Ансамбль
Пономарьов О.М.
Надіслав: Сергєєва Катерина (17 листопада 2012р.)
Анотація

 

Мета курсу:

Головною метою курсу “Вокальний ансамбль” є підготовка педагогів – керівників ансамблю і хору, володіючих навичками сумісного співу, якісного концертного виконання музичних творів, а також методикою їх розучування і розкриття ідейно – художнього змісту та виявлення стилістичних особливостей.

Завдання курсу:

-         методичні:

-         оволодіти методикою роботи над нотним текстом партитури;

-         оволодіти методикою розвитку почуття ансамблю;

-         оволодіти методикою досягнення творчої єдності у процесі сумісного виконання музичних творів;

-         оволодіти методикою формування виконавських, технічних навичок, необхідних для професійної ансамблевої роботи;

-         пізнавальні:

-         вирішування творчих завдань, пов’язаних із розкриттям ідейно – художнього змісту;

-         виявлення стилістичних особливостей вивчаємих творів;

-         практичні:

-         практично засвоїти вміння професійно виконувати свою партію, одночасно уважно прислухатись до інших партій ансамблю;

-         оволодіти навичкою слідкувати за точністю витримування темпу, агогічних змін, а також ритмічною якістю виконання;

-         володіти знанням усієї партитури ансамблю, знати не тільки свою партію, а і партію інших учасників;

-         вміти самостійно розучувати свою партію, засвоювати її мелодико – ритмічну організацію;

-         оволодіти навичкою максимальної єдності звучання на предмет тембрового забарвлення, динамічних відтінків, розподілу дихання, фразування.

Програма курсу:

Під час вивчення практичного курсу студенти засвоюють:

·        елементарні навички ансамблевого співу;

·        критерії звучання ансамблевої партії;

·        організаційно-виховні принципи роботи ансамблю;

·        особливості художнього творення в процесі репетиційної роботи ансамблю та в концертних виступах.

Опановують:

·        різні види звуковедення (legato, non legato, staccato);

·        ансамблеві твори з різними фактурами викладення (гомофонно-гармонічними, гармонічними, поліфонічними);

· &

Опис навчальної дисципліни
 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –  12

Галузь знань

0202 Мистецтво

(шифр і назва)

За вибором

 

Напрям підготовки

6.020204 Музичне мистецтво*

(шифр і назва)

Модулів – 13

Спеціальність (професійне

спрямування): ___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 13

1 - 4-й

-

 

Cеместри

Загальна кількість годин - 432

1-8-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –  1,9

самостійної роботи студента – 1,6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

 год.

-

Практичні, семінарські

236 год.

-

Лабораторні

 год.

 -

Самостійна робота

196год.

-

Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання -  236 /196

Структура навчальної дисципліни

 

Структура навчальної дисципліни

(денна форма навчання)

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 рік навчання

Змістовий модуль 1. Елементарні навички ансамблевого співу

Тема 1. Вокальний ансамбль, як виконавський колектив. Класифі-кація глосів та їх прослуховування

8

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Вихідна постава ансамблі ста. Елементарні поняття про вокальне звукоутворення.

8

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Засвоєння елементів вірної (єдиної) манери ансамблевого співу:

14

 

10

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Методика роботи над нотним текстом ансамблевої партитури

6

 

4

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

36

 

22

 

 

14

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. . Вокальна робота в ансамблі.

Тема 1. Вокальне дихання, опора дихання

8

 

6

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Атака звуку (тверда, м’яка, придихова)

8

 

6

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Формування єдиної вокальної позиції (в мікстовому, грудному і головному регістрах

11

 

8

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Оволодіння чіткою артикуляцією і дикції.

5

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 2

32

 

22

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 3. Критерії звучання ансамблевих голосів.

Тема 1. Поняття про стрій

13

 

10

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Мелодичний стрій ансамблевих партій

13

 

10

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Гармонічний стрій ансамблю

8

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 3

34

 

24

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 4. Аналіз звучання ансамблевих партій.

Тема 1 Поняття про ансамбль

13

 

10

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Унісонний ансамбль в партіях

13

 

10

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Гармонічний ансамбль

8

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 4

34

 

24

 

10

 

 

 

 

 

 

 

2 рік навчання

Змістовий модуль 1. Опанування нескладних ансамблевих творів гомофонно – гармонічного складу

Тема 1. Основні принципи виконання ансамблевих творів гомофонно-гармонічного складу

6

 

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Розучування обробок народних пісень, робота над чистотою інтонування, динамічною і ритмічною, вокальною виразністю ансамблевих партій

10

 

6

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Розучування легких класичних творів у двоголосному, триголосному викладі

16

 

8

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

32

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Опанування різних видів звуковедення: legato, non legato, staccato

Тема 1. Вдосконалення навичок співу legato, (контиленність, м’яка атака, дихання, виконання розспів на один склад, дикційні особливості)

9

 

6

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Розвиток навичок звуковедення non legato

7

 

4

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Розвиток навичок звуковедення staccato

10

 

6

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 2

26

 

16

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 3. Виконання класичних ансамблевих творів, написаних для 3х , 4х – голосного складу співаків

Тема 1. Стилістичні особливості виконання класичних творів (жор-стке дотримування усіх ритмічних і темпових вказівок, заокруглення звуку, літературна мова оригіналу)

6

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Виконання класичних ансамблевих творів, написаних для 3х-голосного складу співаків

8

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Виконання класичних ансамблевих творів, написаних для 4х-голосного складу співаків

4

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 3

18

 

10

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 4. Практичне засвоєння навичок закономірностей чистоти інтонування, динамічного та темпо – ритмічного руху в процесі виконання ансамблевих творів

Тема 1 Вдосконалення навички чистого інтонування інтервалів в мелодії ансамблевої партії

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Розвиток навички викона-ння динамічних нюансів, філіровки звуку, фразування та швидкого реа-гування на зміни динаміки у процесі виконання ансамблевих творів

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Робота темпо-ритмічними складностями виконання в ансамблевих партіях

8

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 4

14

 

8

 

 

8

 

 

 

 

 

 

3 рік навчання

Змістовий модуль 1. Опанування ансамблевих творів із різними фактурними викладами

Тема 1. Вдосконалення навички виконання ансамблевих творів гомофонно-гармонічного складу

12

 

2

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Тема 2 Оволодіння специфікою виконання поліфонічних творів (імітації, канони, фуги, фугети)

16

 

6

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

28

 

8

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Оволодіння навичками виконання сучасної музики

Тема 1. Розвиток навички свідомого фіксування вібраційних відчуттів в зонах вокально – м’язової схеми

13

 

4

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Формування свідомого вокального слуху

13

 

4

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 2

26

 

16

 

 

18

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 3. Особливості художнього творення в процесі репетиційної роботи ансамблю та концертних виступів.

Тема 1 Питання виконавської стилістики

8

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Створення художнього образу засобами музичної виразності та вдосконалення вокальної майстерності виконавця

8

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 3.. Вдосконалення вокальної техніки виконавця

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 3

20

 

10

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 4. Оволодіння навичкою виконання джазової музики.

Тема 1 Оволодіння навич-кою виконання джазових ансамблевих творів

16

 

6

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 4

16

 

6

 

 

10

 

 

 

 

 

 

4 рік навчання

Змістовий модуль 1. Вокальна робота в ансамблі

Тема 1. Вдосконалення роботи над диханням

6

 

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Робота над атакою звуку (тверда, м’яка).

8

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Опанування кантиленного звуковедення

6

 

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

20

 

8

 

 

12

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 3. Опанування творів, написаних для багатоголосних складів мішаного ансамблю

Тема 1. Оволодіти навичкою багатоголосного співу

15

 

9

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Спів ансамблевих творів без супроводу

13

 

9

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 3

28

 

18

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 4. Виконання класичних, естрадних та джазових ансамблевих творів із різними фактурними викладами

Тема 1. Виконання поліфонічних класичних творів

20

 

10

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Виконання поліфонічних джазових творів

20

 

10

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Вдосконалення роботи по створенню художнього образу, та вдосконалення виконавської майстерності

14

 

8

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 4

34

 

28

 

 

26

 

 

 

 

 

 

Усього годин

432

 

236

 

 

196

 

 

 

 

 

 

                   
 
Змістові модулі учбового курсу
 

І курс

І семестр

I Змістовий модуль

Тема: Елементарні навички ансамблевого співу.

Практичні модулі:

Практичні заняття з «Вокального ансамблю» - це комплексне заняття, в якому всі поняття й елементи вокально-ансамблевих навичок пов’язані одне з одним й використовуються у всіх видах практичної роботи: у розспівуванні, роботі над вокальними вправами та ансамблевими творами.

1.Вокальний ансамбль, як виконавський колектив. Класифікація глосів та їх прослуховування.

2. Вихідна постава ансамблі ста. Елементарні поняття про вокальне звукоутворення.

3.Засвоєння елементів вірної (єдиної) манери ансамблевого співу: (однотембровість звучання голосів; формування голосних звуків, їх артикуляція та заокруглення; вокальне дихання; чистота інтонації; унісон одночасний вступ і закінчення).

4.Методика роботи над нотним текстом ансамблевої партитури.

Модулі самостійної роботи:

1.Відпрацювання елементарних навичок ансамблевого співу на матеріалі ансамблевих партій.

Підсумкова тека:  виконання двох партій з ансамблевого репертуару.

 

ІI Змістовий модуль

Тема: Вокальна робота в ансамблі.

Практичні модулі:

Практичні заняття з «Вокального ансамблю» - це комплексне заняття, в якому всі поняття й елементи вокально-ансамблевих навичок пов’язані одне з одним й використовуються у всіх видах практичної роботи: у розспівуванні, роботі над вокальними вправами та ансамблевими творами.

1.Вокальне дихання, опора дихання. .

2.Атака звуку (тверда, м’яка, придихова).

3.Формування єдиної вокальної позиції (в мікстовому, грудному ы головному регістрах)

4. Оволодіння чіткою артикуляцією і дикції.

Модулі самостійної роботи:

1.Відпрацювання і закріплення отриманих вокальних навичок на матеріалі ансамблевих партій.

Підсумкова тека:  виконання двох партій з ансамблевого репертуару.

Форма контролю – залік.

Вміти виразно проспівати  2 ансамблеві партії з репертуару ансамблю за семестр. Особливу увагу звернути на чистоту інтонації, вокальне дихання, динаміку та фразування.

 

ІІ семестр

ІІI Змістовий модуль

Тема: Критерії звучання ансамблевих голосів.

Практичні модулі:

Практичні заняття з «Вокального ансамблю» - це комплексне заняття, в якому всі поняття й елементи вокально-ансамблевих навичок пов’язані одне з одним й використовуються у всіх видах практичної роботи: у розспівуванні, роботі над вокальними вправами та ансамблевими творами.

1. Поняття про стрій.

2.Мелодичний стрій ансамблевих партій.

3.Гармонічний стрій ансамблю.

Модулі самостійної роботи:

1.Слухання і аналіз звучання ансамблевих партій.

2.Робота над чистотою інтонації при розучуванні ансамблевих партій.

Підсумкова тека:  виконання двох партій з ансамблевого репертуару.

IV Змістовий модуль

Тема: Аналіз звучання ансамблевих партій.

Практичні модулі:

Практичні заняття з «Вокального ансамблю» - це комплексне заняття, в якому всі поняття й елементи вокально-ансамблевих навичок пов’язані одне з одним й використовуються у всіх видах практичної роботи: у розспівуванні, роботі над вокальними вправами та ансамблевими творами.

1.Поняття про ансамбль.

2.Унісонний ансамбль в партіях.

3.Гармонічний ансамбль.

Модулі самостійної роботи:

1.Слухання і аналіз звучання відомих ансамблів.

Підсумкова тека:  виконання двох партій з ансамблевого репертуару.

Форма контролю – залік.

Вміти виразно проспівати 2 ансамблеві партії з репертуару ансамблю за семестр. Особливу увагу звернути на чистоту інтонації, вокальне дихання, динаміку та фразування.

ІІ курс

ІІІ семестр

І Змістовий модуль

Тема: Опанування нескладних ансамблевих творів гомофонно – гармонічного складу.

Практичні модулі:

Практичні заняття з «Вокального ансамблю» - це комплексне заняття, в якому всі поняття й елементи вокально-ансамблевих навичок пов’язані одне з одним й використовуються у всіх видах практичної роботи: у розспівуванні, роботі над вокальними вправами та ансамблевими творами.

1.Основні принципи виконання ансамблевих творів гомофонно-гармонічного складу.

2.Розучування обробок народних пісень, робота над чистотою інтонування, динамічною і ритмічною, вокальною виразністю ансамблевих партій.

3.Розучування легких класичних творів у двоголосному, триголосному викладі.

Модулі самостійної роботи:

1.Робота над чистотою інтонування, динамічною і ритмічною, вокальною виразністю виконання вокальної партії.

2.Вивчення ансамблевих партій творів напам’ять.

Підсумкова тека:  виконання двох партій з ансамблевого репертуару.

II Змістовий модуль

Тема: Опанування різних видів звуковедення: legato, non legato, staccato.

Практичні модулі:

Практичні заняття з «Вокального ансамблю» - це комплексне заняття, в якому всі поняття й елементи вокально-ансамблевих навичок пов’язані одне з одним й використовуються у всіх видах практичної роботи: у розспівуванні, роботі над вокальними вправами та ансамблевими творами.

1.Вдосконалення навичок співу legato, (контиленність, м’яка атака, дихання, виконання розспів на один склад, дикційні особливості).

2.Розвиток навичок звуковедення non legato.

3. Розвиток навичок звуковедення staccato.

Модулі самостійної роботи:

1.Робота над звуковеденням легато у партіях ансамблевих творів контиленного характеру.

2.Виконання ансамблевих партій з використанням навичок звуковедення non legato.

3.Вироблення навичок співу staccato у ансамблевих партіях.

Підсумкова тека:  виконання двох партій з ансамблевого репертуару.

Форма контролю – залік.

Вміти виразно проспівати 2 ансамблеві партії з репертуару ансамблю за

семестр. Особливу увагу звернути на чистоту інтонації, вокальне

дихання, динаміку та фразування.

ІV семестр

III Змістовий модуль

Тема: Виконання класичних ансамблевих творів, написаних для 3х , 4х – голосного складу співаків.

Практичні модулі:

Практичні заняття з «Вокального ансамблю» - це комплексне заняття, в якому всі поняття й елементи вокально-ансамблевих навичок пов’язані одне з одним й використовуються у всіх видах практичної роботи: у розспівуванні, роботі над вокальними вправами та ансамблевими творами.

1.Стилістичні особливості виконання класичних творів (жорстке дотримування усіх ритмічних і темпових вказівок, заокруглення звуку, літературна мова оригіналу).

2.Виконання класичних ансамблевих творів, написаних для 3х-голосного складу співаків.

3.Виконання класичних ансамблевих творів, написаних для 4х-голосного складу співаків.

Модулі самостійної роботи:

1.Теоретично засвоїти стилістичні особливості виконання класичних творів.

2.Розвиток навички виконання своєї партії, одночасно уважно прислухаючись до інших партій ансамблю.

Підсумкова тека:  виконання двох партій з ансамблевого репертуару.

IV Змістовий модуль

Тема: Практичне засвоєння навичок закономірностей чистоти інтонування, динамічного та темпо – ритмічного руху в процесі виконання ансамблевих творів.

Практичні модулі:

Практичні заняття з «Вокального ансамблю» - це комплексне заняття, в якому всі поняття й елементи вокально-ансамблевих навичок пов’язані одне з одним й використовуються у всіх видах практичної роботи: у розспівуванні, роботі над вокальними вправами та ансамблевими творами.

1.Вдосконалення навички чистого інтонування інтервалів в мелодії ансамблевої партії.

2.Розвиток навички виконання динамічних нюансів, філіровки звуку, фразування та швидкого реагування на зміни динаміки у процесі виконання ансамблевих творів.

3. Роабота темпо-ритмічними складностями виконання в ансамблевих партіях.

Модулі самостійної роботи:

1.Робота над інтонаційними труднощами виконання у ансамблевих партіях.

2.Відпрацювання навички виконання різних динамічних нюансів.

3.Робота над темпо–ритмічними складностями виконання у ансамблевих партіях.

Підсумкова тека:  виконання двох партій з ансамблевого репертуару.

Форма контролю – залік.

Вміти виразно проспівати  2 ансамблеві партії з репертуару ансамблю за семестр. Особливу увагу звернути на чистоту інтонації, вокальне дихання, динаміку та фразування.

ІІІ курс

Vсеместр

І Змістовий модуль

Тема: Опанування ансамблевих творів із різними фактурними викладами.

Практичні модулі:

Практичні заняття з «Вокального ансамблю» - це комплексне заняття, в якому всі поняття й елементи вокально-ансамблевих навичок пов’язані одне з одним й використовуються у всіх видах практичної роботи: у розспівуванні, роботі над вокальними вправами та ансамблевими творами.

1.Вдосконалення навички виконання ансамблевих творів гомофонно-гармонічного складу.

2.Оволодіння специфікою виконання поліфонічних творів (імітації, канони, фуги, фугети).

Модулі самостійної роботи:

1.Вивчення партій та партитур ансамблевих творів гомофонно – гармонічного складу.

2.Вивчення партій та партитур ансамблевих поліфонічних творів.

Підсумкова тека:  виконання двох партій з ансамблевого репертуару.

Форма контролю – залік.

Вміти виразно проспівати 2 ансамблеві партії з репертуару ансамблю за семестр. Особливу увагу звернути на чистоту інтонації, вокальне дихання, динаміку та фразування.

ІІ Змістовий модуль

Тема: Оволодіння навичками виконання сучасної музики.

Практичні модулі:

Практичні заняття з «Вокального ансамблю» - це комплексне заняття, в якому всі поняття й елементи вокально-ансамблевих навичок пов’язані одне з одним й використовуються у всіх видах практичної роботи: у розспівуванні, роботі над вокальними вправами та ансамблевими творами.

1.Розвиток інтервального слуху та оволодіння навичкою співу акордів нетерцової структури.

2.Оволодіння навичкою співу хроматичної гами, гліссандо.

Модулі самостійної роботи:

1.Відпрацювання навичок співу.

2.Вивчення ансамблевих партій сучасних творів.

Підсумкова тека:  виконання двох партій з ансамблевого репертуару.

 

VI семестр

ІІІ Змістовий модуль

Тема: Особливості художнього творення в процесі репетиційної роботи ансамблю та концертних виступів.

Практичні модулі:

Практичні заняття з «Вокального ансамблю» - це комплексне заняття, в якому всі поняття й елементи вокально-ансамблевих навичок пов’язані одне з одним й використовуються у всіх видах практичної роботи: у розспівуванні, роботі над вокальними вправами та ансамблевими творами.

1.Питання виконавської стилістики.

2.Створення художнього образу засобами музичної виразності та вдосконалення вокальної майстерності виконавця.

3.Вдосконалення вокальної техніки виконавця.

Модулі самостійної роботи:

1.Бездоганно, на високому художньо-технічному рівні виконати ансамблеві партії.

Підсумкова тека:  виконання двох партій з ансамблевого репертуару.

Форма контролю – залік.

Вміти виразно проспівати  2 ансамблеві партії з репертуару ансамблю за

семестр. Особливу увагу звернути на чистоту інтонації, вокальне

дихання, динаміку та фразування.

IV змістовний модуль

Тема: Оволодіння навичкою виконання джазової музики.

Практичні модулі:

Практичні заняття з «Вокального ансамблю» - це комплексне заняття, в якому всі поняття й елементи вокально-ансамблевих навичок пов’язані одне з одним й використовуються у всіх видах практичної роботи: у розспівуванні, роботі над вокальними вправами та ансамблевими творами.

1.                 Оволодіння навичкою виконання джазових ансамблевих творів

Модулі самостійної роботи:

1.                 Відпрацювання навичок джазового співу.

2.                 Вивчення ансамблевих партій джазових творів.

Підсумкова тека. Якісно, на високому художньо-технічному рівні виконати партії 2-х ансамблевих творів.

Форма контролю – залік.

Вміти виразно проспівати 2 ансамблеві партії з репертуару ансамблю за семестр. Особливу увагу звернути на чистоту інтонації, вокальне дихання, динаміку, штрихи, фразування.

IV курс

VІІ семестр

І Змістовий модуль

Тема: Вокальна робота в ансамблі.

Практичні модулі:

Практичні заняття з «Вокального ансамблю» - це комплексне заняття, в якому всі поняття й елементи вокально-ансамблевих навичок пов’язані одне з одним й використовуються у всіх видах практичної роботи: у розспівуванні, роботі над вокальними вправами та ансамблевими творами.

1.          Вдосконалення роботи над диханням.

2.          Робота над атакою звуку (тверда, м’яка).

3.          Опанування кантиленного звуковедення.

Модулі самостійної роботи:

1.               Відпрацювання і закріплення отриманих вокальних навичок на матеріалі ансамблевих партій.

Підсумкова тека. Якісно, на високому художньо-технічному рівні виконати партії 2-х ансамблевих творів.

VIII семестр

III Змістовий модуль

Тема: Опанування творів, написаних для багатоголосних складів мішаного ансамблю.

   Практичні модулі:

Практичні заняття з «Вокального ансамблю» - це комплексне заняття, в якому всі поняття й елементи вокально-ансамблевих навичок пов’язані одне з одним й використовуються у всіх видах практичної роботи: у розспівуванні, роботі над вокальними вправами та ансамблевими творами.

1.               Оволодіти навичкою багатоголосного співу.

2.               Спів ансамблевих творів без супроводу.

Модулі самостійної роботи:

1.               Слухання і аналіз звучання багатоголосних ансамблів.

2.               Відпрацювання якості звучання кожної ансамблевої партії.

Підсумкова тека. Якісно, на високому художньо-технічному рівні виконати партії 2-х ансамблевих творів.

 

ІV Змістовий модуль

Тема: Виконання класичних, естрадних та джазових ансамблевих творів із різними фактурними викладами.

Практичні модулі:

Практичні заняття з «Вокального ансамблю» - це комплексне заняття, в якому всі поняття й елементи вокально-ансамблевих навичок пов’язані одне з одним й використовуються у всіх видах практичної роботи: у розспівуванні, роботі над вокальними вправами та ансамблевими творами.

1.               Виконання поліфонічних класичних творів

2.               Виконання поліфонічних джазових творів

3.               Вдосконалення роботи по створенню художнього образу, та вдосконалення виконавської майстерності.

 

Форми підсумкового контролю
 

Модулі самостійної роботи:

1.                           Вивчення ансамблевих партій класичних творів.

Підсумкова тека. Якісно, на високому художньо-технічному рівні виконати партії 2-х ансамблевих творів.

Форма контролю – залік.

1. Вміти виразно проспівати 4 ансамблеві партії з репертуару ансамблю за семестр. Особливу увагу звернути на чистоту інтонації, вокальне дихання, динаміку, штрихи, фразування.

Перелік літератури
 

1.                             Вокальні ансамблі, дуети, тріо, квартети. – Київ, 1962.

2.                             Вокальні ансамблі у школі. – К.: Музична Україна, 1982.

3.                             Вапняк Є. Хорове аранжування. – К., 1977.

4.                             Варламов А. Повна школа співу. – М., 1953.

5.                             Євтушенко Д. Питання вокальної педагогіки. – К., 1987.

6.                             Допре Х. Искусство пения. – М., 1955.

7.                             Добровольская Л., Халабузарь П., Попов В. Методика музикального виспитания. – М., 1990.

8.                             Мухін В. Вокальная работа в хоре. – М., 1959.

9.                             Попов С. Організаційні і методичні основи роботи самодіяльного хору, ансамблю. – К., 1961.

10.                        Пісні для вокальних ансамблів. Вип. 1-8. – К.: Музика, 1995.

11.                        Вокальні ансамблі. Хрестоматія. Вип.. 1-3. – К., 1965.

12.                        Кос – Анатольський А. Зоряна ніч. – К., 1983.

Методи навчання
 

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього учителя музики з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій поряд з традиційними методами вокальної педагогіки (вправляння, вокалізація, сольфеджування, інтерпретація, імпровізація) широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу,моделювання видів вокальної діяльності, стимулювання художнього навчання, пролонгований художньо-виконавський тренінг, художньо-психологічна підтримка, регуляція вольових зусиль, активізація вокально-виконавської діяльності тощо.

Методи контролю
 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

         Використовуються такі методи контролю, які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки учителя музики  перевага надається вербалізації змісту вокально-виконавської роботи, проведенню академічних концертів з солоспіву, публічному виступу студентів у концертних програмах тощо.

 


 

Критерії оцінювання навчальних досягнень
 

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях

За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

 

5

Студент володіє теоретичними знаннями про основні вокальні-хорові навички у межах програми, вміє використовувати набуті знання при співі своєї ансамблеві партії з урахуванням вимог до співу в ансамблі при виконанні творів відповідної складності з репертуару хору. Вміє аналізувати власний спів, спів в ансамблі, визначати недоліки і свідомо їх усувати. На досить високому рівні володіє основами вокально-хорової техніки, сформованими базовими вокальними навичками. Емоційно, виразно виконує свою ансамблеву партію, або в ансамблі, дотримуючись усіх вимог ансамблевого співу, адекватно передаючи художній образ ансамблевого твору.

В

Високий рівень

4,5


Студент має міцні теоретичні знання про організацію вокально-хорового процесу, володіє вокально-хоровими технічними уміннями, навичками у межах програми. Виконує свої хорові партії окремо, або в ансамблі, дотримуючись усіх вимог ансамблевого співу, на доброму рівні без суттєвих помилок, може проаналізувати свої недоліки і виправити їх самостійно та за допомогою викладача.

С

Достатній рівень

 

4

Студент сприймає теоретичний матеріал  досить повно, але з деякими неточностями. Виявляє достатній рівень засвоєння музичного матеріалу, але при цьому не достатньо повно робить аналіз свого співу, допускає незначні помилки у виконанні хорових партій, потребує допомоги викладача. Трапляються недоліки у формуванні вірного вокального звучання та ансамблевого виконання.

D

Середній рівень

 

3,5

Студент  не завжди послідовно та логічно використовує набуті теоретичні знання, тому не завжди вміє самостійно проаналізувати власні  помилки у виконанні хорових партій та ансамблевої злагоди. Недостатньо стійкі вокально-технічні навички, спостерігаються помилки в інтонуванні,  але за допомогою викладача здатен виправити де яки недоліки, при цьому спостерігаються  позитивні зміни у вокально-хоровому розвитку студента.

Е

Початковий рівень

 

3

У своїй вокально-хоровій діяльності студент частково-свідомо виконує завдання викладача. Його вокально-хорові навички на початковому рівні сформованості. Студент володіє основним музичним матеріалом на рівні епізодичності, е недоліки в інтонуванні, але виявляє здатність з допомогою викладача виконувати елементарні виконавські завдання;  не завжди контролює художню виразність та ансамблеву злагодженість співу; має фрагментарні уявлення про роботу щодо формування основних вокально-хорових навичок.

ХF

Низький

 

2

Студент здатний сприймати та відтворювати окремі фрагменти хорової партії твору, знання музичного матеріалу на низькому рівні, набуті теоретичні знання не вміє використовувати у власній вокально-хоровій діяльності. Основні вокально-хорові навички не розвинуті. У студента сприйняття музичного образу хорового твору на дуже низькому рівні, слабко сформоване художньо-естетичне мислення.

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів

(самостійна робота)

А5        

(відмінно)

Студент постійно виконує домашні завдання, досконало працює над ансамблевими творами, використовуючи набуті знання та уміння, самостійно аналізує твір та самостійно усуває недоліки, на високому рівні володіє правильним звучанням голосу  по всьому діапазону.

В 4,5

(добре)

Студент має уяву та ґрунтовні знання про співацьку діяльність, володіє вокально-технічними навичками у межах програми, вчить та виконує твори на належному рівні, без суттєвих помилок може помітити у своєму співі недоліки та їх виправити.

С 4

(добре)

Студент сприймає твори за програмою, але він не володіє творчою уявою та нездатний зробити висновки щодо інтонаційно чистого звучання, не досить впевнено відтворює звуки, засвоює теоретичний матеріал, але практично недостатньо повно проводить аналіз твору та потребує допомоги викладача.

DE 3,5;

3 (задовільно)

Студент не систематично самостійно працює над творами, не має достатньо теоретичних знань, щоб зробити аналіз твору та виправити помилки, недостатньо працює самостійно над програмою, тому не володіє вокально-технічними навичками, але помічаються зміни у вокальному розвитку студента.

Х2 (незадовільно)

Студент частково здатний сприймати та відтворювати окремі фрагменти твору, не чисто інтонує, знайомий з музичним матеріалом, але не взмозі виконати свою партію самостійно, уміння, гармонійний слух та спів в партії на низькому рівні.

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів

(диференційний залік)

А5        

(відмінно)

Студент володіє високим рівнем музично-теоретичних знань, сформованості музичних і творчих здібностей, вокально-хорових виконавських умінь і навичок. Розвиненим музичним та гармонічним слухом, відчуттям ладу, метро-ритму, чисто інтонує. Уміє самостійно проаналізувати власне виконання своєї партії і визначити способи усунення недоліків, чітко витримувати ансамблевий стрій. Впевнено співає твори різного фактурного викладу, адекватно інтерпретує їх художній образ.

В 4,5

(добре)

Студент володіє стійкими вокально-хоровими навичками і уміннями, інтонаційною виразністю. Впевнено витримує ансамблевий стрій, динамічну врівноваженість партій ансамблю. Виконує вокальну роботу на доброму рівні, без суттєвих помилок, може проаналізувати свої недоліки і виправити їх самостійно.

С 4

(добре)

Студент сприймає і інтерпретує музичні образи ансамблевого твору досить повно, але стандартне мислення, бракує емоційної виразності. Не досить повно і самостійно аналізує свої виконавські недоліки, які потребують допомоги викладача. Трапляється неадекватність у відтворенні музичного образу.

DE 3,5;

3 (задовільно)

Студент може відтворити музичний образ ансамблевого твору, але не достатньо володіє вокально-технічними та хоровими навичками (ансамблю, строю). Спостерігається утруднення при виконанні ансамблевих творів поліфонічнофактурного викладу та дивізій.

Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Студент може тримати ансамблеву партію При задовільному рівні вокальних навичок спостерігається відсутність хорових навичок (ансамблю, строю). Неадекватно інтерпретує музичний образ твору.

F1 (незадовільно)

Студент має слабко сформований рівень вокально-хорових навичок, художньо-естетичне мислення, відсутність елементарних знань і умінь у ансамблевій діяльності. Не вміє аналізувати свої помилки і самостійно усувати їх..

 

 

 

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Ансамбль
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
17 листопада 2012р., 1:14 AM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 8794

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 79
групою дистанційного навчання 116
е - бібліотекою 99
Всього голосів: 294
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...