Чорноморський ботанічний журнал - 2009 - том 5, №3
-
Надіслав: Загороднюк Наталья (24 жовтня 2011р.)
Анотація

Зміст номера, повні оригінал-макети окремих статей

Анотації англійською та країнською мовами, текст статей, оформлений у вигляді окремих файлів формату *pdf.

Чорноморський ботанічний журнал - Chornomorski Botanical Journal - 2009 - том 5, №3

РАБОТЯГОВ В.Д. Теоретичні основи інтродукції ефіроолійних рослин // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N3. - С. 307-318.
Сформульовано теоретичне обґрунтування інтродукції ефіроолійних рослин, що включає питання мобілізації вихідного матеріалу, його вивчення та введення в культуру. Відповідно до висунутої концепції інтродукція ґрунтується на пошуку теоретично можливих терпенів у досліджуваних родах та видах. На прикладі родини Lamiaceae  і Asteraceae складені схеми-матриці пошуку гіпотетично можливих терпеноїдов у рослин.
Ключові слова: інтродукція, ефіроолійні рослини, терпеноїди, ефірна олія
RABOTJAGOV V.D. Theoretical basis of essential-oil-bearing plants introduction // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N3. - Р. 307-318.
Theoretical foundations of essential-oil-bearing plants' introduction is established including issues of selection, study and cultivation of source material. According to the conception, introduction is based on the search of theoretically possible terpenoids among genera and species studied. Schemes-matrixes of plants' hypoteticaly possible terpenoids search are compiled using Lamiaceae and Asteraceae families as examples.
Key words:  introduction, essential-oil-bearing plants, terpenoids, еssential oil повний текст/full text

 

ТКАЧЕНКО В.С. Структурні зміни в рослинному покриві «Єланецького степу» за перше десятиліття заповідання // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, № 3. - С. 319-332.
Автор повторно обстежив рослинний покрив природного заповідника «Єланецький степ» (1675,5 га, Миколаївська область) через 10 років після фіксації його вихідного стану (1997-2007 рр.). Основна увага була зосереджена на абсолютно заповідному степу, який не випалювався (93 га). Тут розросталися чагарниково-степові угруповання за участю Сaragana frutex, зростала кількість розсіяних по степу  Crataegus monogyna, Rhamnus cathartica, Rosa corymbifera та ін. Поширення на абсолютно заповідному степу дерниннозлакових угруповань з домінуванням Stipa capillata, S. lessingiana, S. ucrainica, Festuca valesiaca скоротилося майже на одну третину. Проте вони продовжували просторово домінувати, і серед них подекуди з’явилися відносно мезофітизовані угруповання з Poa angustifolia. Загалом степова рослинність заповідника лише спорадично розвивалася в природному демутативному спрямуванні, оскільки пожежі, особливо напередодні посушливого 2007 р., спричинили її значну деградацію. Постексараційна демутація перелогів відбувалася досить інтенсивно і досягла вузьколистотонконогової стадії (Poeta angustifoliae), ускладненої  комплексом різнотравних угруповань та поширенням дерев і чагарників з навколишніх лісосмуг.
Ключові слова: степовий заповідник, періодичні обстеження, демутація рослинності, постпірогенна  деградація
TKACHENKO V.S. Changes in vegetation structure of «Yelanetsky steppe» during the first decade since it has become protected // Сhornomorsk. bot. z. - 2009. - vol. 5, N 3. Р. 319-332.

Author reinvestigated plant cover in natural reserve « Yelanetsky steppe» (1675.5 ha, Mykolayiv region) after 10 years of fixing its original state (1997-2007). The main attention was focused on the absolutely protected steppe with no impact of human-induced fire (93 ha). Shrub-steppe communities with Сaragana frutex are spread here with increasing number of Crataegus monogyna, Rhamnus cathartica, Rosa corymbifera etc. Distribution of Stipa capillata, S. lessingiana, S. ucrainica, Festuca valesiaca has been nearly three times decreased on absolutely protected steppe. Being still dominated, these communities was added by relatively mesophytic communities of Poa angustifolia. In general, reserve steppe vegetation demutated only sporadically because of fires, especially in droughty 2007, wich caused their significant degradation. Postexarational demutation of fallow land was quite intensive and reached the stage of Poeta angustifoliae with the complex of forb communities and naturalized trees and shrubs from the surrounding hedgerows.
Key words: steppe reserve, repeating investigations, demutation of vegetation, postpyrogenic degradation повний текст_част1/full text_part1  повний текст_част2/full text_part2

 

 

МОЙСІЄНКО І.І., СУДНІК-ВОЙЦИКОВСЬКА Б. Флора курганів зони різнотравно- та багаторізнотравно-злакових степів в Україні // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N 3. - Р. 333-369.
Представлені результати дослідження флористичного багатства курганів в зоні різнотравно- та багаторізнотравно-злакових степів (згідно з MAP OF THE NATURAL VEGETATION OF EUROPE 2000: «the west and central Pontic herb-grass steppe» (M5) та «west and central Pontic herb-rich grass steppe» (M1) зони) в Миколаївській та Кіровоградській областях. Вивчено 29 курганів понад 3 м. заввишки, що розташовані на території понад 9000 км2. Досліджена флора курганів за кількістю видів переважає флору курганів зон злакових та пустельних степів і налічує 439 видів. Кількість видів на одному кургані змінюється від 89 до 171 (середня 125,5). В зоні різнотравно- та багаторізнотравно-злакових степів переважають гемікриптофіти, на відміну від флор курганів зон, що розташовані південніше, де переважають терофіти. Також більш чисельними виявились тут фанерофіти (8,7 %). Короткоживучі рослини (одно-, дво-, трирічні монокарпіки) складають 35,1 % флори. Більшість з них є синантропними видами, переважно бур’яни з оточуючих полів. Загалом на курганах виявлено 113 видів адвентивних рослин. Археофіти та кенофіти складають 23,5 % флори курганів.
В цілому на досліджених курганах було зафіксовано 19 синтаксонів вищого рангу. Види, що асоційовані з степовими синтаксонами: Festuco-Brometea, Festucetea vaginatae, Polygono-Artemisietea та Galietalia veri є найчисельнішими і складають 49,9 % флори курганів. Як і у флорі курганів злакових та пустельних степів домінують види класів Festuco-Brometea та Stellarietea mediae, що підкреслює напівприродний характер флори курганів. Виявлено низку раритетних видів рослин: Adonis vernalis, Amygdalus nana, Anemone sylvestris, Astragalus dasyanthus, Crocus reticulatus, Elytrigia stipifolia, Galium volhynicum, Goniolimon tataricum, Hesperis tristis, Iris halophila, Limonium platyphyllum, Linaria biebersteinii, Ornithogalum kochii, Phlomis hybrida, Stipa capillata, S. lessingiana. Кургани зони різнотравно- та багаторізнотравно-злакових степів, як і інших зон виступають рефугіумами степової флори. Вони досить рівномірно розташовані в степовій зоні і відіграють важливу роль в локальному відновлені природної рослинності, тому повинні охоронятися не лише як археологічні, а і як природні пам’ятки.
Ключові слова: кургани, рефугіум степової флори, флористичне різноманіття, Понтичний різнотравно-злаковий та багаторізнотравно-злаковий степ, охорона курганів, південь України.
MOYSIYENKO I.I., SUDNIK-WÓJCIKOWSKA B., 2009: Flora of kurgans in the Pontic herb( rich) grass steppe zone in Ukraine // Chornomorsk. bot. z. - 2009. - vol. 5, N 3. - Р. 333-369.

The results of study of floristic diversity of  kurgans in the Pontic herb(-rich) grass steppe zone (according to MAP OF THE NATURAL VEGETATION OF EUROPE 2000: the west and central Pontic herb-grass steppe (M5) and west and central Pontic herb-rich grass steppe (M1) zones) in Mykolaiv and Kirovograd Regions, are presented. Twenty-nine kurgans higher than 3 m, distributed over an area approx. 9000 km2, were surveyed. The investigated kurgan flora contains more species than the flora of the barrows in the west Pontic grass steppe and desert steppe zones, being estimated at 439 species. The number of species on a single kurgan varied  from 89 to 171 with 125,5 on average. Hemicryptophytes dominated in the kurgan flora (38,8%) of the Pontic herb(-rich) grass steppe zone, whereas therophytes prevailed in barrow flora in the steppe zones southwards. Phanerophytes were more numerous as well (8,7%). (Annuals and biennials constituted 35,1% of the kurgan flora. Most of them are synanthropic species, e.g. weeds derived from the surrounding fields. The total number of alien species (anthropophytes) reached 113. Archaeophytes and kenophytes comprised 23,5%  of the kurgan flora.
A total of 19 syntaxa of higher rank were represented in all the kurgans studied. Species associated with steppe syntaxa such as Festuco-Brometea, Festucetea vaginatae, Polygono-Artemisietea and Galietalia veri comprised as much as 49,9 % of the kurgan flora. As in the case of the desert and grass steppes, species belonging to classes Festuco-Brometea and Stellarietea mediae were predominant in the herb rich grass steppe, which also confirmed the semi-natural character of the kurgan flora. The species of particularly high floristic value were: Adonis vernalis, Amygdalus nana, Anemone sylvestris, Astragalus dasyanthus, Crocus reticulatus, Elytrigia stipifolia, Galium volhynicum, Goniolimon tataricum, Hesperis tristis, Iris halophila, Limonium platyphyllum, Linaria biebersteinii, Ornithogalum kochii, Phlomis hybrida, Stipa capillata, S. lessingiana. The investigations carried out in the Pontic herb(-rich) grass steppe zone confirm that kurgans constitute refugia for the steppe flora. They are more or less uniformly distributed in the steppe zone, and could play an important role in the local restoration of the natural plant cover. Therefore, they should be put under protection as archeological and nature monuments.
Key words: barrows, refugia of steppe flora, floristic diversity, herb-grass steppe,  herb-rich grass steppe, protection of kurgans, the South of Ukraine. повний текст_част1/full text_part1

повний текст_част2/full text_part2

 

ВЕНГЕР С.С. Вплив скороченого фотоперіоду на утворення морфологічних структур та амінокислотний обмін ярої пшениці // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. -  т. 5, N3. - С. 370-375.
В статті показано, що при штучному впливі вкороченого фотоперіоду на початку розвитку рослин зберігається синхронність змін амінокислотного обміну та новоутворення елементів морфологічних структур в конусі наростання пагону ярової пшениці.
Ключові слова: фотоперіод, конус наростання, амінокислоти, синхронність.
VENGER S.S. The effects of short-cut photoperiod on morphological traits and aminoacid exchange of spring wheat // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N3. - Р. 370-375.

The study shows that the impact of artificial short-cup photoperiod on plants in early stages of development, changes of the aminoacid exchange and the building of morphological elements are kept synchronous in the apical cone of spring wheat shoot.
Key words: photoperiod, apical cone, aminoacids, synchronity повний текст/full text
 

 

ЄМЕЛЬЯНОВА С.М. Порівняльно-структурний аналіз вищої водної флори долини верхньої та середньої течії р. Південний Буг // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N3. - С. 376-383.
Встановлено видовий склад та проведено порівняльно-структурний аналіз вищої водної флори долини верхньої та середньої течії р. Південний Буг. Вона нараховує 106 видів, які належать до 3 відділів, 4 класів, 34 родин та 59 родів. З’ясовано особливості територіальної диференціації водних макрофітів в межах долини річки.
Ключові слова: Південний Буг, вища водна флора, порівняльно-структурний аналіз

YEMELIANOVA S. M. Comparative structural analysis of vascular aquatic flora in upper and middle parts of Southern Bug valley // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N3. - Р. 376-383.
The comparative structural analysis of the vascular aquatic flora in upper and middle parts of Southern Bug valley is presented. The flora comprises 106 species of 59 genera and 34 families. Patterns of aquatic macrophytes’ territorial differentiation within the river valley are elucidated.
Key words: Southern Bug, vascular aquatic flora, comparative structural analysis повний текст/full text

 

 

КОНОГРАЙ В.А. Синтаксономія Класу Phragmitо-magnocaricetea Кременчуцького водосховища (порядки Phragmitetalia, Bolboschoenetalia maritime, Nasturtio-Glycerietalia) // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, N3. - С. 384-396.
Проведені дослідження порядків Phragmitetalia, Bolboschoenetalia maritime, Nasturtio-Glycerietalia, які на території Кременчуцького водосховища представлені 13 асоціаціями. Розроблена синтаксономічна схема за флористичною системою Браун-Бланке, проведений ценотичний аналіз та особливості поширення діагнозованих угруповань.
Ключові слова: Кременчуцьке водосховище, синтаксономія, повітряно-водна рослинність.
КONOGRAY V.A. Syntaxonomy of cl. Phragmito-magnocaricetea (ord. Phragmitetalia, Bolboschoenetalia maritima, Nasturtio-Glycerietalia) in the  Kremenchug storage pool // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N3. - Р. 384-396.
There are 13 associations belonged to orders Phragmitetalia, Bolboschoenetalia maritima and Nasturtio-Glycerietalia in the Kremenchug reservoir. A classification scheme developed using Braun-Blanquet approach with coenotic analysis and distribution patterns of communities studied.
Keywords: Kremenchug reservoir, syntaxonomy, air-water vegetation повний текст/full text

 

ХОДОСОВЦЕВА Ю.А. Ліхеноіндикаційна оцінка якості атмосферного повітря рекреаційних ландшафтів Ялтинського амфітеатру // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т.5, № 3. - С. 397-405.
За розподілом 122 видів епіфітних лишайників та розташуванням ліхеноіндикаційних зон проведена ліхеноіндикаційна оцінка 10 рекреаційних ландшафтів Ялтинського амфітеатру. Найвища якість повітря визначена у ландшафтах заказника місцевого значення «Південнобережні Діброви», Нікітського ботанічного саду та Поляни Казок, а найнижча у паркових ландшафтах набережної міста Ялти.
Ключові слова: ліхеноіндикація, біоіндикатори, рекреаційні ландшафти, якість повітря, АР Крим
KHODOSOVTSEVA Yu. A. Estimation of atmospheric air quality in resort landscapes of Yalta amphitheatre through lichenoindication // Chornomors'k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N3. - С. 397-405.
Using distribution of 122 species of lichens and location of the lichenoindication zones, estimation of the atmospheric air quality is made in 10 resort landscapes of Yalta amphitheatre. High atmospheric air quality is found in reserve «Yuzhnoberezhnye Dubravy», Nikitsky Botanical Garden and “Polyana Skazok” vicinity, and  low atmospheric air quality – for the park landscapes of Yalta city embankment.
Key words: lichenoindication, bioindicators, resort landscapes, air quality, the AR Crimea повний текст/full text
 

 

КУЧЕРЕВСЬКИЙ В.В., ШОЛЬ Г.Н., ПРОВОЖЕНКО Т.А. Флористичне багатство ковилових степів у басейні річки Мокра Сура та його раритетна компонента // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т.5, № 3. - С. 406-415.
Проведена інвентаризація ковилових степів у басейні річки Мокра Сура. Встановлений видовий склад чотирьох формацій роду Stipa L. У формаціях зафіксовано 209 видів, 126 родів та 36 родин. Складений список рідкісних та зникаючих видів, який налічує 28 видів, та наведений їх созологічний статус.
Ключові слова: ковилові формації, Мокра Сура, раритетні види
KUCHEREVSKYI V.V., SHOL’H.N., PROVOZHENKO T.A. Floristic diversity and rare components of feather-grass steppes in  the Mokra Sura river basin // Chornomors'k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N3. - Р. 406-415.

Feather-grass steppes in the Mokra Sura river basin was studied. Species lists are compiled for four formations of genus Stipa L. with 209 species from 126 genera and 36 families. A list of rare and endangered species is compiled as well with giving conservational status to all 28 species.
Key words: feather-grass formations, Mokra Sura, rare species  повний текст/full text

 

ЛИСЕНКО Г.М. Зміни величин едафічних факторів “Стрілецького степу” (Росія) під впливом різних режимів заповідання // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, №3. - С. 416-426.
З метою встановлення змін екотопічних характеристик, викликаних випасом, сінокосінням та абсолютно заповідним режимом використано метод комп’ютерної синфітоіндикації. Величини деяких едафічних факторів (вологість ґрунтів, азотного та кислотного режимів) характеризуються достовірною різницею значень на ділянках з різними заповідними режимами.
Ключові слова:  лучний степ, едафічні екологічні фактори, фітоіндикація, режими заповідання
LYSENKO H.M. Effects of different conservational regimes on edaphic factors changes in “Striletskiy step” reserve (Russia) // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N3. - Р. 416-426.
A method of computer synphytoindication was applied to clarify the impact of grazing, haying and total reservation on changes in ecotopes. The magnitude of some edaphic factors (humidity of soils, nitrogen and acid regimes) are justified by trustworthy differences on plots with different conservational regimes.
Key words: meadow steppe, edaphic ecological factors, phytoindication, conservational regimes повний текст/full text

 

ПЕРЕГРИМ М.М., ПЕРЕГРИМ Ю.С. Флористичні знахідки рідкісних видів рослин у долині річки Білої (Луганська область) // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, №3: 427-436.
Наведено відомості щодо нових місцезнаходжень 24 рідкісних видів рослин на Донецькому кряжі: Ephedra distachya L., Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., A. trichomanes L., Aconitum rogoviczii Wissjul., Adonis wolgensis Steven, Anemone ranunculoides L., Pulsatilla pratensis (L.) Mill.,Corydalis paczoskii N.Busch, C. solida (L.) Clairv., C. marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers, Cerastium pseudobulgaricum Klokov, Mercurialis perennis L., Allium lineare L., Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. f., Fritillaria ruthenica Wikstr., Tulipa ophiophylla Klokov & Zoz, T. quercetorum Klokov & Zoz, Hyacinthella pallasiana (Steven) Losinsk, Ornithogalum boucheanum (Kunth) Asch., Scilla siberica Haw., Crocus reticulatus Steven ex Adams, Iris pumila L., Stipa capillata L. Вивчено вікову структуру ценопопуляцій Fritillaria ruthenica і Hyacinthella pallasiana. Виділено перспективні природні ділянки для створення заповідних територій у долині річки Білої.
Ключові слова: флористичні знахідки, стан популяцій, рідкісні види, Донецький кряж

PEREGRYM M.M., PEREGRYM IU.S. Floristic findings of rare species in the Bila River valley (Lugans’ka oblast’) // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, N3: 427-436.
Data about finding of 24 rare species in Donets’k chain of hills are given (Ephedra distachya L., Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., A. trichomanes L., Aconitum rogoviczii Wissjul., Adonis wolgensis Steven, Anemone ranunculoides L., Pulsatilla pratensis (L.) Mill., Corydalis paczoskii N.Busch, C. solida (L.) Clairv., C. marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers, Cerastium pseudobulgaricum Klokov, Mercurialis perennis L., Allium lineare L., Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. f., Fritillaria ruthenica Wikstr., Tulipa ophiophylla Klokov & Zoz, T. quercetorum Klokov & Zoz, Hyacinthella pallasiana (Steven) Losinsk, Ornithogalum boucheanum (Kunth) Asch., Scilla siberica Haw., Crocus reticulatus Steven ex Adams, Iris pumila L., Stipa capillata L.). The age structure of the coenopopulations of Fritillaria ruthenica and the Hyacinthella pallasiana is elucidated. Additional nature areas in Bila River valley are recognized for establishing new protected territories.
Key words: new floristic records, condition of population, rare species, Donets’k chain of hills повний текст/full text

 

ЗАГОРОДНЮК Н.В. Нові для Кримського півострова види бріофітів // Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, №3: 437-441.
В статті представлені дані про нові для Кримського півострова види мохоподібних, зібраних у рівнинному Криму в 2003-2009 рр. Для Acaulon triquetrum (Spurse) H. Müll., Bryum klinggraeffii Schimp., B. kunzei Hornsch., B. moravicum Podp, Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp., Entostodon hungaricus (Boros) Loeske, Microbryum curvicollum (Hedw.) Zander, Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Brid., Protobryum bryoides (Dicks.) Jguerra & M.J. Cano, Pterygoneurum kozlovii Laz., Sciurohypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov & Huttuman, S. starkei (Brid.) B.S.G. вперше наводяться місцезростання в Криму.
Ключові слова: бріофлора, нові види, Крим
ZAGORODNYUK N.V. New moss species for Crimean bryophlora // Chornomors’k. bot. z. - 2009. - vol. 5, №3: 437-441.
The article presents the data on the new species of Crimean bryophlora, collected in the plain part of the Crimea in 2003-2009. Such species as Acaulon triquetrum (Spurse) H. Müll., Bryum klinggraeffii Schimp., B. kunzei Hornsch., B. moravicum Podp, Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp., Entostodon hungaricus (Boros) Loeske, Microbryum curvicollum (Hedw.) Zander, Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Brid., Protobryum bryoides (Dicks.) Jguerra & M.J. Cano, Pterygoneurum kozlovii Laz., Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov & Huttuman, S. starkei (Brid.) B.S.G. are found in the Crimean Peninsula for the first time.
Keywords: bryophlora, new species, the Crimea  повний текст/full text

 

НАУМОВИЧ Г.О. Лишайники геологічної пам'ятки природи «Скелі Модру» (м. Кривий Ріг).  //Чорноморськ. бот. ж. - 2009. - т. 5, №3: 442-447.
Ліхенобіота геологічної пам'ятки природи «Скелі Модру» нараховує 55 видів лишайників та 3 види ліхенофільних грибів з 29 родів та 18 родин. Більшість об'єктів ліхенобіоти з цієї території є рідкісними, що мають лише декілька локалітетів на території України.
Ключові слова: лишайники, ліхенофільні гриби, Інгулець, Скелі Модру
NAUMOVICH G.O. Lichens of the geological nature monument «Skeli Modru» (Kryvyi Rig city). //Chornomors'k. bot. z. - 2009. - vol. 5, №3: 442-447.
The list of lichen species of the geological reserve «Skeli Modru» includes 55 species of the lichens and 3 species of lichenicolous fungus which belong to 29 genera and 18 families. The main part of the local lichenobiota is considered to be rare having only a few localities in Ukraine.
Key words: lichens, lichenicolous fungus, Ingulets, Skeli Modru  повний текст/full text

 

БОЙКО Т.О. Анотований список лишайників та ліхенофільних грибів природного заповідника «Єланецький степ» // Чорноморськ. бот. журн. - 2009. - т.5, №3: 448-457.
Список лишайників та ліхенофільних грибів природного заповідника "Єланецький степ" включає 163 види, що належать до 66 родів, 23 родин, 8 порядків та групи анаморфних грибів. Вперше для заповідника наводиться 49 видів лишайників та 8 видів ліхенофільних грибів, для яких вказані екологічні особливості та частота трапляння.
Ключові слова: лишайники, ліхенофільні гриби, природний заповідник «Єланецький степ»
BOYKO T.O. An Annotated List of the Lichens and Lichenicolous Fungi of the “Elanetsky step” Nature Reserve // Chornomors`k. bot. z. - 2009. - vol.5, N3: 448-457.
The list of the lichens and lichenicolous fungi of the “Elanetsky step ” Nature Reserve includes 163 species which belong to 66 genera, 23 families, 8 orders and group of Anamorphic fungi. 49 species of lichens and 8 species of lichenicolous fungi are revealed to be new for reserve. Data about ecology and frequency occurrence of the lichen forming and lichenicolous fungi are provided.
Key words: lichens, lichenicolous fungi, “Elanetsky step” Nature Reserve повний текст/full text

 

Мойсієнко І.І., Бойко М.Ф., Підгайний М.М., Ходосовцев О.Є. Юзеф Пачоский. Херсонская флора. Том ІІ. Познань, 2008 повний текст/full text

 

Бойко М.Ф., Ходосовцев О.Є., Мойсієнко І.І., Загороднюк Н.В. Ботанічний форум. Міжнародна наукова конференція «V ботанічні читання пам’яті Й.К.Пачоського» (Херсон, 28  вересня – 1 жовтня 2009 року) повний текст/full text

 

Єна А.В., Стефаник В.І., Чорней І.І. Володимир Іванович Чопик (до 80-річчя вченого) повний текст/full text

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Чорноморський ботанічний журнал - 2009 - том 5, №3
(Книга)
Дата изменения:
11 грудня 2013р., 8:44 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 8704

Опитування Чи брали Ви участь в дистанційному навчанні?
Мені це нецікаво 51
Ні, але хочу спробувати 155
Так, в ролі тьютора (студента) 180
Всього голосів: 386
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...