Педагогічні технології в початковій школі
План
Пояснювальна записка
Мета курсу
Завдання курсу
Програма курсу
Змістовий модуль І. Учитель початкових класів. Вимоги до його особистісних та професійних якостей
         Лекційний модуль
                  Лекція 1. Технологічний підхід в освіті. Педагогічні технології початкової школи.
                  Лекція 2. Технологія особистісно орієнтованого навчання і виховання.
                  Лекція 3. Технологія інтерактивного навчання
                  Лекція 4. Основи проектної технології.
                  Лекція 5. Технологія розвитку критичного мислення
         Практичний модуль
                  Семінарське заняття №1. Особистісно-орієнтований урок в початковій школі
                  Семінарське заняття №2. Технологія організації групової навчальної діяльності школярів.
                  Семінарське заняття №3. Інтерактивні технології навчання. Сучасні підходи до організації навчання.
                  Семінарське заняття №4. Технологія проектного навчання у початковій школі.
         Модуль самостійної роботи
Змістовий модуль 2. Індивідуальність вчителя і освітні технології.
         Лекційний модуль
                  Лекція 1. Технології навчання у співробітництві
                  Лекція 2. Технологія розвивального навчання
                  Лекція 3. Нові інформаційні технології
                  Лекція 4. Технологія проблемного навчання
                  Лекція 5. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до впровадження педагогічних технологій
         Практичний модуль
                  Семінарське заняття №1. Освітня технологія розвитку критичного мислення в навчальному процесі
                  Семінарське заняття №2. Суть, умови впровадження та використання технології формування творчої особи
                  Семінарське заняття №3. Технології розвивального навчання.
                  Семінарське заняття №4. Технології колективно-творчого виховання
         Модуль самостійної роботи
Список рекомендованої літератури
Пояснювальна записка
Головний стратегічний напрямок розвитку системи освіти відповідно до завдань Національної доктрини розвитку освіти України - трансформація освіти у світовий простір, вирішення проблеми особистісно орієнтованого навчання, тобто такого навчання, у якому особистість учня була б у центрі уваги педагога, психолога, в якої пізнавальна діяльність учня, а не викладання, була би провідною. Така побудова освіти відображає гуманістичний напрямок у філософії, психології і педагогіці.

         Вирішення цих завдань відкриває великі можливості у пошуку нових засобів, форм і методів навчання і виховання. У педагогіці постійно з'являються нові підходи і погляди до організації процесів навчання і виховання. Виникає проблема готовності вчителя до використання нововведень у навчальний процес. Сьогодні кожний педагог шукає найбільш ефективні шляхи удосконалення навчального процесу, підвищення зацікавленості учнів і зростання їх успішності. У зв'язку з прагненням педагогів підвищити якість навчання, усе більше лунає поклик до переходу на педагогічні технології.

         Реалізація сучасних завдань навчання і виховання багато в чому залежить від готовності майбутнього вчителя початкових класів до впровадження педагогічних технологій. Щоб педагогічні кадри були готові до сучасної професійної діяльності, необхідно якнайкраще ознайомлювати майбутніх фахівців, зокрема вчителів початкових класів, з особливостями сучасних педагогічних технологій.

         Аналіз рівня професійної підготовки вчителя початкових класів в Україні сьогодні дозволяє зробити висновки про посилення технологічного аспекту підготовки вчителя, на накопичену палітру освітніх технологій, напрацьовані підходи до гуманізації педагогічної взаємодії педагога з дитиною.

         Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа), чітко визначила напрямки розвитку освіти в Україні, які наповнюють змістом ідеологію педагогічних технологій - від авторитарної до особистісно орієнтованої педагогіки.                                             

         Курс "Педагогічні технології в початковій школі» покликаний слугувати поглибленню і розширенню професійної підготовки спеціалістів у галузі початкової освіти, становленню творчої індивідуальності вчителя початкових класів, що розвивається і формується в умовах альтернативної освіти, змісту і технології навчання і виховання. Необхідно навчити майбутніх учителів початкових класів орієнтуватися в системах, технологіях, методиках, несхожих одна на одну, адекватно оцінити їх, зробити правильний вибір на шляху впровадження педагогічних технологій у навчальний процес початкової школи.

Мета курсу
Допомогти майбутнім вчителям І ступеня навчання зорієнтуватися в концептуальних та теоретичних положеннях педагогічних технологій, сформувати готовність до впровадження сучасних технологій у практику початкової школи.        
Завдання курсу
-  ознайомити студентів факультету з концептуальними та теоретичними положеннями численних технологій навчання;

-  узагальнити педагогічні технології початкової школи, виявити їх фундаментальну спільність, виділити істотні ознаки;

- сформувати позитивне ставлення і прагнення майбутнього вчителя початкової школи до творчого оволодіння новими навчальними технологіями;

- вчити студентів обирати оптимальні технології навчання відповідно до індивідуальних можливостей учнів початкових класів, рівню їх підготовки, умов;

-  орієнтувати студентів до педагогічної творчості,  самостійності, дослідницької діяльності.

Програма курсу
Поняття педагогічної технології. Ознаки і структура педагогічної технології.  Класифікація педагогічних технологій. Технологічний підхід в освіті. Педагогічні технології початкової школи.

Технологія як наука про майстерність. Історичні аспекти педагогічної технології. Головні ознаки педагогічної технології.

Характеристика педагогічних технологій. Технологія традиційного навчання. Технологія проблемного навчання. Ігрові технології навчання. Технологія особистісно орієнтованого навчання. Особливості методики. Технологія розвивального навчання. Система розвивального навчання Л.В. Занкова. Технологія розвивального навчання Д.Б. Ельконіна - В.В. Давидова. Технологія колективного способу навчання. Технологія розвитку критичного мислення. Технологія програмованого навчання. Технологія інтерактивного навчання. проектна технологія. Технологія модульного навчання. Технологія колективного творчого виховання.

Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до впровадження педагогічних технологій. Технологія колективного творчого виховання.

Змістовий модуль І. Учитель початкових класів. Вимоги до його особистісних та професійних якостей
Лекційний модуль
Лекція 1. Технологічний підхід в освіті. Педагогічні технології початкової школи.
 1. Концептуальні положення технологічного підходу в освіті.
 2. Інноваційність як ознаки сучасності.
 3. Технологія як наука про майстерність.
 4. Технологія проектування уроку в початковій школі.
Лекція 2. Технологія особистісно орієнтованого навчання і виховання.
 1. Особистісний підхід в педагогіці: історія виникнення.
 2. Мета і завдання особистісно орієнтованого навчання.
 3. Особистісно орієнтовані технології.
 4. Планування та технологія особистісно зорієнтованого уроку.
Лекція 3. Технологія інтерактивного навчання
 1. Цілі і завдання інтерактивного навчання, характерні ознаки.
 2. Етапи впровадження системи інтерактивного навчання.
 3.  Класифікація інтерактивних методів навчання.
Лекція 4. Основи проектної технології.
 1. Педагогічні функції методу проектів.
 2. Типи проектів. Метод проектів у діяльності вчителя початкових класів.
 3. Проектна діяльність учителя і учня початкової школи.
Лекція 5. Технологія розвитку критичного мислення
1. Історичний аспект технології критичного мислення.

2. Цілі і завдання технології критичного мислення.

3. Методична модель пізнавального процесу в технології.

4. Урок у технології критичного мислення.

Практичний модуль
Семінарське заняття №1. Особистісно-орієнтований урок в початковій школі

                                              Зміст заняття

Обговорення теоретичних питань:

 • особистісний підхід у педагогіці;
 • особистісно-орієнтована світа і технології.
 • понятійний апарат, ключові слова;
 • педагог у особистісно-орієнтованому виховному процесі.

 

                                           Практична частина:

 • аналіз фрагментів уроків студентів за самостійно складеним планом;
 • порівняльний аналіз традиційного і особистісного уроку (складання порівняльної таблиці:

 

 

            Компоненти педагогічного процесу

          Традиційне

            навчання                                                      

          Розвивальне

             навчання

Мета

 

 

Зміст

 

 

Форма навчання

 

 

Методи навчання

 

 

Контроль і оцінка

 

 

Тип взаємодії учителя й учня

 

 

 

                      Завдання для самостійного опрацювання:

 • Роль рефлексації у особистісно орієнтованому навчанні;
 • Роль і місце особистості педагога у реалізації різних підходів до навчання і виховання молодших школярів;
 • Особистісно орієнтована освіта і технології.
Семінарське заняття №2. Технологія організації групової навчальної діяльності школярів.
                                                  Зміст заняття

1. Обговорення теоретичних питань:

- інтерактивні методи навчання як форма організації групової роботи в початкових класах.

2. Понятійний апарат. Ключові слова.

- класифікація і функції інтерактивної групової навчальної діяльності;

- зміст технології групової навчальної діяльності;

- використання інтерактивних методів у навчанні;

                            Питання для обговорення і перевірки:

1. Допишіть речення: «Групова форма навчальної діяльності – це…»;

2. У чому особливість групової навчальної діяльності порівняно з індивідуальною та фронтальною?

3. Яке місце посідає групова навчальна діяльність у цілісній системі навчальної діяльності учнів?

                                         Практична частина:

Конференція «Захист моделей групової роботи» у творчих групах

                       Завдання для самостійного опрацювання:

1. Розробити конспект уроку зі своєї спеціальності з введенням у структуру уроку групових форм навчальної діяльності.

2. Історія виникнення технології організації групової навчальної діяльності школярів.

3. Понятійний апарат.

Семінарське заняття №3. Інтерактивні технології навчання. Сучасні підходи до організації навчання.

Зміст заняття

 Обговорення теоретичних питань:

 • понятійний апарат, ключові слова;
 • інтерактивна технологія кооперативного навчання;
 • інтерактивна технологія колективно-групового навчання;
 • технологія ситуативного моделювання;
 • технологія опрацювання дискусійних питань;
 • вимоги до особистості учителя.

 

Практична частина:

 Підготуватися до «Міні-конференції» за запитаннями:

а) структура інтерактивного уроку в початковій школі;

б) методика інтерактивного уроку ;

в) шляхи його реалізації в початковій ланці освіти;

г) критерії ефективності даної технології.

 

                            Завдання для самостійного опрацювання:

 

Підготувати фрагмент інтерактивного уроку в 4 класі.

Семінарське заняття №4. Технологія проектного навчання у початковій школі.

Зміст заняття

Обговорення теоретичних питань:

1. Зміст і завдання ТНП (технології проектного навчання).

2. типи проектів.

3. Головні умови організації роботи над проектом, вимоги до неї.

4. Алгоритм роботи над проектом.

 

 • зміст педагогічної технології «Створення ситуації успіху»;
 • вимоги до особистості і діяльності педагога.

 

Практична частина:

 • підготовити й розробити план й завдання проекту будь-якого типу;
 • опрацювати статтю «Проектний день у початковій школі» (Журнал «Початкова школа» №5, 2006);
 • опрацювати статтю «Метод проектів як засіб креативної пізнавальної діяльності молодших школярів». (Журнал «Початкова школа»)
Модуль самостійної роботи

опрацюйте:

 1. Роль рефлексації у особистісно орієнтованому навчанні;
 2. Роль і місце особистості педагога у реалізації різних підходів до навчання і виховання молодших школярів;
 3. Особистісно орієнтована освіта і технології.
 4. Розробити конспект уроку зі своєї спеціальності з введенням у структуру уроку групових форм навчальної діяльності.
 5. 5.Історія виникнення технології організації групової навчальної діяльності школярів.
 6. Понятійний апарат.
Змістовий модуль 2. Індивідуальність вчителя і освітні технології.
Лекційний модуль
Лекція 1. Технології навчання у співробітництві
 1. Концептуальні положення педагогічної технології.
 2. Технологія колективно-творчого виховання (за І. Н. Івановим)
 3. Технологія формування творчої особистості.
 4. Технологія організації групової діяльності.
Лекція 2. Технологія розвивального навчання
 1. Концептуальні положення систем розвивального навчання (Л.С. Виготський, Л.В. Занкова, В.В. Давидова, Д.Б. Ельконіна).
 2. Структура уроку в системі розвивального навчання.
 3. Діяльність вчителя на уроках в системі розвивального навчання.
Лекція 3. Нові інформаційні технології
1. Історія виникнення технології.

2. Концептуальні положення.

3. Вимоги до особистості педагога.

Лекція 4. Технологія проблемного навчання
 1. Наукові основи педагогічної технології.
 2. Сутність інноваційної педагогічної діяльності.
 3. Урок у технології проблемного навчання.
 4. Вимоги до особистості педагога.
Лекція 5. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до впровадження педагогічних технологій
 1. Готовність до інноваційної діяльності як5 важлива професійна якість педагога.
 2. Структура готовності до інноваційної педагогічної діяльності.
 3. Розвиток інноваційної поведінки педагога.
Практичний модуль
Семінарське заняття №1. Освітня технологія розвитку критичного мислення в навчальному процесі

Зміст заняття

      Обговорення теоретичних питань:

 • створення середовища для навчання;
 • будова уроку для розвитку критичного мислення;
 • схема методик у межах програми;
 • опис методик, прийомів;
 • поради учителю щодо планування й проведення уроку з використанням методик розвитку критичного мислення.

 Практична частина

 • проаналізувати умови стимулювання критичного мислення;
 • провести фрагмент уроку  використанням ЧПКМ.
Семінарське заняття №2. Суть, умови впровадження та використання технології формування творчої особи

                                                      Зміст заняття

1. Обговорення теоретичних питань:

- концептуальні положення технології розвитку і формування творчої особистості;

- понятійний апарат, ключові слова;

- сутність та специфіка творчої діяльності;

- особливості змісту технології Г. Альтпуллера;

- механізм організації творчої особистості.

 

                                             Практична частина:

1) Розробити фрагмент уроку з використанням ТРВЗ:

1. Методика критичного мислення

2. Метод спроб та помилок, тренінг здорового глузду

3. Розвиток мислення за аналогією

4. розвиток мислення за асоціацією

5. Тренінг мозкового штурму

6. Тренінг вміння задавати питання

7. Тренінг навичок морфологічного аналізу

8. Тренінг діалектичного мислення

9. Тренінг системного мислення

10. Прийоми моделювання

11. Тренінг функціонального мислення

12. Тренінг логічного мислення

2) Провести діагностику творчого ставлення учнів до навчальної діяльності за такими напрямками:

 • чи намагається учень піддавати сумніву запропоновані вчителем шляхи вирішення навчальних завдань?
 • чи намагається знайти особисте рішення, більш раціональні засоби вирішення навчальних завдань?
 • чи може оцінити оригінальність, своєрідність рішень, запропоновані іншими учнями?
 • чи намагається переглянути результати своєї діяльності, віднайти засоби вдосконалення?
 • чи допомагає отримана інформація краще орієнтуватися в рівні наукових досягнень?
Семінарське заняття №3. Технології розвивального навчання.

Зміст заняття

 Обговорення теоретичних питань:

 • історико-педагогічні засади проблеми;
 • понятійний апарат, ключові слова;
 • технологія розвивального навчання Л. Занкова;
 • технологія особистісно розвивального навчання Д. Ельконіна – В. Давидова.

 Практична частина:

 Підготуватися до ділової гри «Міні-конференція» за запитаннями:

а) цільові орієнтації розвивального навчання;

б) основні елементи технології;

в) шляхи реалізації розвивального навчання;

г) критерії ефективності цієї технології.

Семінарське заняття №4. Технології колективно-творчого виховання

                                                 Зміст заняття

 Обговорення теоретичних питань:

 • концептуальні положення технології колективно-творчого виховання;
 • понятійний апарат, ключові слова;
 • організація колективно-творчого виховання;
 • готовність педагога до інноваційної діяльності.

                                            Практична частина:

 • у формі ділової гри провести колективно-творчу справу у групі студентів (фрагмент);
Модуль самостійної роботи

Опрацюйте дані питання:

 1. активізація пізнавальної діяльності учнів;
 2. культура розробки та впровадження педагогічних технологій;
 3. майстерність керування творчими роботами учнів
 4. Аналіз праць А.С. Макаренка і В.О. Сухомлинського приклади педагогічної технології «Створення ситуації успіху».
 5. Визначити спільні і відмінні особливості технологій розвивального навчання Л. Занкова та Ельконіна-Давидова
 6. розробити план проведення колективно-творчої справи (за матеріалами виробничої практики);
 7. Реферати:
 8. Колективна організаторська діяльність учнів.
 9. Колективна творчість у вихованні молодших школярів.
 10. Концептуальні положення технології КТС.
Список рекомендованої літератури
 1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. –М., 1995.
 2. Бондарева К.І., Козлова О.Г. Педагогічний аналіз інноваційної діяльності вчителя. –Суми, 2001.
 3. Буркова Л.В. Педагогічні інновації та їх діагностична експертиза: Теоретичний аспект. –К., 1999.
 4. Волинець А.Г. Сучасні педагогічні інновації і школа майбутнього // Рідна школа. -1993с. -38. –С.30-32.
 5. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. –К., 2004.
 6. Інноваційні педагогічні технології І.М. Драгоманова. / І.М. Дичківська. –Київ:Академвидав, 2004. -351с.
 7. Коллективное творческое воспитание в работе классного руководителя / Сост. Пехота Н.Е., Гринченко В.П. и др. –Хабаровск. 1990. -56с.
 8. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. Посібник. –К.: Вища школа. 1997. -304с.:іл.
 9. Пєхота О.М. Освітні технології. –Київ: «А.С.К.». -2002. -253с.
 10. Шарко В.Д. Нові технології навчання. –Херсон, 2000. -92с.

 

Додаткова література:

 1. Бондар С.П. Гуманізація процесу навчання. –Київ: Стилос, 2001. -256с.
 2. Дичківська І.М. Розвивати інтелектуальну обдарованість // Палітра педагога. -2004. -№2. –С. 7-10.
 3. Журнал «Початкова школа». -2000-2005 р.р. Спецкурс «Формування творчої особистості».
 4. Педагогіка. Навч. посібник. –Харків: ТОВ «Одіссей». -2003. -352с.
Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Педагогічні технології в початковій школі
(Книга)
Дата изменения:
5 жовтня 2011р., 4:24 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 48541

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 79
групою дистанційного навчання 116
е - бібліотекою 99
Всього голосів: 294
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...