Диригування та читання партитур (бакалаври)
Зимовець Ю.М.
Надіслав: Сергєєва Катерина (17 листопада 2012р.)
Анотація

 

Мета курсу: Головною метою курсу “Диригування та читання партитур” є підготовка кваліфікаційних педагогів-диригентів, які володіють навичками техніки диригування та музично-теоретичними знаннями, необхідними для керування хоровими колективами, різними за складом учасників.

Завдання курсу:

-         методичні:

-         оволодіти методикою формування виконавсько-технічними навичками, необхідних для професійної диригентської роботи;

-         оволодіти методикою виконавсько-диригентського аналізу хорової партитури;

-         оволодіти методикою самостійної роботи над хоровими партитурами;

-         оволодіти методикою розкриття ідейно-художнього змісту та виявлення стилістичних особливостей музичних творів за допомогою диригентських жестів;

-         пізнавальні:

-         засвоїти теоретичні основи диригентської техніки;

-         ознайомились із широким колом музичних творів, різноманітних за ідейно-художнім змістом та музично-стилістичними особливостями;

-         вирішування творчих завдань, пов’язаних із вмінням знаходити виражальні засоби та прийоми диригування задля втілення художнього задуму автора;

-         засвоїти поняття про диригентський апарат, його складові частини та їх функції;

-         практичні:

-         практично оволодіти загальними принципами диригентських схем;

-         практично оволодіти структурою руху сильних та слабких долей у диригентських схемах;

-         оволодіти типами диригентських рухів: плечовим, ліктьовим, кистьовим;

-         засвоїти три моменти початку диригентського виконання, поняття про ауфтакт;

-         оволодіти прийомами закінчення диригування твору;

-         засвоїти розподіл функцій правої та лівої рук у процесі диригування;

-         оволодіти плануванням виразності диригентського жесту з поділенням музичного твору на частини;

-         практично засвоїти амплітуду жестів рук диригента під час виконання твору у повільному, помірному і швидкому темпах;

-         практично засвоїти прийоми показу змінних динамічних відтінків (крещендо, дімінуендо, морендо);

-         вміти диригувати твори, що написано у складних розмірах: 6/4, 9/

Опис навчальної дисципліни

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –  11/ 12

Галузь знань

0202 Мистецтво

(шифр і назва)

За вибором

 

Напрям підготовки

6.020204 Музичне мистецтво*

(шифр і назва)

Модулів – 13/8

Спеціальність (професійне

спрямування):

Рік підготовки:

Змістових модулів – 13/8

1 - 4-й

1 - 4-й

Загальна кількість годин – 396 / 432

1-8-й

1-8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –  2

самостійної роботи студента – 2,2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

 год.

 год.

Практичні, семінарські

174 год.

44 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

222 год.

388 год.

Вид контролю: екзамен, диф.залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання -  174 / 222

для заочної форми навчання – 44 / 388

 


Денна форма навчання
Структура навчальної дисципліни

 

Структура навчальної дисципліни (денна форма навчання)

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 рік навчання

Змістовий модуль 1. Поняття про техніку диригування

Тема 1. Постановка диригентського апарату

3

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Загальні принципи диригентських схем

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Прийоми початку та закінчення диригентського виконання.

5

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Функції правої руки

3

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Функції лівої руки

3

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

18

 

10

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Диригування у розмірі 3/4, 2/4.

Тема 1. Диригування у розмірі 3/4 у помірному темпі

3

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Звуковедення легато на динаміці піано.

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Показ вступів на першу, другу та третю долі такту на початку та середині твору

5

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Диригування в дводоль-ному розмірі у помірному темпі у характері легато і нон-легато при динаміці p, mp, f

3

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Прийоми зняття окремих партій і всього хору на різні долі та його частин

3

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 2

18

 

10

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 3. Засоби музичної виразності у диригентському жесті

Тема 1. Поділ музичного твору на частини: фрази, речення, періоди, частини

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Планування виразності диригентського жесту

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Фразування – як засіб музичної виразності

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Змінні динамічні відтінки

6

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем  3.

18

 

9

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 4. Диригування у розмірі 4/4 у помірних темпах

Тема 1 Чотиридольна схема та показ вступів на повні долі такту

6

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Диригування в розмірі 4/4 у помірному, помірно-швид-кому темпах, звуковедення легато і нон-легато

6

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Прийоми зняття повних долей чотиридольного розміру

6

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем  4.

18

 

9

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

2 рік навчання

Змістовий модуль 1. Поглиблення знань і удосконалювання навичок диригування, надбаних на першому курсі

Тема 1. Диригування у розмірі 2/4, 3/4 різними темповими і динамічними показниками

6

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Диригування у розмірі 4/4 у повільних темпах на “чотири”, у швидких на “два”

6

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Дроблений вступ

6

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1.

18

 

9

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Диригування у шестидольному розмірі

Тема 1. Схеми диригування

6

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Диригування у розмірі 6/4 у повільних темпах на “шість”.

6

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Диригування у розмірі 6/8 та 6/4 у швидких темпах на “два”

6

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 2.

18

 

9

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 3. Диригування  дев’ятидольних розмірів.

Тема 1. Сема диригування дев’ятидольних розмірів у повільних темпах на “дев’ять”.

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Диригування у розмірі 9/8 чи 9/4 у швидких темпах на “три”

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Хорові твори з солістом

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Техніка виконання акцентів на різні долі такту

6

 

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 3.

18

 

8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 4. Незалежний рух кожної руки відповідно ритмічному малюнку хорової партії

Тема 1 Незалежний рух правої руки для партій альтів і басів

6

 

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Незалежний рух лівої руки для партій тенорів і сопрано

6

 

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Вдосконалення показу дробленого вступу

6

 

4

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 4.

18

 

8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

3 рік навчання

Змістовий модуль 1. Диригування дванадцятидольних розмірів

Тема 1. Схема диригування 12-тидольних розмірів

6

 

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Диригування у розмірі 12/8, 12/4 у повільних темпах на “дванадцять”.

6

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Диригування у розмірі 12/8 у швидких темпах на “чотири”.

6

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

18

 

8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Диригування 5-тидольних розмірів на “п’ять”.

 

Тема 1. Схема диригування 5-тидольних розмірів.

6

 

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Диригування у розмірі 5/8, 5/4 на “п’ять” у поділенні 2+3.

6

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Диригування 5-тидольних розмірів на “п’ять” у поділенні 3+2.

6

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 2

18

 

8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 3. Диригування у розмірі 3/2, 2/2.

Тема 1. Схема диригування у розмірі 3/2

7

 

4

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Схема диригування у розмірі 2/2

7

 

4

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Робота над інтерпрета-цією вивчаємих хорових творів за допомогою більш виразного диригентського жесту

7

 

4

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Змінна динаміка. Агогіка.

6

 

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 3

27

 

14

 

 

13

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 4. Диригування творів з елементами поліфонії.

Тема 1. Ознайомлення із основ-ними принципами диригування поліфонічних творів.

9

 

6

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Диригування творів з імітаціями в різних хорових партіях.

9

 

7

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Диригування творів, написаних у вигляді канону.

9

 

7

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 4

27

 

20

 

 

7

 

 

 

 

 

 

4 рік навчання

Змістовий модуль 1. Диригування семидольних розмірів. Виконання хорових партитур у дворядковому викладенні (однорідні, мішані хори).

Тема 1. Схема диригування семидольного розміру.

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Засвоїти структуру ут-ворення складних мішаних роз-мірів та прийомів їх тактування.

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Основні принципи зміни характеру диригентських жестів в залежності від харак-теру частин хорового твору.

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Опанування диригент-ських прийомів показу лівою рукою корекції ансамблю, строю і динамічних змін.

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Виконання хорових партитур однорідних хорів без супроводу (жіночого, чоловічого, дитячого).

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

18

 

16

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 3. Диригування творів у розмірі 12/4. Виконання хорових партитур у трирядковому викладенні хорової партитури (однорідні та мішані хори).

Тема 1. Схема диригування у розмірі 12/4.

13

 

4

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Засвоєння структури утворення складного 12/4 розміру.

13

 

5

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Музично-теоретичний, вокально-хоровий, виконавський аналіз твору.

13

 

6

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Виконання хорових партитур у трирядковому викладенні.

15

 

3

 

 

12

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 3

54

 

18

 

 

36

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 4. Вивчення хорових творів великої форми: (частин з кантат, опер, ораторій, хорових концертів). Виконання на фортепіано хорових партитур у чотирирядковому викладі

Тема 1. Підготовка до розучу-вавння творів великої форми (лібрето, прослухування цілком).

13

 

4

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Специфіка розучування хорових творів великої форми.

13

 

4

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Підготовка твору до творчого конкурсу ДЕК бакалавр

13

 

6

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Виконання хорових партитур однорідних хорів у чотирьохрядковому викладенні.

15

 

4

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 4

54

 

18

 

 

36

 

 

 

 

 

 

Усього годин

396

 

174

 

 

222

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

Змістові модулі учбового курсу
І курс
 

І курс І семестр

I. Змістовий модуль

Тема: Поняття про техніку диригування.

Практичні модулі:

1.     Постановка диригентського апарату.

2.     Загальні принципи диригентських схем.

3.     Прийоми початку та закінчення диригентського виконання.

4.     Функції правої руки.

5.     Функції лівої руки.

Модулі самостійної роботи:

1.     Роль диригента хорового колективу та виховна функція хорового співу.

2.     Координація частин диригентського апарату – рук, корпуса, міміки обличчя.

3.     Теоретичні поняття: ауфтакт, точка, диригування, тактування, закінчення, долі такту.

4.     Робота над хоровою партитурою.

Підсумкова тека.

Гра хорової партитури хору a cappella і спів хорових партій напам’ять.

ІI. Змістовий модуль

Тема: Диригування у розмірі 3/4, 2/4.

Практичні модулі:

1.     Диригування у розмірі 3/4 у помірному темпі.

2.     Звуковеденні  легато та динаміці піано.

3.     Показ вступів на першу, другу та третю долі такту на початку та середині твору.

4.     Диригування в дводольному розмірі у помірному темпі у характері легато і нон-легато при динаміці p, mp, f.

5.     Прийоми зняття окремих партій і всього хору на різні долі та його частин.

Модулі самостійної роботи:

1.     Відпрацювання показу вступів з повних та неповних долей такту.

2.     Відпрацювання на музичному матеріалі диригентських схем 2/4, 3/4.

3.     Виконання хорової партитури твору без супроводу.

Підсумкова тека.

1.     Продиригувати два різноманітних твори у певних розмірах, згідно програми з курсу техніки диригування. Один хор a cappella, другий –хор з супроводом.

2.     Виконати під власний акомпанемент шкільну пісню.

3.     Колоквіум з питань техніки диригування.

Форма контролю – залік:

1.     Продиригувати два різноманітні твори: a cappella і з супроводом.

2.     Зіграти партитуру хору a cappella напам’ять.

3.     Виразно виконати пісню шкільного репертуару для 1-3 класів під власний акомпанемент.

4.     Проспівати хорові партії твору a cappella напам’ять по горизонталі, вертикалі та з послідовним переходом з однієї партії на іншу.

5.     Надати усні відповіді та виконати практичні завдання згідно плану вивчення прийомів диригентської техніки.

 

ІІ семестр

ІІI. Змістовий модуль

Тема: Засоби музичної виразності у диригентському жесті.

Практичні модулі:

1.     Поділ музичного твору на частини: фрази, речення, періоди, частини.

2.     Планування виразності диригентського жесту.

3.     Фразування – як засіб музичної виразності.

4.     Змінні динамічні відтінки.

Модулі самостійної роботи:

1.     Опанування прийомів показу змінних динамічних відтінків (крещендо, дімінуендо, морендо).

2.     Принципи встановлення ступенів голосності змінних динамічних відтінків.

3.     Фразування та виражальні засоби диригентського жесту.

4.Продовження роботи по опрацюванню навичок якісного ауфтакту.

5.Вправи для звільнення м’язів диригентського апарату.

Підсумкова тека.

Виконання партитури та голосів хору a cappella напам’ять.

 

ІV. Змістовий модуль

Тема: Диригування у розмірі 4/4 у помірних темпах.

Практичні модулі:

1.     Чотиридольна схема та показ вступів на повні долі такту.

2.     Диригування в розмірі 4/4 у помірному, помірно-швидкому темпах, звуковедення легато і нон-легато.

3.     Прийоми зняття повних долей чотиридольного розміру.

Модулі самостійної роботи:

1.     Робота з камертоном. Настройка на тональність хорового твору від камертону “ля” і “до”.

2.     Завдання тону кожній хоровій партії згідно з акордовим розташуванням.

Підсумкова тека.

Диригування двох різнохарактерних творів.

Колоквіум з питань диригентської техніки

Форма контролю – залік:

1.     Продиригувати два різноманітні твори.

2.     Зіграти партитуру хору a cappella напам’ять.

ІІ курс
 

ІІ курс ІІІ семестр

І. Змістовий модуль

Тема: Поглиблення знань і удосконалювання навичок диригування, надбаних на першому курсі.

Практичні модулі:

1.     Диригування у розмірі 2/4, 3/4 різними темповими і динамічними показниками.

2.     Диригування у розмірі 4/4 у повільних темпах на “чотири”, у швидких на “два”.

3.     Дроблений вступ.

Модулі самостійної роботи:

1.     Відпрацювання показу штрихів легато, нон-легато, стаккато.

2.     Прийоми виконання ауфтактів на різні долі такту у творах з різними темповими та динамічними показниками.

Підсумкова тека.

1.     Гра хорової партитури хору a cappella і спів хорових партій напам’ять.

2.     Виконати під власний акомпанемент шкільну пісню.

 

ІI. Змістовий модуль

Тема: Диригування у шестидольному розмірі.

Практичні модулі:

1.     Схеми диригування.

2.     Диригування у розмірі 6/4 у повільних темпах на “шість”.

3.     Диригування у розмірі 6/8 та 6/4 у швидких темпах на “два”.

Модулі самостійної роботи:

1.     Відпрацювання незалежного руху кожної руки відповідно ритмічному малюнку хорової партії.

2.     Написання анотації до хорової партитури без супроводу.

3.     Виконання двох різнохарактерних хорових творів, відпрацювання технічних навичок.

Підсумкова тека.

1. Продиригувати два різноманітних твори у певних розмірах, згідно програми з курсу техніки диригування. Один хор a cappella, другий –хор з супроводом.

2. Подати аналіз хору a cappella письмово.

 

Форма контролю – екзамен:

1.Про диригувати два різноманітні твори: a cappella і з супроводом.

2.Зіграти партитуру хору a cappella напам’ять.

3.Виразно виконати пісню шкільного репертуару для 1-3 класів під власний акомпанемент.

4.Проспівати хорові партії твору a cappella напам’ять по горизонталі, вертикалі та з послідовним переходом з однієї партії на іншу.

5.Надати письмову анотацію до хорового твору a cappella.

ІV семестр

ІІI. Змістовий модуль

Тема: Диригування  девятидольних розмірів.

Практичні модулі:

1.     Сема диригування дев’ятидольних розмірів у повільних темпах на “дев’ять”.

2.     Диригування у розмірі 9/8 чи 9/4 у швидких темпах на “три”.

3.     Хорові твори з солістом.

4.  Техніка виконання акцентів на різні долі такту.

Модулі самостійної роботи:

1.     Виконання пісні із шкільного репертуару.

2.     Робота над хоровою партитурою.

3.     Виконання хорових партій.

4. Анотація хорової партитури

Підсумкова тека.

Гра хорової партитури a cappella і спів хорових партій напам’ять.

ІV. Змістовий модуль

Тема: Незалежний рух кожної руки відповідно ритмічному малюнку хорової партії.

Практичні модулі:

1.     Незалежний рух правої руки для партій альтів і басів.

2.     Незалежний рух лівої руки для партій тенорів і сопрано.

3.     Вдосконалення показу дробленого вступу.

Модулі самостійної роботи:

1.     Робота над виконавським аналізом партитури  із супроводом.

2.     Робота над виконавським аналізом партитури без супроводу.

3.     Вдосконалення отриманих технічних навичок.

Підсумкова тека.

Надати письмову анотацію хорового твору.

Продиригувати два різноманітні твори.

Форма контролю – залік:

1.Про диригувати два різноманітні твори: a capella і з супроводом.

2.Зіграти партитуру хору a cappella напам’ять.

3.Надати письмовий аналіз хору.

ІІІ курс
 

ІІІ курс V семестр

I. Змістовий модуль

Тема: Диригування дванадцятидольних розмірів.

Практичні модулі:

1.     Схема диригування 12-тидольних розмірів.

2.     Диригування у розмірі 12/8, 12/4 у повільних темпах на “дванадцять”.

3.     Диригування у розмірі 12/8 у швидких темпах на “чотири”.

Модулі самостійної роботи:

1.     Відпрацювання диригентської схеми 12-тидольних розмірів.

2.     Робота над піснею із шкільного репертуару.

3.     Робота над хоровою партитурою.

Підсумкова тека.

1.Гра хорової партитури хору a cappella і спів хорових партій напам’ять.

1.     Подати аналіз хору а capella письмово.

ІI. Змістовий модуль

Тема: Диригування 5-тидольних розмірів на “пять”.

Практичні модулі:

1.     Схема диригування 5-тидольних розмірів.

2.     Диригування у розмірі 5/8, 5/4 на “п’ять” у поділенні 2+3.

3.     Диригування 5-тидольних розмірів на “п’ять” у поділенні 3+2.

Модулі самостійної роботи:

1.     Відпрацювання диригентської схеми 5-тидольного розміру.

2.     Написання аналізу хорового твору.

3.     Диригування у темпі “дуже повільно”.

Підсумкова тека.

1.     Про диригувати два різноманітних твори у певних розмірах, згідно програми з курсу техніки диригування. Один хор a cappella, другий –хор з супроводом, або частина з опер, кантат, ораторій.

2.     Подати аналіз хору a cappella письмово.

3.     Виконати напам’ять під власний акомпанемент шкільну пісню.

Форма контролю – екзамен.

1.     Продиригувати два різноманітні твори: a cappella і з супроводом, один з творів обов’язково у 12-тидольному розмірі.

2.     Проспівати хорові партії твору a cappella напам’ять по горизонталі, вертикалі та з послідовним переходом з однієї партії на іншу.

3.     Надати письмово аналіз до хорового твору без супроводу.

 

VІ семестр

ІІI. Змістовий модуль

Тема: Диригування у розмірі 3/2, 2/2.

Практичні модулі:

1.     Схема диригування у розмірі 3/2.

2.     Схема диригування у розмірі 2/2.

3.     Робота над інтерпретацією вивчаємих хорових творів за допомогою більш виразного диригентського жесту.

     4. Змінна динаміка. Агогіка.

Модулі самостійної роботи:

1.     Робота над партитурою хору без супроводу.

2.     Спів хорових партій твору напам’ять.

3.     Вивчити пісню шкільного репертуару.

4.     Написання розгорнутого аналізу хорового твору.

Підсумкова тека.

Виконання партитури та голосів хору a capella напам’ять.

 

 

ІV. Змістовий модуль

Тема: Диригування творів з елементами поліфонії.

Практичні модулі:

1.     Ознайомлення із основними принципами диригування поліфонічних творів.

2.     Диригування творів з імітаціями в різних хорових партіях.

3.     Диригування творів, написаних у вигляді канону.

Модулі самостійної роботи:

1.     Зробити виконавський диригентський аналіз поліфонічного твору.

2.     Удосконалення навичок роботи з камертоном.

Підсумкова тека.

1.Продиригувати два різноманітні твори.

2.Надати письмовий аналіз твору a cappella.

Форма контролю – диференційний залік.

Продиригувати два різноманітні твори: a cappella і з супроводом, один з творів обов’язково у розмірі 3/2, другий - з елементами поліфонії.

ІV курс

 

IV курс VІІ семестр

І. Змістовий модуль

Тема: Диригування семидольних розмірів. Виконання хорових партитур у дворядковому викладенні (однорідні, мішані хори).

Практичні модулі:

1.     Схема диригування семидольного розміру.

2.     Засвоїти структуру утворення складних мішаних розмірів та прийомів їх тактування.

3.     Основні принципи зміни характеру диригентських жестів в залежності від характеру частин хорового твору.

4.     Опанування диригентських прийомів показу лівою рукою корекції ансамблю, строю і динамічних змін.

5.     Виконання хорових партитур однорідних хорів без супроводу (жіночого, чоловічого, дитячого).

Модулі самостійної роботи:

1.     Удосконалення якості показу диригентських жестів.

2.     Робота над хоровою партитурою без супроводу.

3.     Опанування навички показу зміни строю, ансамблю за допомогою лівої руки.

4.     Виконання окремих голосів одночасно із виконанням усієї хорової партитури.

Підсумкова тека.

1.     Гра хорової партитури хору a cappella і спів хорових партій напам’ять.

2.     Подати аналіз хору a cappella письмово.

3.     Продиригувати два різноманітні твори: a cappella і з супроводом, один з творів обов’язково у розмірі 7/4.

4.     Виконати і проаналізувати дві хорові партитури у дворядковому викладенні без супроводу (однорідні і мішані хори).

Форма контролю – екзамен.

1.     Продиригувати два різноманітні твори: a cappella і з супроводом.

2.     Проспівати хорові партії твору a cappella напам’ять по горизонталі, вертикалі та з послідовним переходом з однієї партії на іншу.

3.     Виконати і проаналізувати по одній хоровій партитурі дворядкового викладу для однорідного та мішаного хору.

VІІІ семестр

ІІІ. Змістовий модуль

Тема: Диригування творів у розмірі 12/4. Виконання хорових партитур у трирядковому викладенні хорової партитури (однорідні та мішані хори).

Практичні модулі:

1.     Схема диригування у розмірі 12/4.

2.     Засвоєння структури утворення складного 12/4 розміру.

3.     Музично-теоретичний, вокально-хоровий, виконавський аналіз твору.

4.     Виконання хорових партитур у трирядковому викладенні.

Модулі самостійної роботи:

1.     Гра хорової партитури без супроводу. Спів хорових партій.

2.     Написання письмового розгорнутого аналізу хорової партитури.

3.     Вивчення пісні із шкільного репертуару.

4.     Оволодіння навичками гри хорової партитури на legato та non legato, використовуючи педаль як допоміжний технічний прийом.

5.     Виконання хорового голосу переходячи з однієї хорової партії на іншу та спів “внутрішнім слухом”.

6.     Виконання супроводу із епізодичним співом вголос різних голосів хорової партитури.

Підсумкова тека.

1.     Виконання партитури та голосів хору без супроводу напам’ять та пісні із шкільного репертуару за 7-8 клас.

2.     Виконання усіх хорових партій з переходом від однієї до іншої на протязі гри всієї хорової партитури.

ІV. Змістовий модуль

Тема: Вивчення хорових творів великої форми: (частин з кантат, опер, ораторій, хорових концертів). Виконання на фортепіано хорових партитур у чотирирядковому викладі.

Практичні модулі:

1.     Підготовка до розучування творів великої форми (лібрето, прослухування цілком).

2.     Специфіка розучування хорових творів великої форми.

3.     Підготовка твору до творчого конкурсу ДЕК бакалавр.

4.     Виконання хорових партитур однорідних хорів у чотирьохрядковому викладенні.

Модулі самостійної роботи:

1.     Проведення підготовчого періоду розучування.

2.     Технічне удосконалення якості диригентських жестів.

3.     Оволодіння навичкою спрощення виконання складних епізодів партитури (октавні подвоєння, транспонування тенорової партії, витримані звуки і т.п.).

Підсумкова тека.

1.Продиригувати двома різнохарактерними творами.

2.Надати аналіз хору письмово.

3.Виконати і проаналізувати 2 хорові партитури у чотирирядковому викладенні без супроводу за власним вибором.

Форма контролю – диференційний залік.

1.     Продиригувати два різноманітні твори: a cappella і з супроводом.

2.     Прочитати з листа і проаналізувати з точки зору музично – теоретичного, вокально – хорового та виконавського аналізу надану партитуру.


Заочна форма навчання
Структура навчальної дисципліни

 

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 рік навчання

Змістовий модуль 1. Поняття про техніку диригування

Тема 1. Постановка диригентського апарату. Функції правої і лівої руки. Диригування у розмірі 3/4 , 4/4.

 

 

 

 

 

 

18

 

2

 

 

16

Тема 2. Показ вступів на першу, другу та третю долі такту на початку та середині твору. Прийоми зняття окремих партій і всього хору на різні долі.

 

 

 

 

 

 

18

 

2

 

 

16

Разом за змістовим модулем 1

 

 

 

 

 

 

36

 

4

 

 

32

Змістовий модуль 2. Засоби музичної виразності у диригентському жесті.

Тема 1. Поділ музичного твору на частини: фрази, речення, періоди, частини. Фразування – як засіб музичної виразності.

 

 

 

 

 

 

18

 

2

 

 

16

Тема 2. Змінні динамічні відтінки. Прийоми зняття повних долей чотиридольного розміру.

 

 

 

 

 

 

18

 

2

 

 

16

Разом за змістовим модулем 2

 

 

 

 

 

 

36

 

4

 

 

32

2 рік навчання

Змістовий модуль 1. Поглиблення знань і удосконалювання навичок диригування, надбаних на першому курсі. Диригування у шестидольному розмірі.

Тема 1. Диригування у розмірі 2/4, 3/4 різними темповими і динамічними показниками.

 

 

 

 

 

 

18

 

1

 

 

17

Тема 2. Диригування у розмірі 6/4 у повільних та швидких темпах.

 

 

 

 

 

 

18

 

1

 

 

17

Разом за змістовим модулем 1.

 

 

 

 

 

 

36

 

2

 

 

34

Змістовий модуль 2. Диригування дев’ятидольних розмірів. Незалежний рух кожної руки відповідно ритмічному малюнку хорової партії.

Тема 1. Сема диригування дев’ятидольних розмірів у повільних темпах на “дев’ять”

 

 

 

 

 

 

18

 

2

 

 

16

Тема 2. Незалежний рух лівої та правої руки

 

 

 

 

 

 

18

 

2

 

 

16

Разом за змістовим модулем 2.

 

 

 

 

 

 

36

 

4

 

 

32

3 рік навчання

Змістовий модуль 1. Диригування дванадцятидольних розмірів. Диригування 5-тидольних розмірів на “пять”.

Тема 1. Схема диригування 12-тидольних розмірів.

 

 

 

 

 

 

30

 

2

 

 

28

Тема 2. Диригування у розмірі 12/8, 12/4 у повільних та швидких темпах на “чотири”.

 

 

 

 

 

 

30

 

2

 

 

28

Тема 3. Схема диригування 5-тидольних розмірів.

 

 

 

 

 

 

30

 

2

 

 

28

Разом за змістовим модулем 1

 

 

 

 

 

 

90

 

6

 

 

84

Змістовий модуль 2. Диригування у розмірі 3/2, 2/2. Диригування творів поліфонічного складу.

Тема 1. Схема диригування у розмірі 3/2.

 

 

 

 

 

 

18

 

2

 

 

16

Тема 2. Робота над інтерпретацією вивчаємих хорових творів.

 

 

 

 

 

 

18

 

2

 

 

16

Тема 3. Змінна динаміка. Агогіка.

 

 

 

 

 

 

18

 

2

 

 

16

Тема 4. Ознайомлення із основними принципами диригування поліфоніч-них творів. Диригування творів з імітаціями в різних хорових партіях.

 

 

 

 

 

 

18

 

2

 

 

16

Разом за змістовим модулем 2

 

 

 

 

 

 

72

 

8

 

 

64

4 рік навчання

Змістовий модуль 1. Диригування семидольних розмірів. Виконання хорової партитури на фортепіано у дворядковому викладенні (однорідні, мішані хори)

Тема 1. Схема диригування семи дольного розміру. Основні принципи зміни характеру диригентських жестів в залежності від характеру частин хорового твору.

 

 

 

 

 

 

6

 

2

 

 

4

Тема 2. Опанування диригентських прийомів показу лівою рукою корекції ансамблю, строю

 

 

 

 

 

 

4

 

2

 

 

2

Тема 3. Виконання хорових партитур на фортепіано (однорідних хорів без супроводу).

 

 

 

 

 

 

4

 

2

 

 

2

Тема 4. Транспонування на м. 2 вище і нижче оригіналу хорових партитур, що вивчаються. Читання з листа.

 

 

 

 

 

 

4

 

2

 

 

2

Разом за змістовим модулем 1

 

 

 

 

 

 

18

 

8

 

 

10

Змістовий модуль 2. Вивчення хорових творів великої форми. Виконання хорових партитур у тристрочному викладенні хорової партитури

Тема 1. Засвоєння структури утворення складного 12/4 розміру.

 

 

 

 

 

 

27

 

2

 

 

25

Тема 2. Музично-теоретичний та виконавський аналіз твору.

 

 

 

 

 

 

27

 

2

 

 

25

Тема 3. Специфіка розучування хорових творів великої форми.

 

 

 

 

 

 

27

 

2

 

 

25

Тема 4. Виконання хорових партитур, написаних для однорідних та мішаних хорів без супроводу.

 

 

 

 

 

 

27

 

2

 

 

25

Разом за змістовим модулем 2

 

 

 

 

 

 

108

 

8

 

 

100

Усього годин

 

 

 

 

 

 

432

 

44

 

 

388

                                        

 

 

Теми учбового курсу
І курс
 

І курс І семестр

Тема: Поняття про техніку диригування.

Практичні завдання:

1.     Постановка диригентського апарату. Функції правої і лівої руки. Диригування у розмірі 3/4, 4/4. Диригування у розмірі 3/4 у помірному темпі, звуковеденні  легато.

2.     Показ вступів на першу, другу та третю долі такту на початку та середині твору. Прийоми зняття окремих партій і всього хору на різні долі.

Самостійна робота:

1.     Координація частин диригентського апарату – рук, корпуса, міміки обличчя.

2.     Теоретичні поняття: ауфтакт, точка, диригування, тактування, закінчення, долі такту.

3.     Робота над хоровою партитурою.

4.     Показ вступів на першу, другу та третю долі такту на початку та середині твору.

5.     Диригування в дводольному розмірі у помірному темпі у характері легато і нон-легато при динаміці p, mp, f.

6.     Прийоми зняття окремих партій і всього хору на різні долі та його частин.

Підсумкова тека.

1.     Гра хорової партитури хору a cappella і спів хорових партій напам’ять.

2.     Продиригувати два різноманітних твори у певних розмірах, згідно програми з курсу техніки диригування. Один хор a cappella, другий –хор з супроводом.

Форма контролю – залік:

1.     Продиригувати два різноманітні твори: a cappella і з супроводом.

2.     Зіграти партитуру хору a cappella напам’ять.

3.     Виразно виконати пісню шкільного репертуару для 1-3 класів під власний акомпанемент.

4.     Проспівати хорові партії твору a cappella напам’ять по горизонталі, вертикалі та з послідовним переходом з однієї партії на іншу.

5.     Надати усні відповіді та виконати практичні завдання згідно плану вивчення прийомів диригентської техніки.

 

ІІ семестр

Тема: Засоби музичної виразності у диригентському жесті.

Практичні завдання:

1.     Поділ музичного твору на частини: фрази, речення, періоди, частини. Фразування – як засіб музичної виразності.

2.     Змінні динамічні відтінки. Чотиридольна схема та показ вступів на повні долі такту. Прийоми зняття повних долей чотиридольного розміру.

Самостійна робота:

1.     Опанування прийомів показу змінних динамічних відтінків (крещендо, дімінуендо, морендо).

2.     Вправи для звільнення м’язів диригентського апарату.

3.     Робота з камертоном. Настройка на тональність хорового твору від камертону “ля” і “до”.

Підсумкова тека.

1.     Виконання партитури та голосів хору a cappella напам’ять.

2.     Диригування двох різнохарактерних творів.

3.     Колоквіум з питань диригентської техніки

ІІ курс
 

ІІ курс ІІІ семестр

Тема: Поглиблення знань і удосконалювання навичок диригування, надбаних на першому курсі. Диригування у шестидольному розмірі.

Практичні завдання:

1.     Диригування у розмірі 2/4, 3/4 різними темповими і динамічними показниками..

2.     Диригування у розмірі 6/4 у повільних та швидких темпах.

Самостійна робота:

1.     Відпрацювання показу штрихів легато, нон-легато, стаккато.

2.     Прийоми виконання ауфтактів на різні долі такту у творах з різними темповими та динамічними показниками.

3.     Відпрацювання незалежного руху кожної руки відповідно ритмічному малюнку хорової партії.

4.     Написання анотації до хорової партитури без супроводу.

Підсумкова тека.

1.     Гра хорової партитури хору a cappella і спів хорових партій напам’ять.

2.     Виконати під власний акомпанемент шкільну пісню.

3.     Продиригувати два різноманітних твори у певних розмірах, згідно програми з курсу техніки диригування. Один хор a cappella, другий –хор з супроводом.

4.     Подати аналіз хору a cappella письмово.

Форма контролю – екзамен:

1.Про диригувати два різноманітні твори: a cappella і з супроводом.

2.Зіграти партитуру хору a cappella напам’ять.

3.Виразно виконати пісню шкільного репертуару для 1-3 класів під власний акомпанемент.

4.Проспівати хорові партії твору a cappella напам’ять по горизонталі, вертикалі та з послідовним переходом з однієї партії на іншу.

5.Надати письмову анотацію до хорового твору a cappella.

ІV семестр

Тема: Диригування девятидольних розмірів. Незалежний рух кожної руки.

Практичні завдання:

1.     Сема диригування дев’ятидольних розмірів у повільних темпах на “дев’ять”.

2.     Незалежний рух лівої та правої руки

Самостійна робота:

1.     Виконання пісні із шкільного репертуару.

2.     Робота над хоровою партитурою.

3.     Робота над виконавським аналізом партитури  із супроводом та без супроводу.

4.     Вдосконалення отриманих технічних навичок.

Підсумкова тека.

1.     Гра хорової партитури a cappella і спів хорових партій напам’ять.

2.     Надати письмову анотацію хорового твору.

3.     Продиригувати два різноманітні твори.

ІІІ курс
 

ІІІ курс V семестр

Тема: Диригування дванадцятидольних розмірів. Диригування 5-тидольних розмірів на “пять”.

Практичні завдання:

1.     Схема диригування 12-тидольних розмірів.

2.     Диригування у розмірі 12/8, 12/4 у повільних та швидких темпах.

3.     Схема диригування 5-тидольних розмірів.

Самостійна робота:

1.     Відпрацювання диригентської схеми 12-тидольних розмірів.

2.     Робота над піснею із шкільного репертуару.

3.     Відпрацювання диригентської схеми 5-тидольного розміру.

4.     Написання аналізу хорового твору.

Підсумкова тека.

1.     Гра хорової партитури хору a cappella і спів хорових партій напам’ять.

2.     Продиригувати два різноманітних твори у певних розмірах, згідно програми з курсу техніки диригування.

3.     Подати аналіз хору a cappella письмово.

4.     Виконати напам’ять під власний акомпанемент шкільну пісню.

Форма контролю – екзамен.

1.     Продиригувати два різноманітні твори: a cappella і з супроводом.

2.     Проспівати хорові партії твору a cappella напам’ять з послідовним переходом з однієї партії на іншу.

3.     Надати письмово аналіз до хорового твору без супроводу.

VІ семестр

Тема: Диригування у розмірі 3/2. Диригування творів поліфонічного складу.

Практичні завдання:

1.     Схема диригування у розмірі 3/2.

2.     Робота над інтерпретацією хорових творів.

3.     Змінна динаміка. Агогіка.

4.     Ознайомлення із основними принципами диригування поліфонічних творів.

Самостійна робота:

1.     Робота над партитурою хору без супроводу.

2.     Спів хорових партій твору напам’ять.

3.     Вивчити пісню шкільного репертуару.

4.     Написання розгорнутого аналізу хорового твору.

5.     Зробити виконавський диригентський аналіз поліфонічного твору.

Підсумкова тека.

1.     Виконання партитури та голосів хору a capella напам’ять.

2.     Продиригувати два різноманітні твори.

3.     Надати письмовий аналіз твору a cappella.

ІV курс
 

IV курс VІІ семестр

Тема: Диригування семидольних розмірів. Виконання хорової партитури на фортепіано у дворядковому викладенні (однорідні, мішані хори).

Практичні завдання:

1.    Схема диригування семидольного розміру. Основні принципи зміни характеру диригентських жестів в залежності від характеру хорового твору.

2.    Опанування диригентських прийомів показу лівою рукою корекції ансамблю, строю.

3.    Виконання хорових партитур на фортепіано (однорідних хорів без супроводу).

4.    Транспонування на м. 2 вище і нижче оригіналу хорових партитур, що вивчаються. Читання з листа.

Самостійна робота:

1.     Удосконалення якості показу диригентських жестів.

2.     Робота над хоровою партитурою.

3.     Гра хорової партитури хору a cappella.

4.     Написання розгорнутого аналізу хорової партитури.

5.     Вивчення пісні шкільного репертуару.

6.     Оволодіння навичкою кантиленного виконання усіх голосів хорової партитури.

7.     Виконання окремих хорових голосів одночасно із виконанням усієї хорової партитури.

8.     Всебічний аналіз хорових партитур, що вивчаються (музично – теоретичний, вокально – хоровий, виконавський).

Підсумкова тека.

1.     Гра хорової партитури хору a cappella і спів хорових партій напам’ять.

2.     Подати аналіз хору a cappella письмово.

3.     Продиригувати два різноманітні твори: a cappella і з супроводом.

4.     Виконати і проаналізувати дві хорові партитури у дворядковому викладенні без супроводу (однорідні і мішані хори).

Форма контролю – екзамен.

1.     Продиригувати два різноманітні твори.

2.     Проспівати хорові партії твору a cappella напам’ять по горизонталі, вертикалі та з послідовним переходом з однієї партії на іншу.

3.     Виконати і проаналізувати по одній хоровій партитурі дворядкового викладу для однорідного та мішаного хору.

4.     Подати аналіз хору a cappella письмово.

VІІІ семестр

Тема: Вивчення хорових творів великої форми. Виконання хорових партитур у тристрочному викладенні хорової партитури.

Практичні завдання:

1.     Засвоєння структури утворення складного 12/4 розміру.

2.     Музично-теоретичний та виконавський аналіз твору.

3.     Специфіка розучування хорових творів великої форми.

4.     Виконання хорових партитур, написаних для однорідних та мішаних хорів без супроводу.

Самостійна робота:

1.     Гра хорової партитури без супроводу.

2.     Спів хорових партій.

3.     Написання письмового розгорнутого аналізу хорової партитури.

4.     Вивчення пісні із шкільного репертуару.

5.     Технічне удосконалення якості диригентських жестів.

6.     Оволодіння навичками гри хорової партитури на legato та non legato, використовуючи педаль як допоміжний технічний прийом.

7.     Виконання хорового голосу переходячи з однієї хорової партії на іншу та спів “внутрішнім слухом”.

8.     Оволодіння навичкою спрощення виконання складних епізодів партитури (октавні подвоєння, транспонування тенорової партії, витримані звуки і т.п.).

Підсумкова тека.

1.     Виконання партитури та голосів хору без супроводу напам’ять та пісні шкільного репертуару.

2.     Продиригувати двома різнохарактерними творами.

3.     Надати аналіз хору письмово.

4.     Виконання усіх хорових партій з переходом від однієї до іншої на протязі всієї хорової партитури.

Форма контролю – диференційний залік.

Рекомендована література
 

Перелік літератури з диригування :

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969.

2.     Безбородова Л. Дирижирование. – М., 1990.

3.     Демчинин М. Методика музичного аналізу вокально-хорових творів. – К., 1996.

4.     Егоров А. Теория и практика работы с хором. – М.: Музыка, 1957.

5.     Ермиаш О. Практические советы по дирижированию. – М.: Музыка, 1964.

6.     Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – М.: Музыка, 1967.

7.     Колеса М. Основи техніки деригування.- К.: Музична Україна, 1973.

8.     Канерштейн М. Вопросы дерижирования. – М: Музыка, 1972.

9.     Мусин И. Техника дирижирования.- Л.: Музыка, 1967.

10.Маталаев Л. Основы дирижерской техники. – М., 1986.

11.Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. – Л., 1984.

12.Пігров К. Керування хором. – К.: Мистецтво, 1965.

13.Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.: Музыка, 1948.

14.Розумний І. Посібник з диригування. – К.: Музична Україна, 1967.

 

Перелік літератури з читання хорових партитур:

1.     Бібліотека хормейстера. Вип.. 51.-М.: Музика, 1986.

2.     Бібліотека хормейстера. Вип.. 52.-М.: Музика, 1986.

3.     Верикінський М. Вибрані твори. т. IV. Хори та пісні. – К.: Музична Україна, 1981.

4.     Верьовка Г. Вибрані хорові твори. – К.: Музична Україна, 1986.

5.     Жуковський Г. Хорові твори. – К.: Музична Україна, 1985.

6.     Колеса М. Вибрані хорові твори. - К.: Музична Україна, 1983.

7.     Лисенко М. Хорові твори та вокальні ансамблі на вірші Т.Шевченка. - К.: Музична Україна, 1983.

8.     Майборода Г. “З живих джерел”. Хорові обробки українських народних пісень. - К.: Музична Україна, 1983.

9.     Хорові сцени з опер українських композиторів кінця ХІХ – початку ХХ століття / Упор. І.Шилова. – К.: Музична Україна, 1991.

10.                       Хорові твори на вірші Тараса Шевченка / Упор. А.Любченко. – К.: Музична Україна, 1989.

11.                       Хрестоматія з читання хорових партитур / Упор. М.Шелков. – Л.: Учпедгіз, 1963.

12.                       Хрестоматія з читання хорових партитур / Упор. В.Полтавцев, С.Свєтозаров. – К.: Музична Україна, 1987.

13.                       Хрестоматія з читання хорових партитур з супроводом. Вип.. 2./ Упор. Л.Андреєва, В.Попов. – М.: Музика, 1972.

14.                       Школа хорового співу. Вип. 2/ Упор. В.Соколов, В.Попов, Л.Абелян. – М.: Музика, 1978.

 

Методи навчання
 

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього учителя музики та керівника художнього колективу з урахуванням індивідуальних особливостей кожного студента. Методи техніки диригування різноманітні. Вони об’єднують в собі пізнавальні процеси з практичним умінням та навичками.

Методи роботи в хоровій практиці включають: метод показу й наслідування, метод емоційності, інтерпретації. Широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, художньо-психологічна підтримка, регуляція вольових зусиль, активізація диригентської техніки, перегляд художніх фільмів про диригентів.

Методи контролю
 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

         Використовуються такі методи контролю, які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фаху здійснюється контроль над оволодінням техніки диригування, знанням хорових партій, виступу на контрольних уроках, заліках чи екзаменах.

На екзамен і залік виноситься тільки те, що було предметом вивчення  на практичних заняттях, при самостійному вивченні.

Контроль успішності студента здійснюється з використанням методів і засобів, що визначені в ХДУ. Академічні успіхи студента оцінюються за шкалою, яка застосована в ХДУ з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS.

 

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в Херсонському державному університеті

Оцінка за національною шкалою

А

5

відмінно

В

4,5

добре

С

4

D

3,5

задовільно

E

3

FX

2

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
 

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях

За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

 

5

Студент без помилок, «по хоровому», грає на фортепіано хоровий твір a cappela. Виразно, в характері твору, співає усі хорові партії даної партитури. Чисто інтонує та може переходити з партії на партію з будь-якого місця. Студент чисто співає окремі акорди по вертикалі та аналізує їх з точки зору гармонічного строю. Студент досить професійно, без допомоги викладача, відповідає на питання, які входять до плану анотації хорового твору. Студент свідомо підходить до диригування даного твору, має свою думку до трактовки всього твору, має свою думку до трактовки всього твору чи його частини, добре володіє технікою диригування.

В

Високий рівень

4,5


Студент з незначними огріхами грає на фортепіано хорову партитуру a cappela. Досить виразно співає хорові партії даного твору. Студент може самостійно розібрати складний уривок даного твору та чисто інтонувати задану хорову партію. Студент досить повно підходить до аналізу хорового твору, особливо з точки зору хорового строю та ансамблю, але з деякою консультацією викладача. Техніка диригування даного твору повинна бути точною відповідно штриха та схеми даного розміру твору.

С

Достатній рівень

 

4

Студент грає хорову партитуру з деякими неточностями. Не дуже виразно співає хорові партії, але щодо інтонування співає чисто. Відповіді на запитання щодо аналізу твору досить чіткі, повні, але з деякою допомогою викладача. Може показати, що вміє самостійно опрацювати матеріал.

D

Середній рівень

 

3,5

Студент нерівно грає хорову партитуру, з помилками, не виконує штрихів. Співає хорові партії не досить точно, не виразно. Студент не досить свідомо підходить до диригування даного твору, не дуже добре володіє технікою диригування. Може аналізувати твір, який диригує, при допомозі викладача

Е

Початковий рівень

 

3

Студент опрацював твір фрагментально, не може повністю зіграти партитуру, не може виконати ту чи іншу хорову партитуру спочатку і до кінця. Щодо характеру твору хорової партитури співаються не виразно, не емоційно, на одному нюансі, без поняття про музичну фразу. Аналіз твору студент робить тільки за допомоги викладача.

Х

Низький

 

2

Студент дуже погано виконує домашнє завдання. Не може зіграти хорову партитуру, не може виконати, заспівати ту чи іншу хорову партію. Студент не може самостійно аналізувати хоровий твір.

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів

(самостійна робота)

А5

(відмінно)

Студент постійно виконує домашні завдання, працює над хоровою партитурою, працює над виконавським аналізом партитури із супроводом та без супроводу, вдосконалює отримані технічні навички, відпрацьовує диригентські схеми та добре вивчає гру партитури на фортепіано.

В 4,5

(добре)

Студент досить регулярно готує домашнє завдання, без суттєвих помилок, може проаналізувати свої помилки, неточності та виправити їх самостійно, виразно вивчає гру партитури на фортепіано та виразно співає хорові партії вивчаємої партитури.

С 4

(добре)

Студент допускає незначні помилки у виконанні домашнього завдання, але практично оволодів загальними принципами диригування, не досить виразно виконує партитуру на фортепіано, трапляються недоліки в написанні аналізу хорової партитури.

DE 3,5;

3 (задовільно)

Студент не систематично самостійно працює над хоровою партитурою, над виявленням виразних засобів музичного твору, не завжди може самостійно зробити аналіз хорової партитури і не зовсім «по хоровому» виконує партитуру на фортепіано, але непогано співає хорові партії..

Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Студент не відпрацьовує диригентські прийоми (ауфтакт, розподіл правої та лівої руки), погано грає хорову партитуру, не виучує дома хорові партії твору, який він вивчає на даний момент, погано володіє загальними принципами диригентських схем.

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів (екзамен, диференційний залік)

А5

(відмінно)

Студент володіє навичками техніки диригування та музично-теоретичними знаннями, необхідними для керування хоровими колективами, різними за складом учасників, володіє методикою виконавсько-диригентського аналізу хорової партитури. Володіє методикою самостійної роботи над хоровою партитурою, має творчий підхід у виконанні хорових творів. Студент добре виконує партитури хорових творів різних за стильовими особливостями, за фактурою викладення і за прийомами викладення в передбаченому темпі та характері хорового твору, демонструє всебічний аналіз хорових партитур, що вивчаються (музично-теоретичний, вокально-хоровий, виконавський).

В 4,5

(добре)

Студент має добрі виконавсько-технічні навички, виконує добре самостійну роботу, без суттєвих помилок, може проаналізувати свої недоліки, неточності та виправити їх самостійно. Студент досить впевнено, виразно грає партитуру на фортепіано, виразно співає хорові партії і робить досить повний аналіз хорової партитури.

С 4

(добре)

Студент практично оволодів загальними принципами диригентських схем, засвоїв розподіл функцій правої руки та лівої руки у процесі диригування, але допускає незначні помилки у виконавській роботі, які потребують допомоги викладача, трапляються недоліки у вирішенні творчих завдань. Студент недостатньо виразно виконує партитуру на фортепіано, також не дуже виразно співає хорові партії, трапляються недоліки в аналізі хорової партитури.

DE 3,5;

3 (задовільно)

Студент не завжди самостійно може працювати над хоровою партитурою, над виявленням стилістичних особливостей музичного твору (партитури) за допомогою диригентських жестів, спостерігаються помилки в інтерпретації та побудові виконавського плану, але є певні позитивні зміни у музичній діяльності студента. Студент не завжди може самостійно зробити аналіз хорової партитури, не зовсім “по хоровому” виконує партитуру на фортепіано, але є певний ріст у виконанні хорових партій (співати партитури).

Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Студент частково володіє загальними принципами диригентських схем. Не володіє прийомами ауфтакту, прийомами розподілу функцій правої та лівої рук у процесі диригування. Студент виконує тільки окремі фрагменти хорового твору, що виконується на фортепіано. Студент не може виконати (заспівати) всі хорові партії твору, який він повинен показати за програмою курсу.

F1 (незадовільно

Студент не володіє виконавсько-технічними навичками, необхідними для диригентської роботи, не володіє методикою виконавсько-диригентського аналізу хорової партитури. Студент не володіє методикою самостійної роботи над хоровою партитурою. Студент не має навичок аналізу та виконання партитур хорових творів різних за стильовими особливостями, не володіє методикою аналізу хорової партитури, що виконується, не володіє методикою виконання хорових партитур на фортепіано.

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів (залік)

зараховано

Студент практично володіє загальними принципами диригентських схем, засвоює розподіл функцій правої та лівої руки у процесі диригування, але допускає незначні помилки у виконавській роботі, які потребують допомоги викладача. Студент недостатньо виразно виконує партитуру на фортепіано.

не зараховано

 

Студент частково володіє загальними принципами диригентських схем. Не володіє прийомами ауфтакту, прийомами розподілу функцій правої та лівої рук у процесі диригування. Студент не володіє виконавсько-технічними навичками, методикою самостійної роботи над партитурою, не може виконати всі хорові партії твору, який він повинен показати за програмою курсу.

 

 

 

 

 

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Диригування та читання партитур (бакалаври)
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
17 листопада 2012р., 6:56 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 14099

Опитування Наскільки легко користуватися системою "Херсонський Віртуальний університет"?
1 98
2 25
3 26
4 23
5 57
6 32
7 52
8 44
9 48
10 119
Всього голосів: 524
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...