інше робоче місце. Підстави переміщення на інше робоче місце.

Зміна істотних умов праці: поняття, зміст.

Поняття, види, припинення трудового договору. Підстави, зміст  припинення трудового договору.

Поняття, підстави звільнення з роботи з ініціативи працівника. Зміст та порядок звільнення за окремих підстав.

Поняття, підстави звільнення з роботи з ініціативи власника (уповноваженого ним органу). Зміст та порядок звільнення за окремих підстав.

Поняття, підстави звільнення на вимогу третіх осіб. Зміст та порядок звільнення за окремих підстав.

 

Змістовий модуль 2. Особлива частина трудового права

Тема  № 3.  Зайнятість населення

Поняття, зміст зайнятості населення. Категорії зайнятого населення. Гарантії зайнятості населення. Забезпечення зайнятості населення.

Поняття, категорії  безробітних. Категорії громадян, які не можуть бути визнані безробітними. Порядок реєстрації громадян як тих, що шукають роботу, та безробітних. Порядок підготовки, перепідготовки, перекваліфікації  тих, що шукають роботу, та безробітних. Порядок працевлаштування тих, що шукають роботу, та безробітних.

Виплата допомоги з безробіття, матеріальної допомоги з безробіття.

Тема  № 4.  Робочий  час

Поняття, ознаки робочого часу. Види, зміст робочого часу.

Поняття, ознаки, види нормованого робочого часу. Поняття, зміст, тривалість нормального робочого часу. Поняття, зміст, тривалість скороченого робочого часу. Категорії працівників, яким встановлюється скорочений робочий час. Поняття, зміст, тривалість неповного робочого часу. Категорії працівників, яким встановлюється неповний робочого час.

Поняття, зміст надурочного робочого часу. Підстави застосування надурочних робіт. Категорії працівників, яких не можна залучати до надурочних робіт. Обмеження при застосуванні надурочних робіт. Порядок залучення працівників до надурочних робіт.

Поняття, зміст ненормованого робочого часу. Сфери застосування ненормованого робочого часу.

Тема  № 5. Час  відпочинку

Поняття, ознаки часу відпочинку. Види часу відпочинку.

Види, зміст перерв протягом робочого дня. Підстави встановлення та тривалість перерви для відпочинку та харчування. Підстави встановлення та тривалість інших перерв протягом робочого дня (перерва для обігрівання та відпочинку, перерва для годування грудної дитини, додаткова перерва для відпочинку для вантажників, технологічна перерва).

Види, зміст, тривалість вихідних днів. Підстави, за яких дозволяється залучення працівників до роботи у вихідні дні, порядок залучення працівників до роботи у ці дні, додаткові гарантії для працівників у зв’язку із роботою у вихідні дні.

Види, зміст святкових та неробочих днів. Підстави, за яких дозволяється залучення працівників до роботи у святкові та неробочі дні, порядок залучення працівників до роботи у ці дні, додаткові гарантії для працівників у зв’язку з цим.

Поняття, ознаки, види відпусток.

Щорічні основні та додаткові відпустки. Види, зміст щорічних відпусток. Підстави надання, тривалість окремих видів щорічних відпусток. Загальний порядок виходу у відпустки. Особливості у порядку надання відпустки окремим категоріям працівників (до настання шестимісячного терміну безперервної роботи; в т.ч. повної тривалості; у зручний для них час).

Види, підстави надання, тривалість додаткових відпусток у зв’язку з навчанням. Порядок виходу у такі відпустки.

Види, підстави надання, тривалість творчих відпусток. Порядок виходу у творчі відпустки.

Види, підстави надання, тривалість соціальних відпусток. Порядок виходу у соціальні відпустки.

Види, підстави надання, тривалість відпусток без збереження заробітної плати. Порядок виходу у такі відпустки.

Тема  №6. Нормування  праці. Оплата  праці

Поняття, зміст нормування праці. Види норм праці.

Поняття, структура заробітної плати. Поняття та види систем оплати праці.

Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації, при суміщенні професій, при заміні тимчасово відсутнього працівника. Оплата праці в надурочний час, в нічний час, у святкові, неробочі та вихідні дні. Оплата праці при простої, при виготовленні бракованої продукції та ін..

Порядок виплати заробітної плати. Загальний порядок виплати заробітної плати. Обмеження та утримання із заробітної плати.

Тема  № 7.  Дисципліна  праці

Поняття, зміст трудової дисципліни.

Поняття, зміст внутрішнього трудового розпорядку. Права та обов’язки сторін трудових правовідносин.

Поняття, ознаки дисциплінарної відповідальності. Види та зміст дисциплінарних стягнень. Підстави настання дисциплінарної відповідальності.

Тема  № 8.  Матеріальна  відповідальність  сторін  трудового  договору

Поняття, ознаки, види матеріальної відповідальності працівників. Поняття, підстави обмеженої матеріальної відповідальності працівників. Поняття, підстави повної матеріальної відповідальності працівників. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної підприємству, установі протиправними діями працівників.

Поняття, ознаки, види матеріальної відповідальності власника (уповноваженого ним органу). Підстави, зміст, порядок матеріальної відповідальності власника (уповноваженого ним органу) за шкоду, заподіяну життю та здоров¢ю працівників. Підстави, зміст, порядок матеріальної відповідальності власника (уповноваженого ним органу) за шкоду, заподіяну працівникові незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу.

Тема  № 9. Охорона  праці. Праця жінок та молоді

Поняття, зміст, гарантії охорони праці. Організація охорони праці.

Спеціальні правила охорони праці на важких, шкідливих та небезпечних роботах. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, пов’язаних з виробництвом. Контроль та нагляд за дотриманням законодавства про працю та охорону праці.

Поняття, зміст охорони праці жінок. Обмеження щодо застосування праці жінок. Пільги для жінок в трудовій діяльності.

Поняття, зміст охорони праці неповнолітніх. Обмеження щодо застосування праці неповнолітніх. Пільги для неповнолітніх в трудовій діяльності.

Поняття, зміст охорони праці осіб з пониженою працездатністю.

 

Тексти лекцій з "Основ трудового права"

Перелік тем лекцій з курсу "Основ трудового права" з переліком навчальних питань до кожної теми див. ТУТ

денна форма навчання:

 

заочна форма навчання:

 

Опорні конспекти лекцій

з курсу "Сучасні проблеми трудового права":

     

      Змістовий модуль 1. Загальна частина трудового права

Тема №1. Трудове право як галузь національного права  див. ТУТ  

Тема 1. Трудове право.doc

Тема №2. Трудовий договір  див. ТУТ  

Тема 2. Трудовий договір. Ч.1..doc  

Тема 2. Трудовий договір. Ч.2.doc

        Змістовий модуль 2Особлива частина трудового права   див. ТУТ

Тема №3. Зайнятість населення  див. ТУТ  

Тема 3. Зайнятість населення.doc     

Додатково дивись Закон України "Про зайнятість населення"  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/stru

Тема №4. Робочий час   див. ТУТ       

Тема №5. Час відпочинку   див. ТУТ

Тема №6. Нормування праці. Оплата праці   див. ТУТ

Тема №7. Дисципліна праці   див. ТУТ

Тема №8. Матеріальна відповідальність сторін трудових відносин   див. ТУТ

Тема №9Охорона праці. Праця жінок та молоді   див. ТУТ

Плани семінарських занять з "Основ трудового права"

     Плани семінарських занять з курсу "Основи трудового права" для студентів 4 курсу денної форми  навчання   СВО "бакалавр" див. ТУТ  

Плани семінар.занять ОТП 18-19.doc

     Плани семінарських занять з курсу "Основи проблеми трудового права" для студентів 4 курсу заочної форми  навчання   СВО "бакалавр"  див. ТУТ  

Плани семін.занять ОТП 18-19 заочн..doc

Питання до заліку з "Основ трудового права"

     Питання до заліку з курсу "Основи трудового права" див. ТУТ

денна форма навчання:

заочна форма навчання:

 

Посібники, підручники, методичні рекомендації

Нижче пропонується перелік рекомендованої літератури з курсу "Основи трудового права", в якому пропонується базова (основна) література, допоміжна література та інформаційні ресурси (посилання на Інтернет-ресурси).

Перелік рекомендованої літератури див. ТУТ  

     Базова (основна) література:

 1. Конституція України від 28.06.1996 р.
 2. Кодекс законів про працю України №322-VІІІ від 10.12.1971 року (із змінами і доповненнями). - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua.
 3. Проект Трудового кодексу України №1108 від 04.12.2007 року (в редакції від 02.04.2012 року). - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua.
 4. Закон України «Про зайнятість населення» №5067-VІ від 05.07.2012 р.
 5. Закон України «Про відпустки» №504/96-ВР від 09.12.2012 р.
 6. Закон України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 11.08.2013 р.
 7. Закон України «Про охорону праці» №2694-ХІІ від 18.11.2012 р.
 8. Закон України «Про колективні договори та угоди» №3356-ХІІ від 24.07.2013 р.
 9. Актуальні проблеми трудового права України. Колективна монографія / Кол. авторів Золотарьова О.А., Чернега Т.Ф. та ін. / За заг. ред. Золотарьової О.А. – Одеса: «Негоціант», 2009.– 122 с.
 10. Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: Збірник наук. праць / Олуйко В.М., Кондратьєв Р.І., Хуторян Н.М. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2007. – 209 с.
 11. Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: Матеріали наук.- практ. конф., м. Сімферополь, 19-20 травня 2003 р. / Національний ун-т внутрішніх справ / В.С. Венедиктов (ред.) — Х., 2003. — 248с.
 12. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підруч. – [5–те вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2008. – 860с.
 13. Трудове право України: Академічний курс: Підручник / за ред. П.Д. Пилипенка. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007. — 536 c.
 14. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар / [І.В.Арістова, В.В.Безусий, С.О.Бондар та ін.]; за ред. О.О.Погрібного, М.І.Іншина, І.М.Шопіної. – К.: Правова єдність, 2008. – 456 с.
 15. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, Б.С. Стичинський. – [8–е вид., доп. і перероб.]. – К.: А.С.К., 2008. – 944 с.
 16. Трудове право України: Курс лекцій / Грузінова Л.П., Короткін В.Г. – К.: МАУП, 2003. – В 4-х частинах. Ч.1. – 128 с.– Ч.2. – 136 с.– Ч.3. – 104 с.– Ч.4. – 152 с.
 17. Трудовое право Украины / под ред. Чанышевой Г.И., Болотиной Н.Б. Харьков: “Одиссей”, 2002. – 512 с.

     Інформаційні ресурси:

 1. Законодавство України. Сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.
 2. Сайт Президента України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://president.gov.ua.
 3. Урядовий портал. Сайт Кабінету Міністрів України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kmu.gov.ua.
 4. Правознавець. Електронна бібліотека юридичної літератури. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravoznavec.com.ua.
 5. Радник. Український юридичний портал. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://radnuk.info.
 6. Юридичні послуги Online. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yurist-online.com.
 7. Vuzlib. Экономико-правовая библиотека. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vuzlib.net.
 8. Херсонський віртуальний університет. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ksu.ks.ua.

 

     Електронна бібліотека:

     1. Проект Трудового кодексу України див. ТУТ  Проект Трудового кодексу України 2012 року.doc

     2. Проект Трудового кодексу України 2014 року див ТУТ  

Проект Трудового Кодексу України від 2014 року.doc

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Основи трудового права
(Методичні рекомендації)
Дата изменения:
24 квітня 2019р., 1:33 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 14426

Опитування Чи брали Ви участь в дистанційному навчанні?
Мені це нецікаво 42
Ні, але хочу спробувати 149
Так, в ролі тьютора (студента) 135
Всього голосів: 326
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...