Вокал (бакалаври)
Кольбік З.П.
Надіслав: Сергєєва Катерина (17 листопада 2012р.)
Анотація

 

Мета курсу:

Головною метою курсу “Вокал” є здійснення естетичного виховання майбутніх вчителів музики засобами і розумінням вокального співу. Оволодіння методикою показу і розучування вокальних творів шкільного репертуару.

Завдання курсу:

-         методичні:

-         оволодіння методикою вокального звукоутворення;

-         оволодіти методикою формування артикуляційних та дикційних вмінь;

-         оволодіти основами вокальної педагогіки;

-         пізнавальні:

-         ознайомитись з найкращими зразками вокальної та народної музики;

-         ознайомитись із теоретичними основами формування вірного вокального звуку;

-         ознайомитись із виконанням кращих співаків сучасності;

-         практичні:

-         практично засвоїти навички розспівування та підбору вокальних вправ та репертуару;

-         практично оволодіти умовами досягнення основних елементів вокального звукоутворення, чистоти інтонації, опертого на дихання звуку;

-         практично засвоїти навички роботи вокаліста над художньою виразністю та інтерпретацією вокального твору;

-         вміти виконати твір шкільного репертуару під власний акомпанемент.

Зміст дисципліни

Під час вивчення практичного курсу “Вокал” студенти мають оволодіти:

·        знаннями про будову голосового апарату та основні вокальні навички;

·        вірною співацькою поставою;

·        навичку співацького дихання та відчуття опори;

·        вокальним звукоутворенням;

·        високою співочою позицією;

·        чистотою інтонування під час співу;

·        вокальною дикцією і артикуляцією;

·        вокальними прийомами, необхідними для розкриття ідейно-художнього образу дитячої пісня.

Розвивати:

·        фонетичний слух;

·        вокальні уявлення про акустичну повноцінність звучання голосу;

·      

Опис навчальної дисципліни.

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –  6,5/ 9,5

Галузь знань

0202 Мистецтво

(шифр і назва)

За вибором

 

Напрям підготовки

6.020204 Музичне мистецтво*

(шифр і назва)

Модулів – 11 / 6

Спеціальність (професійне

спрямування): ___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 11/6

2 - 4-й

2 - 4-й

 

Cеместри

Загальна кількість годин - 234 / 342

3-9-й

3-10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –  1

самостійної роботи студента – 1.6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

 год.

 год.

Практичні, семінарські

92 год.

36 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

142                                            год.

306                                                                                                           год.

Вид контролю: екзамен, диф.залік, залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання -  92 /142

для заочної форми навчання – 36 / 306

 


Структура навчальної дисципліни.
 

Структура навчальної дисципліни

(денна форма навчання)

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 рік навчання

Змістовий модуль 1. Робота над формуванням навички художнього виконання пісень

Тема 1. Робота над формуванням художньої виразності вокального виконання

9

 

5

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Набуття навичок співу без супроводу

9

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

18

 

9

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Засвоєння та усвідомлення змісту основних понять теорії голосоутворення

Тема 1. Нейрохронаксична та міоеластична теорії голосоутворення

7

 

2

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Формування розуміння біофізичних механізмів співацького процесу, стійкі критерії якості співу,розвиток активного вокального слуху

11

 

7

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 2

18

 

9

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 3. Удосконалення співацького дихання та відчуття опори звуку

Тема 1. Виконання прийомів та вправ, націлених на удосконалення співацького дихання

9

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Опанування відчуття опори звуку при виконанні вокальних творів кантиленного характеру

9

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем  3

18

 

8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 4. . Робота над вирівнюванням регістрів співацького голосу та поступове розширення діапазону

Тема 1 Робота над комплексом вправ, націлених на вирівнювання регістрів співацького голосу

9

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Поступове виконання вправ на розширення діапазону

9

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем  4

18

 

8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

3 рік навчання

Змістовий модуль 1. Формування навички використання різних типів атаки звуку

Тема 1. Поняття про три типи співацької атаки: тверду, м’яку, придихальну

9

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Формування навички використання м’якої атаки звуку

9

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1.

18

 

8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Удосконалення фонетичного слуху, дикції та артикуляції

Тема 1. Виконання комплексу вокально-технічних вправ для розвитку співацьких умінь: дикції та артикуляції

9

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Виконання вправ на формування фонетичного слуху

9

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 2.

18

 

8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 3. Доведення до автоматизму навички співацького дихання, співацької опори та атаки звуку

Тема 1. Робота над комплексом вокально-технічних вправ на дихання

9

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Удосконалення володіння співацькою опорою та атакою звуку

9

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 3.

18

 

8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 4. Розвиток рухливості голосу

Тема 1 Комплекс вправ на розвиток рухливості голосу

9

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Тема 2 Виконання вокальних творів, які потребують гнучкості і рухливості голосу

9

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 4.

18

 

8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

4 рік навчання

Змістовий модуль 1. Оволодіння декламаційною виразністю виконання, зберігаючи повноцінне звучання голосу

Тема 1. Опанування декламаційної виразності виконання заради розкриття художнього образу вокального твору

6

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Робота над навичкою переходу від співу до мовлення і навпаки

6

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Розвиток навичок виконання пісні шкільного репертуару

6

 

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

18

 

8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 3. Робота над формуванням активного вокального слуху

Тема 1. Вироблення і удосконалення певної співацької форманти

17

 

4

 

 

13

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Удосконалення спеціальних вокально-технічних прийомів співацької атаки

19

 

5

 

 

14

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 3

36

 

9

 

 

27

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 4. Підготовка програми до ДЕК

Тема 1. Виконання арії, романсу

17

 

4

 

 

13

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Виконання народної пісні

19

 

5

 

 

14

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 4

36

 

9

 

 

27

 

 

 

 

 

 

Усього годин

234

 

92

 

 

142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змістові модулі учбового курсу.

 

ІІ курс ІІІ семестр

І. Змістовий модуль

Тема: Робота над формуванням навички художнього виконання пісень.

Практичні модулі:

1.      Робота над формуванням художньої виразності вокального виконання.

2.      Набуття навичок співу без супроводу.

Модулі самостійної роботи:

1.      Робота над музичним і літературним текстом вивчаємих творів.

Підсумкова тека.

Виконати романс або пісню та пісню шкільного репертуару (3 клас) під власний супровід.

ІІ Змістовий модуль

Тема: Засвоєння та усвідомлення змісту основних понять теорії голосоутворення.

Практичні модулі:

1.     Нейрохронаксична та міоеластична теорії голосоутворення.

2.     Формування розуміння біофізичних механізмів співацького процесу, стійкі критерії якості співу, розвиток активного вокального слуху.

Модулі самостійної роботи:

1.     Опанувати основні моменти теорій  голосоутворення.

2.     Слухання вокальних творів у виконанні видатних співаків.

3.     Робота над вокалізом і шкільною піснею.

Підсумкова тека. Виконати 2 різножанрові, різнохарактерні твори відповідної складності (арія, романс, народна пісня).

       Форма контролю – екзамен.

1.Виконати 2 різножанрові, різнохарактерні твори відповідної складності.

2.Виконати пісню шкільного репертуару (3 класу) під власний супровід.

ІV семестр

        ІIІ Змістовий модуль

Тема: Удосконалення співацького дихання та відчуття опори звуку.

Практичні модулі:

1.     Виконання прийомів та вправ, націлених на удосконалення співацького дихання.

2.     Опанування відчуття опори звуку при виконанні вокальних творів кантиленного характеру.

Модулі самостійної роботи:

1.     Робота над кантиленою звучання.

2.     Робота над вивченням нотного і літературного тексту вивчаємих творів.

Підсумкова тека.

Виконати вокаліз або пісню та шкільну пісню (4 клас) під власний акомпанемент.

IV Змістовий модуль

Тема: Робота над вирівнюванням регістрів співацького голосу та поступове розширення діапазону.

Практичні модулі:

1.     Робота над комплексом вправ, націлених на вирівнювання регістрів співацького голосу.

2.     Поступове виконання вправ на розширення діапазону.

Модулі самостійної роботи:

Розучування і виконання вокалізу на голосну чи з назвами нот.

Підсумкова тека.

Виконати романс чи арію та народну пісню.

Форма контролю – залік.

Виконати два різнохарактерні вокальні твори.

ІІІ курс V семестр

I Змістовий модуль

Тема: Формування навички використання різних типів атаки звуку.

Практичні модулі:

1.     Поняття про три типи співацької атаки: тверду, м’яку, придихальну.

2.     Формування навички використання м’якої атаки звуку.

Модулі самостійної роботи:

1.     Розучування і виконання пісні шкільного репертуару під власний акомпанемент.

2.     Робота над м’якою атакою звуку у вивчаємих вокальних творах.

Підсумкова тека.

Виконання вокального твору відповідної складності та шкільної пісні (5 клас) під власний супровід.

ІІ Змістовий модуль

Тема: Удосконалення фонетичного слуху, дикції та артикуляції.

Практичні модулі:

1.     Виконання комплексу вокально-технічних вправ для розучування співацьких умінь: дикції та артикуляції.

2.     Виконання вправ на формування фонетичного слуху.

Модулі самостійної роботи:

1.     Виконання скоромовок, віршів.

2.     Робота над текстами вивчаємих вокальних творів.

Підсумкова тека.

Виконання двох вокальних творів відповідної складності.

Форма контролю –екзамен.

Виконати два різнохарактерні вокальні твори.

VІ семестр

ІІI Змістовий модуль

Тема: Доведення до автоматизму навички співацького дихання, співацької опори та атаки звуку.

Практичні модулі:

1.     Робота над комплексом вокально-технічних вправ на дихання.

2.     Удосконалення володіння співацькою опорою та атакою звуку.

Модулі самостійної роботи:

1.     Робота над комплексом вокальних вправ.

2.     Розучування та виконання вокалізу.

Підсумкова тека.

Виконання вокалізу або романсу (пісні) та пісні шкільного репертуару (6 клас) під власний супровід.

IV. Змістовий модуль

Тема: Розвиток рухливості голосу.

Практичні модулі:

1.     Комплекс вправ на розвиток рухливості голосу.

2.     Виконання вокальних творів, які потребують гнучкості і рухливості голосу.

Модулі самостійної роботи:

1.     Робота над виконанням пісні шкільного репертуару під власний супровід.

2.     Розучування нотного і літературного тексту вивчаємих творів.

Підсумкова тека.

Виконати романс чи арію та народну пісню.

Форма контролю - залік.

Виконати два різнохарактерні вокальні твори.

ІV курс VІІ семестр

I Змістовий модуль

Тема: Оволодіння декламаційною виразністю виконання, зберігаючи повноцінне звучання голосу.

Практичні модулі:

1.     Опанування декламаційної виразності виконання заради розкриття художнього образу вокального твору.

2.     Робота над навичкою переходу від співу до мовлення і навпаки.

     3.  Розвиток навичок виконання пісні шкільного репертуару.

Модулі самостійної роботи:

1.     Робота над виконанням вокалізу.

2.     Виконання творів, що вивчаються, дикламаційно виразно.

Підсумкова тека.

Виконати романс чи арію, народну пісню та шкільну пісню (7 клас) під власний супровід.

Форма контролю - екзамен.

1.     Виконати арію, романс.

2.     Виконати українську народну пісню.

3.     Виконати шкільну пісню (7 клас) під власний акомпанемент.

VІІІ семестр

ІІІ Змістовий модуль

Тема: Робота над формуванням активного вокального слуху.

Практичні модулі:

1.     Вироблення і удосконалення певної співацької форманти.

2.     Удосконалення спеціальної вокально-технічних прийомів співацької атаки.

Модулі самостійної роботи:

1.     Удосконалення вивчаємих вокальних творів.

2.     Робота над виконанням вивчаємих творів.

Підсумкова тека.

Виконати один вокальний твір (вокаліз, романс, пісню) та пісню шкільного репертуару (8 клас) під власний супровід.

ІV Змістовий модуль

Тема: Підготовка програми до ДЕК.

Практичні модулі:

1. Виконання арії, романсу.

2. Виконання народної пісні.

 Модулі самостійної роботи:

1.Удосконалення виконання вивчаємих вокальних творів.

     2.Удосконалення спеціальної вокально-технічних прийомів співацької атаки.

Підсумкова тека.

Виконати два різнохарактерні вокальні твори відповідної складності.

      Форма контролю – екзамен.

1.     Виконати арію або романс.

2.     Виконати українську народну пісню.

3.     Виконати шкільну пісню (8 клас) під власний акомпанемент.


Теми учбового курсу.
 

ІІ курс ІІІ семестр

Тема: Робота над формуванням навички художнього виконання пісень та засвоєння і усвідомлення змісту основних понять теорії голосоутворення.

Практичні завдання:

1.     Робота над формуванням та оволодінням елементами правильного співочого звукоутворення та художньої виразності вокального виконання та поняття про нейрохроноксичну та міоеластичну теорії голосоутворення.

2.     Набуття навичок співу без супроводу та теорія формування біофізичних механізмів співацького процесу, оволодіння стійкими критеріями якості співу, розвиток активного вокального слуху.

Самостійна робота:

1.     Ознайомлення та робота над музичним і літературним текстом виучуваних творів.

2.     Осмислення та виразне виконання найпростіших вокальних творів з текстом, добиваючись чистої інтонації,опанування основними елементами правильного співацького звуковідтворення (опора дихання, атака звуку, округлення звуків для переходу їх в інші регістри).

3.     Музичне виконання вокалізів та різноманітних голосових вправ для оволодіння голосом.

Підсумкова тека.

1.     Виконати 2 різножанрові, різнохарактерні твори відповідної складності (арія, романс, народна пісня).

2.     Пісню шкільного репертуару (3 клас) під власний супровід.

Форма контролю – екзамен.

1. Виконати 2 різножанрові, різнохарактерні твори відповідної складності.

2. Виконати пісню шкільного репертуару (3 класу) під власний супровід.

ІV семестр

Тема: Удосконалення співацького дихання та відчуття опори звуку. Робота над вирівнюванням регістрів співацького голосу та поступове розширення діапазону.

Практичні завдання:

1.     Виконання прийомів та вправ, націлених на удосконалення співацького дихання. Робота над комплексом вправ, націлених на вирівнювання регістрів співацького голосу.

2.     Опанування відчуття опори звуку при виконанні вокальних творів кантиленного характеру та поступове виконання вправ на розширення діапазону.

Самостійна робота:

1.     Робота над оволодінням кантиленою звучання.

2.     Розучування і виконання вокальних вправ і вокалізів на голосну чи з назвами нот.

3.     Робота над вивченням нотного і літературного тексту вокальних творів за програмою.

Підсумкова тека.

1.     Виконати вокаліз або пісню, романс чи арію.

2.     Народну пісню.

3.     Виконати шкільну пісню (4 клас) під власний акомпанемент.

ІІІ курс V семестр

Тема: Формуванням навичок використання різних типів атаки звуку, удосконалення фонетичного слуху, дикції та артикуляції.

Практичні завдання:

1.     Поняття та оволодіння типами співацької атаки (тверда, м’яка, придихальна). Виконання комплексу вокально-технічних вправ для удосконалення співацького уміння (дикція, артикуляція).

2.     Формування навичок використання м’якої та твердої атаки звуку виконання вправ на формування фонетичного слуху.

Самостійна робота:

1.     Виконання скоромовок, віршів, розучування і виконання пісні шкільного репертуару під власний акомпанемент.

2.     Робота над типами співацьких атак звуку у виучуваних творах, робота над текстами (нотним та літературним) виучуваних вокальних творів.

Підсумкова тека.

1.     Виконання вокального твору відповідної складності (арія, романс чи народна пісня).

2.     Виконати пісню шкільного репертуару (5 клас) під власний супровід.

Форма контролю – екзамен.

1.     Виконання вокального твору відповідної складності (арія, романс чи народна пісня).

2.     Виконати пісню шкільного репертуару (5 клас) під власний супровід.

VІ семестр

Тема: Вільне автоматичне володіння навичками співацького дихання, опори та атаки звуку, розвиток рухливості голосу, згладжування регістрів (нижнього і верхнього).

Практичні завдання:

1.     Практичне засвоєння комплексу вокалізів та розспівувань для оволодіння вільним співацьким диханням та вправ на розвиток рухливості голосу.

2.     Удосконалення володіння співацькою опорою та атакою звуку. Виконання вокальних творів, які потребують гнучкості і рухливості голосу.

Самостійна робота:

1.     Вільне володіння вокальними вправами (вокалізи, розспівування) для досягнення правильного звукоутворення.

2.     Володіння правильною корпусною постановкою та вільним положенням гортані при співі.

3.     Розучування та виконання вокалізів, арпеджіо, тризвуків, гами (мажорних, мінорних) в повільному та прискореному русі для розвитку гнучкості і рухливості голосу.

4.     Розучування нотного і літературного тексту виучуваних творів.

Підсумкова тека.

1.     Виконання вокалізу або романсу (пісні).

2.     Виконання арії чи народної пісні.

3.     Виконати пісні шкільного репертуару (6 клас) під власний супровід.

ІV курс VІІ семестр

Тема: Оволодіння декламаційною виразністю виконання вокальних творів, зберігаючи повноцінне звучання голосу. Робота над формуванням активного вокального звуку, співацької декламаційної виразності зі збереженням опертості звучання.

Практичні завдання:

1.     Опанування декламаційної виразності виконання вокального твору заради розкриття художнього образу, робота над навичками переходу від співу до мовлення і навпаки, згладжуючи регістри звучання.

2.     Володіння і удосконалення певної співацької форманти та удосконалення прийомів співацької атаки.

Самостійна робота:

1.     Удосконалення виучуваних вокальних творів за програмою.

2.     Вирівнювання звучності на всьому діапазоні на всіх голосних, чіткість співацької дикції, речитативу чи кантилени.

3.     Робота над вивченням творів за програмою.

Підсумкова тека.

Виконати романс чи арію, народну пісню та шкільну пісню (7 клас) під власний супровід.

Форма контролю - екзамен.

1.     Виконати арію, романс.

2.     Виконати українську народну пісню.

3.     Виконати шкільну пісню (7 клас) під власний акомпанемент.

VІІІ семестр

Тема: Робота над формуванням активного вокального слуху та підготовка програми до ДЕК.

Практичні завдання:

1.     Вироблення і удосконалення певної співацької форманти. Удосконалення володіння спеціальних вокально-технічних прийомів співацької атаки.

2.     Удосконалення виконання виучуваних вокальних творів та володіння всіма засобами голосоутворення.

Самостійна робота:

1.     Удосконалення виучуваних вокальних творів та робота над ними.

2.     Поглиблена робота над виразністю передачі змісту музичного твору.

Підсумкова тека.

1.     Виконати арію або романс.

2.     Виконати українську народну пісню.

3.     Виконати шкільну пісню (8 клас) під власний акомпанемент.

Форма контролю - екзамен.

1.     Виконати арію або романс.

2.     Виконати українську народну пісню.

3.     Виконати шкільну пісню (8 клас) під власний акомпанемент

Художньо-педагогічний репертуар.
 

Народні пісні

1.     обр. Александров О. “Я по садику гуляла”;

2.     обр. Анцев М. “Святок”;

3.     обр. Балакірєв М. “У ворот, ворот”;

4.     обр. Віленський М. “Стоїть явір над водою”;

5.     обр. Вітол Я. “Колискова”;

6.     обр. Галкін І. “Эх, дом, мой дом”;

7.     обр. Глушков П. “Вечір надворі”, “По діброві вітер віє”;

8.     обр. Долухонян О. “Дівчина”, “Музиканти”;

9.     обр. Дрімлюга П. “Ти ж моя хусточка”, “Усміхнись, Теріке”, “В рідних горах”;

10.                       обр. Каппа С. “Колискова”;

11.                       обр. Комітаса С. “Ластівка”;

12.                       обр. Косенко В. “Бандура”;

13.                       обр. Лисенко М. “Ой, гай мати”, “Дощик”, “Лугом іду”, “Там, де Ятрань круто в’ється”, “Сонце низенько”, “Казав мені батько”, “Ой не світи, місяченьку”;

14.                       обр. Лобачов Г. “Чайхана”, “Колискова”, “Вечірня”, “Маріора”;

15.                       обр. Лядою А. “Земелюшка - чернозем”;

16.                       обр. Лятошинський Б. “Чого вода каламутна”, “Ой у полі тихий вітер віє”, “Чого, чого зелен розмаю”;

17.                       обр. Малат Я. “Яничок”;

18.                       обр. Обретрнов С. “Эхо”;

19.                       обр. Одлічки А. “Хусточка”, “Вийшли в поле косарі”;

20.                       обр. Ракова М. “Дудочка”;

21.                       обр. Римський – Корсаков М. “Здравствуй, гостя - зима”;

22.                       обр. Солонов Ю. “Спи, моя мила”, “Віють вітри”;

23.                       обр. Степовий Я. “Зоре моя вечірняя”;

24.                       обр. Чишко О. “В рідних горах”, “Дощик, дощик”, “Лугом іду, коня веду”;

25.                       обр. Штогаренко А. “Ой, чия ти, дівчинонька”;

26.                       обр. Юцевич С. “Полинула чечіточка”.

Пісні для дітей

1.     Аренський А. “Зозуля”;

2.     Арсеєв І. “Крокодил та Чебурашка”;

3.     Бетховен Л. “Бабак”, “Травнева пісня”;

4.     Веріковський М. “Абетка”;

5.     Глінка М. “Не щебечи, соловейко”;

6.     Гречанінов О. “Пташка”, “Колискова”, “Ніч”;

7.     Гріг Е. “Лісова пісня”, “Дитяча пісенька”;

8.     Даргомижський О. “пісня рибки”;

9.     Жербін М. “Веселий марш”;

10.                       Кабалевський Д. “Шкільні роки”, “Спокійної ночі”, “Наш край”;

11.                       Кос-Анатольський А. “На привалі”;

12.                       Косенко В. “Ялинка”, “Колискова”;

13.                       Кюї Ц. “Вечірня зоря”, “Зима”, “Ластівка”, “Травневий день”;

14.                       Лукашов В. “Шкільний вальс”;

15.                       Мясков В. “Сніжинки”;

16.                       Моцарт В. “Дитячі ігри”, “Туга за весною”;

17.                       Полянський С. “Новий рік”, “Весняна пісенька”.

Перелік літератури.
 

1.     Абт Ф. Школа пения: Избранные упражнения для голоса с ф-но. – М.: Музыка, 1985.

2.     Віленська І. Вокалізи для співака-початківця. – К.: Музична Україна, 1971.

3.     Віленська І. Вокалізи для високого голосу з ф-но. – К.: Мистецтво, 1969.

4.    Віленська І. Вокалізи для середнього голосу. – К.: Музична Україна, 1989.

5.    Віленська І. Вокалізи для низького голосу з ф-но. – К.: Мистецтво, 1960.

6.    Варламов А. Полная школа пения. Ч. ІІ, ІІІ. Вокализы. – М.: Музгиз, 1953.

7.    Владимирова М. Упражнения и вокализы // Вопросы вокальной педагогики. – М.: Музыка, 1964.. – Вып. 2.

8.    Гарсия М. Школа пения. – М.: Музгиз, 1956.

Методи навчання.
 

 

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього учителя музики з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій поряд з традиційними методами вокальної педагогіки (вправляння,  вокалізація, сольфеджування, інтерпретація, імпровізація) широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу,моделювання видів вокальної діяльності, стимулювання художнього навчання, пролонгований художньо-виконавський тренінг, художньо-психологічна підтримка, регуляція вольових зусиль, активізація вокально-виконавської діяльності тощо.

Методи контролю.
 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

         Використовуються такі методи контролю, які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки учителя музики  перевага надається вербалізації змісту вокально-виконавської роботи, проведенню академічних концертів з солоспіву, публічному виступу студентів у концертних програмах тощо.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів.

 

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях

За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

 

5

Завдання студентом виконується без допомоги викладача. Студент в повній мірі осмислено володіє вокально-технічними навичками, має чисте інтонування, володіє художньою виразністю твору, вміє аналізувати своє завдання і розв’язати його самостійно. Бере участь у концертних заходах закладу.

В

Високий рівень

4,5


Студент вільно володіє усіма засобами правильного голосоутворення (дихання, опора, атака, позиція, рухливість, виразність голосу по всьому діапазону зі збереженням опори звуку). Студент здатний самостійно опанувати вокально-технічні навички, але потребує консультації і допомоги викладача. Може брати участь у концертних заходах закладу. Завжди готується до уроку.

С

Достатній рівень

 

4

Студент під керівництвом викладача вміє вільно користуватись усіма вокально-технічними навичками, має незначні технічні та інтонаційні недоліки, менше уваги приділяє виразності передачі змісту вокального твору, але здатний сприйняти зауваження викладача та виправити недоліки у роботі над вокальним твором.

D

Середній рівень

 

3,5

Студент володіє голосом на достатньому рівні, але не самостійно. Здатний виконати вокальний твір без якісного невмілого користування усіма вокально-технічними навичками. Тільки на теоретичному рівні студент розуміє такі поняття як: правильне, невимушене вокальне дихання, чисте інтонування, опора звуку, атака, художній образ твору тощо. Вокальний твір може бути вивчений (текст нотний і літературний), але достатнє володіння голосом відсутнє.

Е

Початковий рівень

 

3

Студент здатний володіти голосом на початковому етапі. Користуватися голосом вміє тільки на занятті, під керівництвом викладача. Не знає вокального матеріалу за програмою, може відтворювати його тільки фрагментарно. Теоретично розуміє помилки, але без допомоги викладача виправити їх не в змозі. Студент з ускладненням виконує дану програму, має багато вокально-технічних недоліків, самостійно не працює.

Х

Низький

 

2

Студент не володіє практичними навичками дисципліни, прикладає мало зусиль до вивчення програми. Самостійна робота не виконується, музичний та літературний текст студентом знає частково, не вміє усвідомити і опанувати фактори, від яких залежить правильне голосоутворення (співацьке дихання, опора, атака, позиція, художній образ тощо). На урок приходить не підготовленим.

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів

(самостійна робота)

А5

(відмінно)

Студент постійно виконує домашні завдання, досконало працює над вокальними творами, використовуючи набуті знання та уміння, самостійно аналізує свій вокальний твір та самостійно усуває недоліки, на високому рівні володіє правильним звучанням голосу  по всьому діапазону.

В 4,5

(добре)

Студент має уяву та ґрунтовні знання про співацьку діяльність, володіє вокально-технічними навичками у межах програми, вчить та виконує вокальні твори на належному рівні, без суттєвих помилок може помітити у своєму співі недоліки та їх виправити.

С 4

(добре)

Студент сприймає вокальні твори за програмою, але він не володіє творчою уявою та нездатний зробити висновки щодо досконалого звучання, не досить впевнено відтворює вокальні звуки, засвоює теоретичний матеріал, але практично недостатньо повно проводить аналіз твору та потребує допомоги викладача.

DE 3,5;

3 (задовільно)

Студент не систематично самостійно працює над вокальними творами, не має достатньо теоретичних знань, щоб зробити аналіз твору та виправити помилки, недостатньо працює самостійно над програмою, тому не володіє вокально-технічними навичками, але помічаються зміни у вокальному розвитку студента.

Х2 (незадовільно)

Студент частково здатний сприймати та відтворювати окремі фрагменти вокального твору, знайомий з музичним матеріалом, але не вміє його використовувати у власній вокальній діяльності, уміння, розвиток вокально-технічних навичок, уява художнього образу відсутні або на низькому рівні.

 


Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів

(екзамен, диференційний залік)

А5      

(відмінно)

Студент володіє теоретичними знаннями у межах програми, вміє використовувати набуті знання і практичні уміння у співацькій діяльності. Вміє аналізувати власний спів, визначати недоліки і свідомо їх усувати. На досить високому рівні володіє вокальною технікою, сформованими вокальними навичками. Емоційно, творчо, виразно виконує вокальний твір, адекватно передаючи його художній образ.

В 4,5

(добре)

Студент має міцні ґрунтовні знання, володіє вокально-технічними уміннями, навичками у межах програми. Виконує виконавську роботу на доброму рівні без суттєвих помилок, може проаналізувати свої недоліки, неточності і виправити їх самостійно.

С 4

(добре)

Студент сприймає і інтерпретує вокальні образи досить повно, але має стандартне мислення, бракує власних висновків. Виявляє достатній рівень засвоєння теоретичного матеріалу, але при цьому не достатньо повно робить аналіз свого виконання, допускає незначні помилки у виконанні вокальних творів, потребує допомоги викладача. Трапляються недоліки у відтворенні музичного образу.

DE 3,5;

3 (задовільно)

Студент може відтворити музичний образ, але не завжди послідовно та логічно використовує теоретичні знання, тому не завжди вміє самостійно проаналізувати власні помилки. Недостатньо стійкі вокально-технічні навички, спостерігаються помилки в інтерпретації та побудові виконавського плану вокального твору, але є позитивні зміни у вокальному розвитку студента.

Х2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Студент здатний сприймати та відтворювати окремі фрагменти вокального твору, знайомий з мінімальним теоретичним матеріалом, але не використовує його у власній вокальній діяльності. Розвиток вокально-технічних навичок на низькому рівні. Виконавська інтерпретація не адекватна художньому образу твору.

F1 (незадовільно)

У студента сприйняття музичного образу на дуже низькому рівні, слабко сформоване художньо-естетичне мислення. Відсутні елементарні знання та вокально-технічні навички..

 


Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Вокал (бакалаври)
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
17 листопада 2012р., 10:32 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 8943

Опитування Чи брали Ви участь в дистанційному навчанні?
Мені це нецікаво 51
Ні, але хочу спробувати 155
Так, в ролі тьютора (студента) 180
Всього голосів: 386
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...